Detta är översatt från börsmeddelandet ursprungligen på engelska och finska.


HKScans styrelse har godkänt koncernens strategi. Vår strategi går ut på att fokusera på konsumenten genom att leda matkedjan. Strategin ger oss en unik position inom den nordiska livsmedelsindustrin.


Strategin "Från gård till gaffel" fokuserar på ett aktivt ledarskap i livsmedelskedjan, med förmåga att förnya. Den betonar innovation, produktivitet och hållbarhet med starkt fokus på konsumenterna. Genom att leda värdekedjan för livsmedelssektorn från den lokala gården till konsumenten, vill vi också stärka HKScans ställning genom att ta socialt och miljömässigt ansvar samt vara en hållbarhetsfokuserad medlem i de nordiska samhällena.


Hållbarhet och kvalitet erbjuder tillväxtmöjligheter


Strategin "Från gård till gaffel" validerar vårt uppdrag att göra det dagliga livet mer smakrikt för konsumenter och kunder - både idag och imorgon. Vi erbjuder hållbart producerad, högkvalitativ och hälsosam mat.


"Vi ser möjligheter till tillväxt. Det finns flera konsumenttrender som stöder den växande efterfrågan på hållbar produktion av högkvalitativ mat. Vi är övertygade om att genom att skapa innovativa produkter och koncept som tilltalar konsumenter kan vi stärka våra varumärken och driva kategoritillväxt. Vi sätter höga kvalitetskrav i allt vi gör. Genom att betona hög kvalitet och hållbarhet, kan vi differentiera oss unikt både på nordiska och internationella marknader. Våra värderingar - Inspire, Lead and Care - styr vårt dagliga arbete ", säger Jari Latvanen, VD och Koncernchef.


Strategiska fokusområden


Vi strävar efter att utöka vårt spelområde för att nå en ledande marknadsposition och närvaro i viktiga försäljningskanaler på våra nordiska hemmamarknader och utveckla internationella tillväxtvägar med fokus på Asien.


Vår kärnverksamhet är kött och måltider. Vi kommer att vara närvarande i alla prissegment, men driva tillväxt genom att bygga en starkare ställning i övre medel- och premium segment.


Vi har definierat fem fokusområden för att nå våra strategiska mål och att effektivt genomföra strategin.


- Fokus på kött. Vi innoverar för att möta konsumenternas efterfrågan och investera i nya koncept och produkter. Vi betonar differentiering med hög kvalitet och hållbarhet.

- Ledarskap i fjäderfäprodukter. Vi riktar oss till ledarpositionen inom fjäderfäprodukter med hjälp av den nya toppmoderna produktionsanläggningen i Rauma.

- Fortsätt växa inom måltidsverksamheten. Vi investerar för att öka marknadsandelar i attraktiva måltider med både tillväxt- och premiepotential.

- Samarbeta med våra gårdar. Vi etablerar producentpartnerskap med våra djurleverantörer för att säkerställa ansvarsfullt producerad, högkvalitativt råmaterial som möjliggör kommersiell innovation och differentiering.

- Driver effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. Vi kommer att förbättra effektiviteten på plats och utveckla tillgångsutnyttjandet i vårt produktionsnätverk. Vår nya verksamhetsmodell, som i kraft sedan den 1 juni 2017, erbjuder möjligheter till förnyelse, stärker vårt sätt att fungera effektivt som ett nordiskt team och driver oss till att genomföra vår strategi på ett konkurrenskraftigt sätt.


Långsiktiga finansiella mål


HKScans långsiktiga finansiella mål förblir oförändrade:
• Rörelseresultat (EBIT): över 4 procent av nettoomsättningen
• Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): över 12 procent
• Nettoväxling: under 100 procent
• Utdelning: över 30 procent av nettoresultatet


HKScan Corporation
Jari Latvanen
VD och koncernchef


För ytterligare information:
Jari Latvanen, VD och koncernchef, HKScan Corporation
Jari finns tillgänglig från måndag 28 augusti 2017 kl. 12:30. Vänligen kontakta Marja-Leena Dahlskog, VP Communications, tel. +358 10 570 2142 för att boka in tid.


Inbjudan till informationsmöte
Informationsmöte för analytiker, institutionella investerare och media kommer att organiseras på Hotel Havens auditorium (adress: Eteläranta 16, Helsingfors, Finland) den 28 augusti 2017 klockan 11.30 (finsk tid). Lunch serveras från kl. 11.00.
Vänligen anmäl dig till informationsmötet hos Marja Siltala, kommunikationsdirektör, Finland, marja.siltala@hkscan.com (telefon +358 10 570 2290). Hon kan även svara på ytterligare frågor angående informationen.HKScan är det ledande nordiska livsmedelsföretaget. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerade griskött, nötkött, fjäderfä och lammprodukter, bearbetat kött och bekvämlighetsmat under starka varumärken. Våra kunder är detaljhandel, matservice, industri och export, och våra hemmamarknader består av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nära 50 länder. År 2016 hade HKScan en omsättning på nästan 1,9 miljarder euro och cirka 7 300 anställda.