Årets vinnare av HKScan Miljöpris är Södergård strax utanför Löderup i Skåne. På gården bedrivs två verksamheter, en där Johan Thuresson driver Löderup Gris som föder upp Yorkshire gyltor till förmedling samt slaktgrisar och en där Martin Andersson driver Löderups Växt som har dikouppfödning samt växtodling av grovfoder, spannmål och grönsaker.

Södergård brukar 230 hektar åkermark som ger grovfoder till gårdens kor samt spannmål som bland annat säljs till Absolut Vodka. På arealen odlas också potatis, sockerbetor, lök och spenatfrö. Gården omfattar även ett 85 hektar stort Natura 2000-område där dikorna och deras kalvar, främst av raserna Simmental och Charolais, betar.

Sedan 1999 är Södergård en av 16 pilotgårdar inom ”Odling i balans”-projektet. Odling i balans verkar för effektivare miljöförbättrande åtgärder i lantbruket angående övergödning, markbördighet, biologisk mångfald, växtskydd och energi. Södergård har varit föregångare med att minska doserna av växtskyddsmedel genom Odling i balans och nu är de låga doserna norm i hela svenska jordbruket. Gården arbetar vidare med mekanisk bearbetning för att sänka användningen av växtskydd ytterligare.

Juryns motivering

Juryn, bestående av Vera Söderberg Hållbarhetschef HKScan, Anna Bäärnhielm Inköpsdirektör HKScan, Elisabeth Svensson chef HKScan producenttjänster samt Kristina Yngwe Riksdagsledamot för Centerpartiet samt ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet, har utnämnt Södergård till vinnare av HKScans Miljöpris till Leverantör 2018 med följande motivering:

”Johan Turesson och Martin Andersson är föregångare inom hållbart jordbruk och inkluderar samtliga väsentliga miljöområden i sitt arbete. Energieffektivisering sker genom värmeåtervinning från gödsel och autostyrning av jordbruksmaskiner för att minska drivmedelsanvändningen. Användningen av soja i grisarnas foder är låg då grisarna utfodras med drank från Absolut Vodka, och att gården återtar drank innebär också att kretsloppet sluts. Den biologiska mångfalden gynnas på ett enastående sätt, både genom bete på Natura 2000-område och genom odling av växter i SamZoner (multifunktionella skyddszoner) som gynnar fåglar och vilt, bin och andra insekter. För att optimera näringsutnyttjande används GPS-styrning vid gödningsspridning och gödselgivorna anpassas till behovet med hjälp av markkarta eller satellitmätning. Mullhalten i jordarna upprätthålls genom vallodling, skyddsgrödor, minimal jordbearbetning och spridning av stallgödsel.”

Det är viktigt att bra exempel på miljöarbete synliggörs

-”HKScans miljöpris har ett viktigt signalvärde och bidrar till att stimulera och driva utvecklingen framåt säger Vera Söderberg, Hållbarhetschef på HKScan. Vi vill lyfta fram goda exempel där djurleverantörer har gjort framsteg inom miljöarbete som tex användning av förnybar energi, minskat svinn, ökad biologisk mångfald eller något annat som minskat påverkan på klimatet. I dagens diskussion kring jordbrukets påverkan på miljön, framförallt klimatet, framkommer inte alla de positiva åtgärder som redan sker på våra gårdar. Sverige har en av de mest hållbara livsmedelsproduktionerna i världen, det är något som vi är mycket stolta över och vill lyfta fram och det är tack vare det gedigna arbetet av producenter som Johan och Martin. Genom att visa på goda exempel och att miljö och ekonomi kan gå hand i hand hoppas vi att fler följer efter, både i Sverige och globalt”, fortsätter Vera Söderberg.

De två övriga finalisterna till årets miljöpris, som är väl värda ett hedersomnämnande för sitt fina miljöarbete är:

Bengt och Ing-Mari Engdahl, Månsagården utanför Mariestad. Bengt har 250 mjölkkor i ekologisk produktion och är mycket skicklig och kunnig inom avel. Under åren har Bengt avlat fram Holstein kor som passar för ekologisk produktion med mycket grovfoder och bete i foderstaten. Korna har en hög mjölkproduktion och god hälsa som gör dem hållbara med många laktationer. Rostad åkerböna ger korna rätt sorts protein (bypass) och soja kan därmed uteslutas ur foderstaten. På ladugårdstaket finns 500 solpaneler som försörjer gården med en tredjedel av energibehovet. Bengt använder en gödselseparator som ger strö till korna samt flytande och fast gödsel vilket gör att man kan använda näringsämnena på ett bättre sätt. Mer klimatsmarta kor får man leta efter!

Janne och Ann Eriksson, driver Snöborg gård i Dala-Järna med inriktning potatisodling och nötkött. Genom hela verksamheten går en röd tråd och det är tanken om kretslopp och att i verksamhetens olika delar göra allt för att bygga så naturliga kretslopp som möjligt. Det är lönsamt för både företaget och miljön. Rester från potatispackeriet och rester från livsmedelsindustrin i närområdet blir till tjurfoder och därmed förädlat till kött av god kvalitet. Gödseln från tjurarna kommer till användning på åkrarna och på så sätt sluts kretsloppet. Att just få tillbaka och cirkulera gödseln är centralt för att få en god bördighet i marken och öka mullhalten över tiden. Janne och Ann är goda förebilder inom hållbarhet, såväl ekonomiskt som ekologiskt. De har på ett innovativt och kreativt sätt implementerat ett genomgående kretsloppstänk mellan olika verksamhetsben. På så sätt utnyttjas resurser effektivt, samtidigt som det får positiva miljökonsekvenser. 

Bilagor