HKScan Abp               BOKSLUTSKOMMUNIKÉ              17.2.2012, kl. 8.00

 

HKScan-koncernens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2011:
HKScans rörelsevinst stärktes under årets sista kvartal

* År 2011 ökade HKScan-koncernens omsättning till 2 491,3 miljoner euro (2 113,9 milj. euro), vilket innebär en ökning på 17,9 procent.
* Rörelsevinsten var 39,6 miljoner euro (48,0 milj. euro).
* De långvariga svårigheterna inom grisköttsverksamheten började ge vika mot slutet av året och situationen börjar stabiliseras särskilt i marknadsområdet Finland.
* Under året skedde inga väsentliga förändringar i marknadsställning i något av koncernens marknadsområden. I Finland fortsatte dock koncernen stärka sin marknadsställning.
* Nettofinansieringskostnaderna var -30,9 miljoner euro (-13,8 milj. euro), vilket var en signifikant ökning jämfört med föregående år. Orsaken till ökningen var främst de höjda lånemarginalerna.
* Prognos för år 2012: rörelsevinsten väntas bli högre än 2011.

HKSCAN-KONCERNENS RESULTATRÄKNING, sista kvartalet och hela året
(miljoner euro)

 

  Q4/2011 Q4/2010 2011 2010
Omsättning 649,8 595,7 2 491,3 2 113,9
Rörelsevinst 17,6 15,7 39,6 48,0
 - % av omsättningen 2,7 2,6 1,6 2,3
Andel av intresseföretagens resultat 0,6 -0,1 2,5 2,2
Finansiella intäkter och kostnader, netto -9,1 -4,5 -30,9 -13,8
Vinst före skatt 9,1 11,1 11,3 36,5
 - % av omsättningen 1,4 1,9 0,5 1,7
Inkomstskatter -0,7 -2,4 1,0 -5,7
Räkenskapsperiodens vinst 8,3 8,7 12,2 30,8
 - % av omsättningen 1,3 1,5 0,5 1,5
         
Räkenskapsperiodens vinst hänförlig till:        
 - Moderbolagets aktieägare 7,5 8,0 10,1 27,9
 - Ägare utan bestämmande inflytande 0,8 0,7 2,1 2,9
Summa 8,3 8,7 12,2 30,8
         
Resultat per aktie, före utspädning, euro 0,14 0,15 0,18 0,52
Resultat/aktie, efter utspädning, euro 0,14 0,15 0,18 0,52

 

OKTOBER-DECEMBER 2011

- Koncernens omsättning ökade med 9,1 % under årets sista kvartal och uppgick till 649,8 miljoner euro (595,7milj. euro).

- Rörelsevinsten var 17,6 miljoner euro (15,7 milj. euro), vilket är en ökning på 12,1 %.

- I Finland var omsättningen 217,6 miljoner euro (198,2 milj. euro), medan rörelsevinsten var 7,2 miljoner euro (4,7 milj. euro). Mätt enligt lönsamhet var kvartalet ett av de bästa under de senaste åren.

- Omsättningen i Sverige var 275,6 miljoner euro (275,0 milj. euro) och rörelsevinsten 7,4 miljoner euro (8,0 milj. euro). Omsättningen påverkades bl.a. av att julsäsongen var mindre livlig än förväntat.

 - Omsättningen i Danmark var 54,3 miljoner euro (21,8 milj. euro) och rörelsevinsten -1,3 miljoner euro (-0,0 milj. euro). Programmet för utveckling av verksamheten belastade fortsättningsvis resultatet även för sista kvartalet. Vid en granskning av siffrorna bör beaktas att bolaget konsoliderades med HKScan-koncernen fr.o.m. 29.11.2010.  

- Omsättningen i Baltikum ökade till 44,9 miljoner euro (42,0 milj. euro) och rörelsevinsten 2,8 miljoner euro (1,8 milj. euro). Utvecklingen var fortsatt stark.

- I Polen avancerade verksamheten planenligt. Omsättningen var 73,9 miljoner euro (72,6 milj. euro) och rörelsevinsten 3,5 miljoner euro (3,0 milj. euro).


VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:
- Under HKScans sista kvartal 2011 återhämtade sig rörelsevinsten efter den svaga utvecklingen i början av året. Kvartalet förlöpte som förväntat och var årets resultatmässigt bästa kvartal.

- HKScan har en stark marknadsställning i bolagets samtliga marknadsområden och inga väsentliga förändringar har skett i detta avseende.

- De höjningar av försäljningspriserna och de kostnadsnedskärningar som genomfördes i Finland mot slutet av året bidrog till att återföra lönsamheten till en högre nivå. Övergången till en mer styrd kontraktsproduktion inom griskedjan fortskrider planenligt. Den viktigaste lanseringen i Finland under 2011 var HK Rybsgris, som blev en verklig kommersiell succé. HKScan kommer under 2012 att lansera ett motsvarande griskött på den svenska marknaden under namnet Svensk Rapsgris.  

- I Sverige var marknadsläget fortsatt utmanande under hela året. Det råder brist på svensk köttråvara och producentpriserna är höga. Köttimporten till Sverige har ökat avsevärt, vilket i hög grad beror på att valutakursläget är förmånligt för importörerna.  

- I Danmark gjordes under 2011 stora satsningar på omstrukturering av verksamheten. I enlighet med sin strategi utvecklar Rose Poultry färskprodukter för sina hemmamarknader, särskilt för Sverige.

- Den starka utvecklingen i Baltikum och Polen tidigare under året fortsatte även under det sista kvartalet.

- Koncernens finansieringskostnader har ökat betydligt. Det centrala målet på kort sikt är att stärka kassaflödet och därigenom minska det räntebärande främmande kapitalet.

- Köttkonsumtionen har ökat i koncernens samtliga marknadsområden.  Konsumenterna vill ha högklassigt och ansvarsfullt producerade livsmedel. Koncernen är en ansvarsfull aktör inom köttbranschen och dess produktutveckling och tillverkning fokuserar på god smak och hög kvalitet hos produkterna. Grunden utgörs av en effekt och transparent produktionskedja. HKScan verkställde år 2011 ett ansvarighetsprogram i de finska, svenska och baltiska dotterbolagen. Rose Poultry A/S i Danmark anslöt sig till programmet under året.

- Problemen i den globala ekonomin påverkar inte nämnvärt konsumentefterfrågan på HKScans produkter, eftersom det i koncernens breda produktportfölj finns alternativ för de olika konsumentgruppernas varierande behov.

- Den rådande trenden att konsumentmarknaden splittras upp i allt mindre konsumentgrupper stärks ytterligare.  De branschaktörer som snabbast inser och utnyttjar förändringen är också de som når framgångar. En central framtida framgångsfaktor är förmågan att utveckla utbudet av produkter inom HKScan-koncernens starka varumärken i linje med konsumenternas förväntningar. Livsmedlens smak och kvalitet, ansvarsfull produktion samt de upplevelser som väcks av god mat får allt större betydelse.


MARKNADSOMRÅDET FINLAND
(miljoner euro)

 

  Q4/2011 Q4/2010 2011 2010
         
Omsättning 217,6 198,2 812,4 718,5
Rörelsevinst 7,2 4,7 12,1 10,7
- Rörelsevinst, % 3,3 2,4 1,5 1,5


Omsättningen i Finland steg till 812,4 miljoner euro (718,5 milj. euro). Cirka hälften av ökningen berodde på att Järvi-Suomen Portti Oy fusionerades med koncernen vid ingången av 2011. Rörelsevinsten var 12,1 miljoner euro (10,7 milj. euro).

Under sista kvartalet förbättrades den finska verksamhetens lönsamhet.  De långvariga svårigheterna inom grisköttsverksamheten balanserades mot slutet av året. Det överstora grisköttslagret kunde rensas under lönsamma former. Prishöjningar i kombination med effektivare produktionsstyrning återställde situationen mot slutet av året.

HK Rybsgris, som lanserades i februari, har blivit en framgång på marknaden. Med den kraftiga efterfrågan på rybsgrisprodukter som drivkraft ökade totalkonsumtionen av griskött i Finland med cirka 5 procent på årsnivå (källa: TNS Gallup, Köttbarometer). Marknadsställningen stärktes inom fjäderfä, färskt kött och pålägg.

År 2011 var ett bra år ur kommersiell synvinkel. Koncernen lyckades väl under sommarens grillsäsong. Också slutet av året var lyckat särskilt under julsäsongen, tack vare HK Rybsgris-julskinkan. I Finland stärkte koncernen sin marknadsställning.

HKScan Finland Oy:s dotterbolag Järvi-Suomen Portti Oy inledde sin verksamhet i början av 2011. På sommaren meddelades om ett effektiviseringsprogram med målsättningen att höja produktionens effektivitet och driftsgraden vid produktionsanläggningen i S:t Michel åren 2011–2012. För att undanröja överlappningar med HKScan Finlands övriga funktioner inleddes en flyttning av logistikfunktionerna i S:t Michel till Vanda.


MARKNADSOMRÅDET SVERIGE
(miljoner euro)

 

  Q4/2011 Q4/2010 2011 2010
         
Omsättning 275,6 275,0 1 045,7 997,1
Rörelsevinst 7,4 8,0 17,2 20,4
- Rörelsevinst, % 2,7 2,9 1,6 2,0


Svenska Scan AB:s omsättning år 2011 uppgick till 1 045,7 miljoner euro (997,1 milj. euro). Räknat i kronor var omsättningen av samma storleksordning som året innan. Rörelsevinsten för 2011 var 17,2 miljoner euro (20,4 milj. euro). Vid en granskning av jämförelseåret bör man beakta en försäljningsvinst av engångsnatur på 7,9 miljoner euro som realiserades under 2010. Verkställandet av effektiviseringsprogrammet 2010 medförde även avsevärda extraordinära kostnader.

Utvecklingen av omsättningen påverkades av att tillväxten inom den svenska dagligvaruhandeln avstannade och att andelen för handelns egna märken ökade under året. Dessutom var julsäsongen 2011 lugnare än förväntat.

Produktionen av griskött har fortsatt minska i Sverige. Importen täcker över 35 procent av konsumtionen. Importen av nötkött utgör redan över 50 procent av konsumtionen. Den svaga tillgången på svenskt nöt- och griskött medför ett tryck på upphandlingspriserna för lokal råvara, och priserna ökade kraftigt mot slutet av året.

Under hösten offentliggjordes lanseringen av en ny serie produkter under märket Hansa som alternativ till handelns märken. I Hansa-produkterna används i första hand kött från andra enheter inom HKScan-koncernen utanför Sverige, varvid man tar hänsyn till koncernens köttbalans, prisnivån och valutakurserna.

Mot slutet av året lanserade Scan AB:s dotterbolag Annerstedt Flodins AB ett ursprungsmärkt koncept, Chosen by Farmers, inom kategorin konsumentförpackat kött. Det högklassiga nöt- och lammköttet kommer från utvalda producenter främst i Uruguay, Australien och Nya Zeeland. Chosen by Farmers har väckt intresse hos handeln och konsumenterna i Sverige.

Scan AB lanserar i början av året Svensk Rapsgris hos restaurangkunderna. Konceptet kommer att utvidgas till detaljhandeln under sommaren 2012. Under testningen rönte konceptet stort intresse även bland primärproducenterna. Målet är att primärproduktionen av gris åter ska öka efter åratal av minskning.


MARKNADSOMRÅDET DANMARK
(miljoner euro)

 

  Q4/2011 Q4/2010*) 2011 2010*)
         
Omsättning 54,3 21,8 228,1 21,8
Rörelsevinst -1,3 -0,0 -3,7 -0,0
- Rörelsevinst, % -2,4 0,0 -1,6 0,0

*) Rose Poultry A/S konsoliderades med HKScan-koncernen 29.11.2010.

Danska Rose Poultry A/S omsättning år 2011 uppgick till 228,1 miljoner euro (21,8 milj. euro). Rörelsevinsten var -3,7 miljoner euro (-0,0 milj. euro). Vid en granskning av siffrorna bör beaktas att bolaget konsoliderades med HKScan-koncernen fr.o.m. 29.11.2010.

Den svaga utvecklingen år 2011 påverkades av de låga försäljningspriserna, särskilt för kycklingklubbor, på EU-marknaden och i Mellanöstern. Samtidigt ökade kostnaderna i början av året främst till följd av höga råvarupriser.

Den svaga lönsamheten under sista kvartalet påverkades bland annat av att exportlagren av kycklingklubbor rensades. I och med att exporten på Malaysia återupptogs i slutet av året kommer volymerna och lönsamheten för exporten att öka. Bolagets program för utveckling av verksamheten fortskrider planenligt, även om det även medförde extra kostnader under årets andra hälft.

Rose Poultrys utvecklings- och centraliseringsåtgärder vid produktionsanläggningarna i Vinderup och Skovsgaard fortsatte. Avvecklingen av slaktning vid produktionsanläggningen i Padborg under andra kvartalet innebar en personalreducering på 50 personer.

I enlighet med sin strategi fokuserar Rose Poultry i framtiden ännu mer på färska fjäderfäprodukter särskilt för den danska och den svenska marknaden. Under 2012 lanserar bolaget en serie nyheter på dessa marknader.


MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM
(miljoner euro)

 

  Q4/2011 Q4/2010 2011 2010
         
Omsättning 44,9 42,0 173,3 160,4
Rörelsevinst 2,8 1,8 9,8 8,7
- Rörelsevinst, % 6,2 4,3 5,6 5,4


Omsättningen i marknadsområdet Baltikum år 2011 uppgick till 173,3 miljoner euro (160,4 milj. euro) och rörelsevinsten var 9,8 miljoner euro (8,7 milj. euro).

De höga råvarupriserna och stigande energikostnader gjorde 2011 till ett utmanande år. I hela Baltikum medförde inflationen stigande matpriser, vilket å sin sida påverkade konsumtionen. Konsumentbeteendet blev klart osäkrare särskilt under andra hälften av året.  HKScans baltiska enheter har dock anpassat sig väl till det rådande marknadsläget och lönsamheten har i enlighet med målen varit stark. Framgångarna har nåtts genom rätt produktsortiment och aktiv kostnadsdisciplin. Försäljningen ökade i hela marknadsområdet Baltikum. Omsättningsökningen var störst i Litauen.

Rakvere Lihakombinaats och i synnerhet Talleggs försäljning av säsongprodukter lyckades väl. Tallegg har utvecklat sina produkter och förnyat sina produktionsprocesser och produktionslinjer för att svara på den ökande efterfrågan. I Lettland slutfördes omstruktureringen av produktionen planenligt i slutet av maj. Tillväxten i Litauen var kopplad till nya, lyckade produkter och utveckling av kundrelationerna.


MARKNADSOMRÅDET POLEN
(miljoner euro)

 

*) Q4/2011 Q4/2010 2011 2010
         
Omsättning 73,9 72,6 298,9 279,3
Rörelsevinst 3,5 3,0 12,7 15,5
- Rörelsevinst, % 4,7 4,1 4,2 5,6

*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernens belopp.

I Polen ökade Sokolóws omsättning jämfört med året innan. HKScan-koncernens andel (50 %) utgjorde 298,9 miljoner euro (279,3 milj. euro). Rörelsevinsten uppgick till 12,7 miljoner euro (15,5 milj. euro). I december noterades alla tiders rekord för försäljningen.

Sokolóws försäljning utvecklades planenligt i såväl de moderna som de mer traditionella handelskedjorna. Kostnadsökningen inom grisköttsproduktionen fortsatte i Polen. Det har varit utmanande att överföra kostnadsökningarna på försäljningspriserna, vilket har försvagat lönsamheten för griskött.

År 2011 var allmänt taget utmanande för den polska köttbranschen, vilket medförde problem i synnerhet för små och medelstora företag som specialiserat sig på slaktning och styckning. Stora och mångsidiga företag som Sokolów har klarat situationen bättre. Årets viktigaste investering i Polen anknöt till utveckling av charkvaruproduktionen.


INVESTERINGAR
År 2011 uppgick koncernens bruttoinvesteringar i anläggningar till sammanlagt 61,0 miljoner euro (70,7 milj. euro). Fördelningen enligt marknadsområde var följande:

 

 
(miljoner euro)
   
  2011 2010  
Finland 17,3 20,2  
Sverige 8,9 27,5  
Danmark 7,8 0,7 2)  
Baltikum 12,4 14,5  
Polen1) 14,5 7,8  
1) HKScans andel (50 %) av investeringarna i Sokolów.
2) Rose Poultry 29.11–31.12.2010.  

En av de största investeringarna i Finland var utbyggnaden av nötslakteriet i Outokumpu, som slutfördes under sommaren. Dessutom utökades infrysningskapaciteten vid slaktkroppslagret i Forsas. I Sverige var de viktigaste investeringarna utvecklingen av processerna vid enheterna i Kristianstad och Linköping. Investeringarna i Danmark anknöt till Rose Poultrys utveckling av produktionsprocesserna. I Baltikum hänförde sig de största investeringarna fortsättningsvis till säkerställande av produktionskapaciteten, modernisering av produktionslinjerna i Rakvere samt till ett strukturprogram för Talleggs produktion. De främsta investeringsobjekten i Polen var utvecklingen av produktionsanläggningen i Sokolów Podlaski och slaktlinjen för nöt vid produktionsanläggningen i Tarnów.


FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
I slutet av året uppgick koncernens räntebärande skulder till 504,2 miljoner euro (514,2 milj. euro). Lånestocken minskade något jämfört med året innan, även om den under större delen av året var klart högre än under jämförelseåret till följd av förvärvet av Rose Poultry i november 2010.

Nettofinansieringskostnaderna ökade betydligt från föregående år och var -30,9 miljoner euro (-13,8 milj. euro). De främsta orsakerna till ökningen var de höjda lånemarginalerna, de ökande skulderna till följd av förvärvet av Rose Poultry, kostnaderna för räntederivat samt den stigande räntenivån.

Koncernens likviditet har varit god under hela räkenskapsperioden. De outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick den 31 december 2011 till 204 miljoner euro (203 milj. euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkonto- och liknande limiter till ett belopp av 26 miljoner euro (34 milj. euro).  Bolaget höjde i november 2011 sitt företagscertifikatprogram från 100 till 200 miljoner euro. Av företagscertifikatprogrammet euro var 109,3 miljoner euro utnyttjat vid årsskiftet (37 milj. euro).

En stor del av bolagets lån förfaller till betalning 2013–2014. Bolaget har inlett förhandlingar om refinansiering. Risken för ökade finansieringskostnader stiger i och med skuldkrisen i euroländerna, eurokrisen och de allt strängare kapitalkrav som samtidigt ställs på bankerna. I de nuvarande kreditförbindelserna ingår sedvanliga villkor avseende resultat och balansräkning. De ekonomiska villkoren är nettoskuldsättningsgraden (gearing) och nettoskulderna i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar.

Vid utgången av året var soliditeten 33,6 procent (34,0 %).


SKATTER
Koncernen redovisade år 2011 skatter till ett belopp av 1,0 miljoner euro (-5,7 milj. euro). Den effektiva skattesatsen var positiv (-15,6 %). Ett flertal faktorer påverkade detta. Underskottsavdrag har redovisats som uppskjuten skattefordran enligt den lokala skattesatsen. De baltiska funktionerna har kunnat utnyttja Estlands nollskattesats, eftersom bolaget tills vidare inte har planerat att dela ut vinsten från Baltikum.


VALUTAKURSEFFEKTER
Av koncernens centrala valutor varierade svenska kronan under året, men stannade på samma nivå som i slutet av 2010. Polska złotyn försvagades med över 10 procent. Den danska kronans kursförändringar var ringa, eftersom kronan är bunden mot euron till ett visst intervall.

Valutakursförändringarna märks vid konsolideringen av de utländska affärssegmentens siffror till moderbolagets valuta, dvs. euron. På balansdagen var i genomsnitt hälften av de utländska dotterbolagens egna kapital säkrade. När Estland övergick till euron i januari 2011 upphörde säkringen av eget kapital i EEK.


FORSKNING OCH UTVECKLING
HKScan-koncernens forskning och utveckling handlar i huvudsak om sedvanlig produktutveckling. Det innebär utveckling av nya produkter på ett eller två års sikt samt uppdatering av produkter som redan finns på marknaden. År 2011 användes totalt 11,2 miljoner euro (9,6 milj. euro) till forskning och utveckling; det innebär 0,4 procent av omsättningen.

Ett projekt utöver det vanliga var HK Rybsgris, som lanserades i Finland i februari 2011. I enlighet med ett utfodringsprogram som bygger på omfattande forskning utfordras rybsgrisarna med inhemsk spannmål och rybsolja, vilket förbättrar fettkvaliteten i köttet. Av rybsgrisens fett utgörs 2/3 av mjukt fett som innehåller upp till fyra gånger mer omega 3-fettsyror än vanligt griskött. År 2011 breddades sortimentet av HK Rybsgris-produkter. Samtidigt inleddes en anpassning av innovationen för den svenska marknaden under namnet Svensk Rapsgris.


FÖRETAGSANSVAR
Som det stora europeiska köttbolag HKScan är, bär bolaget sitt ansvar och följer lagstiftning och myndigheternas krav. Som ett led i den ständiga förbättringen av verksamheten deltar HKScans dotterbolag aktivt i branschens FoU-projekt. HKScan strävar efter ökad transparens i verksamhetskedjan för att därigenom stärka intressenternas förtroende för hela verksamhetskedjan.

I sitt ansvarighetsprogram fokuserar HKScan på de delområden som är mest aktuella inom branschen. De för livsmedelsbranschen viktigaste delområdena är produktsäkerhet, kost och näring, miljöfrågor, personalens arbetsvälmåga, produktionsdjurens välfärd, platsbundenhet och ekonomiskt ansvar (MTT 2009). HKScans dagliga verksamhet styrs av de ansvarighetsprinciper som upprättats för varje delområde. Ett ansvarighetsprogram verkställdes år 2011 i de finska, svenska och baltiska dotterbolagen. Rose Poultry A/S i Danmark anslöt sig till programmet under året.

I sin produktutveckling satsar HKScan på högklassiga och näringsmässigt fullödiga produkter.  Ett exempel på detta är HK Ruokatalos i Finland utvecklade HK Rybsgris, där grisens foder fått ett tillskott av rybsolja som på ett naturligt sätt gör fettet mjukare.

De flesta av koncernens produktionsanläggningar har ett ISO 22000-certifierat hanteringssystem för produktsäkerheten eller certifikat utfärdade av detaljhandeln i Storbritannien (BRC) eller Tyskland (IFS). Merparten av produktionsanläggningarna i Finland, Sverige och Baltikum har ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 9001 samt ett miljöledningssystem enligt ISO 14001-standarden.

HKScans policy är att verka så att produktionen belastar miljön så lite som möjligt. Denna princip tillämpas i praktiken på alla marknadsområden, varvid lokala och inom EU gällande bestämmelser och certifieringspraxis beaktas.

De största miljöbelastningarna i livsmedelsindustrin förorsakas av energi, vatten, avfall som uppkommer vid behandling av biobaserade material, avloppsvatten och rökgaser från värmecentraler. HKScan har som mål att minska energi- och vattenförbrukningen i proportion till produktionen (dvs. den specifika förbrukningen), minska avfallsmängden och effektivisera avfallssorteringen. Mer miljövänliga och återvinningsbara förpackningsmaterial införs stegvis.

Produktionsdjurens hälsa och välfärd är en grundläggande förutsättning för hela köttkedjan och dess lönsamhet. God hälsa och välmående minskar stressen och sjukligheten och reducerar därigenom behovet av medicinering. Djurens välfärd beaktas i djuraveln, förvaringsförhållandena och transporterna. I HKScans dotterbolag övervakas produktionsdjurens välfärd samt utvecklas metoder för att mäta den.


FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN
Bolagsstyrelsens sammansättning ändrades den 4 februari 2011, då extra bolagsstämman utsåg Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä till nya styrelseledamöter. En utnämning av nya styrelseledamöter blev aktuell då ledamöterna Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto den 4 januari 2011 hade meddelat att de avgår. Frågan behandlades närmare i ett börsmeddelande den 4 januari 2011. Utöver de nya ledamöterna fortsatte Matti Karppinen, Pasi Laine och Otto Ramel i styrelsen.

HKScans ordinarie bolagsstämma hölls den 27 april 2011. Vid stämman omvaldes Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä och Otto Ramel, medan Henrik Treschow blev ny styrelseledamot.


FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
HKScans styrelse utsåg den 17 november 2011 ekon. mag. Hannu Kottonen till bolagets nästa verkställande direktör. Han tar vid i början av mars 2012 då bolagets nuvarande vd Matti Perkonoja avgår med pension. Kottonen övergår till HKScan från Metsä Tissue Oyj, där han varit vd sedan 2006. Före det var han chef för affärsområdet Consumer Packaging vid M-Real Abp (2004-2006) samt innehade olika uppgifter inom Huhtamäkikoncernen, däribland som ekonomidirektör och direktör för enheten Fresh Food Packaging.

Ekon. mag. Sirpa Laakso tillträdde den 13 januari 2011 posten som HKScan Abp:s personaldirektör och blev samtidigt medlem i ledningsgruppen. Laakso svarar för HKScans HR-funktioner samt för utvecklingen av dem på koncernens samtliga marknadsområden.

Vicehäradshövding Markku Suvanto, koncernens jurist, utsågs till administrativ och juridisk direktör vid HKScan Abp samt till medlem i ledningsgruppen. Suvanto tillträdde den 10 maj 2011. Han svarar för HKScan-koncernens juridiska ärenden. Därutöver svarar han för relationerna till myndigheter samt för den interna administrationen.

Rose Poultry A/S ställdes utan verkställande direktör då ekonom Olli Antniemi avled efter en sjukdomsattack den 24 november 2011. Olli Antniemi var i hög grad delaktig i koncernens starka internationalisering. Före utnämningen till vd för Rose Poultry A/S var Antniemi strategi- och utvecklingsdirektör vid HKScan, vd för Scan AB, direktör för de baltiska funktionerna samt marknads- och exportchef vid HK Ruokatalo. Ekonom Thomas Olander utsågs den 11 januari 2012 till ny vd för Rose Poultry. Utnämningen tas upp i avsnittet ”Händelser efter redovisningsperioden”.


OMSTRUKTURERINGAR I KONCERNEN
HKScan Finland Oy:s och Osuuskunta Karjaporttis nybildade bolag, Järvi-Suomen Portti Oy, inledde sin verksamhet i början av januari 2011. HKScan innehav var 90 procent av aktierna i bolaget och Osuuskunta Karjaporttis 10 procent. Bolaget producerar charkvaror vid Osuuskunta Karjaporttis produktionsanläggning i Tikkala i S:t Michel. I maj ökade HKScan Finland sin andel i Järvi-Suomen Portti till 100 procent.

I början av 2011 centraliserades koncernens köttupphandling, primärproduktion och foderhandel i Finland till ett enda bolag. Foderbolaget Lounaisfarmis och HK Ruokatalos primärproduktion inom broilerkedjan överfördes till upphandlingsbolaget LSO Foods, som samtidigt bytte namn till HK Agri Oy.


BESLUT AV BOLAGSSTÄMMORNA
(1) De beslut som fattades vid HKScan Abp:s extra bolagsstämma den 4 februari 2011 har behandlats i avsnittet ”Förändringar i styrelsen”.

(2) HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma den 27 april 2011 fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2010. I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman fastställa utdelningen till 0,22 euro per aktie.

Bolagsstämman beslutade på den största aktieägaren LSO Andelslags förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä och Otto Ramel omvaldes i enlighet med styrelsens förslag för följande mandatperiod och till ny ledamot valdes på LSO Andelslags förslag Henrik Treschow. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup till vice ordförande. I båda fallen var det frågan om omval.

På rekommendation av styrelsens valberedning beslutade bolagsstämman att årsarvodena för styrelseledamöterna är oförändrade: 21 000 euro för ledamöterna, 25 800 euro för vice ordföranden och 51 600 euro för ordföranden. Dessutom betalas ett arvode på 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy utsågs till ordinarie revisor fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, som huvudansvarig revisor Johan Kronberg, CGR, och Petri Palmroth, CGR. Mika Kaarisalo, CGR, och Pasi Pietarinen, CGR, utsågs till revisorssuppleanter.

Nedan i avsnittet ”Styrelsens gällande bemyndiganden” redogörs för de bemyndiganden som bolagsstämman den 27 april 2011 gav styrelsen.


AKTIEÄGARE OCH AKTIEKAPITAL
Enligt bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy var antalet aktieägare 11 802 i slutet av 2011. Ett år tidigare var antalet ägare 12 524. Av bolagets samtliga aktier innehades 20,1 procent (23,3 %) av förvaltarregistrerade och utländska ägare.

Vid ingången respektive utgången av räkenskapsåret uppgick bolagets inbetalda och i handelsregistret införda aktiekapital till 66 820 528,10 euro. Aktiestocken är fördelad enligt följande:

 

A-aktier 49 626 522 st. 90,19 %
K-aktier 5 400 000 st. 9,81 %
Summa 55 026 522 st. 100,00 %

Enligt bolagsordningen har varje A-aktie en röst och varje K-aktie 20 röster. K-aktierna ägs av LSO Andelslag (4 735 000 st.) och Sveriges Djurbönder ek.för. (665 000 st.). Alla aktier har samma rätt till utdelning. Aktierna har inget nominellt värde.


FLAGGNINGSANMÄLNINGAR
HKScan tog inte emot några flaggningsanmälningar under 2011.


FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET 2010–2011
Bolaget gjorde inga höjningar av aktiekapitalet under räkenskapsperioden 2011. I december 2010 genomfördes en riktad aktieemission på 8,0 miljoner euro till ägarna i Rose Poultry A/S (Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S och Hedegaard A/S). Den redovisades i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital, vilket är orsaken till att aktiekapitalet inte höjdes.


NOTERING AV AKTIERNA
HKScans A-aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki Oy sedan den 6 februari 1997. Omsättningen av bolagets aktier 2011 var 11 765 471 stycken till ett sammanlagt värde av 71 137 019 euro. Årets högsta notering var 7,98 euro och lägsta 4,08 euro. Medelkursen för hela året var 6,05 euro och årets sista avslutskurs 5,64 euro. Under året sjönk kursen för bolagets aktie med 21,1 procent. Branschindex (HX302020GI) för hela den börsnoterade livsmedelsindustrin sjönk under året med 17,5 procent eller 36,0 punkter.

Marknadsvärdet för bolagets hela utestående aktiestock var vid utgången av räkenskapsperioden 310,3 miljoner euro, mot 393,1 miljoner euro året innan. Vid utgången av räkenskapsperioden var marknadsvärdet för bolagets A-aktier 279,9 miljoner euro och det beräknade marknadsvärdet av de onoterade K-aktierna 30,5 miljoner euro.

HKScan och FIM Pankkiiriliike Oy har ingått ett marknadsgarantiavtal som uppfyller kraven på NASDAQ OMX Liquidity Providing (LP)-verksamhet.


EGNA AKTIER
HKScan innehade sammanlagt 53 734 egna A-aktier vid ingången och utgången av räkenskapsåret 2011. Marknadsvärdet för dessa var vid årets utgång 0,30 miljoner euro, och deras andel av hela aktiestocken var 0,10 procent och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning utbetalas inte för egna aktier.


STYRELSENS GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN
(1) Ordinarie bolagsstämman den 27 april 2011 bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och/eller tagande av pant av högst 2 500 000 egna aktier i A-serien, vilket utgör cirka 4,5 % av bolagets samtliga aktier och cirka 5,0 % av aktierna i A-serien.

Egna aktier kan endast förvärvas med fritt eget kapital, varvid förvärven minskar bolagets utdelningsbara medel. Egna aktier kan förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel på inköpsdagen eller till ett pris som bildas på annat sätt på marknaden.

Aktierna kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Vidare kan aktier förvärvas för finansiering eller genomförande av företagsförvärv eller andra arrangemang eller för annan vidare överlåtelse eller makulering.

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. genom derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Ett riktat förvärv av egna aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandet kan inte utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2012 och upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2010.

(2) Bolagsstämman bemyndigade dessutom styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av högst 2 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 4,5 % av hela aktiestocken och cirka 5,0 % av aktierna i A-serien.

Styrelsen kan fatta beslut om samtliga villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Detta bemyndigande gäller till den 30 juni 2012 och upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2010 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet för emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier godkändes för att styrelsen smidigt ska kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. En riktad aktieemission förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandet kan inte utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet.

Styrelsen utnyttjande inte bolagsstämmans bemyndiganden under 2011.


PERSONALEN
År 2011 hade HKScan-koncernen i genomsnitt 8 287 anställda. (År 2010 hade koncernen, exkl. Danmark, i medeltal 7 491 anställda.) Vid utgången av 2011 hade koncernen 7 882 anställda (8 058). 

Ökningen berodde på de omstruktureringar som gjordes under år 2010. Danska Rose Poultry A/S och lettiska AS Jelgavas Galas Kombinats blev en del av koncernen under andra hälften av 2010 och Järvi-Suomen Portti Oy i början av 2011.

Antalet anställda per marknadsområde var i genomsnitt följande:
 

 

  2011 2010
Finland 2 750 2 464
Sverige 2 789 3 143
Danmark 867 -
Baltikum 1 881 1 884
Summa 8 287 7 491


Siffran för Danmark har inte noterats för 2010, eftersom konsolideringen skedde först 29.11.2010.
Därtill hade Sokolów-koncernen i genomsnitt 6 191 (5 734) anställda.

Antal anställda per land vid utgången av räkenskapsperioden:

 

  31.12.2011 % 31.12.2010 %
Finland 2 564 32,5 % 2 325 28,9 %
Sverige 2 511 31,9 % 2 622 32,5 %
Estland 1 543 19,6 % 1 605 19,9 %
Danmark 844 10,7 % 969 12,0 %
Lettland 208 2,6 % 292 3,6 %
Polen (Scan) 153 1,9 % 189 2,3 %
övriga länder 59 0,7 % 57 0,8 %
Summa 7 882   8 058  


Dessutom sysselsatte Sokolów-koncernen 6 175 (6 145) personer.

HKScan-koncernen har personal i tio europeiska länder. Den operativa ledningen i varje land ansvarar för att koncernens bolag i sin verksamhet följer föreskrifter och avtal som styr arbetet, löning och andra arbetsvillkor samt arbetarskyddet i ifrågavarande land. Under 2011 gjordes satsningar på utveckling av en gemensam personalförvaltningsmodell för hela koncernen. Kompetensutveckling utgjorde ett centralt delområde i modellen.

Hösten 2011 inledde HKScan-koncernens europeiska företagsråd (EWC) sin verksamhet, med syfte att främja dialogen mellan koncernledningen och personalrepresentanterna. Rådet är ett diskuterande samarbetsorgan för koncernen och dess personal i viktiga och gränsöverskridande frågor. EWC samlas två gånger per år i något av de länder där HKScan har verksamhet. Det första mötet ordnades i Vanda i Finland.


AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM
Bolaget har inga aktierelaterade incitamentsprogram.

Åren 2006–2008 hade bolaget ett aktierelaterat incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner. Programmets bindningsperiod på tre år löpte ut den 1 januari 2011, varefter mottagarna kunde förfoga fritt över aktierna.


KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
De största kortsiktiga osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet hänför sig till prisutvecklingen för och tillgången på råvaror, särskilt finskt och svenskt griskött samt danskt fjäderfäkött. I Sverige och Finland finns marknadsområdesspecifika osäkerhetsfaktorer som anknyter till programmen för utveckling av verksamheten samt i Danmark när det gäller hur väl genomförandet av Rose Poultrys nya verksamhetsmodell lyckas.

Utmaningarna i anknytning till den globala ekonomin fortsätter. Stora fluktuationer i koncernens centrala valutor samt det stigande priset på pengar kan påverka koncernens konkurrenskraft, omsättning och resultat samt balansräkning. Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel av ökad arbetslöshet. Förändringarna kan påverka koncernens omsättning och resultat.

Eventuella icke förutsebara myndighetsåtgärder kan inverka på bolagets verksamhet på exportmarknaderna.

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.


HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODENS SLUT
Ekonom Thomas Olander utsågs den 11 januari 2012 till ny verkställande direktör för Rose Poultry, HKScans danska dotterbolag. Olander kommer närmast från koncernens dotterbolag Pärson Sverige AB, där han var verkställande direktör. Thomas Olander har arbetat för HKScan-koncernen sedan 2008 och var före det vd för svenska Ugglarps slakteri AB. Olander fortsätter även som vd för Kreatina A/S och engelska Scan Foods UK Ltd. Han rapporterar till svenska Scan AB:s vd Denis Mattsson, som inom HKScans ledningsgrupp i fortsättningen svarar för såväl det svenska som danska marknadsområdet.

HKScan samlar den operativa ledningen för marknadsområdena Finland och Baltikum under ett tak. MBA Anne Mere, vd för HKScans estniska dotterbolag AS Rakvere Lihakombinaat, utsågs fr.o.m. 10 februari 2012 till medlem i HKScans ledningsgrupp. Anne Mere svarar i fortsättningen för HKScans marknadsområde Finland i egenskap av vd för HKScan Finland Oy samt för marknadsområdet Baltikum.

I och med utnämningen av Anne Mere utsågs Teet Soorm till vd för AS Rakvere Lihakombinaat. Han fortsätter även som vd för AS Tallegg och AS Ekseko. Jari Leija fortsätter som vd för HK Ruokatalo Oy, det största dotterbolaget i marknadsområdet Finland.


FRAMTIDSUTSIKTER
Efterfrågan på kött väntas förbli stabil på koncernens hemmamarknader. Kostnadsförändringarna när det gäller produktionsinsatser kan fortsättningsvis endast prognostiseras på kort sikt.

HKScans olika produktgrupper och olika geografiska områden samt de pågående effektiviserings- och utvecklingsprogrammen stärker ytterligare koncernens konkurrenskraft och lönsamhet. Under det innevarande året kommer försäljningspriserna för bolagets produkter att höjas selektivt inom olika produktgrupper och marknadsområden.

Koncernens rörelsevinst för 2012 väntas bli högre än 2011.


STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Moderbolagets utdelningsbara medel är 166,2 miljoner euro inklusive fonden för inbetalt fritt eget kapital på 151,1 miljoner euro. Styrelsen föreslår en utdelning med 0,17 euro per aktie för år 2011, sammanlagt cirka 9,3 miljoner euro.

Inga väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning har skett efter räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och styrelsen anser att den föreslagna utdelningen inte äventyrar bolagets solvens.


BOLAGSSTÄMMAN
HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 25 april 2012 kl 11.00 i Helsingfors Mässcentrum, Ballroom-salen (adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors). Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 13 april 2012 är införda som aktieägare i HKScan Abp i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Kallelse och styrelsens förslag till bolagsstämman publiceras senare.

HKSCAN-KONCERNENS KONCERNBOKSLUT 1.1-31.12.2011

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING      
(miljoner euro)      
  Not 2011 2010
       
OMSÄTTNING   2 491,3 2 113,9
Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning   16,1 3,5
Tillverkning för eget bruk   1,3 1,3
Övriga rörelseintäkter 1. 9,2 13,6
Andel av intresseföretags resultat   1,1 1,8
Material och tjänster   -1 740,8 -1 445,9
Kostnader för ersättningar till anställda 1. -379,3 -316,6
Avskrivningar 1. -72,3 -61,5
       
Övriga rörelsekostnader 1. -286,9 -262,0
RÖRELSEVINST   39,6 48,0
       
Finansiella intäkter   7,4 8,1
Finansiella kostnader   -38,3 -21,9
Andel av intresseföretags resultat   2,5 2,2
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   11,3 36,5
       
Inkomstskatter   1,0 -5,7
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST   12,2 30,8
       
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:      
Moderbolagets aktieägare   10,1 27,9
Ägare utan bestämmande inflytande   2,1 2,9
Summa   12,2 30,8
       
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:
Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheten
euro/aktie 0,18 0,52
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande verksamheten
euro/aktie 0,18 0,52
         


KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1–31.12
(miljoner euro)

 

  2011 2010  
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 12,2 30,8  
       
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):      
Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet -2,5 13,5  
Finansiella tillgångar som kan säljas 0,0 0,0  
Kassaflödessäkring -7,4 1,8  
Omvärdering 0,0 0,0  
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT -9,8 15,4  
       
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 2,4 46,1  
       
PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:      
Moderbolagets aktieägare 0,3 42,6  
Ägare utan bestämmande inflytande 2,1 3,5  
Summa 2,4 46,1  
 
KONCERNENS BALANSRÄKNING
     
  (miljoner euro)      
    Not 31.12.2011 31.12.2010
  TILLGÅNGAR      
         
  LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR      
  Immateriella tillgångar 2. 76,6 77,1
  Affärsvärde 3. 101,0 100,4
  Materiella tillgångar 4. 516,5 537,8
  Andelar i intresseföretag   29,9 27,0
  Kundfordringar och övriga fordringar   31,1 25,3
  Finansiella tillgångar som kan säljas   13,0 13,1
  Uppskjuten skattefordran   21,1 14,4
  LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   789,2 795,0
         
  KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR      
  Omsättningstillgångar 5. 190,2 159,9
  Försäljningsfordringar och övriga fordringar   223,8 240,6
  Inkomstskattefordringar   1,5 0,3
  Övriga finansiella tillgångar   0,4 3,9
  Kassa och bank   48,0 69,5
  KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   463,8 474,1
         
  TILLGÅNGAR   1 253,0 1 269,2
         
  EGET KAPITAL OCH SKULDER      
         
  EGET KAPITAL      
  Aktiekapital 6. 66,8 66,8
  Överkursfond   73,4 73,4
  Egna aktier   0,0 0,0
  Fond för verkligt värde och andra fonder   153,2 154,4
  Omräkningsdifferenser   -1,9 0,6
  Balanserade vinstmedel   117,9 124,4
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   409,3 419,6
  Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   12,2 11,1
  EGET KAPITAL   421,5 430,6
         
  LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      
  Uppskjuten skatteskuld   36,9 38,9
  Långfristiga räntebärande skulder   333,5 361,2
  Långfristiga icke-räntebärande skulder   3,0 12,4
  Långfristiga avsättningar   0,6 2,4
  Pensionsåtaganden   3,1 3,1
         
  LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   377,1 418,0
         
  KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      
  Kortfristiga räntebärande skulder   170,6 153,0
  Leverantörsskulder och övriga skulder   282,9 262,5
  Inkomstskatteskuld   0,1 2,7
  Kortfristiga avsättningar   0,7 2,3
  KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   454,4 420,6
         
  EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 253,0 1 269,2
               


SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
(miljoner euro)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
EGET
KAPITAL
1.1.2011
66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,5 419,6 11,1 430,6
Räken-
skapsper.
resultat
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 2,1 12,2
Omräk-
ningsdiff.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 0,0 -2,5
Finans.
tillgångar
som kan
säljas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa-
flödes-
säkring
0,0 0,0 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,4 0,0 -7,4
Omvärd-
ering
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa
totalres.
för
perioden
0,0 0,0 -7,4 0,0 0,0 -2,5 0,0 10,1 0,3 2,1 2,4
Kostn.
för
aktierel.
program
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga
förändr.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Redovisat
direkt
mot
vinst-
medel
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5
Överför.
mellan
poster
0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 -6,1 0,0 0,0 0,0
Aktie-
emission
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv
av egna
aktier
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning av
andelar i
dotter-
bolag
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0
EGET
KAPITAL
31.12.
2011
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5
                       
                       
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
EGET
KAPITAL
1.1.2010
66,8 74,2 -8,4 143,5 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7
Räken-
skapsper.
resultat
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 27,9 2,9 30,8
Omräk-
ningsdiff.
0,0 -0,1 0,1 0,0 -0,6 13,7 0,0 -0,2 12,9 0,6 13,5
Finans.
tillgångar
som kan
säljas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa-
flödes-
säkring
0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8
Summa
totalres.
för
perioden
0,0 -0,1 1,9 0,0 -0,6 13,7 0,0 27,7 42,6 3,5 46,1
Kostn.
för
aktierel.
program
0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,8
Övriga
förändr.
0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -1,0
Redovisat
direkt
mot
vinst-
medel
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 -0,2 1,1
Överför.
mellan
poster
0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 0,0
Aktie-
emission
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv
av egna
aktier
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning av
andelar i
dotter-
bolag
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,9 -11,9 -1,6 -13,5
EGET
KAPITAL
31.12.
2010
66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,5 419,6 11,1 430,6
 

KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övriga fonder, 6. Omräkningsdifferenser, 7. Egna aktier, 8. Vinstmedel, 9. Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare totalt, 10. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 11. Summa

 

KASSAFLÖDESANALYS    
(miljoner euro)    
  2011 2010
Den löpande verksamheten    
Rörelsevinst 39,6 48,0
Justeringar av rörelsevinsten -0,7 -4,6
Avskrivningar 72,3 61,5
Förändring av avsättningar -3,0 -7,9
Förändring av rörelsekapitalet -28,3 -3,7
Finansiella intäkter 12,1 8,1
Finansiella kostnader -31,8 -21,9
Skatter -6,4 -5,7
Nettokassaflöde från rörelsen 53,9 73,8
     
Investeringar    
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -60,4 -73,6
Avyttring av anläggningstillgångar 1,9 7,0
Investeringar i dotterföretag   -25,2
Förvärvade aktier i intresseföretag -1,0 -1,6
Avyttrade aktier i intresseföretag 0,0 1,3
Lämnade lån -1,8 -1,0
Återbetalning av lånefordringar 2,1 1,2
Nettokassaflöde från investeringar -59,2 -91,9
     
Kassaflöde före finansiering -5,4 -18,1
     
Finansieringsverksamheten    
Upptagande av kortfristiga lån 76,8 169,9
Amortering av kortfristiga lån -98,3 -159,1
Upptagande av långfristiga lån 159,4 45,2
Amortering av långfristiga lån -142,4 -33,0
Utdelning till aktieägare -12,7 -11,9
     
Nettokassaflöde från finansiering -17,1 11,1
     
Förändring av likvida medel -22,5 -7,0
     
Likvida medel per 1.1 73,4 75,9
Kursdifferens i likvida medel -2,5 4,5
Likvida medel per 31.12 48,4 73,4


EKONOMISKA NYCKELTAL

 

  2011 2010
Omsättning, milj. euro 2 491,3 2 113,9
Rörelsevinst/-förlust, milj. euro 39,6 48,0
- % av omsättningen 1,6 2,3
Vinst/förlust före skatt, milj. euro 11,3 36,5
- % av omsättningen 0,5 1,7
Avkastning på eget kapital (ROE), %  2,9 7,4
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) %  4,8 6,3
Soliditet, % 33,6 34,0
Nettoskuldsättningsgrad (gearing), % 107,2 101,7
Bruttoinvesteringar, milj. euro 61,0 70,7
- % av omsättningen 2,4 3,3
Forskning och utveckling, milj. euro 11,2 9,6
- % av omsättningen 0,4 0,5
Medelantal anställda 8 287 7 491


AKTIERELATERADE NYCKELTAL

 

  2011 2010  
       
Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro* 0,18 0,52  
Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro* 0,18 0,52  
Eget kapital/aktie, euro* 7,67 7,63  
       
Utdelning per aktie, euro*  0,17* 0,22  
Utdelning av resultatet före utspädning, %  92,1* 42,6  
Utdelning av resultatet efter utspädning, %  92,1* 42,6  
Direktavkastning, %  3,0 3,1  
P/E-tal (vinstmultiplikator)      
- före utspädning 30,6 13,9  
- efter utspädning 30,6 13,9  
Lägsta aktiekursen, euro* 4,08 7,07  
Högsta aktiekursen, euro* 7,98 10,20  
Medelkurs, euro* 6,05 8,18  
Årets sista kurs, euro 5,64 7,15  
Marknadsvärde för utestående aktier, milj. euro 310,3 393,1  
Antal omsatta aktier, 1 000 st. 11 765 23 674  
 - % av medelantalet 21,4 43,8  
Justerat antal utestående aktier, 1 000 st.      
 - medelantal under räkenskapsperioden 54 973 54 015  
 - vid räkenskapsperiodens utgång 54 973 54 973  
 - efter full utspädning 54 973 54 973  
       
* På basis av styrelsens förslag till utdelning.      

FORMLER FÖR NYCKELTALEN

 
Vinst före skatt – skatter    
Avkastning på eget kapital (%) ---------------------------------------- x 100  
  Summa eget kapital (i genomsnitt)    
       
  Vinst före skatt + räntekostnader och övriga finansiella kostnader    
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ---------------------------------------- x 100  
  Balansomslutning – icke-räntebärande skulder (i genomsnitt)    
       
  Summa eget kapital    
Soliditet (%) ---------------------------------------- x 100  
  Balansomslutning – förutbetalda intäkter    
       
  Räntebärande skulder – räntebärande lånefordringar – likvida medel    
Nettoskuldsättningsgrad (%) ---------------------------------------- x 100  
(gearing) Summa eget kapital    
       
  Räkenskapsperiodens vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare    
Resultat per aktie ----------------------------------------    
  Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under räkenskapsperioden    
       
  Kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare    
Eget kapital per aktie ----------------------------------------    
  Emissionsjusterat antal aktier vid räkenskapsperiodens utgång    
       
  Utdelning / aktie    
Utdelning per aktie ----------------------------------------    
  Justeringskoefficient för emissioner som skett efter perioden    
       
  Emissionsjusterad utdelning per aktie    
Utdelning i relation till resultatet (%) ---------------------------------------- x 100  
  Resultat per aktie    
       
  Utdelning per aktie    
Direktavkastning (%) ---------------------------------------- x 100  
  Räkenskapsperiodens sista emissionsjusterade börskurs    
       
  Räkenskapsperiodens sista emissionsjusterade börskurs    
PE-tal (vinstmultiplikator) ----------------------------------------    
  Resultat per aktie    
Aktiestockens marknadsvärde Antal utestående aktier vid utgången av räkenskapsperioden x räkenskapsperiodens sista börskurs
Antal anställda Medelantal anställda i slutet av kalendermånaderna
             


NOTER TILL KONCERNENS BOKSLUT

REDOVISNINGSPRINCIPER
HKScan Abp:s bokslutskommuniké för perioden 1.1 - 31.12.2011 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernbokslutet är upprättat enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) med beaktande av de IAS- och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar som gällde 31.12.2011.

Koncernbokslutet har uppgjorts enligt samma principer som år 2010. Alla belopp är avrundade till miljoner euro, och följaktligen kan summan av de enskilda beloppen bli en annan än den givna. Det har under räkenskapsperioden inte trätt i kraft sådana IFRS–standarder eller IFRIC–tolkningar som skulle ha någon väsentlig verkan för koncernen.

IASB har gett ut nedanstående nya eller reviderade standarder och tolkningar, vilka ännu inte har tillämpats av koncernen. Koncernen inför dem från och med den dag då de träder i kraft, eller, i det fall att denna dag är en annan än räkenskapsperiodens första dag, från början av den räkenskapsperiod som först följer på den dag ändringarna träder i kraft.

- Ändring i IFRS 7, Finansiella instrument: Upplysningar (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2011 eller senare). Ändringen syftar till att göra det lättare för användare av finansiella rapporter att utvärdera den riskexponering som överföring av finansiella tillgångar medför och effekterna av dessa risker för ett företags finansiella ställning, i synnerhet vad gäller värdepapperisering av finansiella tillgångar. Ändringen har ännu inte antagits av EU. Ändringens effekter för koncernen analyseras som bäst.

- Ändring i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2012 eller senare). Den centrala ändringen är kravet på uppdelning av posterna i totalresultatet efter huruvida posten i framtiden kan bli föremål för återföring över resultaträkningen, om vissa villkor uppfylls. Ändringen har ännu inte antagits av EU. Ändringens effekter för koncernen analyseras för som bäst.

- Ändring i IAS 19, Ersättningar till anställda (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare). Ändringarna innebär att alla aktuariella vinster och förluster i fortsättningen ska redovisas omedelbart i övrigt totalresultat, med andra ord slopas den s.k. korridormetoden och finansieringsutgiften bestäms på basis av nettofonderingen. Ändringen har ännu inte antagits av EU. Ändringens effekter för koncernen analyseras som bäst, men den kommer att påverka koncernens siffror.

- IFRS 9 Finansiella instrument (ikraftträdandet ännu öppet). IFRS 9 utgör det första steget i ett mer omfattande projekt som siktar till att ersätta IAS 39 med en ny standard. De olika värderingssätten har bibehållits men förenklats. De finansiella tillgångarna indelas i två huvudgrupper utgående från värderingen: tillgångar som värderas enligt periodiserad anskaffningsutgift och tillgångar som värderas enligt gängse värde. Klassificeringen beror på företagets affärsmodell och på särdragen hos de avtalsbaserade kassaflödena.  Anvisningarna i IAS 39 om nedskrivning och säkringsredovisning förblir i kraft. Enligt den nya standarden ska redovisningen och värderingen av finansiella skulder förbli de samma, förutom för de finansiella skulder på vilka man tillämpar den s.k. verkligt värde-optionen. EU har ännu inte godkänt standarden. Analysen av den fullständiga effekten av IFRS 9 pågår inom koncernen.

- IFRS 10, Koncernredovisning (i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare). Standarden fastställer enligt de gällande principerna bestämmande inflytande som den centrala faktor som avgör om ett samfund ska tillämpa koncernredovisning. Dessutom ger standarden närmare anvisningar för fastställandet av det bestämmande inflytanden i de fall där inflytandet är svårt att avgöra. EU har ännu inte godkänt standarden. Effekterna av IFRS 10 analyseras fortfarande, och koncernen planerar att införa standarden 2013.

- IFRS 11, Gemensamma arrangemang (i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare). I redovisningen av gemensamma arrangemang fokuserar standarden i högre grad på de rättigheter och skyldigheter som följer av dem än på de juridiska formerna. Det finns två typer av gemensamma arrangemang: ”joint operations” och ”joint ventures”. I redovisningen av joint ventures förutsätter standarden dessutom en enda metod, kapitalandelsmetoden, medan den tidigare, alternativa klyvningsmetoden inte längre är tillåten. EU har ännu inte godkänt standarden. Den nya standarden kommer avsevärt att påverka koncernens siffror och redovisningen av segmentet Polen. Koncernen planerar att införa den nya standarden år 2013.

- IFRS 12, Upplysningskrav avseende innehav i andra företag (i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare). Standarden innehåller krav på utökade tilläggsupplysningar om olika andelar i andra samfund, inklusive såväl intresseföretag, gemensamma arrangemang, bolag som bildats för ett särskilt ändamål och andra bolag som faller utanför balansräkningen. EU har ännu inte godkänt standarden. Effekterna av IFRS 12 analyseras som bäst, och koncernen planerar att införa standarden 2013.

- IFRS 13, Värdering till verkligt värde (i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare). Standarden syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplexa genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa till verkligt värde-värderingar och tillhörande upplysningar. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas, men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra standarder redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde. EU har ännu inte godkänt standarden. Effekterna av IFRS 13 analyseras som bäst, och koncernen planerar att införa standarden 2013.

- IAS 28 (reviderad 2011), Innehav i intresse- och samföretag (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare).  Den reviderade standarden innehåller krav på behandlingen av såväl intresse- som samföretag enligt kapitalandelsmetoden som en följd av publiceringen av IFRS 11. Den omarbetade standarden har ännu inte antagits av EU.

 

  JÄMFÖRELSE PER SEGMENT (miljoner euro)      
  Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde      
             
    Q4/2011 Q4/2010 2011 2010  
  OMSÄTTNING          
  - Finland 217,6 198,2 812,4 718,5  
  - Sverige 275,6 275,0 1 045,7 997,1  
  - Danmark 54,3 21,8 228,1 21,8  
  - Baltikum 44,9 42,0 173,3 160,4  
  - Polen 73,9 72,6 298,9 279,3  
  - Mellan segmenten -16,4 -14,0 -67,1 -63,3  
  Koncernen sammanlagt 649,8 595,7 2 491,3 2 113,9  
             
  RÖRELSEVINST          
  - Finland 7,2 4,7 12,1 10,7  
  - Sverige 7,4 8,0 17,2 20,4  
  - Danmark -1,3 0,0 -3,7 0,0  
  - Baltikum 2,8 1,8 9,8 8,7  
  - Polen 3,5 3,0 12,7 15,5  
  - Mellan segmenten 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Segmenten sammanlagt 19,6 17,5 48,0 55,3  
             
  Koncernens administrativa kostnader -2,0 -1,8 -8,4 *) -7,2  
  Koncernen sammanlagt 17,6 15,7 39,6 48,0  
  *) Inkl. 0,9 miljoner euro i kostnader för marksanering på avyttrad tomt som redovisats under andra kvartalet.  
NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR
       
(miljoner euro)        
  Q4/2011 Q4/2010 2011 2010
Kostnader för marksanering på avyttrad tomt 1) - - - -0,9
Vinst vid avyttring av produktionsanläggningar 2) - - - 7,9
Summa poster av engångskaraktär - - - 7,0
         
1) Ingår i posten "Övriga rörelsekostnader" i resultaträkningen.
2) Ingår i posten "Övriga rörelseintäkter" i resultaträkningen
 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
     
2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR    
(miljoner euro)      
  1-12/2011 1-12/2010  
Redovisat värde vid periodens början 77,1 65,7  
Omräkningsdifferenser 0,3 8,1  
Ökningar 2,3 1,2  
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 4,2  
Minskningar -0,3 -0,2  
Avskrivningar och nedskrivningar -4,0 -3,5  
Överföring till annan balanspost 1,1 1,5  
Redovisat värde vid periodens slut 76,6 77,1  
       
3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE      
(miljoner euro)      
  1-12/2011 1-12/2010  
Redovisat värde vid periodens början 100,4 88,2  
Omräkningsdifferenser 0,2 4,2  
Ökningar 0,4 1,3  
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 6,8  
Minskningar 0,0 0,0  
Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 0,0  
Överföring till annan balanspost 0,0 0,0  
Redovisat värde vid periodens slut 101,0 100,4  
       
4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR    
(miljoner euro)      
  1-12/2011 1-12/2010  
Redovisat värde vid periodens början 537,8 469,1  
Omräkningsdifferenser -7,9 17,4  
Ökningar 56,2 71,6  
Ökningar (företagsförvärv) 1,3 43,0  
Minskningar -1,2 -2,4  
Avskrivningar och nedskrivningar -67,7 -59,5  
Överföring till annan balanspost -1,8 -1,5  
Redovisat värde vid periodens slut 516,5 537,8  
       
5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
(miljoner euro)      
  1-12/2011 1-12/2010  
Material och förnödenheter 88,7 88,8  
Varor under tillverkning 9,1 8,8  
Färdiga produkter 72,1 45,7  
Varor 0,0 0,0  
Övriga omsättningstillgångar 7,7 6,2  
Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar 4,5 2,6  
Levande djur IFRS 41 7,9 7,6  
Summa omsättningstillgångar 190,2 159,9  
       
                           


6. NOTER TILL EGET KAPITAL
 

 

Aktiekapital och överkursfond Antal utestående aktier Aktie-kapital Överkurs-fond Fond för inbetalt fritt eget kapital Egna aktier Summa
1.1.2011 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2
31.12.2011 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2


Den 5 maj 2011 utbetalade bolaget 0,22 euro per aktie i utdelning för räkenskapsperioden 2010; sammanlagt erlades cirka 12 miljoner euro.


RÄNTEBÄRANDE SKULDER
I slutet av året uppgick koncernens räntebärande skulder till 504,2 miljoner euro (514,2 milj. euro). Lånestocken minskade något jämfört med året innan, även om den under större delen av året var klart högre än under jämförelseåret till följd av förvärvet av Rose Poultry i november 2010.


FINANSIELLA RISKER
De finansiella riskerna omfattar refinansierings- och likviditetsrisker, motpartsrisker i finansieringsavtal, valutarisker, ränterisker, råvarurisker och kreditrisker. Finansiella risker och hanteringen av dem är en del av koncernens finanspolicy. Styrelsen har godkänt den policy som följs och genomförandet av den är koncentrerad till finansieringsenheten som är underställd koncernens ekonomidirektör. Under redovisningsperioden 2011 har inga ändringar gjorts i finanspolicyn.

Målet med koncernens kapitalhantering är att med hjälp av en optimal kapitalstruktur stödja verksamheten genom att garantera normala verksamhetsförutsättningar och möjliggöra organisk och strukturell tillväxt. Kapitalstrukturen påverkas genom att justera rörelsekapitalet som binds i verksamheten samt via resultatet, utdelningen och aktieemissioner. Koncernen kan även besluta att sälja tillgångar för att minska skuldsättningen.

En detaljerad redovisning av hanteringen av finansiella risker och kapitalet ingår i noterna till 2011 års bokslut.

DERIVATÅTAGANDEN
(miljoner euro)

 

  31.12.2011 31.12.2010
Derivatinstrument, nominella värden    
     
Valutaderivat 63,2 149,9
Räntederivat 283,8 247,0
Elderivat 11,1 10,2
     
Derivatinstrument, verkliga värden    
     
Valutaderivat -0,5 -0,3
Räntederivat -23,0 -16,8
Elderivat -1,1 2,2

 

KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
(miljoner euro)

 

  31.12.2011 31.12.2010
     
Skulder mot vilka panter och inteckningar    
ställts som säkerhet    
- lån från kreditinstitut 34,1 56,1
     
Ställda säkerheter    
- fastighetsinteckningar 63,0 48,9
- panter 5,1 20,8
- företagsinteckningar 22,8 47,3
     
För ägarintresseföretag    
- borgen 5,2 5,3
     
För andra    
- borgen och panter 14,0 13,8
     
Övriga egna ansvarsförbindelser    
Leasingansvar 26,2 25,5
Övriga hyresåtaganden 61,0 45,6
Övriga ansvar 7,8 6,5

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
(miljoner euro)

 

  2011 2010
Försäljning till intresseföretag 73,0 40,4
Köp från intresseföretag 47,3 35,1
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 2,8 1,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 9,1 8,8


FÖRVÄRVADE VERKSAMHETER

Järvi Suomen Portti Oy
HKScan Finland Oy och Järvi-Suomen Portti Osuuskunta offentliggjorde den 24 juni 2010 att de tecknat ett avtal om omstruktureringar och kommer att bilda ett bolag som fortsätter och utvecklar charkvaruproduktionen i S:t Michel. Konkurrensmyndigheterna gav sitt godkännande till detta i oktober 2010.

HKScan Finland Oy:s och Järvi-Suomen Porttis (nuvarande Osuuskunta Karjaportti) nybildade bolag, Järvi-Suomen Portti Oy, inledde sin verksamhet den 1 januari 2011. Det nya bolaget fortsätter tillverkningen av charkvaror vid Osuuskunta Karjaporttis produktionsanläggning i Tikkala i S:t Michel.

Verksamhetsförvärvet omfattade produktionsanordningar och verksamheten vid Tikkalafabriken samt Järvi-Suomen Porttis varumärken. I samband med omstruktureringen tecknades ett långvarigt hyresavtal för fabriksfastigheten i S:t Michel. Den i arrangemangen ingående personalen övergick i det nya bolagets tjänst som s.k. gamla anställda.

Det affärsvärde på 0,4 miljoner euro som hänför sig till förvärvet grundar sig på möjligheterna till synergifördelar vid fusioneringen av Järvi-Suomen Porttis verksamhet med koncernen.

Det redovisade affärsvärdet är till ingen del avdragsgillt i beskattningen. I tabellen nedan presenteras ett sammandrag över erlagda vederlag i samband med förvärvet och vid förvärvstidpunkten redovisade tillgångar och övertagna skulder.

 

Erlagt vederlag 1.1.2011
(miljoner euro)
   
  Not  
Summa vederlag   1,3
     
Redovisat belopp av förvärvade tillgångar och övertagna skulder    
Materiella anläggningstillgångar 4. 0,5
Omsättningstillgångar 5. 1,2
Övriga fordringar   0,2
Övriga skulder   -1,0
Identifierbara nettotillgångar totalt   0,9
Affärsvärde   0,4

Övriga rörelsekostnader i koncernresultaträkningen för år 2011 innehåller inga väsentliga kostnader som hänför sig till förvärvet.

Järvi-Suomen Portti Oy:s omsättning, vilken ingick i koncernens resultaträkning fr.o.m. den 1 januari 2011, uppgick till 47,6 miljoner euro och rörelsevinsten var -2,0 miljoner euro.

Uppgifterna i bokslutskommunikén är inte reviderade.


NÄSTA EKONOMISKA RAPPORT
HKScan-koncernens delårsrapport för januari–mars 2012 publiceras tisdagen den 8 maj 2012.


Vanda den 17 februari 2012

HKScan Abp
Styrelsen

Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via kommunikationschef Marja Siltala, fornamn.efternamn@hkscan.com, tfn + 358 10 570 2290.

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i tio länder och har ca 11 400 anställda. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com