HKScan Abp                                                Börsmeddelande                    25 april 2012         kl 14.40


Beslut vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma


HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls den 25 april 2012, fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2011.


Bolagsstämmans beslut enligt förslag av styrelsen:
 

Utdelningen

Bolagstämman beslutade att fastställa utdelningen till 0,17 euro per aktie för år 2011. Utdelning betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 30 april 2012  är införda i HKScans aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Utdelningen betalas den 8 maj 2012.Val av styrelseledamöter och arvoden
Bolagsstamman beslutade att antalet styrelseledamöter är sex(6). De nuvarande styrelseledamöterna Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä och Henrik Treschow återvaldes för följande mandatperiod och som nya styrelseledamöter valdes Gunilla Aschan och Teija Andersen. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup till vice ordförande (båda omvalda).

- Agronom (ekon.) Gunilla Aschan är jord- och skogsbruksföretagare, nötköttsproducent från sydöstra Sverige. Hon är även chef för Nordeas specialistavdelning Jord och Skog i Stockholm. Gunilla Aschan är styrelseledamot i Sveriges Djurbönder ek. förening och i Hushållningssällskapet Östergötland.

- AFM Teija Andersen är i dag vd för Adviso TMA Oy. Teija Andersen har lång erfarenhet av livsmedelsbranschen. Åren 1985–2011 var hon anställd hos Oy Karl Fazer Ab. Mellan 2003 och 2007 var hon vd för Fazer Amica Oy och perioden 2009–2011 var hon direktör med ansvar för den strategiska marknadsföringen. Hon är dessutom styrelseledamot i Technopolis Plc, Paletti Oy, Diacor Oy och Are Oy.

Personuppgifter om alla styreleseledamögter finns på HKScan Abp:s webbplats
www.hkscan.com.

Bolagsstämman beslöt att årsarvodena för styrelseledamöterna förblir desamma som år 2011: 21 000 euro för ledamöterna, 25 800 euro för vice ordföranden och 51 600 euro för ordföranden. För ordföranden för styrelseutskotten (valberedningen, revisions- samt ersättningsutskotten) betalas ett nytt årsarvode på 4 800 euro. Dessutom betalas ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden såsom tidigare. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente.


Revisorerna
Bolagsstämman beslöt att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, är bolagets ordinarie revisorer fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma, samt Mika Kaarisalo, CGR, och Jari Viljanen, CGR, revisorssuppleanter. Därtill beslöts att revisorsarvodet betalas enligt räkning som bolaget godkänt.


Styrelsens bemyndiganden
Bolagsstämman gav styrelsen följande tre bemyndiganden:

(1) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av aktier samt optionsrätter andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktier som överlåts på basis av bemyndigandet är nya A-aktier i bolaget. Med stöd av bemyndigandet kan överlåtas sammanlagt högst 2 500 000 egna aktier av serie A överlåtas, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av bolagets aktiestock och cirka 5,00 procent av bolagets A-seriens aktier. Aktier eller särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan överlåtas i en eller flera rater.

(2) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv och/eller tagande som pant av bolagets egna aktier av serie A. Sammanlagt kan högst 2 500 000 aktier av serie A förvärvas och/eller tas som pant, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av bolagets aktiestock och cirka 5,00 procent av bolagets A-seriens aktier. Bolaget kan emellertid inte vid någon tidpunkt tillsammans med sina dottersamfund äga och/eller pantsätta mer än 10 procent av bolagets aktiestock.

De ovannämnda bemyndiganden upphäver de tidigare bemyndiganden som bolagsstämman beviljade styrelsen den 27 april 2011.


(3) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier som förvärvats för företaget.
Bemyndigandet gäller högst 2 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av bolagets aktiestock och cirka 5,00 procent av A-seriens aktier. Aktier kan överlåtas i en eller flera rater. Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av egna aktier. För att tydliggöra konstateras att det ny föreslagna bemyndigandet inte upphäver andra bemyndiganden om vilka beslutits under detta möte.

Alla bemyndiganden till styrelsen gäller till den 30 juni 2013.Förslag från styrelsen och dess valberedning och revisionsutskott samt bemyndiganden till styrelsen som givits av bolagsstämman har publicerats som börsmeddelande den 21 mars 2012 och de finns också  tillgängliga på bolagets webbplats www.hkscan.com.

Bolagsstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig på ovannämnda webbplats senast den 9 maj 2012.


HKScan Oyj
StyrelsenNärmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Hannu Kottonen. Telefonmeddelanden till Kottonen kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter cirka 11 400 anställda.DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com