HKScan Abp                 Börsmeddelande                5 april 2012, kl. 12.00

 

Svår början på året för HKScan i Sverige – ett utvecklingsprogram inleds i hela koncernen


HKScans verksamhet i Sverige har sedan början av året varit ytterst utmanande till följd av att priserna på svenskt griskött och nötkött varit högre än väntat, samtidigt som tillgången på kött försvagats. Den tydliga nedgången inom produktion av svenskt griskött och nötkött har fortsatt, vilket medfört lägre slaktvolymer än tidigare och stigande upphandlingspriser. Då den svenska kronan under en längre tid kontinuerligt stärkts har köttimporten ökat avsevärt. Det har särskilt i detaljhandeln försvårat prishöjningar av den dyrare svenska köttråvaran. Prishöjningar och kostnadsanpassningar har genomförts i Sverige, men åtgärderna har hittills varit otillräckliga. Det första kvartalet visar en förlust för verksamheten i Sverige, vilket även medför att Q1 för hela HKScan-koncernen är lätt förlustbringande.

Resultatnivån i koncernens övriga marknadsområden har följt målsättningen och särskilt i Finland har resultaten förbättrats jämfört med föregående år. Årets första kvartal är även i normala fall årets sämsta period för HKScan-koncernen. Att rörelseresultatet för första kvartalet blir något svagare än målet påverkar dock inte den tidigare prognosen för hela året. HKScan bedömde i sin bokslutskommuniké av den 17 februari 2012 att rörelsevinsten för 2012 blir högre än 2011.


Koncernen startar ett utvecklingsprogram

HKScan startar ett utvecklingsprogram som sträcker sig fram till slutet av 2013. På årsnivå syftar programmet till en resultatförbättring på över 20 miljoner euro samt till en avsevärd minskning av det bundna kapitalet. Programmet täcker koncernens funktioner i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Fokus läggs på styrning av produktionen och produktutbudet utifrån efterfrågan, på de fasta och rörliga kostnaderna samt på rörelsekapitalet. Programmet omfattar även den redan inledda koncentreringen av koncernstrukturen och effektivare utnyttjande av koncernsynergierna.

I de svenska funktionerna, där den på svenskt kött fokuserade verksamheten länge varit och fortfarande är mycket utmanande, övervägs även mer långsiktiga strategiska alternativ för att utveckla verksamheten.

HKScan publicerar sin delårsrapport för Q1/2012 den 8 maj 2012.

HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör

Närmare upplysningar lämnas av vd Hannu Kottonen. Telefonmeddelanden till Kottonen kan lämnas via kommunikationschef Marja Siltala, tfn +358 10 570 2290 eller marja.siltala@hkscan.com.

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter cirka 11 400 anställda.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala medier

www.hkscan.com