HKScan Abp                          DELÅRSRAPPORT                                         8.5.2012, kl. 8.00


Delårsrapport för HKScan-koncernen 1.1–31.3.2012:
Resultatförbättringarna i de övriga marknadsområdena kompenserade inte för HKScans svårigheter i Sverige- HKScans omsättning för januari–mars 2012 var 606,1 miljoner euro (592,7 milj. euro för samma kvartal 2011). Ökningen var 2,3 procent. Efter eliminering av valutakursförändringar var ökningen 3,2 procent.

- Koncernens rörelseresultat var -0,6 miljoner euro (1,4 milj. euro). Resultatet var svagt negativt till följd av svårigheterna i den svenska verksamheten i början av året.

- Resultatnivån i koncernens övriga marknadsområden, dvs. Finland, Baltikum, Danmark och Polen, var planenlig.

- Marknadsställningen är i huvudsak fortsatt stark på koncernens samtliga marknadsområden. I Sverige har de ökade volymerna av kött som säljs under handelns egna märken och den ökande importen försvagat utsikterna.

- I slutet av mars undertecknade HKScan en femårig
kreditfacilitet på 250 miljoner euro mot säkerhet och i flera valutor.

- Nettofinansieringskostnaderna var -7,9 miljoner euro (-5,2 milj. euro). Den främsta orsaken till ökningen var att lånemarginalerna stigit.


- I början av april meddelade HKScan att bolaget startar ett utvecklingsprogram som sträcker sig fram till slutet av 2013. Syftet med programmet, som gäller verksamheterna i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum, är att nå en resultatförbättring på över 20 miljoner euro per år och att avsevärt minska det bundna kapitalet.

- Till följd av de försvagade utsikterna för verksamheten i Sverige är det möjligt att koncernens rörelsevinst för 2012 stannar under nivån för 2011. Tidigare förväntades rörelsevinsten för 2012 bli högre än 2011.


HKSCAN-KONCERNEN

(miljoner euro) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Omsättning 606,1 592,7 2 491,3
Rörelsevinst -0,6 1,4 39,6
- Rörelsevinst, % -0,1 0,2 1,6
Vinst/förlust före skatt -7,7 -3,3 11,3
Resultat per aktie, euro -0,09 -0,06 0,18KONCERNÖVERSIKT: JANUARI-MARS 2012

HKScan-koncernens affärsverksamhet utvecklades planenligt i Finland, Danmark, Baltikum och Polen under januari–mars. Däremot var verksamheten i Sverige ytterst utmanande till följd av att inköpspriserna på svenskt gris- och nötkött var högre än väntat samtidigt som tillgången på kött försämrats. Produktionsvolymerna för svenskt gris- och nötkött fortsatte minska klart, medan upphandlingspriserna steg och koncernens slaktvolymer i Sverige stannade på en låg nivå. Dessutom har den starka svenska kronan ökat köttimporten och gjort det svårare att höja priserna på produkter baserade på svensk köttråvara. Även mängden av kött som säljs under handelns egna märken har fortsatt växa.

HKScan har inlett ett utvecklingsprogram som sträcker sig fram till slutet av 2013. Målet med programmet är att nå en resultatförbättring på över 20 miljoner euro per år och att i avsevärd grad minska det bundna kapitalet. Programmet lägger fokus på efterfrågebaserad styrning av produktionen och produktutbudet, på de fasta och rörliga kostnaderna samt på rörelsekapitalet. Programmet omfattar även en redan inledd koncentrering av koncernstrukturen samt uppdatering av ledningsmodellen och effektivare utnyttjande av koncernsynergierna. Programmet täcker koncernens funktioner i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. När det gäller utvecklingen av verksamheten i Sverige granskas även strategiska alternativ på längre sikt.

I slutet av mars undertecknade HKScan en kreditfacilitet på 250 miljoner euro mot säkerhet och i flera valutor.
I faciliteten ingår ett femårigt lån på 100 miljoner euro med amorteringsplan samt en femårig kreditlimit på 150 miljoner euro. Genom lånearrangemanget refinansieras den delen av år 2007 tecknad syndikerad kreditfacilitet som löper ut 2013. Faciliteten förlänger medellöptiden för koncernens lånebestånd.

HKScan fick en ny verkställande direktör i och med att Matti Perkonoja, som lett bolaget sedan 2009, avgick med pension i slutet av februari. Den nye verkställande direktören Hannu Kottonen tillträdde sin tjänst den 1 mars 2012.


MARKNADSOMRÅDET FINLAND

 (miljoner euro) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Omsättning 197,6 188,0 812,4
Rörelsevinst 2,7 -0,6 12,1
- Rörelsevinst, % 1,4 -0,3 1,5


Omsättningen i Finland steg till 197,6 miljoner euro (188,0 milj. euro) för januari–mars. Rörelsevinsten för rapportperioden förstärktes och uppgick till 2,7 miljoner euro (-0,6 milj. euro). Rörelsevinsten var 1,4 procent (-0,3 %) av omsättningen.

I Finland utvecklades verksamheten i början av året bättre än den allmänna utvecklingen inom branschen. Marknadsställningen stärktes särskilt inom pålägg. Det mest populära pålägget på den finska marknaden är
HK Tunnskivad extramör basturökt skinka i 300 grams förpackning (källa: Nielsen, PanelTrack). Även HKScans andel av färdigmaten har ökat. Bland nyheterna har särskilt HK Rybsgris Nugget fått ett gott mottagande på marknaden (källa: HK:s marknadsprognos).

Inom konsumentförpackat griskött har HK Rybsgris på drygt ett år tagit en marknadsandel på nästan 20 procent. I början av 2012 är koncernen marknadsledare inom griskött i Finland (källa: Nielsen, PanelTrack 2012).

Den reform av upphandlingsavtalen för kött som inleddes hösten 2011 har fortskridit planenligt. Koncernen meddelade på hösten att griskedjan i Finland inriktas på en mer styrd avtalsproduktion. Genom den nya, långsiktiga avtalspolicyn kan kedjan kontrolleras och styras bättre.

Vid produktionsanläggningen i S:t Michel slöts ett viktigt lokalt samarbetsavtal som syftar till att bevara arbetstillfällen inom livsmedelsbranschen.
Avtalet är tvåårigt och innebär att det personalanpassningsbehov som diskuterades under samarbetsförhandlingarna tidigare i år åtgärdas genom permitteringar, uppgiftsjusteringar eller omskolning i stället för genom uppsägningar.

MBA Anne Mere utnämndes i februari till direktör med ansvar för marknadsområdet Finland. Anne Mere svarar för HKScans marknadsområde Finland i egenskap av vd för HKScan Finland Oy. Mere svarar också för marknadsområdet Baltikum.


MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM

(miljoner euro) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Omsättning 40,5 39,3 173,3
Rörelsevinst 0,7 0,9 9,8
- Rörelsevinst, % 1,8 2,2 5,6


Omsättningen i Baltikum var i januari–mars 40,5 miljoner euro (39,3 milj. euro), dvs. en ökning på nästan 3 procent. Rörelsevinsten för rapportperioden sjönk något och var 0,7 miljoner euro (0,9 milj. euro). Rörelsevinsten var 1,8 procent (2,2 %) av omsättningen.

Priset på köttråvara har stigit i Baltikum. Även energikostnaderna har ökat. Samtidigt har konsumenternas köpbeteende påverkats av hushållens försvagade köpkraft, vilket lett till ökad efterfrågan på förmånligare produkter och till hårdare konkurrens. Verksamheten i Baltikum har trots svårigheterna anpassat sig väl till marknadsförhållandena.

För att uppnå synergifördelar och kostnadsbesparingar har koncernen börjat bygga upp en organisation som omfattar hela Baltikum.


De viktigaste investeringarna i Baltikum hänför sig till Rakveres projekt för energisparande och primärproduktion samt till Talleggs program för omstrukturering av produktionen.

I samband med utnämningen av Anne Mere utsågs Teet Soorm till ny vd för AS Rakvere Lihakombinaat. Han fortsätter även som vd för AS Tallegg och AS Ekseko, och rapporterar till direktör Anne Mere.


MARKNADSOMRÅDET SVERIGE

(miljoner euro) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Omsättning 246,9 252,3 1 045,7
Rörelsevinst -5,5 0,3 17,2
- Rörelsevinst, % -2,2 0,1 1,6


Omsättningen i Sverige var 246,9 miljoner euro (252,3 milj. euro) för januari–mars. Jämfört med året innan sjönk omsättningen räknad såväl i euro som i kronor.

Rörelseresultatet för rapportperioden var -5,5 miljoner euro (0,3 milj. euro). Rörelseresultatet var -2,2 procent (0,1 %) av omsättningen.

Resultatet för kvartalet påverkades i synnerhet av den sjunkande primärproduktionen av gris- och nötkött i Sverige samt av det höga upphandlingspriset på svenskt kött och de lägre slaktvolymerna för nöt. Den starka svenska kronan har ökat köttimporten betydligt och gjort det svårare att särskilt i detaljhandeln höja priserna på produkter baserade på svensk köttråvara.
Prishöjningar och kostnadsanpassningar har genomförts i Sverige, men såväl tidsläggningen som omfattningen av åtgärderna har hittills varit otillräckliga. Ytterligare en utmaning i detaljhandeln är att handelns egna märken vinner marknadsandelar.

Under rapportperioden lanserades Svensk Rapsgris hos storkökskunderna. I slutet av sommaren kommer konceptet att utvidgas till detaljhandeln. I början av året lanserades charkprodukter under märket Hansa.

I primärproduktionen har ändringarna i stödpolitiken för nötköttsproduktion försvagat lönsamheten. Denna ändring har ytterligare försvagat tillgången på svenskt nötkött och skapat större utrymme för import. Efterfrågan på nötkött har totalt sett ökat.

Effektiviseringsåtgärder för att rätta till saken har inletts. I Sverige övervägs även långsiktiga strategiska alternativ för att utveckla verksamheten.MARKNADSOMRÅDET DANMARK

(miljoner euro) Q1/2012 Q1/2011 2011
       
Omsättning 57,8 57,5    228,1
Rörelsevinst 0,3 -0,5 -3,7
- Rörelsevinst, % 0,5 -0,9 -1,6


Omsättningen i Danmark var 57,8 miljoner euro (57,5 milj. euro) för januari–mars. Rörelsevinsten för rapportperioden var 0,3 miljoner euro (-0,5 milj. euro), dvs. 0,5 procent av omsättningen (-0,9 %).

Råvarupriserna i Danmark sjönk något under början av året. I marknadsområdena Danmark och Sverige ligger fokus särskilt på färska fjäderfäprodukter. Under perioden lanserades ett nytt produktsortiment för den svenska marknaden.

Exportförsäljningen till Malaysia öppnades på nytt i slutet av 2011 och återhämtade sig under perioden. Investeringarna i ökad produktion av färskprodukter vid anläggningarna i Vinderup och Skovsgaard har framskridigt planenligt.

I januari utnämndes ekonom Thomas Olander till ny vd för Rose Poultry A/S. Han svarar för HKScans verksamhet i Danmark och rapporterar till Denis Mattsson, som i HKScans ledningsgrupp svarar för både det danska och det svenska marknadsområdet.


MARKNADSOMRÅDET POLEN

(miljoner euro) Q1/2012 Q1/2011 2011
*)      
Omsättning 80,4 70,5 298,9
Rörelsevinst 3,4 3,0 12,7
- Rörelsevinst, % 4,3 4,2 4,2


*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.

Omsättningen för Polen under januari–mars var 80,4, miljoner euro (70,5 milj. euro), dvs. en ökning på 14,1 procent. Den ökande omsättningen bygger bl.a. på att varumärket Sokolów stärkt sin ställning i Polen.

Rörelsevinsten för rapportperioden var 3,4 miljoner euro (3,0 milj. euro). Rörelsevinsten var 4,3 procent (4,2 %) av omsättningen.

Försäljningen i Polen motsvarade målen, även om priserna på köttråvara stigit och priskonkurrensen är hård. Försäljningen i den moderna och den egna detaljhandeln utvecklades stabilt.

Omvälvningen inom den polska köttbranschen fortsätter, vilket främst påverkar små och medelstora företag specialiserade på slaktning och styckning. Stora och mångsidiga företag som Sokolów har klarat situationen bättre.

Investeringarna i utveckling av produktionen vid Tarnóws nötslaktningslinje och Sokolów Podlaskis påläggsfabrik har gått framåt planenligt.


ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

I januari utnämndes ekonom Thomas Olander till verkställande direktör för HKScans danska dotterbolag Rose Poultry A/S. Olander var tidigare vd för Pärsons Sverige AB, som likaså hör till HKScan-koncernen. Olander svarar för HKScans verksamhet i Danmark och fortsätter även som vd för Kreatina A/S och Scan Foods UK Ltd i Storbritannien. Han rapporterar till Scan AB:s vd Denis Mattsson, som inom HKScans ledningsgrupp svarar för såväl det svenska som danska marknadsområdet.

I februari utnämndes MBA Anne Mere, vd för HKScans estniska dotterbolag AS Rakvere Lihakombinaat, till direktör för marknadsområdena Finland och Baltikum. Mere blev samtidigt medlem i HKScans ledningsgrupp. Förutom för HKScans marknadsområde Baltikum svarar Anne Mere även för marknadsområdet Finland. HK Ruokatalos vd Jari Leija har lämnat koncernens tjänst.

I och med utnämningen av Anne Mere utsågs Teet Soorm till vd för AS Rakvere Lihakombinaat. Han fortsätter även som vd för AS Tallegg och AS Ekseko.

Matti Perkonoja avgick med pension i slutet av februari 2012 och vd-posten övertogs av Hannu Kottonen den 1 mars 2012.


HKSCANS LEDNINGSGRUPP

HKScans ledningsgrupp utgörs av vd Hannu Kottonen, ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen, direktör med ansvar för marknadsområdena Finland och Baltikum Anne Mere, direktör med ansvar för marknadsområdena Sverige och Danmark Denis Mattsson, personaldirektör Sirpa Laakso samt administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto.


INVESTERINGAR

Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningar under januari–mars 2012 uppgick till sammanlagt 19,8 miljoner euro (15,1 milj. euro). Fördelningen enligt marknadsområde var följande:

(miljoner euro)      
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Finland 3,3 4,7 17,3  
Baltikum 2,4 2,9 12,4  
Sverige 2,9 2,5 8,9  
Danmark 5,5 1,1 7,8  
Polen1) 5,7 3,9 14,5  
Totalt 19,8 15,1 61,0  
1) HKScans andel (50 %) av investeringarna i Sokolów.


Investeringarna i Finland hänförde sig till reparation och underhåll av produktionslinjerna. I Sverige fortsatte investeringarna i utveckling av processerna i Kristianstad och Linköping, och i Skara gjordes investeringar i konceptet Svensk Rapsgris. Investeringarna i Danmark anknöt till Rose Poultrys utveckling av produktionsprocesserna. De viktigaste investeringarna i marknadsområdet Baltikum hänför sig till Rakveres projekt för energisparande och primärproduktion samt till Talleggs program för omstrukturering av produktionen. I Polen slutfördes investeringen i nötslaktningslinjen på produktionsanläggningen i Tarnów. Utvecklingen av produktionsanläggningen i Sokolów Podlaski framskred planenligt och togs i bruk i april.


FINANSIERINGSVERKSAMHETEN


I slutet av mars uppgick koncernens räntebärande skulder till 527,9 miljoner euro (509,5 milj. euro). Den räntebärande bruttoskulden vid årsskiftet var 504,2 miljoner euro. Att lånen ökat jämfört med såväl förra året som läget vid årsskiftet beror på det bundna rörelsekapitalet och investeringarna under första kvartalet.

Koncernens nettofinansieringskostnader under rapportperioden var -7,9 miljoner euro (-5,2 milj. euro). Jämfört med året innan ökade nettofinansieringskostnader till följd av ökad lånebörda, högre lånemarginaler och engångskostnader för ett finansieringsarrangemang.

De outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick den 31 mars 2012 till 200,2 miljoner euro (189,4 milj. euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkontolimiter och liknande limiter till ett belopp av 26,4 miljoner euro (49,1 milj. euro). Av företagscertifikatprogrammet på 200 miljoner euro var 130,5 miljoner euro utnyttjat (58,0 milj. euro).

I slutet av mars undertecknade HKScan och ett nordiskt banksyndikat ett avtal om en kreditfacilitet på 250 miljoner euro mot säkerhet och i flera valutor. I faciliteten ingår ett femårigt lån på 100 miljoner euro med amorteringsplan samt en femårig kreditlimit på 150 miljoner euro. Genom lånearrangemanget refinansieras den delen av år 2007 tecknad syndikerad kreditfacilitet som löper ut 2013. Den nya faciliteten förlänger medellöptiden för koncernens lånebestånd från 1,8 år till 3,8 år.

I slutet av mars var soliditeten 33,1 procent (34,4 %). Vid årsskiftet var soliditeten 33,6 procent.AKTIER

HKScan-koncernens aktiekapital i slutet av mars var 66 820 528,10 euro. Bolagets emitterade aktier, 55 026 522 stycken, fördelade sig på två aktieserier enligt följande: Antalet A-aktier var 49 626 522 stycken (90,19 % av det totala antalet aktier) och antalet K-aktier var 5 400 000 stycken (9,81 %). A-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. K-aktierna ägs av LSO Andelslag (4 735 000 st.) och Sveriges Djurbönder ek.för. (665 000 st.) och är inte listade. Bolaget innehar 53 734 stycken egna aktier av serie A.

Marknadsvärdet för HKScans aktier var 293,8 miljoner euro i slutet av mars 2012. Av detta var marknadsvärdet för bolagets A-aktier 265,0 miljoner euro och det beräknade marknadsvärdet av de onoterade K-aktierna 28,8 miljoner euro.

Under januari–mars 2012 omsattes 2 390 022 stycken av bolagets aktier till ett totalt värde av 14 003 005 euro. Den högsta noteringen av aktien var under rapportperioden 6,40 euro och den lägsta 5,23 euro. Medelkursen var 5,90 euro. I slutet av mars var aktiens avslutskurs 5,34 euro.

I slutet av mars 2012 var 20,3 procent av aktierna i utländsk eller förvaltningsregistrerad ägo.

HKScan och FIM Pankkiiriliike Oy har ett marknadsgarantiavtal som uppfyller kraven på NASDAQ OMX Liquidity Providing (LP).STYRELSENS BEMYNDIGANDEN

Under januari–mars 2012 utnyttjande inte styrelsen de bemyndiganden som beviljades av bolagsstämman den 27 april 2011. De bemyndiganden som bolagsstämman den 25 april 2012 beviljade styrelsen tas upp i avsnittet ”Händelser efter rapportperioden”.


PERSONALEN

HKScan-koncernens, exklusive Sokolów i Polen, medelantal anställda under perioden januari–mars 2012 var 7 913 (8 227).

Antalet anställda i Finland har ökat främst till följd av att utlokaliserade styckningsfunktioner har tagits hem. I Sverige, Danmark och Baltikum har antalet anställda minskat till följd av effektiviseringsprogrammen.

Antalet anställda per marknadsområde var i medeltal följande:

  Q1/2012 Q1/2011 2011
Finland 2 621 2 524 2 750
Baltikum 1 783 1 904 1 881
Sverige 2 690 2 882 2 789
Danmark 819 917 867
Summa 7 913 8 227 8 287


Därtill hade Sokolów-koncernen i medeltal 6 142 (5 877) anställda under det första kvartalet 2012. År 2011 var antalet anställda i medeltal 6 191.


I slutet av mars var antalet anställda (exkl. Sokolów, Polen) 7 950 (8 250).

Vid utgången av mars var personalfördelningen per marknadsområde följande:

  31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Finland 2 696 2 558 2 568
Baltikum 1 744 1 888 1 803
Sverige 2 676 2 894 2 704
Danmark 834 910 807
Summa 7 950 8 250 7 882


Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 332 (6 025) anställda i slutet av rapportperioden. Vid utgången av 2011 var motsvarande siffra 6 175.


KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

De främsta osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet anknyter till prisutvecklingen för och tillgången till lokal köttråvara samt till huruvida försäljningspriserna kan höjas tillräckligt och i rätt tid. Osäkerhetsfaktorerna i de enskilda marknadsområdena anknyter till verkställandet och slutförandet av programmen för utveckling av verksamheten.

Utmaningarna i anknytning till den globala ekonomin fortsätter. Stora fluktuationer i koncernens centrala valutor samt stigande räntenivå kan påverka koncernens konkurrenskraft, omsättning och resultat samt balansräkning. Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel av ökad arbetslöshet. Förändringarna kan påverka koncernens omsättning och resultat.

Eventuella icke förutsebara myndighetsåtgärder kan inverka på bolagets verksamhet på exportmarknaderna.

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

(1) I början av april meddelade HKScan att resultatet för första kvartalet blir negativt till följd av svårigheterna i den svenska verksamheten. Samtidigt offentliggjordes även att koncernen startar ett omfattande utvecklingsprogram för verksamheterna i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Programmet pågår till slutet av 2013 och siktar på årsniva till en resultatförbättring på över 20 miljoner euro och till en avsevärd minskning av det bundna kapitalet. Ärendet har behandlats tidigare i denna delårsrapport.


(2) HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma i Helsingfors den 25 april 2012 fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med 0,17 euro per aktie för räkenskapsåret 2011. Dessutom beslutade bolagsstämman om årsarvoden och mötesarvoden för styrelsens ledamöter och utskottens ordföranden.


Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä och Henrik Treschow omvaldes i styrelsen, medan Gunilla Aschan och Teija Andersen valdes in som nya ledamöter. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup till vice ordförande. I båda fallen var det frågan om omval.

Till ordinarie revisorer utsågs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med CGR Johan Kronberg som huvudansvarig revisor och CGR Petri Palmroth samt till revisorssuppleanter CGR Mika Kaarisalo och CGR Jari Viljanen.

Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att besluta
om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om förvärv och/eller tagande som pant av bolagets egna aktier av serie A och om överlåtelse av egna aktier som bolaget förvärvat. Samtliga förenämnda bemyndiganden gäller till och med 30 juni 2013.

Styrelsens och dess valberednings och revisionsutskotts förslag, vilka godkändes av bolagsstämman, finns i sin helhet publicerade i börskommunikén av 21.3.2012 och finns även tillgängliga på HKScans webbplats på adressen
www.hkscan.com.


FRAMTIDSUTSIKTER

Efterfrågan på kött väntas förbli tämligen stabil på koncernens hemmamarknader och för Finlands del uppvisa en lätt ökning.

De långvariga utmaningarna med värdekedjornas strukturer och produktionsvolymerna gör det svårare att styra och förutse utvecklingen inom branschen. Vid sidan av utvecklingsprogrammen avser koncernen att förbättra lönsamheten genom höjda försäljningspriser och genom en kontrollerad anpassning av upphandlingsvolymerna. Trots dessa åtgärder kommer det att dröja längre än väntat innan balans uppnås när det gäller situationen i Sverige.

Ny prognos: Till följd av de försvagade utsikterna för verksamheten i Sverige är det möjligt att koncernens rörelsevinst för 2012 stannar under nivån för 2011.

Tidigare prognos: Koncernens rörelsevinst för 2012 väntas bli högre än 2011.KONCERNBOKSLUT 1.1–31.3.2012

KONCERNENS RESULTATRÄKNING        
(miljoner euro)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
         
OMSÄTTNING 606,1 592,7 2 491,3  
Rörelseintäkter och rörelsekostnader -588,4 -573,5 -2 380,5  
Andel av intresseföretags resultat -0,1 0,2 1,1  
Avskrivningar och nedskrivningar -18,1 -18,0 -72,3  
RÖRELSEVINST -0,6 1,4 39,6  
         
Finansiella intäkter 1,4 2,6 7,4  
Finansiella kostnader -9,4 -7,8 -38,3  
Andel av intresseföretags resultat 0,8 0,6 2,5  
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT -7,7 -3,3 11,3  
         
Inkomstskatter 2,5 0,7 1,0  
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST -5,2 -2,7 12,2  
         
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:        
Moderbolagets aktieägare -5,1 -3,1 10,1  
Ägare utan bestämmande inflytande -0,1 0,4 2,1  
Summa -5,2 -2,7 12,2  
         
         
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:  
Resultat/aktie, före utspädning, löpande
verksamheten
euro/aktie
-0,09 -0,06 0,18
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande
verksamheten
euro/aktie
-0,09 -0,06 0,18
               

  


KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1–31.3
 
(miljoner euro)      
  Q1/2012 Q1/2011 31.12.2011
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -5,2 -2,7 12,2
       
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter
skatt):
     
Omräkningsdifferenser för
utlandsverksamhet
4,2 1,1 -2,5
Kassaflödessäkring 0,6 2,7 -7,4
Omvärdering 0,1 0,0 0,0
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT 5,0 3,8 -9,8
       
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR
PERIODEN
-0,2 1,1 2,4
       
PERIODENS TOTALRESULTAT
HÄNFÖRLIGT TILL:
     
Moderbolagets aktieägare -0,2 0,6 0,3
Ägare utan bestämmande
inflytande
-0,0 0,5 2,1
Summa -0,2 1,1 2,4

 

 


KONCERNENS BALANSRÄKNING
       
(miljoner euro)        
  Not 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
TILLGÅNGAR        
         
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar 1. 76,6 76,8 76,6
Affärsvärde 2. 101,3 100,2 101,0
Materiella tillgångar 3. 524,8 534,7 516,5
Andelar i intresseföretag   30,0 28,0 29,9
Kundfordringar och övriga fordringar   32,2 27,0 31,1
Finansiella tillgångar som kan säljas   13,3 12,5 13,0
Uppskjuten skattefordran   24,6 14,4 21,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   802,7 793,7 789,2
         
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Omsättningstillgångar 4. 200,9 187,1 190,2
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   228,1 231,6 223,8
Inkomstskattefordringar   2,1 2,3 1,5
Övriga finansiella tillgångar   0,4 0,4 0,4
Kassa och bank   38,0 48,3 48,0
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   469,4 469,7 463,8
         
TILLGÅNGAR   1 272,1 1 263,4 1 253,0
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 5. 66,8 66,8 66,8
Överkursfond   73,4 73,3 73,4
Egna aktier   0,0 0,0 0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   153,9 157,3 153,2
Omräkningsdifferenser   2,3 0,6 -1,9
Balanserade vinstmedel   112,8 123,8 117,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   409,1 421,8 409,3
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   11,8 11,2 12,2
EGET KAPITAL   421,0 433,0 421,5
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Uppskjuten skatteskuld   37,4 37,6 36,9
Långfristiga räntebärande skulder   336,4 380,7 333,5
Långfristiga icke-räntebärande skulder   2,8 13,2 3,0
Långfristiga avsättningar   0,7 1,7 0,6
Pensionsåtaganden   3,1 3,1 3,1
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   380,4 436,2 377,1
         
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Kortfristiga räntebärande skulder   191,5 128,8 170,6
Leverantörsskulder och övriga skulder   278,6 262,0 282,9
Inkomstskatteskuld   -0,1 2,5 0,1
Kortfristiga avsättningar   0,8 0,8 0,7
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   470,8 394,2 454,4
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 272,1 1 263,4 1 253,0

 

ANALYS AV FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
(miljoner euro) 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET
KAPITAL
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
Räkenskaps
periodens
resultat
              -5,1 -5,1 -0,1 -5,2  
Omräknings-
differenser
          4,2     4,2 0,0 4,2  
Kassaflödes-
säkring
    0,6           0,6   0,6  
Omvärdering         0,1       0,1   0,1  
Summa
total-
resultat för
perioden
    0,6   0,1 4,2   -5,1 -0,2 - 0,0

 
-0,2  
Kostnader
för aktie-
relaterade
ersättningar
                0,0   0,0  
Övriga
förändringar
                0,0   0,0  
Redovisat
direkt mot
vinstmedel
                0,0   0,0  
Överföringar
mellan
poster
                0,0   0,0  
Aktie-
emission
                0,0   0,0  
Förvärv av
egna aktier
                0,0   0,0  
Ökning av
andelar i
dotterbolag
                0,0   0,0  
Utdelning                 0,0 -0,3 -0,3  
EGET
KAPITAL
31.3.2012
66,8 73,4 -13,3 143,5 23,7 2,3 0,0 112,8 409,1 11,8 421,0  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET
KAPITAL
1.1.2011
66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,5 419,6 11,1 430,6  
Räkenskaps-
periodens
resultat
              -3,1 -3,1 0,4 -2,7  
Omräknings
differenser
  0,0 0,0   -0,2 0,0   1,2 1,1 0,0 1,1  
Kassaflödes
säkring
    2,7           2,7   2,7  
Summa
total-
resultat för
perioden
  0,0 2,7   -0,2 0,0   -1,9 0,6 0,5 1,1  
Kostnader
för aktie-
relaterade
ersättningar
                0,0   0,0  
Övriga
förändringar
        0,4       0,4   0,4  
Redovisat
direkt mot
vinstmedel
              1,2 1,2   1,2  
Överföringar
mellan
poster
                0,0   0,0  
Aktie-
emission
                0,0   0,0  
Förvärv av
egna aktier
                0,0   0,0  
Ökning av
andelar i
dotterbolag
                0,0   0,0  
Utdelning                 0,0 -0,3 -0,3  
EGET
KAPITAL
31.3.2011
66,8 73,3 -3,8 143,5 17,6 0,6 0,0 123,8 421,8 11,2 433,0  
KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övriga fonder, 6. Omräkningsdifferenser, 7. Egna aktier, 8. Vinstmedel, 9. Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare totalt, 10. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 11. Summa  
 
 
 

KASSAFLÖDESANALYS
         
(miljoner euro)          
  Q1/2012 Q1/2011 2011    
Den löpande verksamheten          
Rörelsevinst -0,6 1,4 39,6    
Justeringar av rörelsevinsten 0,0 -0,2 -0,7    
Avskrivningar 18,1 18,0 72,3    
Förändring av avsättningar -0,1 -2,2 -3,0    
Förändring av rörelsekapitalet -15,7 -13,1 -28,3    
Finansiella intäkter -1,0 0,8 12,1    
Finansiella kostnader -8,0 -6,8 -31,8    
Skatter -1,8 -1,5 -6,4    
Nettokassaflöde från rörelsen -9,0 -3,6 53,9    
           
Investeringar          
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -20,3 -15,5 -60,4    
Avyttring av anläggningstillgångar 0,5 1,4 1,9    
Investeringar i dotterföretag - - -    
Förvärvade aktier i intresseföretag -0,1 -0,2 -1,0    
Avyttrade aktier i intresseföretag 0,6 - 0,0    
Lämnade lån -1,0 -1,5 -1,8    
Återbetalning av lånefordringar 0,1 0,1 2,1    
Nettokassaflöde från investeringar -20,1 -15,7 -59,2    
           
Kassaflöde före finansiering -29,2 -19,3 -5,4    
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagande av kortfristiga lån 26,9 22,6 76,8    
Amortering av kortfristiga lån -6,8 -49,4 -98,3    
Upptagande av långfristiga lån -1,4 81,2 159,4    
Amortering av långfristiga lån -0,1 -59,5 -142,4    
Utdelning till aktieägare 0,0 - -12,7    
           
Nettokassaflöde från finansiering 18,5 -5,1 -17,1    
           
Förändring av likvida medel -10,7 -24,5 -22,5    
           
Likvida medel per 1.1 48,4 73,4 73,4    
Kursdifferens i likvida medel 0,6 -0,2 -2,5    
Likvida medel per 31.3 38,3 48,7 48,4    
                                 

 


NYCKELTAL
     
  31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
       
Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro -0,09 -0,06 0,18
Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro -0,09 -0,06 0,18
Eget kapital/aktie, 31.3, euro 7,66 7,67 7,67
Soliditet, % 33,1 34,4 33,6
Emissionsjusterat medelantal aktier, milj. st. 55,0 55,0 55,0
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar,
 milj. euro
19,8 15,1 61,0
Medelantal anställda i slutet av månaderna 7 913 8 227 8 287NOTER TILL KONCERNENS BOKSLUT

REDOVISNINGSPRINCIPER

HKScan Abp:s delårsrapport för 1.1–31.3.2012 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2011. Det har under rapportperioden inte trätt i kraft sådana IFRS–standarder eller IFRIC–tolkningar som skulle ha någon väsentlig verkan för koncernen.
Alla belopp i delårsrapporten är avrundade till miljoner euro, och följaktligen kan summan av de enskilda beloppen bli en annan än den givna. Formlerna för beräkning av nyckeltal har angetts i bokslutet för 2011.
 

 

REDOVISNING PER SEGMENT (miljoner euro)  
Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde  
       
  Q1/2012 Q1/2011 2011
OMSÄTTNING      
- Finland 197,6 188,0 812,4
- Baltikum 40,5 39,3 173,3
- Sverige 246,9 252,3 1 045,7
- Danmark 57,8 57,5 228,1
- Polen 80,4 70,5 298,9
- Mellan segmenten -17,2 -15,0 -67,1
Koncernen sammanlagt 606,1 592,7 2 491,3
       
RÖRELSEVINST      
- Finland 2,7 -0,6 12,1
- Baltikum 0,7 0,9 9,8
- Sverige -5,5 0,3 17,2
- Danmark 0,3 -0,5 -3,7
- Polen 3,4 3,0 12,7
- Mellan segmenten - - -
Segmenten sammanlagt 1,6 3,1 48,0
       
Koncernens administrativa
kostnader
-2,2 -1,7 -8,4
Koncernen sammanlagt -0,6 1,4 39,6

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN        
         
1. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      
(miljoner euro)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Redovisat värde vid periodens början 76,6 77,1 77,1  
Omräkningsdifferenser 0,5 0,2 0,3  
Ökningar 0,1 0,3 2,3  
Ökningar (företagsförvärv) - - -  
Minskningar - - -0,3  
Avskrivningar och nedskrivningar -1,1 -0,9 -4,0  
Överföring till annan balanspost 0,5 0,1 1,1  
Redovisat värde vid periodens slut 76,6 76,8 76,6  
         
         
2. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE        
(miljoner euro)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Redovisat värde vid periodens början 101,0 100,4 100,4  
Omräkningsdifferenser 0,3 -0,5 0,2  
Ökningar - 0,3 0,4  
Ökningar (företagsförvärv) - 0,0 0,0  
Minskningar - - -  
Avskrivningar och nedskrivningar - - -  
Överföring till annan balanspost - - -  
Redovisat värde vid periodens slut 101,3 100,2 101,0  
         
         
3. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR      
(miljoner euro)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Redovisat värde vid periodens början 516,5 537,8 537,8  
Omräkningsdifferenser 7,3 0,6 -7,9  
Ökningar 19,7 13,8 56,2  
Ökningar (företagsförvärv) -0,3 1,0 1,3  
Minskningar -0,4 -1,1 -1,2  
Avskrivningar och nedskrivningar -17,5 -17,3 -67,7  
Överföring till annan balanspost -0,5 -0,1 -1,8  
Redovisat värde vid periodens slut 524,8 534,7 516,5  
         
         
4. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
(miljoner euro)        
  Q1/2012 Q1/2011 2011  
Material och förnödenheter 91,0 101,7 88,7  
Varor under tillverkning 13,0 10,8 9,1  
Färdiga produkter 76,8 54,6 72,1  
Varor 0,0 0,0 0,0  
Övriga omsättningstillgångar 7,9 7,5 7,7  
Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar 3,7 4,5 4,5  
Levande djur IFRS 41 8,5 7,9 7,9  
Summa omsättningstillgångar 200,9 187,1 190,2  
         

 

5. NOTER TILL EGET KAPITAL        
             
Aktiekapital och
 överkursfond
Antal
 utestående
 aktier
Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Fond för
 inbetalt
 fritt eget
 kapital
Egna aktier Summa
1.1.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2
31.3.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2

 


DERIVATÅTAGANDEN
     
(miljoner euro)      
  31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Derivatinstrument, nominella värden      
       
Valutaderivat 97,9 77,6 63,2
Räntederivat 285,2 246,9 283,8
Elderivat 11,3 10,3 11,1
       
Derivatinstrument, verkliga värden      
       
Valutaderivat -0,9 0,9 -0,5
Räntederivat -21,7 -12,4 -23,0
Elderivat -1,4 1,3 -1,1
       
       
KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER      
(miljoner euro)      
  31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Skulder mot vilka panter och inteckningar      
ställts som säkerhet      
- lån från kreditinstitut 362,3 37,9 34,1
       
Ställda säkerheter      
- fastighetsinteckningar 67,4 61,9 63,0
- panter 5,2 6,3 5,1
- företagsinteckningar 23,7 44,8 22,8
       
För intresseföretag      
- borgen 5,2 5,3 5,2
       
För andra      
- borgen och panter 13,4 13,8 14,0
       
Övriga egna ansvarsförbindelser      
Leasingansvar 26,2 25,7 26,2
Hyresansvar 58,9 44,8 61,0
Övriga ansvar 7,5 7,5 7,8

 Moderbolaget har pantsatt aktierna i sina dotterbolag, HKScan Finland Oy och Scan AB, som säkerhet för sina lån.

 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
     
(miljoner euro)      
  Q1/2012 Q1/2011 2011
Försäljning till intresseföretag 19,6 15,9 73,0
Köp från intresseföretag 9,9 13,0 47,3
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 2,9 2,0 2,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 9,7 8,3 9,1Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.


NÄSTA EKONOMISKA RAPPORT

HKScan-koncernens delårsrapport för januari–juni 2012 publiceras fredagen den 10 augusti 2012.


Vanda den 8 maj 2012


HKScan Abp
Styrelsen


Närmare upplysningar lämnas av HKScan Abp:s vd Hannu Kottonen. Telefonmeddelanden till Kottonen kan lämnas via kommunikationschef Marja Siltala,
fornamn.efternamn@hkscan.com, tfn +358 10 570 2290 eller ledningens assistent Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter cirka 11 400 anställda.DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors,
Centrala massmedia,

www.hkscan.com