HKScan Abp                       Börsmeddelande                           29.6.2012, kl. 12:45


HKScan-koncernens juridiska företagsstruktur i Finland förtydligas

HKScan förtydligar och förenklar sin företagsstruktur i Finland i syfte att harmonisera koncernens arbetssätt och skapa en lättare koncernintern förvaltning.

HKScan Finland Oy och dess helägda dotterbolag - charkföretaget Järvi-Suomen Portti Oy i östra Finland samt Helanderin Teurastamo Oy, som redan tidigare upphört med sin verksamhet – fusioneras med HK Ruokatalo Oy. HK Ruokatalo Oy blir i samband med detta ett helägt dotterbolag till HKScan Abp.

Fusionerna är till sin natur juridiska och medför inga personaleffekter. De anställda vid de fusionerade bolagen övergår i HK Ruokatalo Oy:s tjänst som s.k. gamla anställda.
Denna interna omstrukturering har inte heller några effekter för HKScan Abp:s aktieägares ställning eller för koncernens externa rapportering.


Bolaget lämnade den 29 juni 2012 en fusionsplan till handelsregistret angående omstruktureringen. Fusionerna ska enligt planerna slutföras senast den 31 december 2012.


HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktörNärmare upplysningar ges av HKScans administrative och juridiske direktör Markku Suvanto, tfn 010 570 6128.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter cirka 11 400 anställda.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com