HKScan Abp                          DELÅRSRAPPORT                                         10.8. 2012, kl. 8.00


DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1–30.6.2012:

Det första halvåret var krävande – svag återhämtning under det andra kvartalet

- Koncernens omsättning för januari-juni 2012 var 1 250,4 miljoner euro (1 223,3 mn euro år 2011). Tillväxten var 2 procent. Efter eliminering av valutakursförändringar var tillväxten 3 procent.

- Koncernens rörelsevinst uppgick till 4,9 miljoner euro (8,0 mn euro).


- Rörelsevinsten sjönk jämfört med motsvarande period föregående år på grund av förlusterna i den svenska verksamheten. Tyngdpunkten i koncernens utvecklingsprogram är att förbättra lönsamheten på det svenska marknadsområdet.

- Affärsverksamheten i Finland, Baltikum och Polen utvecklades som planerat och rörelsevinsten förbättrades inom dessa marknadsområden.


- Produktionsavbrottet på grund av branden vid fabriken i Vinderup i Danmark i början av juni bröt den goda utvecklingen av verksamheten i april-maj, vilket medförde störningar och fördröjde utvecklingen av produktionen av färskprodukter i enlighet med bolagets strategi.

- Nettofinansieringskostnaderna var -16,0 miljoner euro (-12,9 mn euro). Den främsta orsaken till ökningen var att lånemarginalerna stigit.

- Koncernen preciserade sin strategi på sommaren och fokuserar i fortsättningen särskilt på att förbättra lönsamheten.

- HKScan behåller den bedömning som lämnades i delårsrapporten januari–mars för år 2012: Till följd av de försvagade utsikterna för verksamheten i Sverige är det möjligt att koncernens rörelsevinst för 2012 stannar under nivån för 2011.

 

HKSCAN-KONCERNEN        
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Omsättning 644,3 630,6 1 250,4 1 223,3 2 491,3
Rörelsevinst 5,5 6,7 4,9 8,0 39,6
- Rörelsevinst, % 0,9 1,1 0,4 0,7 1,6
Vinst/förlust före skatt -1,6 -0,1 -9,4 -3,5 11,3
Resultat per aktie, euro 0,00 0,01 -0,09 0,05 0,18KONCERNÖVERSIKT APRIL-JUNI 2012

HKScan-koncernens affärsverksamhet utvecklades i huvudsak planenligt under det andra kvartalet år 2012 trots den regniga försommaren. Rörelsevinstnivån förbättrades i Finland, Baltikum och Polen. I Sverige var verksamheten fortsatt mycket krävande under årets andra kvartal och rörelsevinsten var fortsättningsvis klart negativ.

Branden vid Vinderups fabrik i Danmark den 6 juni orsakade ett produktionsavbrott som avbröt slaktningen av fjäderfä samt tillverkning, förpackning och distribution. Anläggningens produktionslinjer kunde i liten skala startas relativt snabbt efter branden genom en tillfällig omorganisering av funktionerna och genom att utöka slaktnings- och produktionsvolymerna inom ramen för kapaciteten vid fabriken i Skovsgaard. Avsikten är att gradvis starta produktionen i sin helhet senast i december. Försäkringarna uppskattas täcka både de materiella skadorna och skadorna på grund av avbrottet i verksamheten.

I april-juni var tillgången på köttråvara klen inom koncernens samtliga marknadsområden. Det råder särskilt stor brist på svensk köttråvara, produktionsmängderna i Sverige har sjunkit ytterligare, upphandlingspriserna har stigit och koncernens slaktvolymer har stannat på en låg nivå. Den fortsatta förstärkningen av svenska kronan har ökat köttimporten och gjort det svårare att höja priserna på produkter baserade på svensk köttråvara.

Koncernen meddelade i början av april att den inleder ett utvecklingsprogram som sträcker sig fram till slutet av år 2013. Målet med programmet är att nå en resultatförbättring på över 20 miljoner euro per år och att i avsevärd grad minska det bundna kapitalet.
Under rapportperioden har man utarbetat en ledningsmodell och organisation för utvecklingsprogrammet med hjälp av vilka man aktivt följer upp hur programmet fortskrider. Programmet omfattar koncernens funktioner i Finland, Baltikum, Sverige och Danmark.

HKScan har preciserat sin strategi.
Enligt den fokuserar koncernen särskilt på att förbättra lönsamheten genom att skapa varumärkesvärde och efterfrågan, förbättra den operativa effektiviteten, aktivt leda den framtida affärsverksamhetens dynamik och genom att utveckla kapitalstrukturen och koncernrapporteringen.

Som en del av sin strategi förnyar HKScan koncernens lednings- och verksamhetsmodell i syfte att förenhetliga, förenkla och effektivera de interna arbetssätten och arbetskulturen. Enligt den nya verksamhetsmodellen ansvarar affärsverksamheternaför försäljning och marknadsföring, produktutveckling, beställnings-leveranskedjan och produktionen. Dessa är: 1. Consumer (Finland, Baltikum, Sverige och Danmark), 2. Away from Home (AFH), 3. Sokolów och övriga intressebolag. De övriga koncernfunktionerna som stöder affärsområdena är Teknologi- och produktionsutveckling, HR, Juridiska ärenden och administration, Ekonomi, Finansiering, Kommunikation samt, Strategi och strategiska projekt.

Bolaget förnyar också koncernrapporteringen så att den bättre än tidigare stöder affärsverksamheterna, den nya verksamhetsmodellen, organisationen och koncernledningen. HKScan inför verksamhetsmodellen gradvis fram till slutet av år 2013. Arbetet för att ta fram nya koncernfunktioner har inletts. Revideringarna inverkar inte på koncernens externa rapportering. För den nya verksamhetsmodellen och organisationen redogörs närmare i börsmeddelandet av den 10 augusti 2012.

HKScan publicerade den 10 augusti 2012 en plan för effektivisering av den svenska verksamheten.
Genom planen eftersträvar koncernen en resultatförbättring på cirka 10 miljoner euro på årsnivå, och avsikten är att genomföra ändringarna fram till mitten av 2013. För planen redogörs närmare under ”Marknadsområdet Sverige” i denna rapport. 
 

MARKNADSOMRÅDET FINLAND        
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Omsättning 212,8 207,9 410,4 395,9 812,4
Rörelsevinst 2,7 0,7 5,4 0,1 12,1
- Rörelsevinst, % 1,3 0,3 1,3 0,0 1,5


I Finland är verksamhetens lönsamhetsnivå fortfarande svag, men utvecklingen av den går i rätt riktning. Omsättningen under årets andra kvartal uppgick till 212,8 miljoner euro (207,9 mn euro). Rörelsevinsten förbättrades till 2,7 miljoner euro (0,7 mn euro) och var 1,3 procent (0,3 %) av omsättningen.

Den svaga tillgången på gris- och nötkött ställde stora krav på bolagets leveransförmåga. Den svaga tillgången på finsk köttråvara beror på ökad efterfrågan tillsammans med en minskad köttproduktion i Finland.

För att bättre hantera och styra variationerna i efterfrågan och utbud och för att förbättra kontrollen av produktionskedjan såväl när tillgången är svag som vid överproduktion, inledde koncernen på hösten 2011 en revidering av upphandlingsavtalen för griskött i Finland.
Revideringsarbetet har fortskridit planenligt.

Den för koncernen viktiga midsommarförsäljningen lyckades i enlighet med förväntningarna.
Nyhetsprodukterna, t.ex. HK Rybsgris och Karinemen Kananpoikas grillprodukter fick ett gott mottagande på marknaden.

Som en del av koncernens pågående utvecklingsprogram meddelade koncernen i slutet av juni att den förtydligar och förenklar sin företagsstruktur i Finland i syfte att harmonisera koncernens arbetssätt och skapa en smidigare koncernintern förvaltning. HKScan Finland Oy och dess helägda dotterbolag - Järvi-Suomen Portti Oy och Helanderin Teurastamo Oy, som redan tidigare upphört med sin verksamhet – fusioneras med HK Ruokatalo Oy. Ärendet behandlas närmare under ”Ändringar i företagsstrukturen”.

 

MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM        
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Omsättning 46,8 44,1 87,3 83,5 173,3
Rörelsevinst 3,1 2,7 3,8 3,6 9,8
- Rörelsevinst, % 6,7 6,1 4,4 4,3 5,6

Omsättningen i Baltikum under årets andra kvartal uppgick till 46,8 miljoner euro (44,1 mn euro), vilket innebär en ökning på 6 procent. Rörelsevinsten för kvartalet uppgick till 3,1 miljoner euro (2,7 mn euro). Rörelsevinsten steg till god nivå, dvs. den var 6,7 procent av omsättningen (6,1 %).

HKScans lokala produktmärken i Baltikum var framgångsrika.
Utbudet av grillprodukter tillredda av Talleggs broiler fick ett gott mottagande på den estniska marknaden, liksom även Rakveres nyhetsserie ”Lihakas”. Jelgava ökade å sin sida försäljningen av rökta och kallrökta produkter i Lettland.

Rakveres produkter belönades i den tävling som varje år ordnas av Estlands Livsmedelsindustriförbund. Rakvere vann bland annat tävlingens huvudpris, ”Estlands bästa livsmedel 2012” för sin panerade grisstek.

Den höga prisnivån på foderråvara och energi bidrar till att höja priserna på produkter tillverkade av kött. Priset på foder väntas stiga ytterligare under det senare halvåret 2012.

Konkurrensförmågan i Baltikum stärks bl.a. genom energisparprojekt i primärproduktionen av gris samt genom att utveckla processerna vid Rakvere Lihakombinaat och Tallegg. I Baltikum har synergifördelar mellan bolagen kunnat uppnås genom att förena Talleggs och Rakveres funktioner, t.ex. inom logistik och förvaltning.


Rysslands importförbud som gäller levande djur har ökat exporten av djurkroppar från Baltikum. Exporten av de värdefullare djurkroppsdelarna till övriga Europa har emellertid lidit på grund av mindre efterfrågan. 

 

MARKNADSOMRÅDET SVERIGE        
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Omsättning 267,0 263,0 513,9 515,4 1 045,7
Rörelsevinst -4,2 4,0 -9,7 4,3 17,2
- Rörelsevinst, % -1,6 1,5 -1,9 0,8 1,6


Omsättningen på det marknadsområdet Sverige uppgick under det andra kvartalet till 267,0 miljoner euro (263,0 mn euro). Omsättningen låg på samma nivå som året innan även räknat i kronor. Bottnen för rörelseresultatet nåddes vid ingången av det andra kvartalet, varför resultatet för rapportperioden förblev svagt och var -4,2 miljoner euro (4,0 mn euro) dvs. -1,6 procent av omsättningen (1,5 %).

Svårigheterna i Sverige som rapporterades under årets första kvartal fortsatte ännu vid ingången av det andra kvartalet. Inom primärproduktionen har produktionsvolymerna för gris- och nötkött sjunkit ytterligare, varför upphandlingspriset på svenskt kött är högt och tillgången till köttråvara svag. Slaktvolymerna har sjunkit.
Därtill har den fortsatta förstärkningen av den svenska kronan underlättat importen av kött, vilket lett till en hårdare konkurrens. Försäljningspriserna har höjts inom samtliga kundsegment, men höjningarna under rapportperioden har hittills varit otillräckliga i förhållande till de stigande råvarukostnaderna. Inom detaljhandeln har handelns egna märken vunnit ytterligare marknadsandelar.

Den regniga försommaren har inverkat på efterfrågan på grillprodukter. Lanseringen av Svensk Rapsgris hos storkökskunderna har lyckats väl. Under augusti månad kommer Svensk Rapsgris att utvidgas till detaljhandeln.
Slaktningen och styckningen av Rapsgris-grisar har koncentrerats till fabriken i Skara i Sverige.

Konceptet Chosen By Farmers, som lanserades i slutet av förra året, fick ett gott mottagande såväl under påsk- som grillsäsongen både bland konsumenter och inom handeln.

HKScan publicerade den 10 augusti 2012 en plan för effektivisering av den svenska verksamheten. Genom planen eftersträvar koncernen en resultatförbättring på cirka 10 miljoner euro på årsnivå och avsikten är att genomföra ändringarna fram till mitten av 2013.

Målet är att förtydliga och förenkla den svenska verksamhetens struktur i enlighet med koncernens nya verksamhetsmodell.  De helägda dotterbolagen som tillhör underkoncernen i Sverige fusioneras till en verksamhetshelhet som kommer att få namnet HKScan Sweden. Scan och Pärsons som tidigare fungerat som verksamhetsenheter fortsätter som HKScans varumärken i den svenska affärsverksamheten. Målet är att i fortsättningen vidareutveckla varumärkena, produktutbudet och att höja produkternas förädlingsgrad.

Därtill förenklar HKScan sin produktionsstruktur och förnyar organisationen. Planen innebär en sammanslagning av HKScans kommersiella och logistiska organisation, produktionsorganisation och övriga funktioner som stöder verksamheten i Sverige. Av de åtgärder som tidigare offentliggjorts genomförs överföringen av produktionen av halvfabrikat från Strövelstorp till produktionsanläggningarna i Halmstad och Kristianstad i Sverige.
Genomförandet av planen innebär att produktionen vid fabriken i Strövelstorp läggs ned. Samarbetsförhandlingar angående planen har inletts med personalens representanter i Sverige. Genomförandet av planen innebär en minskning av cirka 100 tjänstemän och 50 arbetstagare.

 

MARKNADSOMRÅDET DANMARK        
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Omsättning 51,4 55,9 109,1 113,5 228,1
Rörelsevinst 1,5 -0,5 1,7 -1,0 -3,7
- Rörelsevinst, % 2,8 -1,0 1,6 -0,9 -1,6

Omsättningen i Danmark uppgick under årets andra kvartal till 51,4 miljoner euro (55,9 mn euro). Rörelsevinsten för rapportperioden var 1,5 miljoner euro (-0,5 mn euro) dvs. 2,8 procent av omsättningen (-1,0 %). Fabriksbranden uppskattas ha minskat omsättningen för juni med cirka 20 procent från den planerade. I rörelsevinsten ingår poster av engångsnatur i anslutning till branden för 3,4 miljoner euro (netto).

Försäljningen fortskred som förväntat i april-maj, liksom lanseringen av färska fjäderfäprodukter på den svenska marknaden. Utvecklingen av försäljningen och det nästan färdigställda investeringsprogrammet avbröts delvis efter branden i fabriken i Vinderup i början av sommaren.

En del av produktionslinjerna kunde startas relativt snabbt efter branden. Reparationen av produktionsanläggningen har framskridit enligt planerna och för tillfället har även en del av fjäderfäslaktningen kunnat återupptas på Vinderups temporära produktionslinjer. Avsikten är att starta produktionen i sin helhet senast i december.
Försäkringarna uppskattas täcka både de materiella skadorna och skadorna på grund av avbrottet i verksamheten. Det faktiska skadebeloppet i euro klarnar under slutet av året. För tillfället uppskattas det totala skadebeloppet överstiga 50 miljoner euro.

I detta skede har nedskrivningar för de anläggnings- och omsättningstillgångar som förstördes vid branden gjorts för sammanlagt 6,3 miljoner euro och på motsvarande sätt har man på basis av egendoms- och avbrottsförsäkringen intäktsfört försäkringsersättningar i övriga intäkter för 9,8 miljoner euro. Försäkringsersättningsintäkterna som redovisats under rapportperioden grundar sig på uppkomna kostnader, gjorda nedskrivningar och en uppskattning av det förlorade täckningsbidraget. 
 

 

MARKNADSOMRÅDET POLEN        
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
*)          
Omsättning 86,9 77,0 167,3 147,5 298,9
Rörelsevinst 4,5 2,8 7,9 5,8 12,7
- Rörelsevinst, % 5,1 3,6 4,7 3,9 4,2

*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.

Omsättningen för Polen under det andra kvartalet var 86,9 miljoner euro (77,0 mn euro), vilket innebär en ökning på upp till 13 procent, räknat i polska zloty på upp till 21 procent. Rörelsevinsten ökade till 4,5 miljoner euro (2,8 mn euro). Rörelsevinsten motsvarade koncernens mål för rörelsevinsten, dvs. 5,1 procent av omsättningen (3,6 %).

Polen redovisar ett gott andra kvartal oberoende av det svåra marknadsläget och den hårda priskonkurrensen inom detaljhandeln. Försäljningen av köttprodukter ökade och varumärket Sokolów stärktes.


I början av årets andra kvartal fick Sokolów en nödvändig licens för att inleda export till Kina. I juni tog man i bruk SAP-systemet i bolagets eget distributionsnät.

Produktionen vid Tarnóws nötslaktningslinje och Sokolów Podlaskis påläggsfabrik kunde i huvudsak inledas under årets första hälft.


ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

I anslutning till strategiuppdateringen och den nya verksamhetsmodellen har nya utnämningar gjorts i HKScans ledningsgrupp och ledning, för vilka redogörs i börsmeddelandet den 10 augusti 2012. Till direktör med ansvar för koncernens teknologi- och produktionsutveckling, Chief Operating Officer (COO), verkställande direktörens ställföreträdare och medlem av ledningsgruppen har utnämnts DI Aki Laiho (39). Till ekonomidirektör (CFO) och medlem av ledningsgruppen har utnämnts Ekon.Mag. Tuomo Valkonen (45). Nuvarande ekonomi- och finansdirektör (CFO) Irma Kiilunen fortsätter som HKScans finansdirektör. Till direktör för affärsområdet Away from Home (AFH) och till medlem i ledningsgruppen har utnämnts Ekon.Mag. Jukka Nikkinen (49). Till direktör med ansvar för strategi och strategiska projekt har utnämnts Ekon.Mag. Samuli Eskola (38). Ovan nämnda personer rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

Till direktör med ansvar för ICT inom HKScans tekonologi- och produktionsutveckling har utnämnts Ekon.Mag. Pekka Kuokka (55). Kuokka fungerar även som koncernens upphandlingsdirektör (vid sidan av sin egen befattning) i fråga om övriga upphandlingskategorier än primärproduktion och köttråvara. Han rapporterar till Aki Laiho.


HKSCANS LEDNINGSGRUPP

HKScans ledningsgrupp utgörs från 1.9.2012 av: verkställande direktör Hannu Kottonen, produktions- och teknologidirektör Aki Laiho, ekonomidirektör Tuomo Valkonen, direktör med ansvar för marknadsområdena Finland och Baltikum Anne Mere, direktör med ansvar för marknadsområdena Sverige och Danmark Denis Mattsson, direktör med ansvar för affärsområdet Away from Home Jukka Nikkinen, personaldirektör Sirpa Laakso samt administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto, som även fungerar som ledningsgruppens sekreterare.ÄNDRINGAR I FÖRETAGSSTRUKTUREN

HKScan meddelade den 29 juni 2012 att koncernen förtydligar och förenklar sin företagsstruktur i Finland i syfte att harmonisera koncernens arbetssätt och skapa en smidigare koncernintern förvaltning.

HKScan Finland Oy och dess helägda dotterbolag - charkföretaget Järvi-Suomen Portti Oy i östra Finland samt Helanderin Teurastamo Oy, som redan tidigare upphört med sin verksamhet – fusioneras med HK Ruokatalo Oy.

Bolaget lämnade den 29 juni 2012 en fusionsplan till handelsregistret angående omstruktureringen. Fusionerna ska enligt planerna slutföras senast den 31 december 2012.


HKScan offentliggjorde strukturförändringar i den svenska verksamheten den 10 augusti 2012. Se närmare under ”Marknadsområdet Sverige” och ”Händelser efter rapportperioden”.


INVESTERINGAR

Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningar under det andra kvartalet år 2012 uppgick till 13,8 miljoner euro (17,3 mn euro) och i januari–juni 2012 till sammanlagt 33,6 miljoner euro (32,4 mn euro). Fördelningen enligt marknadsområde var följande:
 

(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Finland 3,2 5,6 6,5 10,3 17,3
Baltikum 2,3 3,4 4,7 6,3 12,4
Sverige 2,1 3,2 5,0 5,7 8,9
Danmark 2,3 1,7 7,8 2,8 7,8
Polen1) 4,0 3,3 9,7 7,2 14,5
Totalt 13,8 17,3 33,6 32,4 61,0
1) HKScans andel (50 %) av investeringarna i Sokolów.  


Investeringarna i Finland hänförde sig till reparation och underhåll av produktionslinjerna. I Sverige investerade man i utveckling av processerna i Linköping, och i Skara gjordes investeringar i konceptet Svensk Rapsgris. I Danmark handlade investeringarna om utveckling av produktionsprocesserna vid Rose Poultry. I juni avbröts investeringsprogrammet i Vinderup i Danmark på grund av fabriksbranden. Investeringarna i marknadsområdet Baltikum hänförs till energisparande och primärproduktion samt till Talleggs program för omstrukturering av produktionen. I Polen inriktades investeringarna på nötslaktningslinjen vid produktionsanläggningen i Tarnów och på utvecklingen av produktionsanläggningen i Sokolów Podlaski.


FINANSIERING

I slutet av juni uppgick koncernens räntebärande skulder till 522,4 miljoner euro (508,7 mn euro). Den räntebärande bruttoskulden vid årsskiftet var 504,2 miljoner euro. Att lånen ökat jämfört med läget vid årsskiftet beror på valutakursförändringar, betald utdelning samt på det bundna rörelsekapitalet.
Jämfört med året innan ökade lånebeloppet främst på grund av valutakursförändringar och särskilt på det bundna rörelsekapitalet.

Koncernens nettofinansieringskostnader var i januari-juni -16,0 miljoner euro (-12,9 mn euro). Jämfört med året innan ökade nettofinansieringskostnaderna till följd av ökad lönebörda, högre lånemarginaler och engångskostnader för finansieringsarrangemang. På grund av ränteskydd har den sjunkande allmänna räntenivån inte nämnvärt minskat finansieringskostnaderna.

De outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick den 30 juni 2012 till 176,8 miljoner euro (171,9 mn euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkontolimiter och liknande limiter till ett belopp av 28,1 miljoner euro (39,9 mn euro). Av företagscertifikatprogrammet på 200 miljoner euro var 142,5 miljoner euro utnyttjat (60,0 mn euro).

I slutet av juni var soliditeten 32,7 procent (33,7 %). Vid årsskiftet var soliditeten 33,6 procent.


AKTIER

HKScan-koncernens aktiekapital i slutet av juni var 66 820 528,10 euro. Bolagets totala antal emitterade aktier, 55 026 522 stycken, fördelade sig på två aktieserier enligt följande: Antalet A-aktier var 49 626 522 stycken (90,19 % av det totala antalet aktier) och antalet K-aktier 5 400 000 stycken (9,81 %). A-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. K-aktierna ägs av LSO Andelslag (4 735 000 st.) och Sveriges Djurbönder ek.för. (665 000 st.) och är inte listade. I slutet av juni innehade bolaget 53 734 stycken egna aktier i serie A.

Marknadsvärdet på HKScans aktier uppgick i slutet av juni 2012 till 208,6 miljoner euro. Av detta var marknadsvärdet på bolagets A-aktier 188,1 miljoner euro och det beräknade marknadsvärdet på de onoterade K-aktierna 20,5 miljoner euro.

Under januari-juni 2012 omsattes 5 702 100 stycken av bolagets aktier till ett totalt värde av  28 032 244 euro. Den högsta noteringen av aktien under rapportperioden var 6,40 euro och den lägsta 3,17 euro. Medelkursen var 4,87 euro. I slutet av juni var aktiens avslutskurs 3,79 euro.

I slutet av juni 2012 var 14,9 procent av bolagets aktier i utländsk eller förvaltningsregistrerad ägo.

HKScan och FIM Pankkiiriliike Oy har ett marknadsgarantiavtal som uppfyller kraven på NASDAQ OMX Liquidity Providing (LP).


ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER


De tidigare ägarna i det danska bolaget Rose Poultry A/S − Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S och Hedegaard A/S – meddelade den 4 juni 2012 att de åberopat sin rätt enligt villkoren i det förvärvsavtal som offentliggjordes den 9 september 2010 gällande aktierna i Rose Poultry att kräva att HKScan återköper 1 000 000 HKScan A-aktier för 8 000 000 euro (á 8,00 euro/aktie).  Betalning erlades den 6 augusti 2012.

Detta hänför sig till förvärvet av Rose Poultry A/S år 2010.
Mera detaljerad information om avtalet finns i HKScan Abp:s börsmeddelande från den 9 september 2010.

De återköpta aktierna förblir i bolagets ägo, varefter bolaget har totalt 1 053 734 stycken egna A-aktier.


ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH STYRELSENS BEMYNDIGANDEN


HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls den 25 april 2012 i Helsingfors, fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2011.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med 0,17 euro per aktie för räkenskapsåret 2011. Dessutom beslutade bolagsstämman om årsarvoden och mötesarvoden för styrelsens ledamöter och utskottens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Niels Borup, Tero Hemmilä, Juha Kylämäki och Henrik Treschow och till nya ledamöter invaldes Teija Andersen och Gunilla Aschan. Vid det konstituerande mötet som hölls efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup till vice ordförande. I bägge fallen var det fråga om omval.


Bolagsstämman beslutade att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med CGR Johan Kronberg som huvudansvarig revisor och CGR Petri Palmroth väljs till bolagets ordinarie revisorer och att CGR Mika Kaarisalo och CGR Jari Viljanen väljs till revisorssuppleanter

Bolagsstämman gav styrelsen följande tre bemyndiganden:

(1) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet är nya A-aktier i bolaget. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå till totalt högst 2 500 000 aktier i serie A, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av bolagets samtliga aktier och cirka 5,00 procent av bolagets aktier i serie A. Styrelsen kan emittera aktier eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera poster.

(2) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv och/eller tagande som pant av bolagets egna aktier i serie A. Antalet aktier som förvärvas och/eller tas som pant av bolagets egna aktier i serie A är totalt högst 2 500 000 aktier i serie A, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av bolagets samtliga aktier och cirka 5,00 procent av aktierna i bolagets serie A. Bolaget kan emellertid inte vid någon tidpunkt tillsammans med sina dottersamfund äga och/eller hålla som pant mer än 10 procent av bolagets samtliga aktier.

Ovan nämnda bemyndiganden upphäver de bemyndiganden som bolagsstämman beviljade styrelsen den 27 april 2011.

(3) Styrelsen bemyndigandes att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier som bolaget förvärvat. Bemyndigandet gäller högst 2 500 000 aktier i serie A, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av bolagets samtliga aktier och cirka 5,00 procent av bolagets aktier i serie A. Aktier kan överlåtas i en eller flera poster. Styrelsen beslutar om samtliga villkor för överlåtelse av egna aktier. För att tydliggöra konstateras att bemyndigandet inte upphäver andra bemyndiganden om vilka beslutits på stämman

Samtliga bemyndiganden som bolagsstämman givit styrelsen gäller fram till den 30 juni 2013.

I januari-juni 2012 utnyttjande styrelsen inte ovan nämnda bemyndiganden.
För förvärvet av egna aktier som gjordes den 6 augusti 2012 redogörs närmare under punkterna ”Förvärv av egna aktier” och ”Händelser efter rapportperioden”.


PERSONALEN

HKScan-koncernen, exklusive Sokolów i Polen, hade i januari-juni 2012 i genomsnitt 8 164 anställda (8 594).

Antalet anställda i Finland har ökat främst till följd av att utlokaliserade styckningsfunktioner har tagits hem. I Sverige, Danmark och Baltikum har antalet anställda minskat till följd av effektiviseringsprogrammen.

 

Antalet anställda per marknadsområde var i medeltal följande:  
  Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011    
Finland 2 832 2 773 2 750    
Baltikum 1 783 1 905 1 881    
Sverige 2 761 3 008 2 789    
Danmark 788 908 867    
Summa 8 164 8 594 8 287    

Därtill hade Sokolów-koncernen under januari-juni i genomsnitt 6 166 (6 192) anställda. År 2011 var antalet anställda i genomsnitt 6 191.

I slutet av juni (exkl. Sokolów, Polen) var antalet anställda 8 990 (9 309).

 

Vid utgången av juni var personalfördelningen per marknadsområde följande:
  30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011    
Finland 3 254 3 249 2 568    
Baltikum 1 787 1 913 1 803    
Sverige 3 115 3 259 2 704    
Danmark 834*) 888 807    
Summa 8 990 9 309 7 882    


Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 491 (6 363) anställda i slutet av rapportperioden.
Vid utgången av år 2011 var motsvarande siffra 6 175.

*) Siffran innehåller den personal som var permitterad på grund av branden (cirka 200 anställda).


KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER


De främsta osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens affärsverksamhet rör – särskilt genom prisstegringen på foderråvara och andra produktionsinsatser inom primärproduktionen - till prisutvecklingen för och tillgången till lokal köttråvara samt huruvida försäljningspriserna kan höjas tillräckligt i förhållande till kostnadsutvecklingen. Osäkerhetsfaktorerna i de enskilda marknadsområdena gäller genomförandet av affärsutvecklingsprogrammen samt till återhämtningen på marknaden efter produktionsavbrottet vid fabriken i Vinderup, Danmark.

Utmaningarna i den globala ekonomin och statsekonomierna i Europa fortsätter.
Stora fluktuationer i koncernens centrala valutor samt en stigande räntenivå kan påverka koncernens konkurrenskraft, omsättning och resultat samt balansräkning. Efterfrågan på koncernens marknadsområden eller på exportmarknaden kan påverkas av förändringarna i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel av ökad arbetslöshet. Förändringarna kan inverka på koncernens omsättning och resultat.

Eventuella snabba och oförutsebara myndighetsåtgärder kan få konsekvenser för bolagets verksamhet på exportmarknaden.

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN


HKScan publicerade den 6 augusti ett börsmeddelande om att det förvärv av egna aktier som meddelades i juni har genomförts då bolaget förvärvade sammanlagt 1 000 000 A-aktier i HKScan för 8 000 000 euro (á 8,00 euro/aktie) den 6 augusti 2012. Förvärvet ansluter sig till köpet av aktiestocken i det danska Rose Poultry A/S, vilket publicerades den 9 september 2010 och den 4 juni 2012. Efter förvärvet innehar HKScan sammanlagt 1 053 734 stycken egna A-aktier.

För HKScans preciserade strategi och förnyandet av koncernens verksamhetsmodell och organisation redogörs närmare i börsmeddelandet av den 10 augusti 2012 samt under ”Koncernöversikt” i denna rapport.

HKScan publicerade den 10 augusti 2012 en plan för effektivisering av den svenska verksamheten. Genom planen eftersträvar koncernen en resultatförbättring på cirka 10 miljoner euro på årsnivå och avsikten är att genomföra ändringarna fram till mitten av 2013.

Målet är att förtydliga och förenkla den svenska verksamhetens struktur i enlighet med koncernens nya verksamhetsmodell genom att slå samman de helägda dotterbolagen som tillhör Sveriges underkoncern till en enda verksamhetshelhet under namnet HKScan Sweden. Scan och Pärsons som tidigare fungerat som verksamhetsenheter fortsätter som HKScans varumärken i den svenska verksamheten. Målet är att i fortsättningen vidareutveckla varumärkena, produktutbudet och att höja produkternas förädlingsgrad.

Därtill förenklar HKScan sin produktionsstruktur och förnyar organisationen. Genomförandet av planen innebär en sammanslagning av HKScans kommersiella och logistiska organisation, produktionsorganisation och de övriga funktionerna som stöder affärsverksamheten i Sverige. Av de åtgärder som tidigare offentliggjorts genomförs överföringen av produktionen av halvfabrikat från Strövelstorp till produktionsanläggningarna i Halmstad och Kristianstad i Sverige.
Genomförandet av planen innebär att produktionen vid fabriken i Strövelstorp läggs ned. Samarbetsförhandlingar angående planen har inletts med personalens representanter i Sverige. Genomförandet av planen innebär en minskning av cirka 100 tjänstemän och 50 arbetstagare.


FRAMTIDSUTSIKTER

Efterfrågan på kött väntas förbli tämligen stabil på koncernens hemmamarknadsområden.

Alla företag i branschen har en krävande uppgift just nu, eftersom det är svårt att förutse priserna på köttråvara på grund av kostnadstrycket inom primärproduktionen.
Koncernen korrigerar lönsamheten genom utvecklingsprogram, genom att höja försäljningspriserna och genom en kontrollerad anpassning av upphandlingsvolymerna. Korrigeringen av resultatnivån inom den svenska verksamheten kommer i betydande grad att inverka på koncernens verksamhet vid slutet av året.

HKScan behåller den bedömning som lämnades i delårsrapporten januari–mars för år 2012: Till följd av de försvagade utsikterna för verksamheten i Sverige är det möjligt att koncernens rörelsevinst för 2012 stannar under nivån för 2011.KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1–30.6.2012
 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING          
(miljoner euro) Not Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011  
               
OMSÄTTNING   644,3 630,6 1 250,4 1 223,3 2 491,3  
Rörelseintäkter och rörelsekostnader 1. -615,1 -605,8 -1 203,5 -1 179,4 -2 380,5  
Andel av intresseföretags resultat   -0,2 0,2 -0,3 0,4 1,1  
Avskrivningar och nedskrivningar 1. -23,5 -18,3 -41,7 -36,3 -72,3  
RÖRELSEVINST   5,5 6,7 4,9 8,0 39,6  
               
Finansiella intäkter   1,5 1,9 3,4 3,5 7,4  
Finansiella kostnader   -9,5 -9,5 -19,3 -16,4 -38,3  
Andel av intresseföretags resultat   0,9 0,8 1,7 1,4 2,5  
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   -1,6 -0,1 -9,4 -3,5 11,3  
               
Inkomstskatter   1,8 1,1 4,3 1,8 1,0  
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST   0,1 1,0 -5,1 -1,7 12,2  
               
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:              
Moderbolagets aktieägare   0,0 0,6 -5,1 -2,5 10,1  
Ägare utan bestämmande inflytande   0,1 0,4 0,0 0,8 2,1  
Summa   0,1 1,0 -5,1 -1,7 12,2  
               
               
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:    
Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheten, euro/aktie   0,00 0,01 -0,09 -0,05 0,18  
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande verksamheten, euro/aktie   0,00 0,01 -0,09 -0,05 0,18  

 

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1–30.6      
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 31.12.2011
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 0,1 1,0 -5,1 -1,7 12,2
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):          
Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet -0,2 -2,8 4,1 -1,7 -2,5
Kassaflödessäkring -0,9 -1,7 -0,4 1,0 -7,4
Omvärdering 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT -1,1 -4,5 3,9 -0,8 -9,8
           
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -0,9 -3,5 -1,2 -2,5 2,4
           
PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:          
Moderbolagets aktieägare -1,1 -4,0 -1,2 -3,2 0,3
Ägare utan bestämmande inflytande 0,1 0,5 0,1 0,8 2,1
Summa -0,9 -3,5 -1,2 -2,5 2,4

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING        
(miljoner euro) Not 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
TILLGÅNGAR        
         
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar 2. 77,0 75,0 76,6
Affärsvärde 3. 101,6 99,4 101,0
Materiella tillgångar 4. 513,0 530,2 516,5
Andelar i intresseföretag   30,2 27,9 29,9
Kundfordringar och övriga fordringar   35,2 29,0 31,1
Finansiella tillgångar som kan säljas   13,4 12,1 13,0
Uppskjuten skattefordran   28,1 14,8 21,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   798,5 788,4 789,2
         
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Omsättningstillgångar 5. 183,8 174,3 190,2
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   234,0 227,9 223,8
Inkomstskattefordringar   2,3 4,4 1,5
Övriga finansiella tillgångar   0,4 0,4 0,4
Kassa och bank   38,7 43,6 48,0
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   459,2 450,5 463,8
         
TILLGÅNGAR   1 257,7 1 238,8 1 253,0
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 6. 66,8 66,8 66,8
Överkursfond   73,4 73,4 73,4
Egna aktier   0,0 0,0 0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   154,6 162,3 153,2
Omräkningsdifferenser   2,1 -2,0 -1,9
Balanserade vinstmedel   102,1 105,3 117,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   398,9 405,8 409,3
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   11,4 10,9 12,2
EGET KAPITAL   410,3 416,7 421,5
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Uppskjuten skatteskuld   37,9 37,3 36,9
Långfristiga räntebärande skulder   334,6 407,6 333,5
Långfristiga icke-räntebärande skulder   2,3 12,6 3,0
Långfristiga avsättningar   0,6 1,4 0,6
Pensionsåtaganden   3,0 3,0 3,1
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   378,5 461,9 377,1
         
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Kortfristiga räntebärande skulder   187,9 101,1 170,6
Leverantörsskulder och övriga skulder   280,0 255,1 282,9
Inkomstskatteskuld   0,4 3,2 0,1
Kortfristiga avsättningar   0,7 0,8 0,7
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   468,9 360,2 454,4
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 257,7 1 238,8 1 253,0

 

ANALYS AV FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL            
(miljoner euro) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET KAPITAL
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
Räkenskaps-
periodens
resultat
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 0,0 -5,1  
Omräknings-
differenser
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,1 4,1  
Kassaflödes-
säkring
0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4  
Omvärdering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2  
Summa total-
resultat för
perioden
0,0 0,0 -0,4 0,0 0,2 4,0 0,0 -5,1 -1,2 0,1 -1,2  
Kostnader
för aktie-
relaterade
ersättningar
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Övriga
förändringar
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Redovisat direkt
mot vinstmedel
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2  
Överföringar
mellan poster
0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0  
Aktie-
emission
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Förvärv av egna
aktier
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ökning av
andelar i
dotterbolag
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
EGET KAPITAL
30.6.2012
66,8 73,4 -14,2 143,5 25,3 2,1 0,0 102,1 398,9 11,4 410,3  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET KAPITAL 1.1.2011 66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6  
Räkenskaps-
periodens
resultat
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 0,8 -1,7  
Omräknings-
differenser
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -2,6 0,0 0,8 -1,6 -0,1 -1,7  
Kassaflödes-
säkring
0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0  
Summa
total-
resultat för
perioden
0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 -2,6 0,0 -1,7 -3,2 0,8 -2,5  
Kostnader
för aktie-
relaterade ersättningar
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Övriga
förändringar
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Redovisat direkt
mot vinstmedel
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5  
Överföringar
mellan poster
0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 -6,8 0,0 0,0 0,0  
Aktie-
emission
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Förvärv av egna
aktier
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ökning av
andelar i
dotterbolag
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0  
EGET KAPITAL
30.6.2011
66,8 73,4 -5,5 143,5 24,4 -2,0 0,0 105,3 405,8 10,9 416,7  
KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övriga fonder, 6. Omräkningsdifferenser, 7. Egna aktier, 8. Vinstmedel, 9. Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare totalt, 10. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 11. Summa  
 

KASSAFLÖDESANALYS
         
(miljoner euro) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011    
Den löpande verksamheten          
Kassaflöde från rörelsen 36,4 30,9 79,9    
Finansiella poster och skatter -22,2 -13,6 -26,1    
Nettokassaflöde från rörelsen 14,2 17,3 53,9    
           
Investeringar          
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -32,7 -31,7 -60,4    
Avyttring av anläggningstillgångar 0,8 1,0 1,9    
Investeringar i dotterföretag - - -    
Förvärvade aktier i intresseföretag -0,1 -0,2 -1,0    
Avyttrade aktier i intresseföretag 0,6 0,0 0,0    
Lämnade lån -0,4 -2,1 -1,8    
Återbetalning av lånefordringar 0,3 1,1 2,1    
Nettokassaflöde från investeringar -31,5 -31,9 -59,2    
           
Kassaflöde före finansiering -17,3 -14,6 -5,4    
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagande av kortfristiga lån 43,8 28,0 76,8    
Amortering av kortfristiga lån -26,8 -81,8 -98,3    
Upptagande av långfristiga lån 103,6 109,7 159,4    
Amortering av långfristiga lån -102,5 -57,7 -142,4    
Utdelning till aktieägare -9,9 -12,1 -12,7    
           
Nettokassaflöde från finansiering 8,1 -13,9 -17,1    
           
Förändring av likvida medel -9,1 -28,5 -22,5    
           
Likvida medel per 1.1 48,4 73,4 73,4    
Kursdifferens i likvida medel -0,2 -1,0 -2,5    
Likvida medel per 30.6 39,0 43,9 48,4    
                                 

 

NYCKELTAL      
  30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
       
Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro -0,09 -0,05 0,18
Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro -0,09 -0,05 0,18
Eget kapital/aktie, 30.6, euro 7,46 7,38 7,67
Soliditet, % 32,7 33,7 33,6
Emissionsjusterat medelantal aktier, miljoner st. 55,0 55,0 55,0
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, miljoner euro 33,6 32,4 61,0
Medelantal anställda i slutet av månaderna 8 164 8 594 8 287

 

NOTERNA TILL KONCERNENS DELÅRSRAPPORT

REDOVISNINGSPRINCIPER

HKScan Abp:s delårsrapport för 1.1
30.6.2012 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2011. Det har under rapportperioden inte trätt i kraft sådana IFRS–standarder eller IFRIC–tolkningar som skulle ha någon väsentlig inverkan för koncernen. Alla belopp i delårsrapporten är avrundade till miljoner euro, och följaktligen kan summan av de enskilda beloppen bli en annan än den givna. Formlerna för beräkning av nyckeltal har angetts i bokslutet för 2011.
  

REDOVISNING PER SEGMENT          
Omsättning och rörelsevinst per marknadsområde      
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
OMSÄTTNING          
- Finland 212,8 207,9 410,4 395,9 812,4
- Baltikum 46,8 44,1 87,3 83,5 173,3
- Sverige 267,0 263,0 513,9 515,4 1 045,7
- Danmark 51,4 55,9 109,1 113,5 228,1
- Polen 86,9 77,0 167,3 147,5 298,9
- Mellan segmenten -20,5 -17,4 -37,6 -32,4 -67,1
Koncernen sammanlagt 644,3 630,6 1 250,4 1 223,3 2 491,3
           
RÖRELSEVINST          
- Finland 2,7 0,7 5,4 0,1 12,1
- Baltikum 3,1 2,7 3,8 3,6 9,8
- Sverige -4,2 4,0 -9,7 4,3 17,2
- Danmark 1,5 -0,5 1,7 -1,0 -3,7
- Polen 4,5 2,8 7,9 5,8 12,7
- Mellan segmenten - - - - -
Segmenten sammanlagt 7,6 9,6 9,2 12,7 48,0
           
Koncernens administrativa kostnader -2,1 -2,9 -4,3 -4,7 -8,4
Koncernen sammanlagt 5,5 6,7 4,9 8,0 39,6

  


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
         
           
1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR          
(miljoner euro) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Försäkringsfordringar 1) 9,8 - 9,8 - -
Nedskrivning av lager 1) -0,9 - -0,9 - -
Nedskrivning av anläggningstillgångar 2) -5,4 - -5,4 - -
Summa poster av engångskaraktär 3,5 - 3,5 - -
           
1) Ingår i posten "Rörelseintäkter och rörelsekostnader" i resultaträkningen.    
2) Ingår i posten "Avskrivningar och nedskrivningar" i resultaträkningen.      

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN      
       
2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR    
(miljoner euro) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Redovisat värde vid periodens början 76,6 77,1 77,1
Omräkningsdifferenser 1,0 -1,5 0,3
Ökningar 0,6 0,7 2,3
Ökningar (företagsförvärv) -  -  -
Minskningar 0,0 -0,1 -0,3
Avskrivningar och nedskrivningar -2,1 -1,9 -4,0
Överföring till annan balanspost 0,9 0,7 1,1
Redovisat värde vid periodens slut 77,0 75,0 76,6
       
       
3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE      
(miljoner euro) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Redovisat värde vid periodens början 101,0 100,4 100,4
Omräkningsdifferenser 0,6 -1,4 0,2
Ökningar - 0,4 0,4
Ökningar (företagsförvärv) - 0,0 0,0
Minskningar - - -
Avskrivningar och nedskrivningar - - -
Överföring till annan balanspost - - -
Redovisat värde vid periodens slut 101,6 99,4 101,0
       
       
4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR    
(miljoner euro) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Redovisat värde vid periodens början 516,5 537,8 537,8
Omräkningsdifferenser 6,3 -1,8 -7,9
Ökningar 31,7 30,3 56,2
Ökningar (företagsförvärv) -0,1 0,7 1,3
Minskningar -0,5 -0,9 -1,2
Avskrivningar och nedskrivningar -40,0 -34,4 -67,7
Överföring till annan balanspost -0,9 -1,5 -1,8
Redovisat värde vid periodens slut 513,0 530,2 516,5
       
       
5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
(miljoner euro) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Material och förnödenheter 81,7 86,3 88,7
Varor under tillverkning 11,9 11,2 9,1
Färdiga produkter 70,7 58,3 72,1
Varor 0,0 0,0 0,0
Övriga omsättningstillgångar 7,9 8,1 7,7
Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar 3,2 2,2 4,5
Levande djur IFRS 41 8,4 8,2 7,9
Summa omsättningstillgångar 183,8 174,3 190,2

 

6. NOTER TILL EGET KAPITAL          
Aktiekapital och överkursfond Antal utestående aktier Aktie- kapital Överkurs-fond Fond för inbetalt fritt eget kapital Egna aktier Summa
1.1.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2
30.6.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2

  

DERIVATÅTAGANDEN      
(miljoner euro) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Derivatinstrument, nominella värden      
       
Valutaderivat 95,5 77,1 63,2
Räntederivat 285,2 276,5 283,8
Elderivat 11,0 10,4 11,1
       
Derivatinstrument, verkliga värden      
       
Valutaderivat -1,3 0,4 -0,5
Räntederivat -23,2 -12,2 -23,0
Elderivat -1,4 0,5 -1,1
       
       
KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER  
(miljoner euro) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Skulder mot vilka panter och inteckningar      
ställts som säkerhet      
- lån från kreditinstitut 367,9 39,6 34,1
       
Ställda säkerheter      
- fastighetsinteckningar 76,0 63,4 63,0
- panter 5,1 6,3 5,1
- företagsinteckningar 23,5 44,6 22,8
       
För intresseföretag      
- borgen 5,1 5,3 5,2
       
För andra      
- borgen och panter 13,4 14,0 14,0
       
Övriga egna ansvarsförbindelser      
Leasingansvar 23,9 25,8 26,2
Hyresansvar 57,9 43,4 61,0
Övriga ansvar 7,8 20,3 7,8
       
Moderbolaget har pantsatt aktierna i sina dotterbolag, HKScan Finland Oy och Scan AB, som säkerhet för sina lån.

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER      
(miljoner euro) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Försäljning till intresseföretag 43,7 29,5 73,0
Köp från intresseföretag 19,7 24,8 47,3
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 3,7 1,7 2,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 9,3 8,7 9,1NÄSTA EKONOMISKA RAPPORT

HKScan-koncernens delårsrapport för januari-september 2012 publiceras tisdagen den 6 november 2012.


Vanda den 10 augusti 2012

HKScan Abp
Styrelsen


Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s verkställande direktör Hannu Kottonen. Telefonmeddelanden till Kottonen kan lämnas via HKScans kommunikationschef Marja Siltala,
fornamn.efternamn@hkscan.com, tfn 010 570 2290 eller via ledningens assistent Marjukka Hujanen tfn 010 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken.
Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors, Centrala massmedia,
www.hkscan.com