HKScan Abp                          Börsmeddelande 10 augusti 2012, kl. 7:45


HKScan förnyar sin strategi, koncernens lednings- och verksamhetsmodell samt organisation

HKScan har preciserat sin strategi. Enligt den fokuserar koncernen speciellt på att förbättra lönsamheten genom att skapa varumärkesvärde och efterfrågan, förbättra den operativa effektiviteten, aktivt leda den framtida affärsverksamhetens dynamik och genom att utveckla kapitalstrukturen och koncernrapporteringen.

Som en del av sin strategi förnyar HKScan koncernens lednings- och verksamhetsmodell i syfte att förenhetliga, förenkla och effektivera de interna arbetssätten och arbetskulturen. Behovet att förenkla strukturen har uppstått under de senaste åren, då koncernen kraftigt har expanderat och internationaliserats.

Genom att avlägsna överlappande funktioner vill HKScan förenkla och påskynda de viktigaste processerna med tanke på kunderna och konsumenterna. Detta skapar en effektivare verksamhet och nödvändig information fås snabbare som underlag för beslutsfattandet.

”Det är speciellt viktigt att HKScan på ett ansvarsfullt sätt genom hela värdekedjan behärskar och säkerställer tillgången, kvaliteten och priserna på de råvaror och andra produktionsfaktorer som krävs i produktionen och kundleveranserna”, säger verkställande direktör Hannu Kottonen.


AFFÄRSVERKSAMHETERNA HARMONISERAS OCH NYA KONCERNFUNKTIONER INFÖRS

Genom att ta i bruk en ny verksamhetsmodell som omfattar hela koncernen förnyar och harmoniserar HKScan koncernens affärsverksamheter utifrån kundsegmenten och distributionskanalerna. Därtill inför koncernen gemensamma koncernfunktioner för de nuvarande marknadsområdena. Bolaget förnyar också koncernrapporteringen så att den bättre än tidigare stöder affärsverksamheterna, den nya verksamhetsmodellen, organisationen och koncernledningen.

HKScan inför verksamhetsmodellen gradvis fram till slutet av år 2013. Arbetet för att ta fram nya koncernfunktioner har redan inletts. Revideringarna inverkar inte på koncernens externa rapportering.

Enligt den nya verksamhetsmodellen ansvarar affärsverksamheterna för försäljning och marknadsföring, produktutveckling, beställnings-leveranskedjan och produktionen. Dessa är:
1. Consumer, som fungerar på koncernens huvudmarknader i Finland, Baltikum, Sverige och Danmark
2. Away from Home (AFH), som sköter Business-to-Business- (B2B), Food Service-, industri-, export- och importaffärsverksamheten på HKScans samtliga marknader
3. Sokolów och övriga intressebolag

De övriga koncernfunktionerna som stöder affärsverksamheterna är:
1. Teknologi- och produktionsutveckling, som är en ny funktion inom koncernen. Funktionen ansvarar för upphandlingen av råvaror och material, kvalitetsprocesserna, utvecklandet av beställlnings-leveranskedjan och produktionsteknologin, investeringar, datasystem och frågor som anknyter till en ansvarsfull verksamhet.
2. HR
3. Juridiska ärenden och administration
4. Ekonomi
5. Finansiering
6. Kommunikation
7. Strategi och strategiska projekt, som också är en ny funktion inom koncernen. Funktionen ansvarar för strategiprojekt och fortlöpande utvecklingsprojekt samt för beredningen av information som stöder affärsverksamheten.


UTNÄMNINGAR I HKSCAN-KONCERNENS LEDNING

I anslutning till strategiuppdateringen och revideringen av koncernens verksamhetsmodell har följande utnämningar gjorts i HKScan-koncernens ledningsgrupp och ledning.

Till direktör med ansvar för HKScans tekonolgi- och produktionsutveckling, Chief Operating Officer (COO), verkställande direktörens ställföreträdare och medlem i ledningsgruppen har utnämnts DI Aki Laiho (39). Han har tidigare varit verksam bl.a. vid Aalto-universitetet och som företagare, hos Sauer-Danfoss ApS och Nokia Abp. Aki Laiho rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

Till HKScans ekonomidirektör (CFO) och medlem av ledningsgruppen har utnämnts Ekon.Mag. Tuomo Valkonen (45). Valkonen kommer närmast från CPS Color Group, där han arbetade som ekonomidirektör (CFO). Valkonen har tidigare varit verksam hos bland annat Rautaruukki, Savcor, Kyrö och Metsäliitto. Tuomo Valkonen rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

Koncernens nuvarande ekonomi- och finansdirektör (CFO) Irma Kiilunen fortsätter som HKScans finansdirektör och hon rapporterar till Hannu Kottonen.

Till direktör för HKScans affärsverksamhet Away from Home (AFH) och till medlem av ledningsgruppen har utnämnts Ekon.Mag. Jukka Nikkinen (49). Han kommer närmast från Rautakirja Oy, där han arbetade som direktör för strategi- och affärsutveckling. Åren 2002–2004 fungerade han som bolagets direktör för R-kioskens internationella funktioner. Innan han började arbeta hos Rautakirja skötte Nikkinen ett flertal uppdrag inom Leaf Group åren 1988–2001, bl.a. som export- och marknadsdirektör. Jukka Nikkinen rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

Till direktör med ansvar för HKScans strategi och strategiska projekt har utnämnts Ekon.Mag. Samuli Eskola (38). Han övergår internt inom HKScan, där han tidigare innehaft ett flertal ledningsuppdrag sedan år 2007. Samuli Eskola rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

Till direktör med ansvar för ICT inom HKScans teknologi- och produktionsutveckling har utnämnts Ekon.Mag. Pekka Kuokka (55). Kuokka fungerar även som koncernens upphandlingsdirektör (som särskilt uppdrag) i fråga om övriga upphandlingskategorier än primärproduktion och köttråvara. Han kommer närmast från Kones regionverksamhet West-South Europe, där han ansvarat för planeringen av affärsverksamheten sedan ingången av år 2011. Före det skötte han ett flertal internationella uppdrag hos Kone Oyj och han har ansvarat för ekonomi och IT-funktioner bland annat i Kone Iberica och Giant Kone Kina. Pekka Kuokka rapporterar till Aki Laiho.


HKSCANS LEDNINGSGRUPP UTGÖRS FRÅN 1.9.2012 AV:

Verkställande direktör Hannu Kottonen, direktör med ansvar för teknologi- och produktionsutveckling Aki Laiho, ekonomidirektör Tuomo Valkonen, direktör med ansvar för marknadsområdena Finland och Baltikum Anne Mere, direktör med ansvar för marknadsområdena Sverige och Danmark Denis Mattsson, direktör med ansvar för affärsverksamheten Away from Home Jukka Nikkinen, personaldirektör Sirpa Laakso samt administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto, som även fungerar som ledningsgruppens sekreterare.

Närmare presentationer av medlemmarna i ledningsgruppen finns tillgängliga fr.o.m. 1.9.2012 på adressen www.hkscan.com.


HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör


Närmare information:
Hannu Kottonen, verkställande direktör, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till verkställande direktören kan lämnas via Marjukka Hujanen tfn 010 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda. www.hkscan.com


DISTRIBUTION:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com