HKScan Corporation               DELÅRSRAPPORT                                         6.11.2012, kl. 8.00


Delårsrapport för HKScan-koncernen 1.1–30.9.2012: Återhämtningen fortsätter


- Koncernens omsättning för januari–september 2012 var 1 873,3 miljoner euro (jämfört med 1 841,4 mn euro under motsvarande period 2011). Tillväxten var 2 procent.

- Koncernens rörelsevinst uppgick till 19,9 miljoner euro (22,1 mn euro) vilket motsvarade 1,1 procent (1,2 %) av omsättningen.
Rörelsevinsten sjönk jämfört med motsvarande period föregående år på grund av förluster under de första sex månaderna i den svenska verksamheten. Branden vid fabriken i Vinderup i Danmark i början av juni  fördröjde försäljningen samt den gynnsamma utvecklingen av verksamheten. Affärsverksamheten i Finland, Baltikum och Polen rapporterade god utveckling och rörelseresultaten förbättrades jämfört med föregående år.

- Koncernens kassaflöde före finansieringskostnader och finansiering var 26,1 miljoner euro (9,6 mn euro), och n
ettofinansieringskostnaderna var –24,4 miljoner euro (–21,9 mn euro) huvudsakligen beroende på högre lånemarginaler.

HKScan behåller bedömningen för år 2012 enligt vilken det till följd av de försvagade utsikterna för verksamheten i Sverige är möjligt att koncernens rörelsevinst för 2012 stannar under nivån för 2011. När engångsintäkterna från brandförsäkringsersättningen räknas in förbättras dock troligen den rapporterade rörelsevinsten jämfört med 2011.
 

 

HKSCAN-KONCERNEN        
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
             
Omsättning 623,0 618,1 1 873,3 1 841,4 2 491,3  
Rörelsevinst 15,0 14,0 19,9 22,1 39,6  
- Rörelsevinst, % 2,4 2,3 1,1 1,2 1,6  
Vinst/förlust före skatt 6,9 5,6 -2,5 2,2 11,3  
Resultat per aktie, euro 0,11 0,09 0,01 0,05 0,18  
                 KONCERNÖVERSIKT JULI–SEPTEMBER 2012

HKScan-koncernens affärsverksamhet utvecklades positivt under det tredje kvartalet 2012. Rörelsevinsten förbättrades i Danmark, Finland, Baltikum och Polen jämfört med motsvarande period 2011. Verksamheten i Sverige återhämtade sig också från förlusterna de första sex månaderna och rapporterade en liten vinst. När det gäller marknadsområdet Danmark orsakade branden i Vinderups fabrik störningar i försäljningen, produktionen och affärsutvecklingen. Återuppbyggnadsarbetet efter branden har gått enligt planerna och produktionen förväntas vara tillbaka i full skala i början av december.

Koncernens produktionsmängd var något lägre än under föregående år på grund av lägre efterfrågan, vilket beror på regnigt väder och brist på nötråvara. Priset på köttråvara fortsatte stiga på grund av dåliga skördar och betydligt högre foderpriser.

Koncernen meddelade i början av augusti sin nya strategi, vars fokus är att förbättra lönsamheten genom att skapa varumärkesvärde och efterfrågan, förbättra den operativa effektiviteten, aktivt hantera förändringarna i den framtida affärsverksamhetens dynamik och genom att utveckla kapitalstrukturen och koncernrapporteringen. HKScan meddelade också att koncernens lednings- och verksamhetsmodell förändras för att harmonisera, förenkla och effektivisera de interna arbetssätten.


Organisationen för Away from Home (AfH), som är kopplad till den nya verksamhetsmodellen som meddelades i augusti, och funktioner på koncernnivå, till exempel Teknologi- och produktionsutveckling, upprättades under det tredje kvartalet. Away from Home (AfH) tar hand om Business-to-Business (B2B)-, Food Service-, industri-, samt export- och importverksamheten på HKScans samtliga marknader. Teknologi- och produktionsutveckling ansvarar för råvaror och andra inköp, kvalitetsprocesser, utveckling av leveranskedjan och produktionstekniken, investeringar, IT-system, samordning och utveckling av innovationsarbetet samt ansvarsfrågor.

I början av april startade koncernen ett omfattande utvecklingsprogram som ska vara genomfört i slutet av 2013. Målet är en resultatförbättring på över 20 miljoner euro per år och att minska det bundna kapitalet i avsevärd grad. Programmet omfattar koncernens verksamhet i Finland, Baltikum, Sverige och Danmark. De möjligheter till förbättrad lönsamhet  som har identifierats handlar till stor del om att ta vara på synergieffekter av samarbeten inom koncernen när det gäller produkturvalet  och -portföljen, stordriftsfördelar vid inköp, omstruktureringar och förenklingar av processer och organisationer, minskning av fasta kostnader, förbättringar av planeringen av utbud och efterfrågan, hantering av kundfordringar och leverantörsskulder samt avyttring av tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten.

Som en del av koncernens utvecklingsprogram publicerades i augusti en särskild plan för att omstrukturera verksamheten i Sverige. Omstruktureringsplanen för Sverige beskrevs ytterligare i början av oktober. Koncernens utvecklingsprogram fortskrider planenligt.

  

MARKNADSOMRÅDET FINLAND        
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
             
Omsättning 205,5 199,0 615,9 594,9 812,4  
Rörelsevinst 5,6 4,8 11,0 4,9 12,1  
- Rörelsevinst, % 2,7 2,4 1,8 0,8 1,5  
                 

Lönsamheten i Finland fortsatte att öka under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Omsättningen under kvartalet uppgick till 205,5 miljoner euro (199 mn euro). Rörelsevinsten var 5,6 mn euro (4,8 mn euro).

Sommarförsäljningen var bra trots att det kalla och regniga vädret bidrog till en minskad efterfrågan. Tillgången på finskt nötkött fortsatte att vara svag, vilket påverkade främst produktionsvolymen av nötfärs.

HK Rypsiporsas®, rapsgriskött, har fortsatt att sälja i stora kvantiteter. Det finns för närvarande mer än 130 olika produkter, kött och bearbetat kött som görs av Rypsiporsas®. Ett exempel på en ny Rypsiporsas® -produkt är HK Sininen Lenkki® av A-klass som lanserades den här hösten.

Åtgärderna för att förbättra den operativa effektiviteten har fortskridit planenligt i Finland. Omarbetningen av kontrakten för inköp av griskött slutfördes under det tredje kvartalet.

I augusti meddelade företaget att Järvi-Suomen Portti anpassar sin verksamhet genom besparingar och tillfälliga permitteringar. 


  

MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM        
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
             
Omsättning 44,3 44,9 131,6 128,3 173,3  
Rörelsevinst 3,6 3,4 7,4 7,0 9,8  
- Rörelsevinst, % 8,1 7,6 5,7 5,4 5,6  
                 

Omsättningen i Baltikum under årets tredje kvartal uppgick till 44,3 miljoner euro (44,9 mn euro). Rörelsevinsten för kvartalet var 3,6 miljoner euro (3,4 mn euro).

Säsongförsäljningen  i Baltikum låg på samma nivå som föregående år. Försäljningen av HKScans lokala märken utvecklades bra, utbudet breddades och det innebar en positiv utveckling för lönsamheten. Storsäljarna var Rakveres utbud av grillkorvar och Talleggs marinerade kycklingsprodukter. Utöver det ökade även försäljningen av Jelgavas salami i Lettland och Rakveres nya Lihakas-produkter i Estland.

Marginalerna har lyckats bibehållas. Flera effektiviseringsprojekt har startats i Baltikum. Några av de större är ett renoveringsprojekt för köttbearbetning i Tallegg, centralisering av lagerverksamheten och energibesparingsprojekt i både grisköttsproduktionen och Rakveres köttproduktion.


  

MARKNADSOMRÅDET SVERIGE        
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
             
Omsättning 248,7 254,7 762,6 770,1 1 045,7  
Rörelsevinst 3,2 5,4 -6,5 9,7 17,2  
- Rörelsevinst, % 1,3 2,1 -0,9 1,3 1,6  
                 

Omsättningen i Sverige under årets tredje kvartal uppgick till 248,7 miljoner euro (254,7 mn euro). Rörelsevinsten för perioden var positiv, men lägre än motsvarande period förra året, 3,2 miljoner euro (5,4 mn euro).

Priserna på importerat kött steg kraftigt under kvartalet vilket ledde till ökad efterfrågan på lokal köttråvara och en fortsatt höjning av försäljningspriserna.

Försäljningen under grillsäsongen var lägre än under samma period 2011. Däremot ökar försäljningen av charkvaror starkt. Särskilt produkter av märket Pärsons har sålt bra. Under september lanserades Svensk Rapsgris framgångsrikt inom detaljhandeln.

HKScan publicerade en plan för omstrukturering av den svenska affärsverksamheten.
Målet är att förtydliga den svenska verksamhetens struktur i enlighet med koncernens nya verksamhetsmodell. Syftet är att strukturen ska harmoniseras och organiseras om till en enhetlig verksamhetsmodell och verksamhetshelhet. Scan och Pärsons, som tidigare fungerat som verksamhetsenheter, fortsätter som HKScans varumärken i den svenska verksamheten. Målet är att i fortsättningen vidareutveckla varumärkena, produktutbudet och att höja produkternas förädlingsgrad.

Genomförandet av planen innebär att produktionen av halvfabrikat vid fabriken i Strövelstorp överförs till produktionsanläggningarna i Halmstad och Kristianstad. Genomförandet av planen innebär att anläggningen i Strövelstorp läggs ned och att personalstyrkan minskas med cirka 100 tjänstemän och 50 arbetstagare.

I börsmeddelandet av den 8 oktober
redogjorde HKScan  för ytterligare åtgärder i den ovan nämnda effektiviseringsplanen. En av dessa åtgärder var nedläggningen av produktionsanläggningen för charkvaror i Bjaeverskov i Danmark i slutet av september. På grund av minskningen i grisköttsproduktionen i Sverige planeras dessutom ett stopp för nattskiftsarbete på grisköttsstyckningen i Kristianstad, vilket innebär att styckningsproduktionen reduceras till ett skift. Fackliga förhandlingar om uppsägningar av 55 anställda inleddes den 8 oktober 2012 i Kristianstad. Om denna plan genomförs kommer, förutom den uppsägning av 150 anställda som tidigare meddelats, personalstyrkan att reduceras med ytterligare cirka 70 personer.

Genom omstruktureringsplanen för affärsverksamheten i Sverige eftersträvar koncernen en resultatförbättring på cirka 10 miljoner euro före engångskostnader, och avsikten är att genomföra förändringarna fram till mitten av 2013.
Planen omnämns även under ”Händelser efter rapportperioden” i denna rapport. Strategiuppdateringen fortskrider i Sverige.

 

 

MARKNADSOMRÅDET DANMARK        
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
             
Omsättning 51,6 60,4 160,8 173,8 228,1  
Rörelsevinst 0,9 -1,3 2,6 -2,4 -3,7  
- Rörelsevinst, % 1,8 -2,2 1,6 -1,4 -1,6  
                 

Omsättningen i Danmark under årets tredje kvartal uppgick till 51,6 miljoner euro (60,4 mn euro). Rörelsevinsten för perioden blev 0,9 miljoner euro (–1,3 mn euro).

Försäljningen av färska fjäderfäprodukter på den danska marknaden återhämtar sig efter branden, men lanseringen av dessa produkter på den svenska marknaden, som gjordes under våren, behöver en ny start.
 Reparationen av produktionsanläggningen i Vinderup fortskrider enligt plan och avsikten är att starta produktionen i början av december.

Slaktvolymerna för fjäderfä är cirka 80 % av de normala.
Det faktum att prisökningarna på köttråvara ännu inte fullt ut avspeglas i försäljningspriserna, tillsammans med minskade volymer på grund av branden, började påverka lönsamheten negativt under det tredje kvartalet.

Försäkringarna uppskattas täcka både egendomsskador och förluster samt extra kostnader på grund av avbrottet i verksamheten. För tillfället uppskattas det totala skadebeloppet överstiga 50 miljoner euro. I detta skede har sammanlagt 18,4 miljoner euro i försäkringsersättningar på basis av egendoms- och avbrottsförsäkringen intäktsförts i övriga intäkter. Försäkringsersättningarna som redovisats under rapportperioden grundar sig på erhållna försäkringsersättningar avseende uppkomna kostnader, gjorda nedskrivningar och en uppskattning av det förlorade täckningsbidraget. Det pågående reparationsarbetet kommer att medföra högre investeringar under årets sista kvartal.

  

MARKNADSOMRÅDET POLEN        
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
*)            
Omsättning 88,7 77,5 256,0 225,0 298,9  
Rörelsevinst 3,6 3,4 11,5 9,2 12,7  
- Rörelsevinst, % 4,0 4,4 4,5 4,1 4,2  
*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.    
                   

Omsättningen för Polen under det tredje kvartalet var 88,7 miljoner euro (77,5 mn euro), vilket innebär en ökning på 14 procent. Rörelsevinsten för perioden var 3,6 miljoner euro (3,4 mn euro).

Omsättningen för Sokolów visade en fortsatt god utveckling tack vare ökande försäljning av charkprodukter, framgångsrika lanseringar av nya produkter och det starka varumärket
Sokolów. Exportförsäljningen har varit stark även om den starka polska valutan har lett till minskade marginaler. Priskonkurrensen i den moderna polska detaljhandeln är fortsatt hård. Dessutom försvagas och konsolideras den primära produktionen i Polen. Import av levande djur används i viss utsträckning för att jämna ut bristen.


ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR


Den 31 oktober 2012 redogjorde HKScan för följande förändringar i ett börsmeddelande: Göran Holm (54) har utsetts till direktör med ansvar för HKScans konsumentaffärsverksamheter i Skandinavien och till medlem i HKScans ledningsgrupp från och med den 3 december 2012. Han rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

I enlighet med det som meddelats tidigare går direktör Denis Mattsson i pension i slutet av 2012. Magnus Lindholm fortsätter som
operativ direktör för HKScan Sverige.

Personaldirektör Sirpa Laakso
lämnar sin anställning på HKScan. En ny personaldirektör utses senare.

Ekon.mag. Markku Krutsin (48) har utsetts till innovations- och teknologidirektör (SVP, Innovation and Technology), i funktionen Teknologi- och produktionsutveckling på HKScan från och med den 1 november 2012. Krutsin rapporterar till direktör Aki Laiho, som ansvarar för teknologi- och produktionsutveckling.

Ekon.mag. Marja-Leena Dahlskog utnämndes till HKScan-koncernens kommunikationsdirektör i början av oktober. Hon tillträder posten 3.12.2012.HKSCANS LEDNINGSGRUPP

HKScans ledningsgrupp utgörs från 3.12.2012 av: verkställande direktör Hannu Kottonen, produktions- och teknologidirektör Aki Laiho, ekonomidirektör Tuomo Valkonen, direktör med ansvar för konsumentaffärsverksamheter i Finland och Baltikum Anne Mere, direktör med ansvar för HKScans konsumentaffärsverksamheten i Skandinavien Göran Holm, direktör med ansvar för affärsområdet Away from Home Business Jukka Nikkinen samt administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto, som även fungerar som ledningsgruppens sekreterare.

Tillsättningar av tjänster i HKScans ledningsgrupp och den högre ledningen i samband med strategiuppdateringen och den förändrade verksamhetsmodellen offentliggjordes i ett börsmeddelande den 10 augusti 2012.


ÄNDRINGAR I FÖRETAGSSTRUKTUREN


HKScan meddelade den 29 juni 2012 att koncernen förtydligar och förenklar sin företagsstruktur i Finland i syfte att harmonisera koncernens arbetssätt och skapa en smidigare koncernintern förvaltning. Fusionen mellan HKScan Finland Oy och dess helägda dotterbolag –  Järvi-Suomen Portti Oy samt Helanderin Teurastamo Oy – fortsätter som planerat. Fusionerna ska enligt planerna slutföras senast den 31 december 2012.

Den 10 augusti 2012 offentliggjorde HKScan strukturförändringar i den svenska verksamheten som en följd av anpassning till koncernens nya gemensamma verksamhetsmodell. Målet är att de helägda dotterbolagen som tillhör marknadsområdet Sverige ska slås samman till en enda juridisk enhet. Scan och Pärsons, som tidigare fungerat som verksamhetsenheter, fortsätter som HKScans varumärken i den svenska verksamheten.

Dessutom förenklar HKScan sin produktionsstruktur och förnyar organisationen. Genomförandet av planen innebär en sammanslagning av HKScans kommersiella och logistiska organisation, produktionsorganisation och de övriga funktionerna som stöder affärsverksamheten i Sverige.INVESTERINGAR

Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningar under det tredje kvartalet uppgick till 7,1 miljoner euro (9,1 mn euro) och i januari–september 40,7 miljoner euro (41,5 mn euro). Fördelningen enligt marknadsområde var följande:
  

(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Finland 0,6 2,0 7,1 12,3 17,3
Baltikum 3,6 2,2 8,3 8,5 12,4
Sverige 0,2 1,0 5,2 6,7 8,9
Danmark 1) 0,6 1,5 8,4 4,3 7,8
Polen2) 2,2 2,5 11,9 9,7 14,5
Totalt 7,1 9,1 40,7 41,5 61,0
1) Exkl. pågående arbete i fabriken i Vinderup.
2) HKScans andel (50 %) av investeringarna i Sokolów.
 


Investeringarna i Finland hänförde sig till reparation och underhåll av produktionslinjerna. I Sverige investerade man i utveckling av processerna i Kristianstad och Linköping, och i Skara gjordes investeringar i konceptet Svensk Rapsgris. Investeringarna i marknadsområdet Baltikum hänförs till energisparande och primärproduktion samt till Talleggs program för omstrukturering av produktionen. Investeringarna i en produktionslinje för bearbetad köttfärs möjliggör en försäljningsökning på samtliga marknader i Baltikum. I Polen avsåg investeringarna under det tredje kvartalet fyra nya produktionslinjer och utveckling av produktionstekniken på anläggningen i Kolo.


FINANSIERING

I slutet av september uppgick koncernens räntebärande skulder till 524,4 miljoner euro (506,9 mn euro). Den räntebärande bruttoskulden var vid årsskiftet 504,2 miljoner euro. Att lånen ökat jämfört med läget vid årsskiftet beror på valutakursförändringar, betald utdelning, det bundna rörelsekapitalet samt återköp av HKScans egna aktier. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade lånebeloppet främst på grund av valutakursförändringar och ovan nämnda återköp av egna aktier, vilket tidigare redovisades som en kortfristig skuld i balansräkningen.

Koncernens nettofinansieringskostnader var i januari–september –24,4 miljoner euro (–21,9 mn euro). Jämfört med föregående år ökade nettofinansieringskostnaderna till följd av ökad lönebörda, högre lånemarginaler och engångskostnader för finansieringsarrangemang. På grund av ränteskydd har den sjunkande allmänna räntenivån inte nämnvärt minskat finansieringskostnaderna.

De outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick den 30 september 2012 till 180,0 miljoner euro (178,0 mn euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkontolimiter och liknande faciliteter till ett belopp av 35,1 miljoner euro (31,8 mn euro). Av företagscertifikatprogrammet på 200 miljoner euro var 135,0 miljoner euro utnyttjat (73,0 mn euro).

I slutet av september var soliditeten 33,2 procent (33,3 procent). Vid årsskiftet var soliditeten 33,6 procent.


AKTIER

HKScan-koncernens aktiekapital i slutet av september var 66 820 528,10 euro. Bolagets totala antal emitterade aktier, 55 026 522 stycken, fördelade sig på två aktieserier enligt följande Antalet A-aktier var 49 626 522 stycken (90,19 % av det totala antalet aktier) och antalet K-aktier var 5 400 000 stycken (9,81 %). A-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. K-aktierna ägs av LSO Andelslag (4 735 000 stycken) och Sveriges Djurbönder ek.för. (665 000 stycken) och är inte noterade. I slutet av september innehade bolaget 1 053 734 stycken egna aktier i serie A.

Marknadsvärdet på HKScans aktier uppgick i slutet av september 2012 till 197,5 miljoner euro. Värdet fördelar sig på följande sätt: Marknadsvärdet på bolagets A-aktier var 178,2 miljoner euro och det beräknade marknadsvärdet på de onoterade K-aktierna var 19,4 miljoner euro.

Under januari–september 2012 omsattes 6 615 237 stycken av bolagets aktier till ett totalt värde av 31 186 607 euro. Den högsta noteringen av aktien under rapportperioden var 6,40 euro och den lägsta 3,17 euro. Medelkursen var 4,64 euro. I slutet av september var aktiens avslutskurs 3,59 euro.

I slutet av september 2012 var 14,7 procent av bolagets aktier i utländsk eller förvaltningsregistrerad ägo.

HKScan och FIM Pankkiiriliike Oy har ett marknadsgarantiavtal som uppfyller kraven på NASDAQ OMX Liquidity Providing (LP).ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Den 6 augusti 2012 köpte HKScan 1 000 000 HKScan-aktier i serie A för 8 000 000 euro (à 8,00 euro/aktie). Återköpet hänför sig till förvärvsavtalet för det danska bolaget Rose Poultry A/S som offentliggjordes den 9 september 2010 och den 4 juni 2012.


STYRELSENS BEMYNDIGANDEN

Vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls den 25 april 2012, bemyndigades styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, att fatta beslut om förvärv och/eller tagande som pant av bolagets egna aktier i serie A, samt att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier.

Ovan nämnda bemyndiganden beskrivs utförligt i börsmeddelandet om den årliga bolagsstämman som offentliggjordes den 25 april 2012.

Under januari–september 2012 utnyttjade styrelsen ovan nämnda bemyndiganden i samband med förvärvet av 1 000 000 aktier som betalades den 6 augusti 2012. Mer information om förvärvet finns i börsmeddelandena som offentliggjordes den 4 juni 2012 och den 6 augusti 2012, samt under rubriken ”Å
terköp av egna aktier” i denna rapport.


PERSONALEN

HKScan-koncernen, exklusive Sokolów i Polen, hade i januari–september i genomsnitt 8 091 anställda (8 520).

Antalet anställda i Finland har ökat främst till följd av att utlokaliserade styckningsfunktioner har tagits hem. I Sverige, Danmark och Baltikum har antalet anställda minskat till följd av de pågående effektiviseringsprogrammen.

Antalet anställda per marknadsområde var i medeltal följande:
  Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011  
Finland 2 846 2 796 2 750  
Baltikum 1 772 1 897 1 881  
Sverige 2 683 2 937 2 789  
Danmark 790 890 867  
Summa 8 091 8 520 8 287  
Därtill hade Sokolów-koncernen i medeltal 6 213 (6 193) anställda under rapportperioden.

Vid slutet av 2011 var antalet anställda i genomsnitt 6 191.

Den 30 september var antalet anställda
, exklusive Sokolów i Polen, 7 504 (8 055).

 

Vid utgången av september var personalfördelningen per marknadsområde följande:
  30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011  
Finland 2 610 2 614 2 568  
Baltikum 1 746 1 861 1 803  
Sverige 2 358 2 731 2 704  
Danmark 790 849 807  
Summa 7 504 8 055 7 882  
Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 228 (6 352) anställda i slutet av rapportperioden.
Vid slutet av 2011 var antalet anställda i genomsnitt 6 175.


SKADESTÅNDSTALAN  MOT HKSCAN OCH HK RUOKATALO AV OY PRIMULA AB:S KONKURSBO

Som meddelats i ett börsmeddelande den 7 september 2012 har HKScan Abp och HK Ruokatalo Oy informerats om att Oy Primula Ab:s konkursbo har lämnat in ett skadeståndstalan till Egentliga Finlands tingsrätt avseende bolagen. Talan uppgår till 16,3 miljoner euro plus krav avseende ränta och kostnader för den juridiska processen, och berör preliminära utredningar  mellan HK Ruokatalo och Primula under 2009 och 2010 som var relaterade till en eventuell gemensam verksamhet på  Primulas fabrik i Träskända (Järvenpään Herkkutehdas Oy). Utredningarna  resulterade inte i något samarbete mellan HK Ruokatalo och Primulas fabrik i Träskända.

HKScan och HK Ruokatalo betraktar dessa anspråk som oberättigade, och bolagen kommer att bestrida samtliga anspråk i den pågående  rättegången. Därför görs inga förbehåll i den konsoliderade årsredovisningen med anledning av detta krav.KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

De främsta osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens affärsverksamhet rör – framför allt på grund av prisstegringen på foderråvara men även andra produktionsinsatser inom primärproduktionen – prisutvecklingen på och tillgången till lokal köttråvara samt huruvida försäljningspriserna kan höjas tillräckligt i förhållande till kostnadsutvecklingen. Osäkerhetsfaktorerna i de enskilda marknadsområdena gäller genomförandet av affärsutvecklingsprogrammen. De är också relaterade till återhämtningen på marknaden efter produktionsavbrottet vid fabriken i Vinderup i Danmark. Omsättningen under julsäsongen har stor påverkan på lönsamheten.

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

HKScan offentliggjorde den 8 oktober 2012 fortsatta effektiviseringsåtgärder i Sverige och Danmark som en del av det omfattande koncernutvecklingsprogrammet som lanserades  under våren och som kommer att fortsätta fram till slutet av 2013.

Som tidigare meddelats kommer skivning av charkvaror och produktion av kallrökta produkter i Sverige att centraliseras i Halmstad, och produktion av övriga charkvaror i Kristianstad. Som en följd av detta lades också produktionsanläggningen för charkvaror i Bjaeverskov i Danmark ned i slutet av september. Om planen implementeras kommer de ovan nämnda åtgärderna att innebära att omkring 70 anställda sägs upp.

På grund av minskningen i grisköttsproduktionen i Sverige planeras dessutom ett stopp för nattskiftsarbete på grisköttsstyckningen i Kristianstad, vilket innebär att styckningsproduktionen reduceras till ett skift. Fackliga förhandlingar om uppsägningar av 55 anställda inleddes den 8 oktober 2012.

Om ovan nämnda plan genomförs kommer, förutom den uppsägning av 150 anställda som tidigare meddelats, personalstyrkan att reduceras med ytterligare cirka 70 personer. Denna fråga diskuteras även under punkten ”Marknadsområdet Sverige” i denna rapport.


HKScan offentliggjorde i ett börsmeddelande den 31 oktober 2012 förändringar i HKScan-koncernens ledningsgrupp och högre ledning. Se även ”Organisatoriska förändringar” tidigare i denna rapport.


FRAMTIDSUTSIKTER

Det är svårt att förutse priserna på köttråvara på grund av kostnadstrycket inom primärproduktionen. Koncernen korrigerar lönsamheten genom utvecklingsprogram och genom att höja försäljningspriserna i takt med prisökningarna för köttråvaran. Korrigeringen av resultatnivån inom den svenska verksamheten kommer i betydande grad att inverka på koncernens verksamhet vid slutet av året.

HKScan behåller bedömningen för år 2012 enligt vilken det till följd av de försvagade utsikterna för verksamheten i Sverige är möjligt att koncernens rörelsevinst för 2012 stannar under nivån för 2011. När engångsintäkterna från brandförsäkringsersättningen räknas in förbättras dock troligen den rapporterade rörelsevinsten jämfört med 2011.KONSOLIDERAD DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1–30.9.2012

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING            
(miljoner euro) Not Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
             
OMSÄTTNING   623,0 618,1 1 873,3 1 841,4 2 491,3
Rörelseintäkter och rörelsekostnader 1. -589,8 -586,6 -1 793,3 -1 765,9 -2 380,5
Andel av intresseföretags resultat   -0,3 0,2 -0,6 0,6 1,1
Avskrivningar och nedskrivningar 1. -17,9 -17,7 -59,6 -54,0 -72,3
RÖRELSEVINST   15,0 14,0 19,9 22,1 39,6
             
Finansiella intäkter   1,1 2,0 4,4 5,5 7,4
Finansiella kostnader   -9,6 -11,0 -28,9 -27,4 -38,3
Andel av intresseföretags resultat   0,4 0,6 2,1 2,0 2,5
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   6,9 5,6 -2,5 2,2 11,3
             
Inkomstskatter   -0,4 -0,1 3,9 1,7 1,0
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST   6,5 5,6 1,4 3,9 12,2
             
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:            
Moderbolagets aktieägare   5,8 5,2 0,7 2,6 10,1
Ägare utan bestämmande inflytande   0,7 0,4 0,7 1,3 2,1
Summa   6,5 5,6 1,4 3,9 12,2
             
             
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:  
Resultat/aktie, före utspädning, löpande
verksamheten
euro/aktie
0,11 0,09 0,01 0,05 0,18  
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande
verksamheten
euro/aktie
0,11 0,09 0,01 0,05 0,18  
                         

  

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1–30.9.

 
     
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 31.12.2011
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 6,5 5,6 1,4 3,9 12,2
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):          
Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet 5,0 -4,3 9,1 -6,0 -2,5
Kassaflödessäkring -0,3 -4,5 -0,7 -3,5 -7,4
Omvärdering 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT 4,8 -8,7 8,7 -9,4 -9,8
           
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 11,2 -3,1 10,1 -5,5 2,4
           
PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:          
Moderbolagets aktieägare 10,8 -3,5 9,6 -6,6 0,3
Ägare utan bestämmande inflytande 0,4 0,5 0,5 1,1 2,1
Summa 11,2 -3,1 10,1 -5,5 2,4

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING        
(miljoner euro) Not 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
TILLGÅNGAR        
         
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar 2. 78,7 74,7 76,6
Affärsvärde 3. 102,0 99,7 101,0
Materiella tillgångar 4. 500,3 513,2 516,5
Andelar i intresseföretag   35,3 28,6 29,9
Kundfordringar och övriga fordringar   37,9 29,7 31,1
Finansiella tillgångar som kan säljas   13,5 12,1 13,0
Uppskjuten skattefordran   25,1 17,0 21,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   792,8 775,1 789,2
         
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Omsättningstillgångar 5. 180,3 180,2 190,2
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   226,7 238,5 223,8
Inkomstskattefordringar   7,9 4,0 1,5
Övriga finansiella tillgångar   0,3 0,3 0,4
Kassa och bank   50,0 48,4 48,0
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   465,3 471,4 463,8
         
TILLGÅNGAR   1 258,0 1 246,5 1 253,0
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 6. 66,8 66,8 66,8
Överkursfond   73,4 73,3 73,4
Egna aktier   0,0 0,0 0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   154,4 155,7 153,2
Omräkningsdifferenser   7,4 -5,0 -1,9
Balanserade vinstmedel   107,8 111,5 117,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare
  409,8 402,2 409,3
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande
inflytande
  8,0 11,3 12,2
EGET KAPITAL   417,8 413,5 421,5
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Uppskjuten skatteskuld   37,7 37,5 36,9
Långfristiga räntebärande skulder   357,8 397,9 333,5
Långfristiga icke-räntebärande skulder   2,3 12,4 3,0
Långfristiga avsättningar   0,7 1,0 0,6
Pensionsåtaganden   2,9 2,9 3,1
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   401,5 451,8 377,1
         
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Kortfristiga räntebärande skulder   166,5 109,0 170,6
Leverantörsskulder och övriga skulder   271,1 269,5 282,9
Inkomstskatteskuld   0,2 2,1 0,1
Kortfristiga avsättningar   0,9 0,7 0,7
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   438,8 381,2 454,4
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 258,0 1 246,5 1 253,0

 

 

ANALYS AV FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL            
                         
(miljoner euro) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET KAPITAL
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
Räkenskaps-
periodens resultat
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 1,4  
Omräknings-
differenser
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 9,3 -0,2 9,1  
Kassaflödes-
säkring
0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 -0,7  
Omvärdering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3  
Summa  total-
resultat för perioden
0,0 0,0 -0,7 0,0 0,3 9,3 0,0 0,7 9,6 0,5 10,1  
Kostnader för
aktie relaterade
ersättningar
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Övriga
förändringar
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -3,8  
Redovisat direkt
mot vinstmedel
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2  
Överföringar
mellan poster
0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0  
Aktie emission 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Förvärv av egna
aktier
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ökning av andelar
i dotterbolag
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
EGET KAPITAL
30.9.2012
66,8 73,4 -14,6 143,5 25,5 7,4 0,0 107,8 409,8 8,0 417,8  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET KAPITAL
1.1.2011
66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6  
Räkenskaps-
periodens resultat
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 1,3 3,9  
Omräknings-
differenser
0,0 -0,1 0,0 0,0 -1,4 -5,6 0,0 1,3 -5,9 -0,1 -6,0  
Kassaflödes-
säkring
0,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 0,0 -3,5  
Omvärdering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1  
Summa total-
resultat för
perioden
0,0 -0,1 -3,5 0,0 -1,3 -5,6 0,0 3,9 -6,6 1,1 -5,5  
Kostnader för
aktierelaterade
ersättningar
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Övriga
förändringar
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Redovisat direkt
mot vinstmedel
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4  
Överföringar
mellan poster
0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 -6,2 0,0 0,0 0,0  
Aktieemission 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Förvärv av egna
aktier
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Ökning av andelar
i dotterbolag
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0  
EGET KAPITAL
30.9.2011
66,8 73,3 -10,0 143,5 22,2 -5,0 0,0 111,5 402,2 11,3 413,5  
KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5.Övriga fonder, 6. Omräkningsdifferenser, 7. Egna aktier, 8. Vinstmedel, 9. Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare totalt, 10. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 11. Summa  
 
 
 

 

KASSAFLÖDESANALYS      
(miljoner euro) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Den löpande verksamheten      
Kassaflöde från rörelsen 69,5 51,8 79,9
Finansiella poster och skatter -35,6 -24,2 -26,1
Nettokassaflöde från rörelsen 33,9 27,6 53,9
       
Investeringar      
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -39,8 -40,1 -60,4
Avyttring av anläggningstillgångar 1,1 1,3 1,9
Investeringar i dotterföretag - - -
Förvärvade aktier i intresseföretag -0,1 -0,2 -1,0
Avyttrade aktier i intresseföretag 0,6 0,0 0,0
Lämnade lån -1,8 -1,5 -1,8
Återbetalning av lånefordringar 0,4 1,2 2,1
Nettokassaflöde från investeringar -39,7 -39,3 -59,2
       
Kassaflöde före finansiering -5,8 -11,7 -5,4
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagande av kortfristiga lån 29,3 35,7 76,8
Amortering av kortfristiga lån -34,2 -82,1 -98,3
Upptagande av långfristiga lån 124,3 125,9 159,4
Amortering av långfristiga lån -102,2 -77,8 -142,4
Utdelning till aktieägare -9,9 -12,1 -12,7
       
Nettokassaflöde från finansiering 7,4 -10,5 -17,1
       
Förändring av likvida medel 1,6 -22,2 -22,5
       
Likvida medel per 1.1 48,4 73,4 73,4
Kursdifferens i likvida medel 0,3 -2,4 -2,5
Likvida medel per 30.9. 50,3 48,7 48,4

  

NYCKELTAL      
  30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
       
Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro 0,01 0,05 0,18
Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro 0,01 0,05 0,18
Eget kapital/aktie, 30.9, euro 7,59 7,32 7,67
Soliditet, % 33,2 33,3 33,6
Emissionsjusterat medelantal aktier, milj. st. 54,0 55,0 55,0
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, milj. euro 40,7 41,5 61,0
Medelantal anställda i slutet av månaderna 8 091 8 520 8 287

 

NOTERNA TILL KONCERNENS DELÅRSRAPPORT

REDOVISNINGSPRINCIPER

HKScan Abp:s delårsrapport för 1.1
30.9.2012 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2011. Det har under rapportperioden inte trätt i kraft sådana IFRS–standarder eller IFRIC–tolkningar som skulle ha någon väsentlig inverkan för koncernen. Alla belopp i delårsrapporten är avrundade till miljoner euro, och följaktligen kan summan av de enskilda beloppen bli en annan än den givna. Formlerna för beräkning av nyckeltal har angetts i bokslutet för 2011.

 

REDOVISNING PER SEGMENT          
Omsättning och rörelsevinst per marknadsområde      
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
OMSÄTTNING          
- Finland 205,5 199,0 615,9 594,9 812,4
- Baltikum 44,3 44,9 131,6 128,3 173,3
- Sverige 248,7 254,7 762,6 770,1 1 045,7
- Danmark 51,6 60,4 160,8 173,8 228,1
- Polen 88,7 77,5 256,0 225,0 298,9
- Mellan segmenten -15,9 -18,3 -53,6 -50,7 -67,1
Koncernen sammanlagt 623,0 618,1 1 873,3 1 841,4 2 491,3
           
RÖRELSEVINST          
- Finland 5,6 4,8 11,0 4,9 12,1
- Baltikum 3,6 3,4 7,4 7,0 9,8
- Sverige 3,2 5,4 -6,5 9,7 17,2
- Danmark 0,9 -1,3 2,6 -2,4 -3,7
- Polen 3,6 3,4 11,5 9,2 12,7
- Mellan segmenten - - - - -
Segmenten sammanlagt 16,9 15,7 26,1 28,4 48,0
           
Koncernens administrativa kostnader -1,9 -1,7 -6,2 -6,3 -8,4
Koncernen sammanlagt 15,0 14,0 19,9 22,1 39,6
               


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

 

1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR      
           
(miljoner euro) Q3/2012 Q3/2011 Q1–Q3/2012 Q1–Q3/2011 2011
Försäkringsfordringar 1) 0,1 - 5,5 - -
Nedskrivning av anläggningstillgångar
som förstörts i brand 2)
–0,1 - –5,5 - -
Summa poster av engångskaraktär 0,0 - 0,0 - -
           
1) Ingår i posten ”Rörelseintäkter och rörelsekostnader” i resultaträkningen.  
2) Ingår i posten ”Avskrivningar och nedskrivningar” i resultaträkningen.  

  

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN      
2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR    
(miljoner euro) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Redovisat värde vid periodens början 76,6 77,1 77,1
Omräkningsdifferenser 3,5 0,1 0,3
Ökningar 0,9 1,8 2,3
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 0,0 0,0
Minskningar 0,0 -0,7 -0,3
Avskrivningar och nedskrivningar -3,2 -2,9 -4,0
Överföring till annan balanspost 1,0 -0,5 1,1
Redovisat värde vid periodens slut 78,7 74,7 76,6
       
3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE      
(miljoner euro) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Redovisat värde vid periodens början 101,0 100,4 100,4
Omräkningsdifferenser 1,9 -1,1 0,2
Ökningar 0,0 0,4 0,4
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 0,0 0,0
Minskningar -0,9 0,0 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Överföring till annan balanspost 0,0 0,0 0,0
Redovisat värde vid periodens slut 102,0 99,7 101,0
       
4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR    
(miljoner euro) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Redovisat värde vid periodens början 516,5 537,8 537,8
Omräkningsdifferenser 12,6 -10,3 -7,9
Ökningar 40,1 37,5 56,2
Ökningar (företagsförvärv) 0,1 1,1 1,3
Minskningar -10,5 -1,0 -1,2
Avskrivningar och nedskrivningar -57,4 -50,1 -67,7
Överföring till annan balanspost -1,0 -1,7 -1,8
Redovisat värde vid periodens slut 500,3 513,2 516,5
       
5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
(miljoner euro) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Material och förnödenheter 80,6 91,5 88,7
Varor under tillverkning 11,2 9,7 9,1
Färdiga produkter 67,3 60,4 72,1
Varor 0,0 0,0 0,0
Övriga omsättningstillgångar 8,0 7,9 7,7
Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar 3,2 2,4 4,5
Levande djur IFRS 41 10,0 8,3 7,9
Summa omsättningstillgångar 180,3 180,2 190,2

 

 

6. NOTER TILL EGET KAPITAL          
Aktiekapital och överkursfond Antal utestående aktier Aktie- kapital Överkurs-fond Fond för inbetalt fritt eget kapital Egna aktier Summa
1.1.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2
30.9.2012 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2


 

 

DERIVATÅTAGANDEN      
(miljoner euro) 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Derivatinstrument, nominella värden      
       
Valutaderivat 96,5 76,5 63,2
Räntederivat 288,8 265,4 283,8
Elderivat 10,7 10,5 11,1
       
Derivatinstrument, verkliga värden      
       
Valutaderivat -0,9 3,6 -0,5
Räntederivat -25,1 -18,9 -23,0
Elderivat -1,3 0,0 -1,1
       
KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER      
(miljoner euro)      
  30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Skulder mot vilka panter och inteckningar      
ställts som säkerhet      
- lån från kreditinstitut 372,7 32,1 34,1
       
Ställda säkerheter      
- fastighetsinteckningar 74,2 58,6 63,0
- panter 5,1 5,9 5,1
- företagsinteckingar 19,3 44,7 22,8
       
För intresseföretag      
- borgen 5,2 5,3 5,2
       
För Andra      
- borgen och panter 13,4 14,0 14,0
       
Övriga egna ansvarsförbindelser      
Leasingansvar 23,5 25,6 26,2
Hyreansvar 56,0 38,2 61,0
Övriga ansvar 8,0 19,1 7,8
Moderbolaget har pantsatt aktierna i sina dotterbolag, HKScan Finland Oy och Scan AB, som säkerhet för sina lån.

 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER      
(miljoner euro) Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 2011
Försäljning till intresseföretag 75,4 45,7 73,0
Köp från intresseföretag 36,9 36,9 47,3
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 3,2 3,6 2,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 9,4 8,0 9,1NÄSTA EKONOMISKA RAPPORT

HKScan-koncernens bokslutskommuniké för 2012 publiceras fredagen den 15 februari 2013.


Vanda den 6 november 2012


HKScan-koncernen
Styrelsen


Närmare upplysningar ges av HKScan-koncernens verkställande direktör Hannu Kottonen och ekonomidirektör Tuomo Valkonen. Meddelanden till dem kan lämnas via HKScans kommunikationschef Marja Siltala,
förnamn.efternamn@hkscan.com, tfn +358 10 570 2290 eller via ledningens assistent Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är verksamma inom detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.


DISTRIBUTION: NASDAQ OMX Helsingfors, Centrala massmedia,
www.hkscan.com