HKScan Abp                                           Börsmeddelande                         20.12.2012     kl. 8.15

 

HKScan Abp:s styrelse fattade beslut om ett incitamentsprogram för nyckelpersoner

HKScan Abp:s styrelse har fattat beslut om ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för koncernens nyckelpersoner. Syftet med det nya programmet är att förena ägarnas och nyckelpersoners mål för att öka bolagets värde samt engagera nyckelpersonerna i bolaget, öka deras ägande i bolaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt belöningsprogram som utgår från att förtjäna och äga bolagets aktier.

Det finns tre kvalifikationsperioder i det nya aktiebelöningsprogrammet, kalenderåren 2013, 2014 och 2015. Bolagets styrelse beslutar om programmets prestationskriterier och målen med dem i början av varje kvalifikationsperiod. Eventuell belöning för kvalifikationsperioden 2013 grundar sig på HKScan-koncernens resultat per aktie (EPS) och avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE).

Dessutom finns det en kvalifikationsperiod på tre år i det nya aktiebelöningsprogrammet, kalenderåren 2013–2015. För att få belöning för denna kvalifikationsperiod förutsätts bland annat att nyckelpersonen redan äger eller köper ett av styrelsen fastställt antal A-aktier i bolaget. Dessutom ska nyckelpersonen ha ett gällande arbets- eller anställningsförhållande när belöningen utbetalas.

Belöningarna för kvalifikationsperioderna 2013 och 2013–2015 utbetalas år 2016 delvis i bolagets A-aktier och delvis i pengar. Syftet med penningbeloppet är att täcka de skatter och avgifter av skattenatur som nyckelpersonen måste betala för belöningen. Om nyckelpersonens arbets- eller anställningsförhållande upphör innan belöningen utbetalats, betalas belöningen i regel inte.

Styrelsen rekommenderar att medlemmarna i koncernens ledningsgrupp ska äga hälften av alla aktier de fått genom programmet tills värdet av deras aktieinnehav motsvarar bruttoårslönen. Detta innehav borde bevaras så länge arbets- eller anställningsförhållandet gäller.

Till målgruppen för aktiebelöningsprogrammet hör inledningsvis högst 23 personer. Belöningarna som utbetalas utifrån kvalifikationsperioderna som börjar år 2013 uppgår till sammanlagt högst cirka 300 000 A-aktier i HKScan Abp samt pengar motsvarande aktiernas värde.  Aktiebelöningsprogrammet kan omfatta såväl nya aktier som bolagets egna aktier.

 

HKScan Abp
Hannu Kottonen
verkställande direktör

Närmare information:
HKScans styrelseordförande Juha Kylämäki. Telefonmeddelanden till honom kan lämnas via Marjukka Hujanen tfn +358 10 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.

DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors Ab
Centrala massmedia

www.hkscan.com