HKScan Abp                                 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ               15.02.2013, KL. 8.00

 

HKScan-koncernens bokslutskommuniké för 1 januari–31 december 2012: Fortfarande låg lönsamhet men kassaflödet förbättras

* Omsättningen ökade till 2 546,8 (2 491,3) miljoner euro, en ökning med 2,2 %.

* Den rapporterade rörelsevinsten var 41,3 (39,6) miljoner euro. Den jämförbara rörelsevinsten utan poster av engångskaraktär blev 34,9 (39,6) miljoner euro. Motsvarande jämförbar rörelsemarginal var 1,4 (1,6) procent.

* Kassaflödet före finansieringskostnader förbättrades till 65,8 (14,3) miljoner euro.

* Årets vinst blev 16,4  (12,2) miljoner euro.

* Vinsten per aktie blev 0,28 (0,18) euro.

* Nettofinansieringskostnaderna var –31,7 (–30,9) miljoner euro.

* Nettoskuldsättningen minskade till 440,9 (455,8) miljoner euro och nettoskuldsättningsgraden förbättrades till 101,8 (107,2) procent.

* Prognos för 2013: Rörelsevinsten förväntas öka jämfört med 2012.

* Styrelsens förslag på utdelning är 0,10 (0,17) euro per aktie.


NYCKELTAL, Q4 och hela året

(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 2012 2011
Omsättning 673,5 649,8 2 546,8 2 491,3
Rörelsevinst 21,5 17,6 41,3 39,6
 - % av omsättningen 3,2 2,7 1,6 1,6
Andel av intresseföretagens resultat 0,9 0,6 3,0 2,5
Finansiella intäkter och kostnader -7,3 -9,1 -31,7 -30,9
Vinst före skatt 15,1 9,1 12,6 11,3
 - % av omsättningen 2,2 1,4 0,5 0,5
Inkomstskatter -0,1 -0,7 3,8 1,0
Räkenskapsperiodens vinst 15,0 8,3 16,4 12,2
 - % av omsättningen 2,2 1,3 0,6 0,5
         
*) Rörelsevinst exklusive engångsintäkter
och kostnader
15,1 17,6 34,9 39,6
 - % av omsättningen 2,2 2,7 1,4 1,6
         
Räkenskapsperiodens vinst hänförlig till:        
 - Moderbolagets aktieägare 14,4 7,5 15,1 10,1
 - Ägare utan bestämmande inflytande 0,6 0,8 1,3 2,1
Summa 15,0 8,3 16,4 12,2
         
Resultat per aktie, euro 0,27 0,14 0,28 0,18
Kassaflöde före finansieringskostnader 31,7 4,7 65,8 14,3
Kassaflöde före finansiering 31,6 6,3 33,8 -5,4
Soliditet, %     34,6 33,6
Nettoskuld     440,9 455,8
Skuldsättningsgrad (Gearing), %     115,6 119,6
Nettoskuldsättningsgrad (Net gearing), %     101,8 107,2

 

KONCERNÖVERSIKT

OKTOBER–DECEMBER 2012

Koncernens omsättning uppgick till 673,5 (649,8) miljoner euro. Den rapporterade rörelsevinsten var 21,5 (17,6) miljoner euro. Den jämförbara rörelsevinsten utan poster av engångskaraktär blev 15,1 (17,6) miljoner euro.

Det finansiella resultatet för det fjärde kvartalet 2012 var något lägre än motsvarande period 2011, men engångsintäkterna förbättrade resultatet. Ett positivt undantag på koncernens marknader var igen Polen, där resultatet för kvartalet var bra, precis som för hela året. Kassaflödet var starkt under det sista kvartalet eftersom medel frigjordes huvudsakligen från inventarier och kundfordringar.

Råvaruprisen fortsatte stiga under kvartalet som en följd av betydligt högre foderpriser sedan sommaren. Åtgärder för att höja försäljningspriserna vidtogs för att kompensera för de ökade kostnaderna. Försäljningen av julskinka i Finland och Sverige, och julprodukterna i Baltikum, gick bra. Återhämtningsprogrammet efter branden vid fabriken i Vinderup i Danmark i juni genomfördes väl och produktionen återupptogs i Vinderup i början av december.


ÅR 2012

Koncernens resultat som helhet 2012 var lägre än förväntat. Polen var den av huvudmarknader som visade en klar förbättring jämfört med föregående år. Lönsamheten för verksamheten i Finland ökade jämfört med 2011, men resultatet var ändå på en låg nivå. I Baltikum utvecklades verksamheten stabilt. Verksamheten i Sverige började stabiliseras mot slutet av året efter den mycket dåliga första hälften av 2012. Återhämtningsprogrammet efter branden vid fabriken i Vinderup i Danmark genomfördes bra.  

Det rapporterade resultatet inbegriper engångsintäkter och engångskostnader som är kopplade till branden i Vinderup, Danmark och till omorganisationen i Sverige. Engångsposternas inverkan på nettovinsten var plus 6,4 miljoner och bestod av ersättning från försäkringen och avskrivning av de tillgångar som förstördes i Danmark (13,8 miljoner euro) och kostnader för omorganisationen i Sverige (7,4 miljoner euro).

Målet med den uppdaterade strategin, som publicerades i augusti 2012, är att förbättra lönsamheten genom att skapa varumärkesvärde och efterfrågan, förbättra den operativa effektiviteten, aktivt hantera förändringarna i den framtida affärsverksamhetens dynamik och genom att utveckla kapitalstrukturen och koncernrapporteringen. Implementeringen av strategin fortskred stadigt. Den nya verksamhetsmodellen vars syfte är att harmonisera, förenkla och effektivisera de interna arbetssätten tas i bruk också som planerat. De största förändringarna i koncernledningen skedde under året.

I början av april startade koncernen ett omfattande utvecklingsprogram som ska vara genomfört islutet av 2013. Målet är en årlig resultatförbättring på minst 20 miljoner euro och en avsevärd minskning av det bundna kapitalet. Som en del av programmet presenterades en plan för att omstrukturera verksamheten i Sverige i augusti och specificerades ytterligare i början av oktober. Planerna för Sverige är att förbättra vinsten med 10 miljoner euro årligen före engångskostnaderna för omstruktureringen, och förändringarna ska vara implementerade i mitten av 2013. Utvecklingsprogrammet fortskred planenligt under 2012.

I början av januari 2013 meddelade HKScan att fackliga förhandlingar ska inledas som en del av planerna på att omorganisera verksamheten i Finland i enlighet med utvecklingsprogrammet. Målet med de planerade åtgärderna är att förbättra vinsten med cirka 5 miljoner euro per år och implementeringen ska i stort sett ske under 2013. Mer information finns under ”Händelser efter rapportperioden” i denna rapport.

Dessutom genomfördes förändringar i företagens juridiska struktur i Finland och Sverige. Mer information finns i ”Förändringar i koncernstrukturen” i den här rapporten.


HANNU KOTTONEN, CEO, KOMMENTERAR 2012:

- Verksamheten på alla våra hemmamarknader drabbades av snabba foderprisförhöjningar efter det andra kvartalet. De ökade kostnaderna för råvara har förts över och kommer att föras över till försäljningspriserna med viss fördröjning.

- Resultatet blev inte så bra som väntat 2012, men det finns vissa positiva saker att rapportera. I Finland var till exempel en av de mest positiva nyheterna under 2012 att HK Ruokatalo tilldelades Folkhälsopriset i november. HK Rypsiporsas® (rapsgris) fortsatte att sälja i stora kvantiteter i Finland. Ett liknande koncept, Svensk Rapsgris, lanserades framgångsrikt i Sverige på AfH-marknaden i mars och i detaljhandeln i september. Återställningen av produktionen efter branden hanterades väl i Vinderup i Danmark. Utmaningen är att komma upp på samma goda situation i färskt fjäderfä i Danmark och Sverige som vi hade före branden.

- HKScan lanserade även en ny strategi, en ny verksamhetsmodell och en ny organisation för koncernledningen i augusti. Implementeringen av strategin och verksamhetsmodellen pågår inom koncernen. I enlighet med den nya verksamhetsmodellen upprättades organisationerna för Away from Home (AfH) och funktionerna på koncernnivå, till exempel nya Teknologi- och produktionsutveckling, under det tredje kvartalet 2012. Det övergripande målet är att ta vara på synergieffekterna inom koncernen.

- För att öka konkurrenskraften i primärproduktionen planerades och infördes en ny samarbetsmodell för producenterna i Finland och Sverige. Implementeringen påbörjas 2013.

- HKScan-koncernen och företagets största ägare, LSO Andelslag, firar 100-årsjubileum i år, vilket kommer att synas i kommunikationen, försäljningen och marknadsföringen i Finland under hela året.

 


MARKNADSOMRÅDET FINLAND
     
(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 2012 2011
         
Omsättning 226,6 217,6 842,6 812,4
Rörelsevinst 7,4 7,2 18,4 12,1
- Rörelsevinst, % 3,3 3,3 2,2 1,5

Omsättningen i Finland under 2012 uppgick till 842,6 (812,4) miljoner euro. Rörelsevinsten var 18,4 (12,1) miljoner euro. Rörelsevinstmarginalen förbättrades något under året, från 1,5 procent 2011 till 2,2 procent 2012.

Under det fjärde kvartalet var omsättningen 226,6 (217,6) miljoner euro. Rörelsevinsten för perioden var 7,4 (7,2) miljoner euro.

Omsättningen ökade 2012 jämfört med 2011 tack vare en bättre produktmix och högre försäljningspriser. Lönsamheten ökade något i Finland under året, men rörelseresultatet för hela året är fortfarande blygsamt. Den låga lönsamheten berodde i huvudsak på ökade priser på råvara och andra kostnadsökningar som var svåra att föra över till försäljningsprisen i samma takt med kostnadsinflationen.

Jämfört med motsvarande kvartal 2011 visade det fjärde kvartalet 2012 upp en positiv utveckling av omsättningen. Lönsamheten låg dock kvar på samma nivå. Försäljningen under julhelgen, som traditionellt är en bra period, var svagare än vanligt. Försäljningen av julskinka var god.

Köttproducenterna påverkades av de rekordhöga prisökningarna på de mest centrala råvarorna, till exempel foder, speciellt efter sommaren. HK Rypsiporsas® (rapsgris) fortsatte att sälja i stora kvantiteter under hela året. HK Rypsiporsas® har bidragit till att förbättra fläskköttets hälsoimage i Finland. I november tilldelade Institutet för hälsa och välfärd i Finland HK Ruokatalo det årliga folkhälsopriset 2012 för ett nationellt betydelsefullt arbete som främjar folkhälsan. Utmärkelsen tilldelades för den långsiktiga produktutvecklingen inom ramen för HK Ruokatalos program för hållbar utveckling och för arbetet för att minska mängden salt och mättat fett i produkterna under de senaste åren.

Åtgärderna för att förbättra produktiviteten och lönsamheten för verksamheten i Finland fortsatte under 2012. Harmoniseringen av bolagets juridiska struktur i Finland, som presenterades i juni, slutfördes vid årets slut. HK Ruokatalo sålde Säkylä-anläggningen och tillhörande verksamhet till Kivikylän Kotipalvaamo i slutet av december och sålde sin andel i Best-In före jul. Mer information finns i avsnittet ”Förändringar i koncernstrukturen” senare i den här rapporten.

Efter rapportperioden, i början av januari 2013, presenterade HKScan planerna på att förändra den operativa organisationen och funktionerna i den finska verksamheten. Syftet med de planerade åtgärderna är att förbättra produktiviteten och effektiviteten i verksamheten och att öka vinsten med ungefär 5 miljoner euro årligen. Mer information finns i avsnittet ”Händelser efter rapportperioden” i denna rapport.

 


MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM
     
(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 2012 2011
         
Omsättning 45,1 44,9 176,7 173,3
Rörelsevinst 1,5 2,8 8,9 9,8
- Rörelsevinst, % 3,3 6,2 5,1 5,6

Omsättningen i Baltikum under 2012 uppgick till 176,7  (173,3) miljoner euro. Rörelsevinsten var 8,9 (9,8) miljoner euro. Rörelsevinstmarginalen för året var 5,1 (5,6) procent.

Under det fjärde kvartalet var omsättningen 45,1 (44,9) miljoner euro. Rörelsevinsten för perioden var 1,5 (2,8) miljoner euro. Minskningen av rörelsevinsten under det fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år, berodde i huvudsak på en omvärdering av de biologiska tillgångarna för primärproduktionen samt på kontinuerligt högre kostnader för foder och energi. Försäljningen under jul var som vanligt stark i Estland.

Försäljningsutvecklingen var stabil under hela 2012 i Baltikum. Estland och Lettland förbättrade sina resultat under den senare delen av året. I Litauen däremot minskade lönsamheten motårets slut.  Lönsamheten minskade på grund av den låga efterfrågan i EU och lägre export till fjärran östern. Myndigheternas åtgärder stoppade försäljningen av levande grisar från EU till Ryssland.

Försäljningen för HKScans lokala varumärken i Baltikum hade en bra utveckling under 2012. I Estland lanserade Rakvere de nya Lihakas-produkterna framgångsrikt i april 2012. Talleggs försäljning under grillsäsongen satte nytt rekord, trots det dåliga vädret under sommaren. I Lettland ökade lönsamheten för märkena Rigas Miesnieks och Jelgava tack vare en bättre sammansättning av produktportföljen, priset och kampanjer. Märket Klaipedos Maistas i Litauen ökade sin marknadsandel, men styrkan ligger fortfarande i det lägre marknadssegmentet, vilket gör att dess lönsamhet är mer sårbar.

Flera projekt för att förbättra effektiviteten genomfördes i Baltikum. Bland annat samlades alla företag under en och samma ledning, renoveringsprojekt för köttbearbetning, centralisering av lagerverksamheten och energibesparingsprojekt i både primärproduktionen och köttproduktionen.

Det viktigaste projektet var sammanslagningen av funktionerna för försäljning, logistik och callcenter i Estland. Projektet ökade effektiviteten direkt och leveranstillförlitligheten och besparingarna kommer att fortsätta öka under de kommande åren. I december öppnades en gårdskomplex i Kaarma för att kunna öka produktionen av kyckling i Baltikum. Under året renoverades också utfodringsbyggnaderna i Ekseko och Kulli.

 


MARKNADSOMRÅDET SVERIGE
     
(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 2012 2011
         
Omsättning 278,0 275,6 1 040,6 1 045,7
Rörelsevinst -1,2 7,4 -7,6 17,2
- Rörelsevinst, % -0,4 2,7 -0,7 1,6
         
Rörelsevinst exkl. engångskostnader 6,2 7,4 -0,2 17,2
- Rörelsevinst, % 2,2 2,7 0,0 1,6

Omsättningen i Sverige under 2012 uppgick till 1 040,6 (1 045,7) miljoner euro. Det jämförbara rörelseresultatet utan engångskostnader blev –0,2 (17,2) miljoner euro.

Under det fjärde kvartalet var omsättningen 278,0 (275,6) miljoner euro. Den jämförbara rörelsevinsten utan engångskostnader för perioden var 6,2 (7,4) miljoner euro. Engångskostnaderna består av kostnader för omorganisering på 7,4 miljoner inom ramen för utvecklingsprogrammet och täcker både kostnader för uppsägningar och nedskrivningar av tillgångarna i de anläggningar som har stängts.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 var på samma nivå som motsvarande period 2011. Julskinkan sålde bra i Sverige.

Under 2012 pressades verksamheten i Sverige av höga råvarupriser och mindre tillgång på inhemskt nöt- och fläskkött. Den svenska primärproduktionen minskade ytterligare under året. Volymerna av importerat kött på marknaden ökade under hela året. Utvecklingen stödjades av den starka svenska kronan. Högre försäljningspriser ökade dock lönsamheten i Sverige under den senare delen av året. Detaljhandelnsegna varumärken har vunnit ytterligare marknadsandelar. Svensk Rapsgris lanserades framgångsrikt i mars för AfH-kunder och för detaljhandeln i september. Försäljningen av charkvaror under varumärket Pärsons var stark under 2012.

I augusti och oktober offentliggjorde HKScan planerna på en effektivisering som inbegrep en omstrukturering av verksamheten i Sverige. Åtgärderna fortskred planenligt under 2012. Antalet anställda minskades med 125 under 2012. Dessutom meddelades att personalstyrkan ska minskas med ytterligare 100 personer under 2013. Det var ett utmanande år också för HKScans intressebolag.  Strategisk evaluering fortsätter i Sverige.

 


MARKNADSOMRÅDET DANMARK
     
(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 2012 2011
         
Omsättning 50,9 54,3 211,7 228,1
Rörelsevinst 12,7 -1,3 15,4 -3,7
- Rörelsevinst, % 24,9 -2,4 7,3 -1,6
         
Rörelsevinst exkl. engångsintäkter
och -kostnader
-1,1 -1,3 1,5 -3,7
- Rörelsevinst, % -2,2 -2,4 0,7 -1,6

Omsättningen i Danmark under 2012 uppgick till 211,7 (228,1) miljoner euro. Den jämförbara rörelsevinsten utan poster av engångskaraktär blev 1,5 (–3,7) miljoner euro.

Under det fjärde kvartalet var omsättningen 50,9 (54,3) miljoner euro. Den jämförbara rörelsevinsten utan poster av engångskaraktär för perioden var -1,1 (–1,3) miljoner euro. Engångsposterna består av försäkringsintäkter på 19,3 miljoner euro och avskrivning av förstörda tillgångar på 5,5 miljoner euro på grund av branden i Vinderup.

Året började bra i Danmark, men den goda utvecklingen av försäljningen och verksamheten drabbades hårt av branden i anläggningen i Vinderup i början av juni. Huvudfokus i Danmark låg på återhämtningen efter branden. Återhämtningsprogrammet handlades med framgång.

Försäljningen av färska fjäderfäprodukter på den danska marknaden fortsatte att återhämta sig under det fjärde kvartalet. I början av december var produktionen nästan uppe på normal nivå i Vinderup, mätt i volym, då produktionen flyttade från en tillfällig anläggning till den återuppbyggda delen. Vissa produktionslinjer kommer dock inte att tas i bruk förrän under första kvartalet 2013.

Ett antal nya fjäderfäprodukter lanserades på den inhemska marknaden under hösten, trots påverkan av branden. På den europeiska fjäderfämarknaden var priset på levande fåglar högt på grund av ökade foderkostnader. Priset på råvara steg under året och även i början av det fjärde kvartalet. Höjningen kunde föras över till försäljningsprisen med viss fördröjning.

Försäkringen uppskattas täcka både materiella skador och utebliven vinst samt extra kostnader på grund av avbrottet i verksamheten. Ersättningen från försäkringen, baserat på försäkringarna för anläggningen och verksamheten, intäktsförs som övriga intäkter i resultaträkningen. Inläggen grundar sig på erhållna försäkringsersättningar avseende uppkomna kostnader, nedskrivningar, investeringskostnader och utebliven vinst. Produktionen i den återuppbyggda delen av anläggningen återupptogs i december. De redovisade utgifterna för branden uppgick till 19,3 miljoner under perioden. Försäkringsärendet fortsätter under 2013.

 


MARKNADSOMRÅDET POLEN
     
(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 2012 2011
*)        
Omsättning 87,7 73,9 343,7 298,9
Rörelsevinst 4,3 3,5 15,8 12,7
- Rörelsevinst, % 4,9 4,7 4,6 4,2
*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.
 
 

Omsättningen i Polen under 2012 uppgick till 343,7 (298,9) miljoner euro. Rörelsevinsten för perioden var 15,8 (12,7) miljoner euro. Rörelsevinstmarginalen för året var 4,6 (4,2) procent.

Under det fjärde kvartalet var omsättningen 87,7 (73,9) miljoner euro. Rörelsevinsten för perioden var 4,3 (3,5) miljoner euro.

Omsättningen för Sokolów visade en fortsatt god utveckling under det fjärde kvartalet tack vare ökande försäljning av bearbetade produkter, framgångsrika lanseringar av nya produkter och det starka varumärket Sokolów. Exportförsäljningen var stark även om den starka polska valutan ledde till minskade marginaler. Under 2012 avtog den ekonomiska tillväxten i Polen och det blev ett svårt år även för den polska köttindustrin.  Striktare regler och en större aktivitet hos stora grisslakterier ledde till konkurser för små och medelstora gris- och nötslakterier. Dessutom försvagas och konsolideras den primära produktionen i Polen. Utvecklingen kan accelerera under 2013.

Priskonkurrensen i moderna detaljhandelns kedjor i Polen fortsatte att vara hård. Försäljningen av handelns egna varumärken ökar. Konsolideringar fortsätter inom detaljhandeln.

Under 2012 förstärkte Sokolów sin verksamhet genom att till exempel investera i produktionsteknik, som styckningsanläggningen i Sokolów Podlaski, nötslakteriet i Tarnow-anläggningen och fyra nya produktionslinjer för rökta och kokta produkter i Kolo-anläggningen. Nya charkvaror lanserades och produktportföljen utökades med nya produkter med alginatskinn samt wienerkorvar. Efterfrågan på skivade produkter och färdigmat fortsatte att öka.


INVESTERINGAR

Koncernens investeringar 2012 uppgick till 76,6 (61,0). miljoner euro Fördelningen enligt marknadsområde var följande:

 

INVESTERINGAR        
(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 Q1-Q4/2012 Q1-Q4/2011
Finland 4,7 5,0 11,8 17,3
Baltikum 2,2 3,9 10,5 12,4
Sverige 2,2 2,2 7,4 8,9
Danmark 1) 24,6 3,5 33,0 7,8
Polen 2) 2,1 4,8 14,0 14,5
Totalt 35,9 19,5 76,6 61,0
1) Investeringarna 2012 innehåller 19,3 miljoner euro gällande pågående arbetet i fabriken i Vinderup.
2) HKScans andel (50 %) av investeringarna i Sokolów.  

I Finland rörde investeringarna i huvudsak normala reparationer och underhåll av produktionslinjerna. I Baltikum rörde investeringarna energibesparingar och primärproduktion samt programmet för omstrukturering av fjäderfäproduktionen i Estland. I Sverige gjordes investeringar i processutveckling både i Kristianstad och Linköping, konceptet Svensk Rapsgris samt energibesparingar. I Polen avsåg investeringarna produktionsteknik i anläggningarna i Sokolów Podlaski och Tarnow samt fyra nya produktionslinjer och utveckling av förädlingsanläggningar på fabriken i Kolo.


FINANSIERING OCH SKATT

Koncernens räntebärande skulder vid årets slut uppgick till 499,7 (504,2) miljoner euro. Nettoskulden minskade till 440,9 (455,8) miljoner euro. Den starka svenska kronan ökade skulden med 8,5 miljoner euro. Dessutom återköptes 1 000 000 egna aktier på grund av villkoren vid förvärvet av Rose Poultry A/S. Finansiella kostnader netto låg kvar på -31,7 (-30,9) miljoner euro.

Koncernens likviditet var bra hela året. Outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter uppgick till 177,4 (204,0) miljoner euro vid årets slut. Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkontolimiter och övriga faciliteter till ett belopp av 28,8 (26,4) miljoner euro. Av företagscertifikatprogrammet på 200 miljoner euro utnyttjades 120,0 (109,3) miljoner euro.

I mars tecknade koncernen ett avtal om en säkrad kreditfacilitet i flera valutor om 250 miljoner euro med en nordisk bankkoncern. Lånefaciliteten består av ett amorteringslån om 100 miljoner euro som löper i fem år och en kreditlimit på 150 miljoner euro med en löptid på fem år. Avtalet refinansierar den del av den syndikerade lånefaciliteten från 2007 som löper ut 2013.

Koncernens skatt uppgick till plus 3,8 (1,0) miljoner euro varav 3,4 miljoner berodde på en ändrad bestämmelse för bolagsskatt i Sverige.


FORSKNING OCH UTVECKLING

Forskning och utveckling i HKScan-koncernen består i huvudsak av utveckling av nya produkter under en period av ett till två år och uppdatering av produkter som redan finns på marknaden. Sammanlagt uppgick FoU-kostnaderna till 10,5 (11,2) miljoner euro 2012, vilket motsvarar 0,4 procent av omsättningen.

För HK Rypsiporsas® ("rapsgris”) fortsatte framgången i Finland. Det finns omkring 130 rapsgrisprodukter på marknaden. Tack vare ett mera hälsosamt fettinnehåll i dessa produkter åt finländarna över 170 000 kg mindre mättat fett 2012 jämfört med 2007. Minskningen av mättat fett tillsammans med en långsiktig minskning av salt i alla produktkategorier gav HK Ruokatalo Folkhälsopriset i Finland i november 2012. I Sverige lanserades Svensk Rapsgris på AfH-marknaden i mars och i detaljhandeln i september.

I Estland lanserades en ny produktserie, ”Lihakas”, med framgång under andra kvartalet 2012. Lihakas-produkterna tilldelades första pris i en tävling om Estlands bästa livsmedelsprodukt 2012, för en skinkstek med rågmjölspanering. Dessutom fick företagets produkter en utmärkelse för bästa produkt för hälsan för andra året i rad.

HKScan deltar i ett utvecklingsprojekt med fokus på att förbättra den ekonomiska hållbarheten i primärproduktionen av gris. Projektet inleddes 2012. Målgruppen består av grisproducenter i västra Finland. Målet är att förbättra producenternas arbetssätt och konkurrenskraft t.ex. genom produktutveckling via konsultstöd. Projektet är indelat i tre kategorier: ansvarsfull och dokumenterad produktion, byggnadslösningar och foderutveckling. Projektet genomförs i samarbete med producenterna för att de ska få direkta fördelar av resultaten.


HÅLLBARHET

År 2012 låg fokus på att säkerställa en varaktig kontinuitet i verksamheten genom åtgärder som förbättrar lönsamheten. Med den nya operativa modellen och utvecklingsprogrammet siktar koncernen på en lönsam verksamhet som lägger grunden för en hållbar verksamhet som skapar mervärde åt företaget och dess intressenter. Åtgärder har genomförts för att säkerställa en välplanerad omstruktureringsprocess samt ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarsfullt resultat. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hanteringen av förändringsprocessen och kommunikationsprocesser.

Som del av den ständiga förbättringen av verksamheten är HKScan aktivt engagerat i branschövergripande FoU-projekt. När det gäller produktutveckling satsar HKScan på produkter av hög kvalitet med balanserat näringsvärde. HKScan har också marknadsfört hälsosammare produkter, t.ex. rapsgrisprodukter och hälsosamma livsstilar. Användningen av mer miljövänliga och återvinningsbara förpackningsmaterial ökar gradvis.

Koncernen har fortsatt samarbetet med intressenterna, t.ex. genom att planera en ny samarbetsmodell för primärproduktion i syfte att förbättra samarbete, informationsflöde och lönsamhet i hela värdekedjan.

Hälsa och välbefinnande av produktionsdjur är förutsättningarna för en etisk verksamhet och lönsamhet i hela kedjan för köttprodukter. HKScan övervakar produktionsdjurens välbefinnande och utvecklar mätmetoder. Under 2012 utsågs och utbildades djurskyddsinspektörer för slakterier enligt den nya EU-lagstiftningen. Studier och projekt med syfte att förbättra djurens välbefinnande utvecklades inom alla marknader.

HKScan bedriver verksamhet där målet är att minimera negativ miljöpåverkan under produktionen. Företaget eftersträvar att förbättra energieffektiviteten och effektiviteten av sin vattenanvändning för att minska avfall och utsläpp till vatten och luft samt att förbättra återvinningen. År 2012 har HKScan deltagit i klimatarbete, gjort livscykelstudier samt beräkningar av koldioxidutsläpp i Sverige och Finland. Energibesparingsåtgärderna fortsatte inom alla marknader. Produktionen är också en källa till biogasmaterial och HKScan använder biprodukter effektivt, t.ex. i foderproduktion. Större delen av anläggningarna följer miljöledningsstandarden ISO 14001. Anläggningen i Swinoujscie i Polen certifierades 2012.

HKScans styrelse har godkänt en ny etisk kod (Code of Conduct) för koncernen. Den etiska koden kommer att implementeras under 2013.


ÅRSSTÄMMA 2012

Årsstämman för HKScan Abp, som hölls den 25 april 2012, godkände moderbolagets årsredovisning och koncernredovisningen samt beviljade styrelsen och verkställande direktörens ansvarsfrihet för 2011.

Årsstämman beslutade att betala ut en utdelning på 0,17 euro per aktie för 2011. Avstäminingsdagen för utdelningen var den 30 april 2012 och utbetalningsdagen var den 8 maj 2012. Styrelsens medlemmar Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä och Henrik Treschow omvaldes. Gunilla Aschan och Teija Andersen valdes till nya medlemmar i styrelsen. Vid det konstituerande sammanträdet efter årsstämman valde styrelsen om Juha Kylämäki till styrelseordförande och Niels Borup till vice ordförande.

Årsstämman beslutade att den årliga ersättningen till styrelsemedlemmarna skulle vara oförändrad från 2011, dvs. 21 000 euro till styrelsemedlem, 25 800 euro till vice ordförande och 51 600 euro till styrelsens ordförande. Styrelseutskotten (revisions-, nominerings- och ersättningsutskott) skulle få en ny årlig ersättning på 4 800 euro. Dessutom skulle en ersättning på 500 euro per sammanträde betalas ut för deltagande i styrelsemöten och utskottssammanträden, som tidigare. Resekostnader ersätts enligt bolagets resepolicy.

PricewaterhouseCoopers Oy, med auktoriserade revisorn Johan Kronberg som ansvarig revisor och auktoriserade revisorn Petri Palmroth, valdes till bolagets revisorer. Auktoriserade revisorerna Mika Kaarisalo och Jari Viljanen valdes till revisorssuppleanter. Dessutom beslutades att ersättningen till revisorn skulle betalas ut enligt revisorns faktura som har godkänts av bolaget.

Årsstämman gav styrelsen följande tre mandat:
(1) Styrelsen hade mandat att besluta om emission av aktier samt utfärdande av optionsrätter och andra särskilda rättigheter till aktier. De aktier som emitterades enligt mandatet är nya A-aktier i bolaget. Enligt mandatet kan högst 2 500 000 A-aktier, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av alla aktier i bolaget och cirka 5,00 procent av alla A-aktier i bolaget, utfärdas. Aktierna, optionsrätterna eller andra särskilda rättigheter till aktier kan utfärdas i en eller flera trancher.

(2) Styrelsen hade mandat att besluta om köp av bolagets egna A-aktier och/eller att godkänna bolagets egna A-aktier som pant enligt nedan. Sammanlagt antal egna A-aktier som kan förvärvas och/eller godkännas som pant får inte överstiga 2 500 000 A-aktier totalt, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av alla aktier i bolaget och cirka 5,00 procent av alla A-aktier i bolaget. Men bolaget kan tillsammans med sina dotterbolag inte vid någon tidpunkt äga och/eller pantsätta mer än 10 procent av alla aktier i bolaget.

(3) Styrelsen fick mandat att besluta överlåtelse av bolagets egna aktier. Enligt mandatet kan högst 2 500 000 A-aktier, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av alla aktier i bolaget och cirka 5,00 procent av alla A-aktier i bolaget, överlåtas. Bolagets egna aktier kan överlåtas i en eller flera trancher. Styrelsen beslutar om alla villkor vid överlåtelse av egna aktier. I syfte att undanröja alla tvivel upphäver detta mandat inte andra mandat som beslutats under stämman.

Samtliga styrelsens mandat gäller till den 30 juni 2013.

Under 2012 utnyttjade styrelsen ovanstående mandat i samband med återköpet av 1 000 000 aktier i augusti. Mer information om återköpet under "Återköp av egna aktier” i denna rapport.


LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppen i HKScan består av följande personer: Hannu Kottonen, vd, Aki Laiho, teknologi- och produktionsdirektör med ansvar för utveckling och teknik och produktion, Tuomo Valkonen, ekonomidirektör, Anne Mere, direktör med ansvar för konsumentverksamheten i Finland och Baltikum, Göran Holm, direktör med ansvar för konsumentverksamheten i Skandinavien, Jukka Nikkinen, direktör med ansvar för Away from Home (AfH) samt Markku Suvanto, administrativ och juridisk direktör.

Dessutom meddelade HKScan den 29 januari 2013 att Sari Suono, EMBA, Master of Laws, har utsetts till personaldirektör och medlem i ledningsgruppen, med tillträde senast den 2 april 2013.


FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENSTRUKTUREN

Samgåendena mellan HKScan Finland Oy och dess helägda dotterbolag Järvi-Suomen Portti Oy och Helanderin Teurastamo Oy till HK Ruokatalo Oy offentliggjordes den 29 juni och var slutförda i slutet av 2012. I december avyttrade HK Ruokatalo fastighet och verksamhet i Säkylä till intressebolaget Kivikylän Kotipalvaamo, samt sålde sitt innehav i Best-In.

Den 10 augusti 2012 meddelade HKScan sin avsikt att förtydliga och effektivisera strukturen i verksamheten i Sverige i linje med koncernens verksamhetsmodell. Enligt planen ska de helägda dotterbolagen i underkoncernen i Sverige gå samman till en enda juridisk enhet. Dessutom ska HKScan affärs-, produktions- och logistikorganisationer och övriga verksamheter som stöder verksamheten i Sverige gå samman. Omstruktureringsarbetet framskred som planerat.


AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Aktie
HKScan-koncernens registrerade och inbetalda aktiekapital uppgick vid årets början och slut 2012 till 66 820 528,10 euro. Totalt antal emitterade aktier uppgick till 55 026 522, och de var indelade i två aktieslag enligt nedan: A-aktier, 49 626 522 (90,19 procent av totalt antal aktier) och K-aktier 5 400 000 (9,81 procent). A-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. K-aktierna innehas av LSO Andelslag (4 735 000 aktier) och Sveriges Djurbönder ek.för. (665 000 aktier) och är inte noterade.

Enligt bolagsordningen ger varje A-aktie rätt till en röst och varje K-aktie rätt till 20 röster. Varje aktie ger lika stor rätt till utdelning. Aktierna har inget nominellt värde.

HKScans börsvärde vid årets slut uppgick till 199,7 miljoner euro. A-aktierna hade ett marknadsvärde på 180,1 miljoner euro och de onoterade K-aktierna hade ett beräknat marknadsvärde på 19,6 miljoner euro.

År 2012 var sammanlagt 9 084 494 av bolagets aktier föremål för handel, med ett sammanlagt värde på 40 218 018 euro. Den högsta noterade kursen var 6,40 euro och den lägsta 3,17 euro. Mediankursen var 4,34 euro. Vid årets slut 2012 var slutkursen 3,63 euro.

HKScan har ett marknadsgarantavtal med FIM Pankkiiriliike Oy som uppfyller kraven för NASDAQ OMX LP-verksamhet (Liquidity Providing).

Aktieägare
Vid årets slut 2012 innehöll den aktiebok som upprätthålls av Euroclear Finland Oy 12 254 aktieägare. Innehavet för aktieägare med förvaltarregistrerade aktier och utländska aktieägare uppgick till 19,6 procent (20,1 procent) av bolagets aktier.

Flaggningsmeddelanden
HKScan erhöll inte någon information om ändringar i innehaven under 2012.

Egna aktier
Vid början av räkenskapsåret 2012 uppgick HKScans innehav till 53 734 egna A-aktier. Bolaget förvärvade 1 000 000 A-aktier den 6 augusti 2012. Återköpet gäller aktieköpsavtalet som tecknats med det danska företaget Rose Poultry A/S, som meddelades den 9 september 2010 och preciserades den 4 juni 2012.

Vid årets slut uppgick HKScans innehav till 1 053 734 egna A-aktier. De hade ett marknadsvärde på 3,80 miljoner euro och motsvarade 1,91 procent av alla aktier och 0,67 procent av alla röster vid årets slut.

Aktiebaserade incitamentsprogram
HKScan meddelade i december ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för koncernens nyckelpersoner. Syftet med det nya programmet är att kombinera målen hos aktieägare och nyckelpersoner i ledande ställning för att kunna utveckla värdet i bolaget, engagera nyckelpersoner i bolaget, öka deras aktieägande i bolaget och erbjuda dem en konkurrenskraftig ersättningsplan som bygger på vinster och innehav av bolagets aktier. Incitamentsprogrammet och villkoren beskrivs i detalj i börsmeddelandet från den 20 december 2012.


PERSONAL

År 2012 hade HKScan, exklusive Sokolów i Polen, i genomsnitt 7 763 anställda (8 287).
Genomsnittligt antal anställda på varje marknad var enligt nedan:

 

  2012 2011  
Finland 2 794 2 750  
Baltikum 1 742 1 881  
Sverige 2 428 2 789  
Danmark 799 867  
Summa 7 763 8 287  


Dessutom sysselsatte Sokolów-koncernen under året i genomsnitt 6 310 personer (6 191)

Antalet anställda i Finland ökade i huvudsak på grund av införlivning av tidigare outsourcad styckning. I Baltikum, Sverige och Danmark minskade antalet anställda till följd av de pågående effektivitetsprogrammen.

Uppdelningen av personal på marknader vid årets slut:

 

  31.12.2012 31.12.2011
Finland 2 592 2 568
Baltikum 1 700 1 803
Sverige 2 339 2 704
Danmark 844 807
Summa 7 475 7 882


Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 491 anställda (6 175) vid årets slut.

HKScan-koncernens arbete med europeiska företagsråd (EWC) fortsatte under 2012. Rådet fungerar som ett samarbetsorgan för diskussioner mellan koncernens ledning och medarbetare om frågor av stor vikt och på grund av deras karaktär, är gränsöverskridande. EWC sammanträder två gånger per år i ett av de länder som omfattas av HKScans verksamhetsområden. År 2012 sammanträdde EWC i Sverige och Finland.


SKADESTÅNDSTALAN MOT HKSCAN OCH HK RUOKATALO AV OY PRIMULA AB:S KONKURSBO

Enligt börsmeddelandet från den 7 september 2012 har Oy Primula Ab:s konkursbo väckt skadeståndstalan vid Egentliga Finlands tingsrätt rörande bolagen. Talan uppgår till cirka 16,3 miljoner euro plus anspråk avseende räntor och kostnader för domstolsförfarandet.

HKScan och HK Ruokatalo anser att talan är ogrundad, och bolagen kommer att bestrida den i sin helhet i den kommande rättegången. Därför ledde talan inte till några avsättningar i koncernredovisningen.


RISKER PÅ KORT SIKT OCH OSÄKERHETSFAKTORER

De mest betydande osäkerhetsfaktorerna för HKScan-koncernens verksamhet hänger ihop – genom prisökningar på foderråvara i synnerhet och andra insatsvaror till primärproduktionen – med prisutvecklingen och tillgången på lokal köttråvara samt tillräcklig höjning av försäljningspriserna på produkterna i förhållande till kostnadsutvecklingen. De osäkerhetsfaktorer som gäller marknadsområden har att göra med införandet av affärsutvecklingsprogrammen.

Det går aldrig att helt utesluta riskerna för djursjukdomar i köttråvaror som används i livsmedelsindustrin eller riskerna för internationella eller regionala livsmedelsskandaler som påverkar utsikterna för den totala konsumtionen.


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Den 7 januari 2013 publicerade HKScan ett börsmeddelande om att fackliga förhandlingar skulle inledas i syfte att omorganisera strukturer och funktioner i den finska verksamheten. Åtgärderna ingår i planerna för koncernens strategi samt avser att utveckla produktiviteten och lönsamheten i verksamheten. De planerade åtgärderna har som syfte att förbättra resultatet med cirka 5 miljoner euro per år, och de är planerade vara slutförda i huvudsak till slutet av 2013. Planerna innefattar investeringar och engångskostnader, vars belopp kommer att preciseras under förhandlingsprocessen.


UTSIKTER FÖR 2013

HKScan väntar sig att affärsmiljön blir fortsatt besvärlig i och med att både djurtillgången och konsumenternas köpkraft väntas minska ytterligare. Samtidigt väntas efterfrågan på kött i allmänhet att ha en stabil utveckling. Koncernen fokuserar på att hantera framtida affärsdynamik genom strikt kostnadskontroll och kapitalförbruk, genom att balansera efterfrågan och utbudet samt genom en mera proaktiv hantering i fråga om sättning av försäljningspriser.

Den omarbetade strategin, nya verksamhetsmodellen och organisationen ska medverka till förbättrad lönsamhet. De finansiella fördelarna med programmen för utveckling och lönsamhetsförbättring tillsammans väntas öka lönsamheten mot senare delen av 2013 och framöver. Koncernens rörelseresultat för helåret väntas öka jämfört med 2012.


STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTFÖRDELNING

Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 198,0 miljoner euro, inklusive reserven för placerat fritt kapital, som uppgår till 143,1 miljoner euro. Styrelsen föreslår att bolaget betalar ut en utdelning på 0,10 euro per aktie för 2012, dvs. sammanlagt cirka 5,4 miljoner euro.

Det har inte varit några väsentliga ändringar i bolagets finansiella ställning sedan slutet av det år som revideras. Bolaget har en god likviditet och den rekommenderade vinstfördelningen kommer enligt styrelsens uppskattning inte att riskera bolagets solvens.


ÅRSSTÄMMA 2013

HKScan Abp:s årsstämma hålls kl. 11.00 den 24 april 2013 i Åbo mäss- och kongresscentrum. För att kunna delta i årsstämman måste aktieägare vara registrerade senast den 12 april 2013 i HKScan Abp:s aktiebok hos Euroclear Finland Oy. Kallelse till stämman och styrelsens förslag publiceras vid ett senare datum.
 

 

KONCERNBOKSLUT 1.1–31.12.2012      
       
KONCERNENS RESULTATRÄKNING      
(miljoner euro) Not 2012 2011
       
OMSÄTTNING   2 546,8 2 491,3
Förändring av lager av färdiga varor och av varor*
under tillverkning
  -6,0 16,1
Tillverkning för eget bruk   1,6 1,3
Övriga rörelseintäkter 1. 57,6 9,2
Andel av intresseföretags resultat   -0,1 1,1
Material och tjänster 1. -1 843,7 -1 740,8
Kostnader för ersättningar till anställda 1. -381,7 -379,3
Avskrivningar 1. -85,9 -72,3
       
Övriga rörelsekostnader 1. -247,3 -286,9
RÖRELSEVINST   41,3 39,6
       
Finansiella intäkter   5,4 7,4
Finansiella kostnader   -37,1 -38,3
Andel av intresseföretags resultat   3,0 2,5
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   12,6 11,3
       
Inkomstskatter   3,8 1,0
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST   16,4 12,2
       
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:      
Moderbolagets aktieägare   15,1 10,1
Ägare utan bestämmande inflytande   1,3 2,1
Summa   16,4 12,2
       
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:    
Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheten
euro/aktie
0,28 0,18
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande verksamheten
euro/aktie
0,28 0,18
       

 

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1–31.12.  
(miljoner euro) 2012 2011  
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust
16,4 12,2  
       
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):      
Omräkningsdifferenser för
utlandsverksamhet
8,7 -2,5  
Kassaflödessäkring 0,2 -7,4  
Omvärdering 0,0 -  
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT 8,8 -9,8  
       
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR
PERIODEN
25,2 2,4  
       
PERIODENS TOTALRESULTAT
HÄNFÖRLIGT TILL:
     
Moderbolagets aktieägare 23,8 0,3  
Ägare utan bestämmande inflytande 1,4 2,1  
Summa 25,2 2,4  

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING      
(miljoner euro) Not. 31.12.2012 31.12.2011
TILLGÅNGAR      
       
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar 2. 77,7 76,6
Affärsvärde 3. 101,5 101,0
Materiella tillgångar 4. 504,6 516,5
Andelar i intresseföretag   34,7 29,9
Kundfordringar och övriga fordringar   37,4 31,1
Finansiella tillgångar som kan säljas   12,9 13,0
Uppskjuten skattefordran   27,5 21,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   796,2 789,2
       
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR      
Omsättningstillgångar 5. 176,3 190,2
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   216,5 223,8
Inkomstskattefordringar   0,9 1,5
Övriga finansiella tillgångar   - 0,4
Kassa och bank   58,9 48,0
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   452,6 463,8
       
TILLGÅNGAR   1 248,8 1 253,0
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
EGET KAPITAL      
Aktiekapital 6. 66,8 66,8
Överkursfond   73,4 73,4
Egna aktier   0,0 0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   155,0 153,2
Omräkningsdifferenser   6,6 -1,9
Balanserade vinstmedel   122,1 117,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   423,9 409,3
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   8,6 12,2
EGET KAPITAL   432,5 421,5
       
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      
Uppskjuten skatteskuld   34,5 36,9
Långfristiga räntebärande skulder   312,9 333,5
Långfristiga icke-räntebärande skulder   2,0 3,0
Långfristiga avsättningar   0,1 0,1
Pensionsåtaganden   3,9 3,7
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   353,4 377,1
       
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      
Kortfristiga räntebärande skulder   186,8 170,6
Leverantörsskulder och övriga skulder   275,0 282,9
Inkomstskatteskuld   0,5 0,1
Kortfristiga avsättningar   0,7 0,7
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   463,0 454,4
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 248,8 1 253,0

 

 


ANALYS AV FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
           
                         
(miljoner euro) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET KAPITAL
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
Räkenskaps-
periodens resultat
- - - - - - - 15,1 15,1 1,3 16,4  
Övrigt totalresultat                        
Omräknings-
   differenser
- - - - - 8,5 - - 8,5 0,2 8,7  
Kassaflödes-
   säkring
- - 0,2 - - - - - 0,2 - 0,2  
Omvärdering - - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0  
Summa
totalresultat
för perioden
- - 0,2 - 0,0 8,5 - 15,1 23,8 1,4 25,2  
Redovisat direkt
mot vinstmedel
- - - - - - - 0,2 0,2 - 0,2  
Överföringar
mellan poster
- - - - 1,7 - - -1,7 0,0 - 0,0  
Utdelning - - - - - - - -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
Övriga
förändringar
- - - - 0,0 - - 0,0 0,0 -4,2 -4,2  
EGET KAPITAL
31.12.2012
66,8 73,4 -13,7 143,5 25,2 6,6 0,0 122,1 423,9 8,6 432,5  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET KAPITAL
1.1.2011
66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6  
Räkenskaps-
periodens resultat
- - - - - - - 10,1 10,1 2,1 12,2  
Övrigt totalresultat                        
Omräknings-
differenser
- - - - - -2,5 - - -2,5 0,0 -2,5  
Kassaflödes-
   säkring
- - -7,4 - - - - - -7,4 - -7,4  
Omvärdering - - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0  
Summa total-
resultat för
perioden
- - -7,4 - 0,0 -2,5 - 10,1 0,3 2,1 2,4  
Redovisat direkt
mot vinstmedel
- - - - - - - 1,5 1,5 - 1,5  
Överföringar
mellan poster
- - - - 6,1 - - -6,1 - - -  
Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0  
Övriga förändringar - - - - 0,0 - - - 0,0 -0,1 -0,1  
EGET KAPITAL 31.12.2011 66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övriga fonder, 6. Omräkningsdifferenser, 7. Egna aktier, 8. Vinstmedel, 9. Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare totalt, 10. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 11. Summa  
 
 
 

 

KASSAFLÖDESANALYS    
(miljoner euro) 2012 2011
Den löpande verksamheten    
Kassaflöde från rörelsen 140,5 79,9
Finansiella poster och skatter -33,7 -26,1
Nettokassaflöde från rörelsen 106,8 53,9
     
Investeringar    
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -76,9 -60,4
Avyttring av anläggningstillgångar 1,5 1,9
Investeringar i dotterföretag - -
Förvärvade aktier i intresseföretag -0,2 -1,0
Avyttrade aktier i intresseföretag 3,9 0,0
Lämnade lån -1,9 -1,8
Återbetalning av lånefordringar 0,5 2,1
Nettokassaflöde från investeringar -73,0 -59,2
     
Kassaflöde före finansiering 33,8 -5,4
     
Finansieringsverksamheten    
Upptagande av kortfristiga lån 25,5 76,8
Amortering av kortfristiga lån -52,7 -98,3
Upptagande av långfristiga lån 125,0 159,4
Amortering av långfristiga lån -102,7 -142,4
Utdelning till aktieägare -9,9 -12,7
Köp av egna aktier -8,0 -
     
Nettokassaflöde från finansiering -22,7 -17,2
     
Förändring av likvida medel 11,1 -22,6
     
Likvida medel per 1.1 48,4 73,4
Valutakursdifferens i likvida medel -0,6 -2,5
Likvida medel per 31.12. 58,9 48,3

  

EKONOMISKA NYCKELTAL    
  2012 2011
Omsättning, milj. euro 2 546,8 2491,3
Rörelsevinst/-förlust, milj. euro 41,3 39,6
- % av omsättningen 1,6 1,6
Vinst/förlust före skatt, milj. euro 12,6 11,3
- % av omsättningen 0,5 0,5
Avkastning på eget kapital (ROE), % 3,8 2,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) före skatt % 5,5 4,8
Soliditet, % 34,6 33,6
Skuldsättningsgrad (Gearing), % 115,6 119,6
Nettoskuldsättningsgrad (Net gearing), % 101,8 107,2
Bruttoinvesteringar, milj. euro 76,6 61,0
- % av omsättningen 3,0 2,4
Forskning och utveckling, milj. euro 10,5 11,2
- % av omsättningen 0,4 0,4
Medelantal anställda 7 763 8 287
     
AKTIERELATERADE NYCKELTAL    
  2012 2011
     
Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro 0,28 0,18
Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro 0,28 0,18
Eget kapital/aktie, euro 7,85 7,67
     
Utdelning per aktie, euro 0,10* 0,17
Utdelning av resultatet före utspädning, % 36,2* 92,1
Utdelning av resultatet efter utspädning, % 36,2* 92,1
Direktavkastning, % 2,8* 3,0
P/E-tal (vinstmultiplikator)    
- före utspädning 13,1 30,6
- efter utspädning 13,1 30,6
Lägsta aktiekursen, euro 3,17 4,08
Högsta aktiekursen, euro 6,40 7,98
Medelkurs, euro 4,34 6,05
Årets sista kurs, euro 3,63 5,64
Marknadsvärde för utestående aktier, milj. euro 199,7 310,3
Antal omsatta aktier, 1 000 st. 9 084 11 765
 - % av medelantalet 16,7 21,4
Justerat antal utestående aktier, 1 000 st.    
 - medelantal under räkenskapsperioden 54 556 54 973
 - vid räkenskapsperiodens utgång 53 973 54 973
 - efter full utspädning 53 973 54 973
     
* På basis av styrelsens förslag till utdelning.    

 

FORMLER FÖR NYCKELTALEN

 

  Resultat    
Avkastning på eget kapital (%) --------------------------------------- x 100  
  Summa eget kapital
(i genomsnitt)
   
       
  Vinst före skatt +
räntekostnader och övriga
finansiella kostnader
   
Avkastning på sysselsatt kapital --------------------------------------- x 100  
(ROCE) före skatt (%) Balansomslutning – icke
räntebärande skulder
(i genomsnitt)
   
       
  Summa eget kapital    
Soliditet (%) --------------------------------------- x 100  
  Balansomslutning – förutbetalda
intäkter
   
       
  Räntebärande skulder    
Skuldsättningsgrad (%) --------------------------------------- x 100  
(Gearing) Summa eget kapital    
       
  Räntebärande nettoskulder    
Nettoskuldsättningsgrad (%) --------------------------------------- x 100  
(Net gearing) Summa eget kapital    
       
  Räkenskapsperiodens resultat
hänförlig till moderbolagets
aktieägare
   
Resultat per aktie ---------------------------------------    
  Antal utestående aktier
i genomsnitt under
räkenskapsperioden
   
       
  Kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare
   
Eget kapital per aktie ---------------------------------------    
  Antal utstående aktier vid
räkenskapsperiodens utgång
   
       
  Räkenskapsperiodens utdelning    
Utdelning per aktie ---------------------------------------    
  Antal utstående aktier vid
räkenskapsperiodens utgång
   
  Utdelning per aktie    
Utdelning i relation till --------------------------------------- x 100  
resultatet (%) Resultat per aktie    
       
  Utdelning per aktie    
Direktavkastning (%) --------------------------------------- x 100  
  Räkenskapsperiodens sista
börskurs
   
       
  Räkenskapsperiodens sista
börskurs
   
PE-tal (vinstmultiplikator) ---------------------------------------    
  Resultat per aktie    
       
Aktiestockens marknadsvärde Antal utestående aktier vid utgången av
räkenskapsperioden x räkenskapsperiodens sista
börskurs
Antal anställda Medelantal anställda i slutet av kalendermånaderna

 


NOTER TILL KONCERNREDOVISNINGEN

REDOVISNINGSPRINCIPER

HKScan Abp:s bokslutskommuniké för 1 januari−31 december 2012 har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de IAS- och IFRS-standarder och SIC- och IFRIC-tolkningar som var i kraft den 31 december 2012.

Koncernredovisningen har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som 2011. På grund av att beloppen avrundats till närmaste miljon euro kan det förekomma att vissa summor inte stämmer överens med de ingående beloppen. Det finns inga IFRS-standarder eller IFRIC-tolkningar som har trätt i kraft under räkenskapsåret som skulle ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Koncernen har ännu inte börjat tillämpa följande nya eller omarbetade standarder och tolkningar som har publicerats av IASB. De kommer att tillämpas från varje standards eller tolknings ikraftträdandedatum eller, om ikraftträdandedatumet inte är räkenskapsårets första dag, från början av det första räkenskapsåret efter ikraftträdandedatumet.

IASB har publicerat följande nya eller förnyade standarder och tolkningar, vilka ännu inte har tillämpats av koncernen. Koncernen inför varje standard och tolkning från och med den dag de träder i kraft, eller i det fall att denna dag är en annan än räkenskapsperiodens första dag, från ingången av den följande räkenskapsperioden efter att standarden och tolkningen har trätt i kraft.

- Ändring i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2012 eller senare) Den viktigaste ändringen är kravet på uppdelning av posterna i det övriga totalresultatet efter huruvida posten i framtiden kan bli föremål för återföring över resultaträkningen, om vissa villkor uppfylls. Ändringen av standarden kommer inte att ha någon väsentlig betydelse för koncernens bokslut.

- Ändring i IAS 19 Ersättningar till anställda (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare) Den viktigaste ändringen i standarden innebär att alla aktuariella vinster och förluster i fortsättningen ska redovisas direkt i det övriga totalresultatet, med andra ord slopas den så kallade korridormetoden och finansieringsutgiften bestäms på basis av nettofinansieringen. Ändringens inverkan på koncernen analyseras som bäst, men den kommer att påverka koncernens siffror.

- IFRS 9 Finansiella instrument och de ändringar som gjorts i den (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2015 eller senare). När den blir klart kommer IABS projekt att ersätta den nuvarande standarden IAS 30 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Processen har ursprungligen delats upp i tre faser. IFRS 9 är den första fasen, i vilken man meddelar att klassificeringen och värderingen av de finansiella tillgångarna är beroende av särdragen hos de avtalsbaserade kassaflödena samt av företagets affärsmodell.  Den del som publicerades den 2 oktober 2012 behandlar klassificeringen och värderingen av finansiella skulder och grundar sig i stor utsträckning på kraven i nuvarande IAS 39. IASB överväger emellertid att göra begränsade ändringar i de redan publicerade IFRS 9 angående klassificering och värderingen av finansiella tillgångar. Det övriga pågående arbetet gäller nedskrivningsmetoderna och den allmänna säkringsredovisningen. IASB har separerat redovisningen av makrosäkringar till ett eget projekt. På grund av det pågående arbetet kan någon analys av standardens slutliga inverkan på koncernens bokslut tillsvidare inte ges. Standarden har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU.

- IFRS 10 Koncernredovisning (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare). Standarden fastställer enligt de gällande principerna bestämmande inflytande som den centrala faktor som avgör om en sammanslutning ska konsolideras i koncernbokslutet. Därtill ger standarden närmare anvisningar för fastställandet av det bestämmande inflytandet i de fall där inflytandet är svårt att avgöra. Effekterna av IFRS 10 analyseras fortfarande, och koncernen planerar att införa standarden år 2014.

- IFRS 11 Gemensamma arrangemang (tillämpas för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). I redovisningen av gemensamma arrangemang fokuserar standarden i högre grad på de rättigheter och skyldigheter som följer av dem än på den juridiska formen. Det finns två typer av gemensamma arrangemang: ”joint operations” och ”joint ventures”. I redovisningen av joint ventures förutsätter standarden dessutom en enda metod, kapitalandelsmetoden, medan den tidigare, alternativa klyvningsmetoden inte längre är tillåten. Tillämpningen av standarden blir obligatorisk inom EU år 2014. Den nya standarden kommer avsevärt att påverka koncernens siffror och redovisningen av segmentet Polen. Koncernen planerar att införa den nya standarden år 2014.

- IFRS 12 Upplysningskrav avseende innehav i andra företag (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare). Standarden innehåller krav på utökade tilläggsupplysningar om olika andelar i andra samfund, inklusive såväl intresseföretag, gemensamma arrangemang, bolag som bildats för ett särskilt ändamål och andra bolag som faller utanför balansräkningen. Tillämpningen av standarden blir obligatorisk inom EU år 2014. Effekterna av IFRS 12 analyseras som bäst, och koncernen planerar att införa standarden år 2014.

- IFRS 13 Värdering till verkligt värde (tillämpas för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). Standarden syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplexa, eftersom den ger en exakt definition av verkligt värde och samlar alla krav på värderingar till verkligt värde och tillhörande upplysningar i en och samma standard. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas, men ger vägledning kring hur det ska fastställas, då en annan standard tillåter eller kräver värdering till verkligt värde. Standarden har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU.

- IFRS 27 (förnyats 2011) Separata finansiella rapporter (tillämpas för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). Den förnyade standarden innehåller de krav på separata finansiella rapporter som återstår efter att avsnitten om bestämmande inflytande har inkluderats i den nya IFRS 10. Revideringen av standarden kommer inte att ha någon väsentlig betydelse för koncernens bokslut.

- IFRS 28 (förnyats 2011) Innehav i intresseföretag och samföretag (tillämpas för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). Den förnyade standarden innehåller krav på behandlingen av såväl intresse- som samföretag enligt kapitalandelsmetoden som en följd av publiceringen av IFRS 11.

- Ändring av IAS 32 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare). Ändringen preciserar bestämmelserna om redovisningen av finansiella tillgångar och skulder till nettobelopp och utökar tillämpningsanvisningarna gällande detta. Ändringen av standarden kommer inte att ha någon väsentlig betydelse för koncernens bokslut. Ändringen av standarden har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU.

- Ändring av IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare). Ändringen preciserar kraven på noter som gäller redovisningen av finansiella instrument till nettobelopp i balansräkningen samt de allmänna nettningsarrangemangen eller motsvarande avtal. Ändringen av standarden kommer inte att ha någon väsentlig betydelse för koncernens bokslut. Ändringen av standarden har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU.

- Förbättringar i IFRS-standarderna (Annual improvements to IFRS 2009-2011, maj 2012, tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare). De små och mindre brådskande ändringarna i standarderna som görs via Annual Improvements-förfarandet samlas till en helhet och genomförs en gång om året. Ändringarna som ingår i projektet gäller sammanlagt fem standarder. Ändringarnas effekter varierar per standard, men ändringarna har inte någon betydande inverkan på koncernens bokslut. Ändringarna har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU.

 


REDOVISNING PER SEGMENT
       
Omsättning och rörelsevinst per marknadsområde    
(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 2012 2011
OMSÄTTNING        
- Finland 226,6 217,6 842,6 812,4
- Baltikum 45,1 44,9 176,7 173,3
- Sverige 278,0 275,6 1 040,6 1 045,7
- Danmark 50,9 54,3 211,7 228,1
- Polen 87,7 73,9 343,7 298,9
- Mellan segmenten -15,0 -16,4 -68,5 -67,1
Koncernen sammanlagt 673,5 649,8 2 546,8 2 491,3
         
RÖRELSEVINST        
- Finland 7,4 7,2 18,4 12,1
- Baltikum 1,5 2,8 8,9 9,8
- Sverige -1,2 7,4 -7,6 17,2
- Danmark 12,7 -1,3 15,4 -3,7
- Polen 4,3 3,5 15,8 12,7
- Mellan segmenten - - - -
Segmenten sammanlagt 24,7 19,6 50,8 48,0
         
Koncernens administrativa kostnader -3,2 -2,0 -9,5 -8,4
Koncernen sammanlagt 21,5 17,6 41,3 39,6

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

 

1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR          
           
(miljoner euro) Q4/2012 Q4/2011 2012 2011  
Försäkringsfordringar, Danmark 1) 13,8 - 19,3 -  
Nedskrivning av anläggningstillgångar som
förstörts i branden, Danmark 2)
0,0 - -5,5 -  
Omstruktureringskostnader från
uppsägningar, Sverige 3)
-4,0 - -4,0 -  
Omstruktureringskostnader fr. avvecklad
verksamhet, Sverige 4)
-3,4 - -3,4 -  
Poster av engångskaraktär, totalt 6,4 - 6,4 -  
           
1) Ingår i posten "Övriga rörelseintäkter" i resultaträkningen.  
2) Ingår i posten "Avskrivningar" i resultaträkningen.      
3) Ingår i posten "Kostnader för ersättningar till anställda" i resultaträkningen.  
4) Ingår i posterna "Material och tjänster", "Kostnader för ersättningar till anställda",
"Avskrivningar"och "Övriga rörelsekostnader" i resultaträkningen.
             

 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN    
     
2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  
(miljoner euro) 2012 2011
Redovisat värde vid periodens början 76,6 77,1
Omräkningsdifferenser 2,5 0,3
Ökningar 1,9 2,3
Ökningar (företagsförvärv) - -
Minskningar -0,2 -0,3
Avskrivningar och nedskrivningar -4,5 -4,0
Överföring till annan balanspost 1,4 1,1
Redovisat värde vid periodens slut 77,7 76,6
     
     
3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE    
(miljoner euro) 2012 2011
Redovisat värde vid periodens början 101,0 100,4
Omräkningsdifferenser 1,3 0,2
Ökningar - 0,4
Ökningar (företagsförvärv) - 0,0
Minskningar -0,9 -
Avskrivningar och nedskrivningar - 0,0
Överföring till annan balanspost - -
Redovisat värde vid periodens slut 101,5 101,0
     
     
4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR  
(miljoner euro) 2012 2011
Redovisat värde vid periodens början 516,5 537,8
Omräkningsdifferenser 10,8 -7,9
Ökningar 72,7 56,2
Ökningar (företagsförvärv) - 1,3
Minskningar -11,5 -1,2
Avskrivningar och nedskrivningar -82,5 -67,7
Överföring till annan balanspost -1,4 -1,8
Redovisat värde vid periodens slut 504,6 516,5
     
     
5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
(miljoner euro) 2012 2011
Material och förnödenheter 82,6 88,7
Varor under tillverkning 13,3 9,1
Färdiga produkter 55,7 72,1
Varor 0,0 0,0
Övriga omsättningstillgångar 7,7 7,7
Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar 8,0 4,5
Levande djur IFRS 41 9,0 7,9
Summa omsättningstillgångar 176,3 190,2

 

 

6. NOTER TILL EGET KAPITAL          
Aktiekapital och
överkursfond
Antal
utestående
aktier
Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Fond för
inbetalt
fritt eget
kapital
Egna aktier Summa
1.1.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
31.12.2012 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

 

DERIVATÅTAGANDEN    
     
(miljoner euro) 31.12.2012 31.12.2011
     
Derivatinstrument, nominella värden    
Valutaderivat 67,3 63,2
Räntederivat 275,3 283,8
Elderivat 10,7 11,1
     
Derivatinstrument, verkliga värden    
Valutaderivat -1,1 -0,5
Räntederivat -24,9 -23,0
Elderivat -1,3 -1,1
     
KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER    
     
(miljoner euro) 31.12.2012 31.12.2011
     
Skulder mot vilka panter och inteckningar ställts
som säkerhet
   
- lån från kreditinstitut 370,3 34,1
     
Ställda säkerheter    
- fastighetsinteckningar 74,6 63,0
- panter 5,2 5,1
- företagsinteckningar 16,7 22,8
     
För ägarintresseföretag    
- borgen 7,5 5,2
     
För andra    
- borgen och panter 12,9 14,0
     
Övriga egna ansvarsförbindelser    
Leasingansvar 21,8 26,2
Övriga hyresåtaganden 58,0 61,0
Övriga ansvar 7,8 7,8


 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER    
(miljoner euro) 2012 2011
Försäljning till intresseföretag 99,9 73,0
Köp från intresseföretag 54,9 47,3
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 3,2 2,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 3,5 9,1

 


NÄSTA FINANSIELLA RAPPORT

HKScan-koncernens delårsrapport för perioden januari−mars 2013 publiceras den 7 maj 2013.

Vanda, 15 februari 2013

HKScan Abp
Styrelsen


Mer information kan inhämtas från HKScan Abp:s vd Hannu Kottonen och finansdirektör Tuomo Valkonen. Lämna meddelanden åt dem hos Marja Siltala, tel. +358 10 570 2290 eller hos Marjukka Hujanen, tel. +358 10 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 100.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsinki
Huvudsakliga medier
www.hkscan.com