HKScan Abp                                                                Börsmeddelande                    den 6 mars 2013, kl. 10.00

 

HKScans samarbetsförhandlingar i Finland har avslutats

Samarbetsförhandlingarna som inleddes vid HKScan-koncernens verksamheter i Finland i januari har avslutats.  Genom förhandlingsprocessen har organisationen och ansvarsfördelningen inom verksamheterna förtydligats enligt koncernens nya verksamhetsmodell. Dessutom har rollerna för HKScans produktionsanläggningar i Finland preciserats och personalstyrkan anpassats utifrån variationerna i efterfrågan.

Konsekvenserna för omorganiseringen av strukturerna och verksamheterna vid HKScan Abp, HK Ruokatalo Oy och HK Agri Oy berör sammanlagt 268 personer. I enlighet med de ursprungliga planerna kan över hälften av personaleffekterna realiseras genom förändringar av befattningsbeskrivningarna och ansvarsområdena. Förändringarna berör totalt 145 personer. Dessutom minskar bolaget 123 arbetstillfällen, i vilket ingår 49 uppsägningar. De övriga personalminskningarna kan genomföras som pensionsarrangemang och tidsbundna arrangemang.

Åtgärderna genomförs huvudsakligen före utgången av 2013 och syftar till en resultatförbättring på 5 miljoner euro på årsnivå. Enligt sin 2012 förnyade strategi ska HKScan förenhetliga handlingssätten och förtäta koncernstrukturen på bolagets alla hemmamarknader. Förhandlingarna som inleddes den 14 januari omfattade de anställda på koncernens moderbolag HKScan Abp i Finland och de anställda på HK Ruokatalo Oy och anskaffningsbolaget HK Agri Oy, med vissa undantag. HKScan sysselsätter cirka 2 400 personer i Finland.

HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör

Närmare upplysningar ges av Anne Mere, direktör för HKScans konstumentaffärsverksamhet i Finland och Baltikum. Telefonmeddelanden till henne kan lämnas via Marja Siltala, tfn +358 10 570 2290.

HK Ruokatalo Oy svarar för HKScan-koncernens affärsverksamhet i Finland.
HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2012 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 000 anställda.

 

DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors
Centrala massmedier

www.hkscan.com