HKScan Abp                                   DELÅRSRAPPORT                                                      9 augusti 2013, kl. 8.00

 

HKScan-koncernens delårsrapport 1 januari−30 juni 2013:
Varierande resultat i utmanande affärsmiljö

* Omsättningen uppgick till 1 214,5 miljoner euro (1 228,5) under perioden januari–juni och till 623,7 miljoner euro (632,2) under andra kvartalet.

* Under perioden januari–juni uppgick redovisad rörelsevinst till 4,8 miljoner euro (5,7), jämförbar rörelsevinst exklusive engångsposter till 7,9 miljoner euro (5,7) och motsvarande rörelsevinstmarginal uppgick till 0,6 procent (0,5). Under andra kvartalet uppgick redovisad och jämförbar rörelsevinst till 5,8 miljoner euro (5,9), och rörelsevinstmarginalen till 0,9 procent (0,9).

* Kassaflödet före finansieringskostnader uppgick till -0,7 miljoner euro (2,3) i januari–juni, och till 20,1 miljoner euro (22,5) under andra kvartalet.

* Vinst/förlust före skatt uppgick till -4,8 miljoner euro (-8,5) i januari–juni, och 1,1 miljoner euro (-1,2) under andra kvartalet.

* Resultat per aktie uppgick till -0,07 euro (-0,08) under perioden januari–juni, och till 0,01 euro (0,01) under andra kvartalet.

* Finansiella nettokostnader uppgick till -11,4 miljoner euro (-16,0) under perioden januari–juni, och till -5,6 miljoner euro (-8,0) under andra kvartalet.

* Nettoskulderna uppgick till 451,2 miljoner euro (483,4), och nettoskuldsättningsgraden till 115,7 procent (126,8) under perioden januari–juni.

* Prognos för 2013 (oförändrad): Rörelsevinsten väntas öka jämfört med 2012.

 

 

HKSCAN-KONCERNEN        
(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012*) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012*) 2012*)
           
Omsättning 623,7 632,2 1 214,5 1 228,5 2 503,1
Rörelsevinst 5,8 5,9 4,8 5,7 43,1
- Rörelsevinst, % 0,9 0,9 0,4 0,5 1,7
           
Rörelsevinst exklusive engångsposter 5,8 5,9 7,9 5,7 36,7
- Rörelsevinst, % 0,9 0,9 0,6 0,5 1,5
           
Kassaflöde före skuldbetalningar 20,1 22,5 -0,7 2,3 65,8
Vinst/förlust före skatt 1,1 -1,2 -4,8 -8,5 14,3
Resultat per aktie, euro 0,01 0,01 -0,07 -0,08 0,30
Finansiella nettokostnader -5,6 -8,0 -11,4 -16,0 -31,7
Nettoskuld     451,2 483,4 440,9
Nettoskuldsättningsgrad, %     115,7 126,8 109,2

*) Siffrorna för 2012 har räknats om enligt den omarbetade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda och den ändrade redovisningsprincipen för kostnader för marknadsföringsstöd.

 

KONCERNÖVERSIKT APRIL–JUNI 2013

 

Hannu Kottonen, HKScans vd, kommenterar andra kvartalet:

- Efterfrågan från konsumenter och kunder i Europa och även i norra Europa under början av året var lägre än gris- och fjäderfäproduktionen vilket har hållit lagernivåerna höga och försäljningspriserna låga, särskilt inom export. Därför nådde omsättningen inte riktigt upp till föregående års nivå.  Totalt sett var det ekonomiska resultatet blygsamt under det andra kvartalet. Polen var än en gång det marknadsområde som levererade förstklassiga resultat och Sverige förbättrade resultatet jämfört med det föregående året och första kvartalet. I Finland, Baltikum och Danmark var andra kvartalet svårt.

- Lagernivåerna för gris var höga i hela Europa av flera skäl, t.ex. försämrad köpkraft och ökad reglering, vilket har lett till produktionsjusteringar med ökad slakt och en kortsiktig ökning av mängden kött på marknaden som följd. Dessutom har dåligt väder under våren och början av sommaren i Europa lett till att grillsäsongen började senare och på en lägre nivå än normalt. Den strukturella bristen på nötkött fortsatte.

- Produktionsvolymerna för gris och nötkött väntas bli lägre, vilket kan resultera i en råvarubrist senare i år och nästa år.

- Konsumenternas ökade oro för köttets ursprung och djurens välbefinnande samt ett ökat intresse för hälsa fortsatte  att påverka kött- och livsmedelsindustrin i Europa. Handels egna varumärken ökade sin andel av marknaden som helhet, vilket därmed påverkade hanteringen av leveranskedjan.

- Råvarupriserna på gris och fjäderfä stabiliserades eller gick ned något mot slutet av andra kvartalet, men nötköttspriserna var fortsatt höga. Enligt prognosen väntas bättre skördar och lägre foderpriser.

- I Finland har omstrukturerings- och utvecklingsprogrammet, inklusive flytt av produktionslinjer och investeringar, framskridit planenligt. Dock inträffade vissa tillfälliga utmaningar i den dagliga verksamheten. Omstruktureringsåtgärder som pågår i Sverige och Finland ska ge en årlig resultatförbättring på cirka 15 miljoner euro.

- Koncernens inköpsorganisation inrättades under det första halvåret och den började leverera resultat genom en konsolidering av inköpen. Inom djurförsörjningen har närmare integration med primärproduktionen utvecklats som beräknat i Finland och även påbörjats i Sverige. Trots framstegen för koncernens utvecklingsprogram har de lägre försäljningsmarginalerna delvis påverkat det ekonomiska resultatet negativt.

- Strategigenomgången som slutfördes i juni medförde ett antal justeringar, t.ex. att koncernens varumärkesstrategi preciserades, samt att en plan för att förbättra HKScans produktionsstruktur togs fram. Dessutom uppdaterades koncernens ekonomiska mål och informationen om dem publicerades i ett börsmeddelande den 9 augusti.
 

 

MARKNADSOMRÅDET FINLAND        
(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012*) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012*) 2012*)
           
Omsättning 199,4 204,9 393,5 396,1 813,8
Rörelsevinst 0,5 2,7 -0,8 5,4 18,4
- Rörelsevinst, % 0,2 1,3 -0,2 1,4 2,3
           
Rörelsevinst exklusive engångsposter 0,5 2,7 2,3 5,4 18,4
- Rörelsevinst, % 0,2 1,3 0,6 1,4 2,3

*) Siffrorna för 2012 har räknats om enligt den ändrade redovisningsprincipen för kostnader för marknadsföringsstöd.

 

I Finland uppgick omsättningen för andra kvartalet till 199,4 miljoner euro (204,9). Periodens rörelsevinst uppgick till 0,5 miljoner euro (2,7).

Omsättningen var lägre än föregående år, i huvudsak på grund av att kampanj- och säsongsaktiviteter planenligt låg på en lägre nivå. De totala försäljningsvolymerna var lägre än under motsvarande kvartal 2012. Att kampanjerna blev färre hängde också samman med de flytt av produktionslinjer och investeringar som var planerade för det andra kvartalet. Konsumenternas efterfrågan har växlat mellan olika köttkvaliteter och produktkategorier, vilket har lett till ändringar i produktmixen. Totalt sett priskonkurrensen fortsatte på en hög nivå på den inhemska marknaden. Även inom exportförsäljningen fortsatte utmaningarna på grund av det allmänna överskottet av köttråvara både i Europa och globalt. Inköpspriserna på gris föll något i slutet av juli, medan priserna på nötkött och fjäderfä var fortsatt höga.

Omstrukturerings- och utvecklingsprogrammet, däribland överflytt av produktionslinjer och investeringar, orsakade tillfälliga utmaningar i den dagliga verksamheten. Åtgärderna under programmet kommer både att förbättra produktiviteten och effektiviteten av affärsverksamheten och ge fördelar från centraliseringen av produktion och teknologi. Under andra kvartalet genomfördes rationaliseringsåtgärder i produktionen mellan anläggningarna i Vanda, S:t Michel och Säkylä. Detta publicerade rationaliseringsprogram kommer att fortsätta fram till slutet av 2013. Nya investeringar kommer att göras i S:t Michel och Eura anläggningarna. Omstruktureringsåtgärderna har som mål att årligen förbättra resultatet med cirka 5 miljoner euro från slutet av 2013 och framåt.

 


MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM
       
(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
           
Omsättning 43,8 46,8 85,7 87,3 176,7
Rörelsevinst 1,3 3,1 2,1 3,8 8,9
- Rörelsevinst, % 2,9 6,7 2,4 4,4 5,1

 

I Baltikum uppgick omsättningen under andra kvartalet till 43,8 miljoner euro (46,8). Rörelsevinsten uppgick till 1,3 miljoner euro (3,1).

Överskottet av kött i Europa satte press även på köttmarknaden i Baltikum, vilket ledde till konkurrens och krympande marginaler inom försäljningen av oförädlat kött. Utvecklingen drabbade särskilt lönsamheten för produkter utan varumärke, Away from Home- och basprodukter. Trots detta utvecklades försäljningen av varumärkesprodukter i Baltikum bra och vårnyheterna bidrog positivt till försäljningen.

Den inhemska efterfrågan på marknadsområdet var relativt bra under andra kvartalet men högre råvarukostnader i primärproduktionen påverkade resultatet negativt. Foderpriserna var höga, även om sojapriserna fortsatte att minska långsamt. Effektivitetsförbättringarna avseende konsolideringen av fjäderfäproduktionen i anläggningen i Ranna fortsatte som planerat.  Den nya innovativa produktlinjen för Kiev-kotletter lanserades i slutet av juni.

Både Tallegg Yoghurt Fillet Shashlik och Rakvere Lihakombinaats grillkorv för barn fick utmärkelsen "Estlands bästa köttprodukt 2013" i en årlig landsomfattande tävling.

 


MARKNADSOMRÅDET SVERIGE
       
(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012*) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012*) 2012*)
           
Omsättning 241,8 262,7 470,7 506,3 1 025,7
Rörelsevinst 2,0 -3,7 -0,6 -8,8 -5,9
- Rörelsevinst, % 0,8 -1,4 -0,1 -1,7 -0,6
           
Rörelsevinst exklusive engångsposter 2,0 -3,7 -0,6 -8,8 1,5
- Rörelsevinst, % 0,8 -1,4 -0,1 -1,7 0,1

*) Siffrorna för 2012 har räknats om enligt den omarbetade standarden IAS 19 för planer för ersättningar till anställda och den ändrade redovisningsprincipen för kostnader för marknadsföringsstöd.

I Sverige uppgick omsättningen under andra kvartalet till 241,8 miljoner euro (262,7). Rörelsevinsten uppgick till 2,0 miljoner euro (-3,7). Alla produktkategorier förbättrade sina resultat något. Den lägre omsättningen berodde på att icke-lönsam försäljning avvecklades samt på bristen på nötköttsråvara.

Varumärkesprodukter, t.ex. Svensk Rapsgris® utvecklades ytterligare. Försäljningen av Pärsons kallskuret fortsatte att utveckla bra och Pärsons produkter av färsk kyckling lanserades som planerat.

Fortsatt låg tillgång på nötköttsråvara ledde till hårdare konkurrens och högre inköpspriser. När det gäller griskött fortsatte importen till Sverige på en hög nivå, särskilt av utländska aktörer som normalt gör affärer i Fjärran östern och Ryssland, eftersom de för närvarande inte kan exportera samma volymer som tidigare till dessa områden.

Utvecklingsprogrammet fortsatte i Sverige under det andra kvartalet och gav resultatförbättringar. Åtgärderna har som mål att förbättra resultatet med cirka 10 miljoner euro per år med full effekt fr.o.m. mitten av detta år.

I juni meddelades ytterligare uppsägningar på grund av operativa effektivitetsåtgärder, vilka berörde cirka 20 anställda på anläggningen i Skara. I juni bildades också en ny branschorganisation – ”Sveriges Köttföretag” – tillsammans med andra stora svenska köttföretag. Målet är att aktivt ta initiativ och delta i den offentliga debatten om relevanta branschfrågor.

I maj förvärvade HKScan exklusiva rättigheter till NG Hampshire-genetiken av Nordic Genetics. Denna genetik är grunden i det välkända svenska grisköttet ”Scan Piggham”.
 

 

MARKNADSOMRÅDET DANMARK        
(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
           
Omsättning 60,4 51,4 116,7 109,1 211,7
Rörelsevinst 0,0 1,5 -0,1 1,7 15,4
- Rörelsevinst, % 0,0 2,8 -0,1 1,6 7,3
           
Rörelsevinst exklusive engångsposter 0,0 1,5 -0,1 1,7 1,5
- Rörelsevinst, % 0,0 2,8 -0,1 1,6 0,7

 

I Danmark uppgick omsättningen under andra kvartalet till 60,4 miljoner euro (51,4). Rörelsevinsten uppgick till 0,0 miljoner euro (1,5). Försäljningsvolymerna utvecklades bra under kvartalet. Priskonkurrensen var fortsatt hård och märktes även tydligt inom både frysta och färska fjäderfäprodukter.

Både volymer och priser för fjäderfäförsörjning utvecklades måttligt positivt men inköpspriserna för köttråvara var fortfarande högre än på den europeiska kontinenten. Försäljningen av färsk kyckling i Sverige under varumärket Pärsons fick en bra start. Trots att exporten var problemdrabbad har lagernivåerna minskat.

Efter branden i fjol togs de sista produktionslinjerna på anläggningen i Vinderup i bruk under det första kvartalet.  De tillfälliga produktions- och personalarrangemangen som krävdes efter branden avvecklades huvudsakligen under det andra kvartalet. Verksamheten i anläggningen i Padborg stängdes i mitten av juni. I slutet av juni sades omkring 100 anställda på anläggningen i Skovsgaard upp.  Effektivitetsförbättringarna i verksamheten kommer att fortsätta.

Försäkringsärenden avseende branden är ännu inte avslutade. Försäkringen väntas täcka både egendomsskador och resultatförlust samt ytterligare kostnader till följd av verksamhetsavbrott. Den ombyggda delen av anläggningen startade sin produktion i december. Ombyggnaden godkändes av myndigheterna i slutet av andra kvartalet, med avseende på brandskydd, produktionsbyggnader och arbetsutrymmen. Men visst arbete pågår fortfarande. Kumulativa bokförda investeringskostnader avseende branden uppgick till 22,9 miljoner euro i slutet av juni 2013.

 


MARKNADSOMRÅDET POLEN *)
         
(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
           
Omsättning 96,0 86,9 181,5 167,3 343,7
Rörelsevinst 5,7 4,5 11,2 7,9 15,8
- Rörelsevinst, % 6,0 5,1 6,1 4,7 4,6
*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów.
  
 
               


I Polen uppgick omsättningen under andra kvartalet till 96,0 miljoner euro (86,9). Periodens rörelsevinst uppgick till 5,7 miljoner euro (4,5). Rörelsevinstmarginalen låg på en mycket bra nivå, 6,0 procent (5,1).

Faktorerna bakom den pen positiva utvecklingen är det välkända varumärket Sokolów samt fokuseringen på försäljningen av förädlade produkter. Marknadsområdets goda resultatutveckling påverkades också positivt av lägre priser på köttråvara. Trots allt kommer den ekonomiska avmattningen i Europa att påverka Polen generellt samt även efterfrågan och inköpsvolymerna.

Under andra kvartalet genomfördes investeringar i förädlingen och förpackningen på anläggningen i Sokolów Podlaski, i tillagningen i Czyżew och i förpackningen i Jaroslaw.


INVESTERINGAR

Koncernens investeringar under det andra kvartalet uppgick till 9,8 miljoner euro (13,8) och fördelade sig på marknadsområdena enligt följande:

 

(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Finland 3,4 3,2 4,5 6,5 11,8
Baltikum 2,1 2,3 6,1 4,7 10,5
Sverige 1,3 2,1 1,9 5,0 7,4
Danmark 1) 0,7 2,3 1,0 7,8 33,0
Polen 2) 2,4 4,0 5,5 9,7 14,0
Totalt 9,8 13,8 18,9 33,6 76,6
1) Helårets investeringar 2012 inkluderar återuppbyggnadsarbetet i fabriken i Vinderup.
2) HKScans andel (50 %) av investeringarna i Sokolów.    

 

En betydande andel av de planerade och utförda investeringarna inriktades på förbättringar av effektiviteten i verksamheten som har identifierats som ett strategiskt fokusområde.

De huvudsakliga investeringarna hittills under 2013 har varit följande: I Finland har flytt av produktionslinjer mellan anläggningarna i Vanda, S:t Michel och Säkylä genomförts och investeringar i produktionslinjer och infrastruktur för förädlade köttprodukter i S:t Michel samt investeringar i fjäderfäproduktion genom installation av vågar och skärmaskiner i Eura. I marknadsområdet Baltikum fortsatte konsolideringen av fjäderfäproduktionen till anläggningen i Ranna i Estland och den nya produktionslinjen för Kiev-kotletter togs i bruk i Rakvere.

Investeringarna i effektivitetsförbättringar av verksamheten, rationaliseringen av produktionsstrukturen och konsolideringen av produktionen väntas fortsätta under 2013 och även längre fram.


FINANSIERING OCH SKATTER

Koncernens räntebärande skulder i slutet av juni uppgick till 483,6 miljoner euro (522,4), varav kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 334,5 miljoner euro (187,9). Förhandlingar om refinansiering av de lån som förfaller 2014 har inletts. Vid årets slut uppgick räntebärande bruttoskulder till 499,7 miljoner euro. Nettoskulden minskade med 32,2 miljoner euro jämfört med föregående år, men ökade med 10,3 miljoner euro från årsskiftet.

Koncernens likviditet var bra under andra kvartalet. Outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter uppgick till 175,8 (176,8) miljoner euro per 30 juni. Dessutom hade koncernen andra outnyttjade checkkredits- och andra kreditfaciliteter på 27,7 miljoner euro (28,1). Av företagscertifikatprogrammet på 200 miljoner euro utnyttjades 134,0 miljoner euro (142,5). Under andra kvartalet betalades sammanlagt 5,4 miljoner euro ut som utdelning för 2012.

Finansiella nettokostnader uppgick till -5,6 miljoner euro (-8,0) under andra kvartalet och till -11,4 miljoner euro (-16,0) i januari–juni. Minskningen beror på det lägre lånebeloppet och lägre räntor. Dessutom inkluderar kostnaderna för föregående år engångskostnader för refinansieringsavtal.

Koncernens skatt uppgick till -0,7 miljoner euro (1,7) för andra kvartalet och plus 1,1 (4,1) miljoner euro i januari–juni.


AKTIER

Vid slutet av juni uppgick HKScan Abp:s aktiekapital till 66 820 528 euro. Totalt antal emitterade aktier uppgick till 55 026 522, och de var indelade i två aktieslag enligt nedan: A-aktier, 49 626 522 (90,19 procent av totalt antal aktier) och K-aktier 5 400 000 (9,81 procent). A-aktierna är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. K-aktierna innehas av LSO Andelslag (4 735 000 aktier) och Sveriges Djurbönder ek.för. (665 000 aktier) och är inte noterade. Bolagets innehav av egna A-aktier uppgick till 1 053 734.

HKScans marknadsvärde vid slutet av juni uppgick till 187,8 (208,6) miljoner euro. Beloppet var fördelat enligt följande: A-seriens aktier 169,0 (188,1) miljoner euro och den icke-noterade K-seriens beräknade marknadsvärde 18,8 (20,5) miljoner euro.

Under januari-juni 2013 var sammanlagt 3 157 677 (5 702 100) av bolagets aktier föremål för handel, med ett sammanlagt värde på 12 367 456 (28 032 244) euro. Den högsta noterade kursen var 4,28 (6,40) euro och den lägsta 3,46 (3,17) euro. Genomsnittskursen var 3,91 (4,87) euro. Vid slutet av juni var slutkursen 3,48 (3,79) euro.

HKScan och FIM Pankkiiriliike Oy har ett marknadsgarantavtal som uppfyller kraven för NASDAQ OMX LP-verksamhet (Liquidity Providing).


ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH STYRELSENS BEMYNDIGANDEN

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 24 april 2013 i Åbo. Bolagsstämmans beslut, inklusive styrelsens bemyndiganden, har publicerats i ett börsmeddelande samma dag. Styrelsen har inte använt de bemyndiganden den fick av bolagsstämman.

Juha Kylämäki, Niels Borup, Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä och Henrik Treschow återvaldes som styrelseledamöter för nästa mandatperiod. Som suppleanter valdes Mikko Nikula och Per Nilsson. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup till vice ordförande (båda omvalda).


PERSONAL

Perioden januari–juni hade HKScan, exklusive Sokolów i Polen, i genomsnitt 7 664 (8 257) anställda.

Antalet anställda minskade i Finland, Baltikum och Sverige på grund av de pågående effektivitetsförbättringarna.

 

Antalet anställda per marknadsområde var i medeltal följande:  
  Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012  
Finland 2 720 2 832 2 794  
Baltikum 1 673 1 783 1 742  
Sverige 2 365 2 761 2 428  
Danmark 886 881 872  
Summa 7 644 8 257 7 836  
 

Därtill hade Sokolów-koncernen i medeltal 6 334 (6 166) anställda under rapportperioden och 6 310 under år 2012.

 

Vid utgången av juni var personalfördelningen per marknadsområde följande:

 

 

  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Finland 3 107 3 254 2 592
Baltikum 1 657 1 787 1 700
Sverige 2 464 3 115 2 339
Danmark 872 883 893
Summa 8 100 9 039 7 524

 

Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 317 (6 491) anställda i slutet av rapportperioden och 6 491 vid slutet av året 2012.

 

SKADESTÅNDSTALAN AV OY PRIMULA AB:S KONKURSBO

Enligt börsmeddelandet från den 7 september 2012 meddelade HKScan Abp och HK Ruokatalo Oy att Oy Primula Ab:s konkursbo väckt skadeståndstalan vid Egentliga Finlands tingsrätt rörande bolagen. Talan uppgår till cirka 16,3 miljoner euro plus anspråk avseende räntor och kostnader för domstolsförfarandet.

HKScan och HK Ruokatalo anser att talan är ogrundad, och bolagen har bestridit den i sin helhet under pågående rättegång. Därför ledde talan inte till några avsättningar i koncernredovisningen.


RISKER PÅ KORT SIKT OCH OSÄKERHETSFAKTORER

De mest betydande osäkerhetsfaktorerna för HKScan-koncernens verksamhet hänger ihop – genom prisökningar på i synnerhet foderråvara samt andra insatsvaror till primärproduktionen – med prisutvecklingen och tillgången på lokal köttråvara samt tillräcklig höjning av försäljningspriserna på produkterna i förhållande till kostnadsutvecklingen.

Det går aldrig att helt utesluta riskerna för djursjukdomar i köttråvaror som används i livsmedelsindustrin eller riskerna för internationella eller regionala livsmedelsskandaler som påverkar utsikterna för den totala konsumtionen.


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

I ett börsmeddelande som publicerades den 2 juli presenterade HKScan de första delarna av koncernens preciserade varumärkesstrategi: bland annat ska företagsnamnen harmoniseras och ursprungslöftena bekräftades för de viktigaste varumärkena i Finland och Sverige. Koncernen meddelade också att den kommer att öka volymen av köttråvara från sina egna slakterier på hemmamarknader.

Den 9 augusti publicerade HKScan ett börsmeddelande med de uppdaterade ekonomiska målen enligt följande: en rörelsevinst på över 4 procent, avkastning på sysselsatt kapital på över 12 procent samt en nettoskuldsättningsgrad som ligger under 100 procent. Utdelningspolicyn där minst 30 procent av nettovinsten delas ut förblir oförändrad.


UTSIKTER FÖR 2013

Koncernen håller vid den prognos som publicerats i bokslutskommunikén den 15 februari 2013: Koncernens rörelsevinst för helåret väntas öka jämfört med 2012.

 

 

KONCERNBOKSLUT 1.1–30.6.2013            
             
KONCERNENS RESULTATRÄKNING            
(miljoner euro) Not Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2 012
             
OMSÄTTNING   623,7 632,2 1 214,5 1 228,5 2 503,1
Rörelseintäkter och rörelsekostnader 1. -599,7 -602,6 -1 173,5 -1 180,8 -2 374,1
Andel av intresseföretags resultat   -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1
Avskrivningar 1. -17,9 -23,5 -36,0 -41,7 -85,9
RÖRELSEVINST   5,8 5,9 4,8 5,7 43,1
             
Finansiella intäkter   1,4 1,5 2,7 3,4 5,4
Finansiella kostnader   -7,0 -9,5 -14,0 -19,3 -37,1
Andel av intresseföretags resultat   0,9 0,9 1,8 1,7 3,0
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   1,1 -1,2 -4,8 -8,5 14,3
             
Inkomstskatter   -0,7 1,7 1,1 4,1 3,4
RÄKENSKAPSPERIODENS
VINST/FÖRLUST
  0,4 0,4 -3,7 -4,4 17,7
             
PERIODENS VINST/FÖRLUST
HÄNFÖRLIG TILL:
           
Moderbolagets aktieägare   0,6 0,3 -3,6 -4,5 16,4
Ägare utan bestämmande inflytande   -0,1 0,1 -0,1 0,0 1,3
Summa   0,4 0,4 -3,7 -4,4 17,7
             
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:    
Resultat/aktie, före utspädning, löpande
verksamheten euro/aktie
0,01 0,01 -0,07 -0,08 0,30
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande
verksamheten euro/aktie
0,01 0,01 -0,07 -0,08 0,30

 

 

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING          
(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 0,4 0,4 -3,7 -4,4 17,7
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):          
Omräkningsdifferenser för
utlandsverksamhet
-6,4 -0,4 -6,4 3,6 7,6
Kassaflödessäkring 1,6 -0,9 2,8 -0,4 0,2
Omvärdering - 0,0 - 0,2 0,0
Aktuariella vinster eller förluster - - - - 1,2
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT -4,8 -1,3 -3,6 3,4 8,9
           
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -4,4 -0,9 -7,3 -1,0 26,6
           
PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT
TILL:
         
Moderbolagets aktieägare -4,2 -1,0 -7,2 -1,1 25,2
Ägare utan bestämmande inflytande -0,2 0,1 -0,1 0,1 1,4
Summa -4,4 -0,9 -7,3 -1,0 26,7

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING        
(miljoner euro) Not 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
TILLGÅNGAR        
         
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar 2. 75,1 77,0 77,7
Affärsvärde 3. 100,7 101,6 101,5
Materiella tillgångar 4. 482,2 513,0 504,6
Andelar i intresseföretag   34,0 30,2 34,7
Kundfordringar och övriga fordringar   4,7 5,4 6,0
Finansiella tillgångar som kan säljas   12,5 13,4 12,9
Uppskjuten skattefordran   31,6 31,0 28,9
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   740,8 771,5 766,3
         
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Omsättningstillgångar 5. 188,2 183,8 176,3
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   219,8 234,0 216,5
Inkomstskattefordringar   0,4 2,3 0,9
Övriga finansiella tillgångar   - 0,4 -
Kassa och bank   32,4 38,7 58,9
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   440,7 459,2 452,6
         
TILLGÅNGAR   1 181,5 1 230,8 1 218,9
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 6. 66,8 66,8 66,8
Överkursfond   73,4 73,4 73,4
Egna aktier   0,0 0,0 0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   163,2 154,6 155,0
Omräkningsdifferenser   -1,0 1,6 5,5
Balanserade vinstmedel   79,5 73,4 93,7
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   381,9 369,8 394,4
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande
inflytande
  8,0 11,4 8,6
EGET KAPITAL   389,8 381,2 403,0
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Uppskjuten skatteskuld   28,3 30,3 27,6
Långfristiga räntebärande skulder   149,0 334,6 312,9
Långfristiga icke-räntebärande skulder   2,1 2,3 2,0
Långfristiga avsättningar   0,1 0,1 0,1
Pensionsåtaganden   6,6 13,3 10,4
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   186,1 380,6 352,9
         
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Kortfristiga räntebärande skulder   334,5 187,9 186,8
Leverantörsskulder och övriga skulder   268,8 280,0 275,0
Inkomstskatteskuld   1,4 0,4 0,5
Kortfristiga avsättningar   0,8 0,7 0,7
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   605,6 468,9 463,0
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 181,5 1 230,8 1 218,9

 

 

ANALYS AV FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL          
                         
(miljoner euro) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET KAPITAL
1.1.2013
66,8 73,4 -13,7 143,5 25,2 5,5 0,0 93,7 394,4 8,6 403,0  
Räkenskaps-
periodens resultat
- - - - - - - -3,6 -3,6 -0,1 -3,7  
Övrigt totalresultat                        
Omräknings-
   differenser
- - - - - -6,4 - - -6,4 - -6,4  
Kassaflödes-
   säkring
- - 2,8 - - - - - 2,8 - 2,8  
Omvärdering - - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Aktuariella
   vinster eller
   förluster
- - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Summa
total-
resultat för
perioden
- - 2,8 - - -6,4 - -3,6 -7,2 -0,1 -7,3  
Redovisat direkt
mot vinstmedel
- - - - - - - 0,1 0,1 - 0,1  
Överföringar
mellan poster
- - - - 5,3 - - -5,3 0,0 - 0,0  
Utdelning - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,5 -5,9  
EGET KAPITAL
30.6.2013
66,8 73,4 -10,9 143,5 30,5 -1,0 0,0 79,5 381,9 8,0 389,8  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
EGET KAPITAL
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 88,7 380,0 12,2 392,2  
Räkenskaps-
periodens resultat
- - - - - - - -4,5 -4,5 0,0 -4,4  
Övrigt totalresultat                        
Omräknings-
   differenser
- - - - - 3,6 - - 3,6 0,1 3,6  
Kassaflödes-
   säkring
- - -0,4 - - - - - -0,4 - -0,4  
Omvärdering - - - - 0,2 - - - 0,2 - 0,2  
Aktuariella
   vinster eller
   förluster
- - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Summa
total-
resultat för perioden
- - -0,4 - 0,2 3,6 - -4,5 -1,1 0,1 -1,0  
Redovisat direkt
mot vinstmedel
- - - - - - - 0,2 0,2 - 0,2  
Överföringar
mellan poster
- - - - 1,6 - - -1,6 0,0 - 0,0  
Utdelning - - - - - - - -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
EGET KAPITAL
30.6.2012
66,8 73,4 -14,2 143,5 25,3 1,6 0,0 73,5 369,8 11,4 381,2  
KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övriga fonder, 6. Omräkningsdifferenser, 7. Egna aktier, 8. Vinstmedel, 9. Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare totalt, 10. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 11. Summa  
 
 
 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS      
(miljoner euro) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Den löpande verksamheten      
Kassaflöde från rörelsen 16,7 36,4 140,5
Finansiella poster och skatter -8,0 -22,2 -33,7
Nettokassaflöde från rörelsen 8,7 14,2 106,8
       
Investeringar      
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -18,9 -32,7 -76,9
Avyttring av anläggningstillgångar 1,4 0,8 1,5
Investeringar i dotterföretag - - -
Förvärvade aktier i intresseföretag - -0,1 -0,2
Avyttrade aktier i intresseföretag 0,4 0,6 3,9
Lämnade lån -0,2 -0,4 -1,9
Återbetalning av lånefordringar 0,6 0,3 0,5
Nettokassaflöde från investeringar -16,7 -31,5 -73,1
       
Kassaflöde före finansiering -8,0 -17,3 33,8
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagande av kortfristiga lån 29,2 43,8 25,5
Amortering av kortfristiga lån -28,6 -26,8 -52,7
Upptagande av långfristiga lån 0,8 103,6 125,0
Amortering av långfristiga lån -10,1 -102,5 -102,7
Utdelning till aktieägare -6,0 -9,9 -9,9
Köp av egna aktier - - -8,0
       
Nettokassaflöde från finansiering -14,8 8,1 -22,7
       
Förändring av likvida medel -22,8 -9,1 11,1
       
Likvida medel per 1.1 58,9 48,4 48,4
Kursdifferens i likvida medel -3,7 -0,2 -0,6
Likvida medel per 30.6 32,4 39,0 58,9

 

 

NYCKELTAL      
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro -0,07 -0,08 0,30
Resultat/aktie (EPS), efter utspädning, euro -0,07 -0,08 0,30
Eget kapital/aktie, euro 7,08 6,73 7,31
Soliditet, % 33,0 31,0 33,1
Emissionsjusterat medelantal aktier, milj. st. 54,0 55,0 54,6
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar,
milj. euro
18,9 33,6 76,6
Medelantal anställda i slutet av månaderna 7 644 8 257 7 836

 

NOTER TILL KONCERNES DELÅRSRAPPORT

REDOVISNINGSPRINCIPER

HKScan Abp:s delårsrapport för 1 januari-30 juni 2013 har upprättats enligt standarden IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper har tillämpats i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2012, med undantag för den omarbetade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda (som trädde i kraft den 1 januari 2013). Dessutom har koncernen ändrat redovisningsprinciperna för marknadsföringsstöd. Koncernens finansiella rapportering för 2013 kommer att vara i linje med dessa ändringar. Kvartalsinformationen för koncernen och marknadsområdet för 2012 har räknats om enligt detta. Avrundning av beloppen till närmaste miljon euro i delårsrapporten kan få till följd att vissa summor inte stämmer överens med summan av delsummorna. Dessa redovisningsprinciper förklaras i de finansiella rapporterna för 2012.

Delårsrapporten har inte genomgått revision.

 

 

REDOVISNING PER SEGMENT          
Omsättning och rörelsevinst per marknadsområde      
(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
OMSÄTTNING          
- Finland 199,4 204,9 393,5 396,1 813,8
- Baltikum 43,8 46,8 85,7 87,3 176,7
- Sverige 241,8 262,7 470,7 506,3 1 025,7
- Danmark 60,4 51,4 116,7 109,1 211,7
- Polen 96,0 86,9 181,5 167,3 343,7
- Mellan segmenten -17,7 -20,5 -33,7 -37,6 -68,5
Koncernen sammanlagt 623,7 632,2 1 214,5 1 228,5 2 503,1
           
RÖRELSEVINST          
- Finland 0,5 2,7 -0,8 5,4 18,4
- Baltikum 1,3 3,1 2,1 3,8 8,9
- Sverige 2,0 -3,7 -0,6 -8,8 -5,9
- Danmark 0,0 1,5 -0,1 1,7 15,4
- Polen 5,7 4,5 11,2 7,9 15,8
- Mellan segmenten - - - - -
Segmenten sammanlagt 9,5 8,0 11,7 10,1 52,5
           
Koncernens administrativa kostnader -3,6 -2,1 -6,9 -4,3 -9,5
Koncernen sammanlagt 5,8 5,9 4,8 5,7 43,1

 

 


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
   
1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR  

 

 

(miljoner euro) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2
/2013
Q1-Q2
/2012
2012
Omstruktureringkostnader för uppsägningar,
Finland 1)
- - -2,1 - -
Omstruktureringskostnader för produktion,
Finland 1)
- - -1,0 - -
Omstruktureringkostnader för uppsägningar,
Sverige 1)
- - - - -4,0
Omstruktureringkostnader för avvecklad
verksamhet, Sverige 1)
- - - - -3,4
Försäkringsfordringar, Danmark 1) - 5,4 - 5,4 19,3
Nedskrivning av anläggningstillgångar som
förstörts i branden, Danmark 2)
- -5,4 - -5,4 -5,5
Poster av engångskaraktär, totalt - 0,0 -3,1 0,0 6,4
           
1) Ingår i posten "Rörelseintäkter och rörelsekostnader" i resultaträkningen  
2) Ingår i posten "Avskrivningar" i resultaträkningen    

 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN      
       
2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR    
(miljoner euro) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Redovisat värde vid periodens början 77,7 76,6 76,6
Omräkningsdifferenser -1,5 1,0 2,5
Ökningar 0,5 0,6 1,9
Ökningar (företagsförvärv) - - -
Minskningar 0,0 0,0 -0,2
Avskrivningar och nedskrivningar -1,8 -2,1 -4,5
Överföring till annan balanspost 0,1 0,9 1,4
Redovisat värde vid periodens slut 75,1 77,0 77,7
       
       
3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE      
(miljoner euro) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Redovisat värde vid periodens början 101,5 101,0 101,0
Omräkningsdifferenser -0,8 0,6 1,3
Ökningar - - -
Ökningar (företagsförvärv) - - -
Minskningar - - -0,9
Avskrivningar och nedskrivningar - - -
Överföring till annan balanspost - - -
Redovisat värde vid periodens slut 100,7 101,6 101,5
       
       
4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR    
(miljoner euro) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Redovisat värde vid periodens början 504,6 516,5 516,5
Omräkningsdifferenser -6,5 6,3 10,8
Ökningar 19,7 31,7 72,7
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 -0,1 -
Minskningar -1,4 -0,5 -11,5
Avskrivningar och nedskrivningar -34,1 -40,0 -82,5
Överföring till annan balanspost -0,1 -0,9 -1,4
Redovisat värde vid periodens slut 482,2 513,0 504,6
       
       
5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
(miljoner euro) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Material och förnödenheter 103,2 81,7 82,6
Varor under tillverkning 12,1 11,9 13,3
Färdiga produkter 51,8 70,7 55,7
Varor 0,0 0,0 0,0
Övriga omsättningstillgångar 7,6 7,9 7,7
Förskottsbetalningar för
omsättningstillgångar
0,7 3,2 8,0
Levande djur IFRS 41 12,7 8,4 9,0
Summa omsättningstillgångar 188,2 183,8 176,3

 

 

6. NOTER TILL EGET KAPITAL          
Aktiekapital och
överkursfond
Antal
 utestående
 aktier
Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Fond för
inbetalt
fritt eget
kapital
Egna aktier Summa
1.1.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.6.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

 

DERIVATÅTAGANDEN      
 (miljoner euro) 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Derivatinstrument, nominella värden      
       
Valutaderivat 56,5 95,5 67,3
Räntederivat 271,7 285,2 275,3
Elderivat 10,5 11,0 10,7
       
Derivatinstrument, verkliga värden      
       
Valutaderivat 0,9 -1,3 -1,1
Räntederivat -18,8 -23,2 -24,9
Elderivat -2,0 -1,4 -1,3
       
       
       
KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER      
(miljoner euro)      
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Skulder mot vilka panter och inteckningar      
ställts som säkerhet      
- lån från kreditinstitut 347,0 367,9 370,3
       
Ställda säkerheter      
- fastighetsinteckningar 68,7 76,0 74,6
- panter 5,1 5,1 5,2
- företagsinteckingar 15,9 23,5 16,7
       
För intresseföretag      
- borgen 7,5 5,1 7,5
       
För andra      
- borgen och panter 11,9 13,4 12,9
       
Övriga egna ansvarsförbindelser      
Leasingansvar 20,8 23,9 21,8
Hyreansvar 51,5 57,9 58,0
Övriga ansvar 7,2 7,8 7,8
       
Moderbolaget har pantsatt aktierna i sina dotterbolag, HK Ruokatalo Oy och Scan AB, som säkerhet för sina lån.

 

PRINCIPER FÖR FASTSTÄLLANDE AV VERKLIGT VÄRDE, VILKA ANVÄNDS AV KONCERNEN FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT SOM VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE

Derivat

Verkligt värde för valutaderivat fastställs genom användning av marknadspriser för kontrakt med motsvarande varaktighet vid rapportdatumet. Verkligt värde för ränteswappar fastställs genom användning av nuvärdesmetoden och marknadsräntorna per rapportdatumet. Verkligt värde på råvaruderivat fastställs genom användning av allmänt noterade marknadspriser.

HIERARKI FÖR VERKLIGT VÄRDE FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER SOM VÄRDERATS TILL VERKLIGT VÄRDE

 

  30.6.2013 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Tillgångar som värderas till verkligt värde        
Finansiella tillgångar som redovisas till
verkligt värde av resultatet
       
- Värdepapper som är föremål för handel - - - -
- Derivat som är föremål för handel        
     - Ränteswappar 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Valutaderivat 0,9 0,0 0,9 0,0
     - Råvaruderivat 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella tillgångar som kan säljas        
- Investeringar i aktier 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt 1,0 0,0 1,0 0,0
         
Skulder som värderats till verkligt värde        
Finansiella skulder som redovisas till        
verkligt värde via resultatet        
- Derivat som är föremål för handel        
     - Ränteswappar -18,9 0,0 -18,9 0,0
       varav omfattas av kassaflödessäkring -14,2 0,0 -14,2 0,0
     - Valutaderivat 0,0 0,0 0,0 0,0
        varav omfattas av säkring av
        nettoinvesteringar
- - - -
     - Råvaruderivat -2,0 0,0 -2,0 0,0
        varav omfattas av kassaflödessäkring -2,0 0,0 -2,0 0,0
Totalt -20,9 0,0 -20,9 0,0

 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER      
(miljoner euro) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Försäljning till intresseföretag 53,7 43,7 99,9
Köp från intresseföretag 24,5 19,7 54,9
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 3,1 3,7 3,2
Leverantörsskulder och övriga skulder 2,7 9,3 3,5

 

NÄSTA FINANSIELLA RAPPORT

HKScan-koncernens delårsrapport för perioden januari−september 2013 publiceras den 6 november 2013.


Vanda, 9 augusti 2013

HKScan Abp
Styrelsen


Mer information kan inhämtas från HKScan Abp:s vd Hannu Kottonen och ekonomidirektör Tuomo Valkonen. Lämna meddelanden åt dem hos kommunikationschef Elina Hollo, tel. +358 40 570 40 30 eller +358 10 570 2133.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors
Huvudsakliga medier
www.hkscan.com