HKScan Abp                                                               Börsmeddelande                       25 september 2013, kl. 8.00


HKScan justerar ner utsikterna för 2013 – nytt utvecklingsprogram inletts

HKScan justerar ner utsikterna för 2013.  Enligt den nya prognosen kommer den jämförelsebara rörelsevinsten exklusive engångsposter 2013 att bli mindre än i föregående år. I den tidigare prognosen uppskattades rörelsevinsten för helåret 2013 öka jämfört med 2012. Till de viktigaste orsakerna för försvagade utsikter hör exportutmaningarna som blivit långvarigare än förväntat och den fortsatt låga prisnivån inom exportförsäljningen. På alla hemmamarknader och i synnerhet i Finland har dessutom konsumtionen av förmånligare basprodukter ökat betydligt i förhållande till dyrare produkter som tillverkas av mer värdefulla styckdelar. HKScans delårsrapport för januari–september 2013 publiceras den 6 november 2013.


Nytt utvecklingsprogram inletts

I april 2012 inledde HKScan ett utvecklingsprogram som pågår till utgången av 2013 inom koncernens samtliga verksamheter i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Målet var en resultatförbättring på över 20 miljoner euro på årsnivå och en avsevärd minskning av det bundna kapitalet. Bägge målen kommer att överskridas före utgången av innevarande år.

HKScan har inlett ett nytt koncernövergripande utvecklingsprogram som pågår till utgången av 2014. Målet är att förbättra resultatet med över 20 miljoner euro på årsnivå samt att minska nettoskulden med över 50 miljoner euro. Det nya programmet syftar speciellt på att fortsätta byggandet av en samordnad koncern, utnyttja synergifördelarna inom koncernen på ett effektivt sätt och leda verksamheten ännu mera utgående från efterfrågan. Genom strukturförändringar i affärsverksamheten ska programmet bidra till bättre lönsamhet.


Varumärkesarbetet startas

Som ett led i sin varumärkesstrategi lanserar HKScan ett koncernövergripande projekt som syftar till att utnyttja effektivare de mest framgångsrika lokala produkt- och förpackningsinnovationerna och recepten. Även användningen av produktionskapacitet över marknadsgränserna ska ökas. Mera försäljning söks med innovativa varumärkesprodukter och -koncept. Projektet handhas av HKScan-koncernens marknadsföringsfunktion som inrättades i augusti 2013.


HKScan Abp
Hannu Kottonen
verkställande direktör


Mer information kan inhämtas från HKScan Abp:s vd Hannu Kottonen och ekonomidirektör Tuomo Valkonen. Lämna meddelanden åt dem hos kommunikationschef Elina Hollo, tel. +358 40 570 4030 eller +358 10 570 2133.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors
Huvudsakliga medier
www.hkscan.com