HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 - 31.12.2009     


* HKScan-koncernens konkurrenskraft stärktes och leverantörsandelarna ökade inom
samtliga marknadsområden under år 2009.                     

* Den redovisade rörelsevinsten ökade med 45 procent och uppgick till 55,1   
miljoner euro (38,1 milj. euro).                        

* Rörelsevinsten före engångsposter på 12,7 miljoner euro ökade till 67,8 milj. 
euro (38,1 milj. euro).                             

* Tack vare ökad lönsamhet och sänkta finansieringskostnader fyrdubblades    
vinsten före skatt och uppgick till 37,3 miljoner euro (9,0 milj. euro).    
                                        
* På grund av valutakursförändringar minskade helårsomsättningen i euro med 7,4 
procent, men låg på föregående års nivå räknat enligt fasta kurser.       

* Den i december genomförda aktieemissionen stärkte koncernens balansstruktur. HKSCAN-KONCERNENS RESULTATRÄKNING, fjärde kvartalet och hela året        
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Q4/2009 |  Q4/2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning          |  557,5 |   592,3 |  2 124,7 |  2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst         |   18,4 |   15,3 |   55,1 |   38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % av omsättningen      |   3,3 |    2,6 |    2,6 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens  |   0,6 |   -0,1 |    2,0 |    0,9 |
| resultat           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter och   |   -3,6 |   -9,4 |   -19,7 |   -30,1 |
| kostnader, netto       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vinst före skatt       |   15,4 |    5,9 |   37,3 |    9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % av omsättningen      |   2,8 |    1,0 |    1,8 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatt         |   -1,6 |    2,1 |   -4,9 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens vinst   |   13,8 |    8,0 |   32,5 |    7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % av omsättningen      |   2,5 |    1,4 |    1,5 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens vinst   |     |      |      |      |
| hänförlig till:        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Moderbolagets aktieägare  |   13,2 |    6,9 |   29,9 |    4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Minoriteten         |   0,6 |    1,1 |    2,6 |    2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa             |   13,8 |    8,0 |   32,5 |    7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie, före   |   0,28 |   0,15 |   0,64 |   0,10 |
| utspädning, euro       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie, efter     |   0,28 |   0,15 |   0,64 |   0,10 |
| utspädning, euro       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      OKTOBER-DECEMBER 2009                              

- Det sista kvartalet 2009 var försäljnings- och resultatmässigt framgångsrikt. 

- Koncernens rörelsevinst steg till 18,4 miljoner euro (15,3 milj. euro under  
motsvarande period året innan). Ökningen var 20,3 procent. Rörelsevinsten för  
kvartalet belastades av engångskostnader på sammanlagt 5,8 miljoner euro    
(0 milj. euro).                                 

- Rörelsevinsten uppgick till 557,5 miljoner euro (592,3 milj. euro).      
Minskningen (5,9 %) från samma period året innan berodde på           
valutakursförändringar och låga exportpriser.                  


VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:                     

"Under årets sista kvartal lyckades vi såväl försäljnings- som resultatmässigt 
på alla marknadsområden. I Baltikum överträffade Rakvere Lihakombinaat och   
Tallegg det av koncernen uppställda rörelsevinstmålet på fem procent.      
Utvecklingen i marknadsområdet Sverige var god under det fjärde kvartalet. Utan 
engångskostnader på 5,8 miljoner euro skulle rörelsevinsten även där ha stigit 
till fem procent. Denna prestation ter sig desto mer beaktansvärd i och med att 
resultatförbättringen uppnåddes under Scankoncernens pågående omstrukturering. I
Polen uppnådde Sokolów sitt bästa kvartalresultat någonsin. På marknadsområdet 
Finland fortsatte HK Ruokatalos starka resultatutvecklingen året ut.      

I december 2009 genomfördes en aktieemission på 78 miljoner euro. Intäkterna  
från emissionen användes för att stärka bolagets kapitalstruktur och öka den  
operativa och strategiska flexibiliteten.                    

Under året skapades ett nytt ledningssystem samt definierades och utvecklades  
operativa och administrativa koncernprocesser i strävan att uppnå ekonomisk   
nytta. Även ansvarsfrågor och riskhantering har utgjort centrala        
utvecklingsområdena.                              

HKScan-koncernen förbättrade planenligt lönsamheten år 2009. Det mest glädjande 
var att slutet av året utvecklades bättre än förväntat. Resultatutvecklingen går
i rätt riktning."                                MARKNADSOMRÅDET FINLAND                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|           |   Q4/2009 |   Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |    185,4 |    197,3 |    732,5 |    740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |     6,4 |     6,4 |    27,0 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %  |     3,5 |     3,2 |     3,7 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lönsamhetstillväxten på marknadsområdet Finland fortsatte öka planenligt under 
hela räkenskapsperioden och lönsamheten förbättrades avsevärt jämfört med    
föregående år.                                 

HK Ruokatalos försäljning på hemmamarknaden ökade med cirka 10 procent såväl i 
volym som i euro och leverantörsandelarna stärktes. Under hela året låg     
leveranssäkerheten på en utmärkt nivå, vilket bidrog till att öka kundnöjdheten.
I slutet av 2008 började efterfrågan på charkvaror öka och denna utveckling   
fortsatte genom hela 2009. Den för bolagets resultat viktiga jul- och      
nyårsförsäljningen föll väl ut, och HK Ruokatalo var landets största leverantör 
av julskinkor.                                 

I verksamheten lades tonvikten på ansvarsfrågor.                

Minskningen på 1,1 procent för marknadsområdet Finland beror på att       
exportförsäljningen minskade som planerat.                   

Resultatet för år 2009 belastas av en avsättning på 1,1 miljoner euro som hänför
sig till personalminskningar vid HK Ruokatalos anläggning i Forssa år 2006.   
Avgångsvederlaget på 1,3 miljoner euro för HKScan Abp:s förre vd ingår i    
koncernens administrativa kostnader.                      MARKNADSOMRÅDET SVERIGE                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|           |   Q4/2009 |   Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |    278,3 |    301,6 |   1 037,4 |   1 179,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |     9,1 |     8,6 |    16,7 |    18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %  |     3,3 |     2,9 |     1,6 |     1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Scan AB och dess dotterbolag förbättrade resultat genom hela året och lyckades 
särskilt bra under det fjärde kvartalet, som var årets bästa. Rörelsevinsten  
före engångsposter steg till 14,9 miljoner euro (8,6 milj. euro), det vill säga 
till 5,4 procent (2,9 %) av omsättningen. Den operativa lönsamheten kunde    
förbättras trots det krävande marknadsläget och omstruktureringen. Lönsamheten 
år 2009 var den bästa i bolagets historia.                   

I Sverige bokfördes sammanlagt 10,3 miljoner euro (0 milj. euro) i       
engångskostnader under 2009. De ansluter till det pågående           
effektiviseringsprogrammet och personalarrangemangen inom ledningen. Under sista
kvartalet uppgick engångskostnaderna till 5,8 miljoner euro (0 milj. euro).   

Kronans försvagning gentemot euron minskade omsättningen och rörelsevinsten i  
euro. Omräknat i kronor minskade omsättningen med 2,9 procent från året innan. 

I mars 2009 inleddes ett treårigt effektiviseringsprogram i syfte att höja Scans
lönsamhet till det av koncernen fastställda rörelsevinstmålet på 5 procent.   
Konkurrenskraften stärks genom en lättare kostnadsstruktur, genom att höja   
produkternas förädlingsgrad samt genom att effektivisera handelsfunktionerna.  

För att främja den långsiktiga utvecklingen av köttråvaruanskaffningen bildade 
Scan ett särskilt inköpsbolag, Svenska Livdjur och Service (SLS), där Scans   
producentavtal, köttinköp och produktionsrådgivning i fortsättningen sköts   
centraliserat.                                 

Scan AB fick ny ledning den 4 mars 2009, då vd Magnus Lagergren och       
ekonomidirektör Matts Rosendahl beslutade lämna bolaget för andra uppgifter.  
Till ny vd utsågs ekonom Olli Antniemi, som efterträddes av eMBA Denis Mattsson 
den 23 juni 2009.                                MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|           |   Q4/2009 |   Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |    38,1 |    43,0 |    156,9 |    168,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |     2,0 |     0,6 |     9,8 |     6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %  |     5,1 |     1,4 |     6,3 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

HKScans Baltikum-division uppvisade ett utmärkt ekonomiskt resultat. Det är   
desto mer anmärkningsvärt med tanke på att AS Rakvere Lihakombinaat och AS   
Tallegg nådde dessa resultat i en ytterst krävande affärsmiljö. Trots att    
omsättning minskade med 6,7 procent under året gjorde divisionen ett gott    
resultat tack vare framgångsrik kostnadshantering, flexibla funktioner och   
produktlanseringar som satt rätt i tiden.                    

Den djupa konjunkturnedgången och konsumenternas försvagade köpkraft      
återspeglades i efterfrågan i de baltiska länderna. Rakvere Lihakombinaat och  
Tallegg kunde trots detta höja rörelsevinsten och stärka sina          
marknadspositioner.                               MARKNADSOMRÅDET POLEN                              
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| *)          |   Q4/2009 |   Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |    65,1 |    66,3 |    251,7 |    270,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |     2,9 |     1,9 |     9,3 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %  |     4,4 |     2,9 |     3,7 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.          

Vid polska Sokolów fortsatte ökningen av omsättningen och            
lönsamhetsförbättringen under fjärde kvartalet 2009, då Sokolów uppnådde en   
rörelsevinst på 4,4 procent(2,9 %). Bolagets försäljning ökade såväl i volym som
i värde. Omsättningen ökade med 14 procent jämfört med 2008 räknat i zloty, men 
underskred på grund av valutakursförändringarna fjolårets siffror i euro.    

Den förbättrade rörelsevinsten grundade sig på framgångsrik försäljning på   
hemmamarknaden, ökande export och god kostnadskontroll. Den pågående      
konjunkturnedgången påverkade inte i någon nämnvärd grad de polska       
konsumenternas köpbeslut i fråga om livsmedel under 2009.            


INVESTERINGAR                                  

År 2009 uppgick koncernens bruttoinvesteringar i anläggningar till sammanlagt  
41,3 miljoner euro (84,0 milj. euro). Fördelningen enligt marknadsområde var  
följande: Finland 8,0 miljoner euro, Sverige 18,5 miljoner euro och Baltikum 7,3
miljoner euro. Dessutom tillkom för HKScan en andel på 7,5 miljoner euro av   
investeringarna i polska Sokolów.                        

Det viktigaste objektet i Sverige var det blivande logistikcentret i Linköping, 
där installationen av maskiner och annan teknik fortsatte. Logistikcentret   
öppnas våren 2010. Under perioden pågick inga större investeringsprojekt i   
Finland och Baltikum.                              


FINANSIERING                                  

Koncernens finansiella bas är en syndikerad kreditfacilitet på 550 miljoner euro
tecknad år 2007, med en maturitet på sju år för skuldebrevslåneandelen på 275  
miljoner euro och fem år för kreditlimitandelen på 275 miljoner euro med option 
på två ettåriga förlängningar, varav den ena har realiserats. De outnyttjade  
kreditfaciliteterna uppgick den 31 december 2009 till 207 miljoner euro (140  
milj. euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkonto- och liknande 
limiter till ett belopp av 39 miljoner euro (37 milj. euro). Av         
företagscertifikatprogrammet på 100 miljoner euro emitterades 5 miljoner euro (0
milj. euro). Ökningen av de outnyttjade limiterna beror på att nettointäkterna 
från aktieemissionen utnyttjades för att amortera lån. I samband med emissionen 
betalade bolagen även tillbaka ett hybridlån på 20 miljoner euro.        

Bolaget har inte haft några refinansieringsproblem och ser inget nämnvärt    
refinansieringsbehov före år 2013. I de nuvarande kreditförbindelserna ingår  
sedvanliga villkor avseende resultat och balansräkning. De ekonomiska villkoren 
är nettoskuldsättningsgraden (gearing) och nettoskulderna i förhållande till  
rörelseresultatet före avskrivningar.                      

Emissionen i december 2009 stärkte bolagets kapitalstruktur och soliditeten   
ökade till 37,1 procent (29,5%) i slutet av året. Koncernens kassaflöde från  
rörelsen stärktes i och med det förbättrade resultatet och nettokassaflödet från
investeringar stärktes tack vare noggrann prövning av investeringarna.     


SKATTER                                     

I januari-december 2009 var koncernens skatter -4,9 miljoner euro, (-1,4 milj. 
euro). Den effektiva skattesatsen var 13,0 procent (15,3 %). Åtskilliga faktorer
bidrog till den låga effektiva skattesatsen. De största verkningarna hänför sig 
till Baltikum och Sverige. De baltiska funktionena har kunnat utnyttja Estlands 
nollskattesats i och med att bolaget har avstått från vinstutdelning. I Sverige 
har man utnyttjat förluster för vilka man tidigare inte har bokfört latenta   
skattefordringar.                                


VALUTAKURSEFFEKTER                               

Av koncernens viktigaste valutor började svenska kronan och polska zlotyn    
försvagas dramatiskt i förhållande till euron under hösten 2008. Kurserna stod 
som lägst i februari-mars 2009. Därefter har båda valutorna stärkts, men ligger 
fortsättningsvis under de långsiktiga nivåerna. Valutakursförändringarna märks 
vid konsolideringen av de utländska affärssegmentens siffror. På balansdagen är 
i genomsnitt två tredjedelar av de utländska dotterbolagens egna kapital    
säkrade.                                    


AKTIEEMISSION OCH MASSLÅN                            

Med bemyndigande av den extra bolagsstämman 24 november 2009 genomförde HKScans 
styrelse under tiden 2-17 december 2009 en riktad emission, i vilken aktieägarna
hade företrädesrätt att teckna nya A-aktier i HKScan i samma förhållande som de 
sedan tidigare hade A- eller K-aktier i bolaget Aktieemissionen var motiverad  
med hänsyn till stärkandet av kapitalstrukturen samt utökandet av operativ och 
strategisk flexibilitet. Teckningskursen var 5,30 euro per aktie.        

Vid emissionen tecknades 14 720 329 nya A-aktier. Av dessa tecknades 99,0    
procent vid den primära teckningen och resten vid den sekundära teckningen.   
Emissionen inbringade cirka 78,0 miljoner euro exklusive kostnader och arvoden 
föranledda av emissionen.                            

Som en följd av emissionen ökade HKScans totala aktieantal till 54 026 522   
aktier och A-aktiernas antal till 48 626 522 aktier. De nya aktierna berättigar 
till utdelning och övriga rättigheter från och med 29 december 2009, då de   
registrerades i handelsregistret. Bolagets registrerade aktiekapital höjdes inte
till följd av emissionen, eftersom beloppet i sin helhet bokfördes i fonden för 
inbetalt fritt eget kapital (SVOP).                       

Av intäkterna från emissionen använde bolaget 20 miljoner euro för att betala  
tillbaka ett masskuldebrevslån i form av egetkapitalinstrument (s.k. hybridlån),
som bolaget tagit hos sina majoritetsägare i september 2008. Lånet togs för att 
stärka bolagets kapitalstruktur. Räntan var 8,5 procent per år och lånet hade  
ingen förfallodag. I bolagets IFRS-redovisning behandlades lånet som eget    
kapital. HKScan betalade låneräntan för år 2009 kontant, men långivarna skulle 
även ha haft möjlighet att uppbära räntan i form av aktier i bolaget. Resterande
medel från emissionen användes för att amortera andra räntebärande skulder.   


FORSKNING OCH UTVECKLING                            

HKScan-koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet handlar i praktiken   
nästan enbart om sedvanlig produktutveckling. Det innebär utveckling av nya   
produkter på ett eller två års sikt samt uppdatering av produkter som redan   
finns på marknaden. År 2009 användes totalt 8,9 miljoner euro (13,1 milj. euro) 
till forskning och utveckling; det innebär 0,4 procent av omsättningen.     


FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN                            

HKScan Abp fick en ny ledning den 5 januari 2009, då styrelse befriade Kai   
Seikku, som ledde bolaget sedan april 2006, från posten som vd. Till ny     
verkställande direktör utsågs ekonomidirektör Matti Perkonoja, som tillträdde  
den 12 januari 2009. Han har varit ekonomidirektör vid HKScan sedan år 2000, och
dessförinnan innehaft andra ledande poster i bolagets kommersiella och     
industriella organisation. Perkonoja har varit i koncernens tjänst sedan 1993. 
Det avtalades att han fortsätter som vd till utgången av år 2010. I januari 2010
avtalade styrelsen och Perkonoja att denne fortsätter som vd till slutet av   
februari 2012, varefter han avgår med pension.                 

I januari kompletterades koncernens ledningsgrupp, varvid ekonomi- och     
finansdirektör Irma Kiilunen samt strategi- och utvecklingsdirektör Tero Hemmilä
utsågs till nya medlemmar. Direktör Tero Hemmilä övergick i ett annat företags 
tjänst i början av 2010.                            

I Sverige fick Scan AB ny ledning den 4 mars 2009, då Magnus Lagergren lämnade 
sin post. Till ny vd utsågs ekonom Olli Antniemi, som efterträddes av eMBA Denis
Mattsson den 23 juni 2009.                           

HKScan Abp:s styrelsemedlem Lars Hultström meddelade den 1 december 2009 på eget
initiativ att han utträder ur styrelsen. Avgången trädde genast i kraft.    
Hultström valdes till ny styrelsemedlem vid bolagsstämman den 23 april 2009.  


ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN                           

Under året ändrades bolagsordningen två gånger. Vid ordinarie bolagsstämman den 
23 april 2009 ändrades tidsgränserna för framläggande av kallelse till     
bolagsstämma i 7 § i bolagsordningen så att kallelsen sker genom annonsering i 
minst två (2) av styrelsen utsedda dagstidningar tidigast tre (3) månader och  
senast tre (3) veckor före bolagsstämman.                    

Vid extra bolagsstämman den 23 november 2009 höjdes det i bolagsordningen nämnda
antalet A-aktier. Av bolagets samtliga aktier utgör efter ändringen av 3 §   
K-aktierna minst 3 600 000 stycken och högst 8 000 000 stycken samt A-aktierna 
minst 400 000 stycken och högst 60 000 000 stycken. K- och A-aktiernas     
innehavare har rätt att använda sin rösträtt på bolagsstämman i enlighet med 5 §
i denna bolagsordning.                             


AKTIEÄGARE OCH AKTIEKAPITAL                           

Vid utgången av räkenskapsperioden var 11 387 aktieägare registrerade i     
aktieägarförteckningen. Året innan var antalet ägare 8 356. Vid utgången av år 
2009 utgjorde andelen förvaltarregistrerade aktier och aktier som innehas av  
ägare utanför Finland 25,1 procent (29,6 %) av hela aktiestocken.        

Vid ingången resp. utgången av räkenskapsåret uppgick bolagets inbetalda och i 
handelsregistret införda aktiekapital till 66 820 528,10 euro. Aktiestocken är 
fördelad enligt följande:                            

A-aktier  48 626 522 st.  90,0 %                       
K-aktier  5 400 000 st.  10,0 %                       
Summa   54 026 522 st. 100,0 %                       

Varje A-aktie har en röst och varje K-aktie har 20 röster. K-aktierna ägs av LSO
Andelslag (4 735 000 st.) och Swedish Meats (665 000 st.). Alla aktier har samma
rätt till utdelning. Aktierna har inget nominellt värde.            


ÖKNINGAR AV AKTIEKAPITALET 2007-2009                      

Det i handelsregistret införda aktiekapitalet i bolaget höjdes inte under    
räkenskapsperioden 2009. Den i november-december 2009 genomförda aktieemissionen
på cirka 78 miljoner euro bokfördes i sin helhet i fonden för inbetalt fritt  
eget kapital (SVOP).                              

Under redovisningsperioden 2008 genomfördes inga ökningar av aktiekapitalet   
eller aktieemissioner.                             

Föregående aktiekapitalhöjning ägde rum i januari 2007, i form av en riktad   
emission av 4 843 000 A-aktier till Swedish Meats. Emissionen ingick som ett led
i förvärvet av Swedish Meats rörelse (Scan AB). Teckningstiden var 29 januari  
2007 och teckningspriset 15,55 euro per aktie. Bolagets aktiekapital höjdes med 
8 233 100,00 euro till nuvarande 66 820 528,10 euro. Höjningen registrerades i 
handelsregistret den 5 februari 2007. De nya aktierna berättigade till utdelning
för första gången för räkenskapsåret 2007.                   


NOTERING AV AKTIERNA                              

HKScans A-aktie är noterad på Nasdaq OMX sedan den 6 februari 1997. Aktien är  
noterad i klassen Dagligvaror. Under räkenskapsperioden omsattes 22 285 126   
stycken HKScan-aktier för sammanlagt 149 498 534 euro.             

Årets högsta notering var 10,38 euro och lägsta 3,70 euro. Medelkursen för hela 
året var 7,18 euro och årets sista avslutskurs 7,85 euro. Under året steg kursen
med 77,6 procent. Börsens branschindex (HX302020) för hela livsmedelsindustrin 
steg samtidigt med 47,8 procent.                        

Marknadsvärdet för bolagets hela utestående aktiestock (A- och K-serien) var i 
slutet av året 423,7 miljoner euro mot 173,7 miljoner euro året innan.     

HKScan och FIM Pankkiiriliike Oy har ingått ett marknadsgarantiavtal som    
uppfyller kraven på Nasdaq OMX Liquidity Providing (LP)-verksamhet.       


EGNA AKTIER                                   

HKScan innehade sammanlagt 4 474 egna A-aktier vid ingången av räkenskapsåret  
2009. Under året återfick bolaget 47 508 aktier, som åren 2006-2008 överlåtits 
som ett led i bolagets aktiepremiesystem för nyckelpersoner. Per 31.12.2009   
innehade bolaget totalt 51 982 egna A-aktier med ett sammanlagt marknadsvärde av
0,41 miljoner euro (à 7,85 euro). Andelen av hela aktiestocken var 0,10 procent 
och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning utbetalas inte för egna aktier.    


MEDDELANDEN OM FÖRÄNDRINGAR I ÄGARANDELAR                    

Under 2009 fick bolaget tre anmälningar av den typ som avses i 2 kap. 9 §    
värdepappersmarknadslagen gällande förändringar i bolagets ägande.       

(1) Fondbolaget Artio Global Management LLC meddelade att dess innehav i HKScan 
sjunkit till noll till följd av en aktietransaktion den 20 april 2009.     

(2) HKScan Abp och Danske Bank A/S undertecknade den 24 november 2009 ett avtal 
om teckningsgaranti i anslutning till den kommande aktieemissionen. Danske Bank 
A/S Helsinki Branch gav med anledning därav en flaggningsanmälan och meddelade 
att dess ägarandel i HKScan stiger till 14,2 procent av aktierna och 4,9 procent
av rösterna, i det fall att teckningsgarantin realiseras fullt ut.       

Danske Bank A/S Helsinki Branch förband sig genom teckningsgarantin att under  
vissa villkor teckna de aktier som eventuellt inte tecknades vid HKScans    
aktieemission.                                 

(3) HKScan Abp publicerade aktieemissionens slutliga resultat den 23 december  
2009. Danske Bank A/S behövde inte på grund av det avtal om teckningsgaranti om 
vilket meddelades i flaggningsanmälan av den 24 november 2009 tecknanågra    
aktier. Därigenom realiserades inte heller det eventuella ägande om vilket   
meddelades i flaggningsanmälan. Danske Bank gav den 23 december 2009 bolaget en 
flaggningsanmälan gällande detta.                        


GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN                      

(1) Den 23 april 2009 bemyndigade bolagsstämman styrelsen att fatta beslut om  
förvärv av bolagets egna aktier av serie A sålunda att högst 3 500 000 aktier  
förvärvas, vilket utgör ca 8,9 procent av aktiestocken och ca 10,3 procent av  
A-aktierna.                                   

Egna aktier kan förvärvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan    
förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel på inköpsdagen eller till 
ett pris som bildas på annat sätt på marknaden.                 

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a.   
genom derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till    
aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 
30 juni 2010. Fullmakten har inte utnyttjats.                  

(2) Styrelsen är dessutom bemyndigad att fatta beslut om emission av aktier och 
optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra särskilda   
rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut 
om emission av högst 5 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar ca 14,0 % av 
hela aktiestocken och ca 16,2 % av antalet A-aktier.              

Styrelsen kan fatta beslut om samtliga villkor i anslutning till emission av  
aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet   
gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av 
aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av  
riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010.          

Bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkändes för 
att styrelsen smidigt ska kunna fatta beslut om nödvändiga           
kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för 
att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad 
emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl
för åtgärderna, och bemyndigandena kan inte utnyttjas i strid med principen om 
aktieägarnas likställighet.                           


PERSONAL                                    

År 2009 hade HKScan i genomsnitt 7 429 (7 750) anställda. Minskningen beror på 
de pågående effektivitets- och kostnadsrationaliseringsprogrammen för högre   
konkurrenskraft och lönsamhet i marknadsområdena Sverige och Baltikum.     

Antalet anställda per marknadsområde var i genomsnitt följande: Finland 3 270, 
Sverige 2 361 och Baltikum 1 798. Därtill hade Sokolów i genomsnitt 5 569    
anställda.                                   

HKScan har personal i nio europeiska länder. Den operativa ledningen i varje  
land ansvarar för att koncernens bolag i sin verksamhet följer föreskrifter och 
avtal som styr arbetet, anställningen och andra arbetsvillkor samt       
arbetarskyddet i ifrågavarande land.                      


INCITAMENTSPROGRAMMET FÖR NYCKELPERSONER                    

Bolaget hade ett aktierelaterat incitamentsprogram för nyckelpersoner för åren 
2006-2008. Efter att programmet löpte ut i slutet av 2008 har styrelsen inte  
startat något nytt aktierelaterat incitamentsprogram. Åren 2008 och 2009    
utdelades inga aktiepremier. I enlighet med villkoren i programmet återfick   
bolaget år 2009 47 508 A-aktier, som åren 2006-2008 överlåtits som ett led i  
incitamentsystemet.                               


KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER                    

De största kortsiktiga osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet   
hänför sig till prisutvecklingen för råvaror, särskilt griskött, och i     
fortsättningen eventuellt också tillgången på köttråvara. Nationella      
osäkerhetsfaktorer finns i Sverige med avseende på genomförandet av       
effektiviseringsprogrammen samt i Baltikum beträffande den nationella ekonomiska
utvecklingen.                                  

Det globala ekonomiska läget håller på att stabiliseras. Det finns       
fortsättningsvis risk för kreditförluster. Kundernas problem sammanhänger med  
verksamhetsländernas ekonomi och tillgången till kapital. Ständiga stora    
fluktuationer i koncernens centrala valutor kan påverka koncernens omsättning  
och resultat samt balansräkning. Särskilt en devalvering av de lokala valutorna 
kan ha en negativ effekt på koncernens verksamhet i Baltikum.          

Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan  
påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel ökad   
arbetslöshet. Förändringarna kan försvaga koncernens omsättning och resultat.  

Inom livsmedelsindustrin kan risken för djursjukdomar inte helt uteslutas.   

Koncernen är involverad i ett antal rättsliga processer och tvister. Ärendena är
under behandling, men bedöms inte kunna få någon väsentlig inverkan på     
koncernens finansiella ställning.                        


MILJÖLEDNING                                  

HKScans policy är att fungera så att produktionen belastar miljön så lite som  
möjligt. Denna princip tillämpas i praktiken på alla marknadsområden, varvid de 
gällande bestämmelserna och certifieringspraxisen beaktas. Den operativa    
ledningen för varje marknadsområde svarar för att miljöledningen genomförs på  
behörigt sätt.                                 

Bolagets miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001, tillämpas på HK   
Ruokatalos samtliga produktionsanläggningar i Finland, på Rakvere Lihakombinaat 
och Tallegg i Estland samt på sex av Scans enheter i Sverige. Scans övriga   
anläggningar tillämpar BAS-systemet, där miljöarbetet styrs av en lokal     
ledningsgrupp. Den svarar för att fabrikerna har uttalade miljömål som följs  
upp. Sokolóws fabriker i Polen fungerar enligt god produktionspraxis under   
ständig tillsyn av de polska veterinärmyndigheterna.              

De största miljöbelastningar i livsmedelsbranschen förorsakas av energi, vatten,
avfall som uppkommer vid behandling av biobaserade material, avloppsvatten och 
rökgaser från värmecentraler. HKScan har som mål att minska energi- och     
vattenförbrukningen i proportion till produktionen (dvs. den specifika     
förbrukningen), minska den relativa mängden avfall och särskilt deponiavfall  
samt effektivisera sorteringen. Prioriteringarna varierar vid de olika     
enheterna, eftersom det finns skillnader i verksamhet och teknik. Ständig    
förbättring har uppnåtts genom att kombinera och rationalisera funktioner, ta i 
bruk ny praxis samt genom att justera och förbättra tekniken.          

Koncernens samtliga fabriker i Finland, Sverige och Baltikum har därtill ett  
kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001, och de flesta har  
därutöver ett ISO 22000-certifierat ledningssystem för produktsäkerhet eller den
brittiska detaljhandelns BRC-certifikat.                    


HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODENS SLUT                   

(1) HKScan Abp lade över ägandet av de finska bolagens rörelser på ett     
holdingbolag. Arrangemanget innebär ökad klarhet i den ekonomiska rapporteringen
och den interna revisionen, eftersom verksamheterna på de olika marknadsområdena
är separerade från moderbolaget. Omstruktureringen innebar att HKScan Abp:s   
produktionsrelaterade anläggningstillgångar i Finland samt aktierna i finska  
dotter- och intressebolag överfördes till holdingbolaget HKScan Finland Oy den 1
januari 2010. HKScan Abp är ensam ägare i holdingbolaget.            

Åtgärden är till sin karaktär juridisk och teknisk och påverkar inte den    
operativa verksamheten. HK Ruokatalo Oy och LSO Foods Oy, som svarar för    
verksamheten i Finland, fortsätter som förut. Arrangemanget har inga      
personaleffekter och påverkar inte moderbolagets eller dess aktieägares     
ställning. HK Ruokatalo Oy:s vd Jari Leija blev även vd för HKScan Finland Oy. 

(2) Styrelsen och HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja avtalade i januari att    
Perkonoja fortsätter som bolagets vd längre än tidigare meddelats. Perkonoja  
fortsätter som verkställande direktör till slutet av februari 2012, då han går i
pension. Enligt de tidigare planerna skulle han avgå med pension efter år 2010. 

(3) Ekonom Olli Antniemi tillträdde den 1 januari 2010 posten som HKScan Abp:s 
strategi- och utvecklingsdirektör och blev samtidigt medlem i ledningsgruppen. 
Antniemi svarar för den strategiska planeringen med fokus på koncernsynergier  
och ledning av den strategiska processen. Antniemi har tidigare varit direktör 
vid HKScan-koncernens baltiska grupp, varit vd för Scan AB och har senast varit 
utvecklingsdirektör för HK Ruokatalo Oy.                    

Ledningsgruppen för HKScan Abp utgörs från den 1 januari 2010 av ordföranden vd 
Matti Perkonoja, ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen, strategi- och    
utvecklingsdirektör Olli Antniemi, HK Ruokatalo Oy:s vd Jari Leija och Scan AB:s
vd Denis Mattsson. I ledningsgruppens möten deltar även AS Rakvere       
Lihakombinaats vd Anne Mere och AS Talleggs vd Teet Soorm. Direktör Tero    
Hemmilä, som ingått i ledningsgruppen och haft ansvar för strategin, övergick i 
ett annat företags tjänst i början av 2010. Ställföreträdare för HKScan Abp:s vd
är ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen.                  

(4) I slutet av januari meddelade HKScan Abp att slutet av år 2009 gick bättre 
än förväntat. HKScan Abp:s framgångar under sista kvartalet 2009 och särskilt  
under julsäsongen hade enligt de preliminära uppgifterna höjt bolagets     
rörelsevinst före engångsposter jämfört med tidigare estimat.          
HKScan hade tidigare uppskattat att rörelsevinsten för 2009 blir betydligt   
större än år 2008. Enligt de preliminära resultatuppgifterna uppvisar      
HKScan-koncernen en redovisad rörelsevinst på cirka 55 miljoner euro för år   
2009, medan vinsten före engångsposter är cirka 67 miljoner euro.        
Bolaget uppskattar dessutom att omstruktureringsprogrammet i Sverige förorsakar 
engångskostnader på cirka 8,6 miljoner euro. Den tidigare uppskattningen angav 
kostnader på 5 miljoner euro.                          


FRAMTIDSUTSIKTER                                

Efterfrågan på matvaror väntas förbli stabil på koncernens hemmamarknader och  
exportmarknaderna väntas återhämta sig något mot slutet av året. Dessutom utgör 
det pågående effektiviseringsprogrammet och särskilt omstruktureringsprogrammet 
i Sverige en god grund för en stabil utveckling av rörelsen.          

Koncernens rörelsevinst före engångsposter för hela året beräknas överträffa  
2009 års nivå, trots att marknadsläget under det första halvåret medför stora  
utmaningar.                                   


STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION                    

Moderbolagets utdelningsbara medel är 156,7 miljoner euro inklusive fonden för 
inbetalt fritt eget kapital (SVOP) på 143,1 miljoner euro. Styrelsen föreslår en
utdelning med 0,22 euro per aktie för år 2009, sammanlagt 11,9 miljoner euro.  

Inga väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning har skett efter  
räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och styrelsen anser att 
den föreslagna utdelningen inte äventyrar bolagets solvens.           


BOLAGSSTÄMMAN                                  

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 23 april 2010 kl. 11.00 i
Finlandiahuset i Helsingfors, Kongressflygelns sal A, adress Mannerheimvägen 13 
e, 00100 Helsingfors. Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare som den 13
april 2010 är införda som aktieägare i HKScan Abp i den aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Oy (Finlands Värdepapperscentral). Kallelse och    
styrelsens förslag till bolagsstämman publiceras senare.            HKSCAN-KONCERNENS KONCERNBOKSLUT 1.1-31.12.2009                 


KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1.1-31.12                      
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING                   |   2 124,7 |    2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av lager av färdiga varor och av  |     5,1 |      0,4 |
| varor under tillverkning            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tillverkning för eget bruk           |     0,9 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter             |     6,7 |     14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretags resultat       |     0,9 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Material och tjänster             |  -1 474,5 |   -1 642,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader för ersättningar till anställda   |   -306,7 |    -319,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                 |    -57,2 |     -54,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar                 |     0,0 |      0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader            |   -244,8 |    -257,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSEVINST                  |    55,1 |     38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter              |     5,2 |      5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader             |    -24,9 |     -35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretags resultat       |     2,0 |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT            |    37,3 |      9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatt                  |    -4,9 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST       |    32,5 |      7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets aktieägare            |    29,9 |      4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteten                  |     2,6 |      2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa                     |    32,5 |      7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:          
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie, före utspädning, löpande    |    0,64 |     0,10 |
| verksamheten
euro/aktie            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie, efter utspädning, löpande   |    0,64 |     0,10 |
| verksamheten
euro/aktie            |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1-31.12                    
(miljoner euro)                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens vinst/förlust       |    32,5 |      7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet  |     1,8 |     -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan säljas     |     0,4 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflödessäkring               |    -7,1 |     -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT           |    -4,8 |     -25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN        |    27,6 |     -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets aktieägare            |    24,8 |     -20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteten                  |     2,8 |      2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa                     |    27,6 |     -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------KONCERNENS BALANSRÄKNING 31.12                         
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  Not |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR                |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR          |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriella tillgångar          |   1. |    65,7 |    57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Affärsvärde                |   2. |    88,2 |    81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiella tillgångar           |   3. |   469,1 |   479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andelar i intresseföretag         |    |    20,9 |    17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar och övriga fordringar   |    |    18,2 |    17,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga långfristiga tillgångar      |    |    10,5 |    9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjuten skattefordran         |    |    12,3 |    10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR          |    |   685,0 |   673,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR          |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättningstillgångar           |   4. |   118,7 |   128,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljningsfordringar och övriga     |    |   194,3 |   198,4 |
| fordringar                |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskattefordringar          |    |    0,2 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga finansiella tillgångar       |    |    2,0 |    2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och bank              |    |    73,9 |    92,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR          |    |   389,0 |   422,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR                |    |  1 074,0 |  1 096,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER         |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL               |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital               |   5. |    66,8 |    66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överkursfond               |    |    74,2 |    73,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egna aktier                |    |    -0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fond för verkligt värde och andra fonder |    |   149,7 |    96,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser           |    |   -13,1 |   -15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balanserade vinstmedel          |    |   111,6 |    97,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital hänförligt till       |    |   389,3 |   318,3 |
| moderbolagets aktieägare         |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsandel              |    |    9,4 |    5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL               |    |   398,7 |   323,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latent skatteskuld            |    |    32,2 |    33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga räntebärande skulder     |    |   329,9 |   442,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga icke-räntebärande skulder  |    |    5,9 |    7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionsåtaganden             |    |    3,6 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga avsättningar         |    |    8,5 |    1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      |    |   380,1 |   488,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga räntebärande skulder     |    |    87,5 |    82,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och övriga skulder   |    |   202,0 |   199,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatteskuld            |    |    2,7 |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga avsättningar         |    |    2,8 |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      |    |   295,1 |   284,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER         |    |  1 074,0 |  1 096,5 |
--------------------------------------------------------------------------------SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL           
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.* | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|   |   |   |   |   | )  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGE | 66, | 73, | -2, | 66, | 20, | 12, | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| T  |  8 |  5 |  2 |  7 |  0 |  2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| KAP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ITA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| L  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sum |   | 0,0 | -6, |   |   | -0, | 2,7 | 0,0 | 29, | 24, | 2,8 | 27,6 |
| ma |   |   |  7 |   |   |  1 |   |   |  0 |  8 |   |   |
| int |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| äkt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| er |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| och |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| der |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| för |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| per |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| iod |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kos |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 0,8 |
| tna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| der |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| för |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| akt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ier |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ela |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ade |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ers |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ätt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| gar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övr |   |   |   |   | -20 | 0,2 |   |   |   |   | -19 | -19, |
| iga |   |   |   |   | ,0 |   |   |   |   |   | ,8 |  8 |
| för |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| änd |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| gar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Red |   |   |   |   |   |   |   |   | -2, | -2, |   | -2,0 |
| ovi |   |   |   |   |   |   |   |   |  0 |  0 |   |   |
| sat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| dir |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ekt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| mot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| vin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| stm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ede |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| l  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öve |   |   | 0,6 |   |   | 2,3 |   |   | -2, | 0,0 |   | 0,0 |
| rfö |   |   |   |   |   |   |   |   |  9 |   |   |   |
| rin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| gar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| mel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| pos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akt |   |   |   | 76, |   |   |   |   |   | 76, |   | 76,8 |
| iee |   |   |   |  8 |   |   |   |   |   |  8 |   |   |
| mis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sio |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| För |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| vär |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| v  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| av |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| egn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| akt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ier |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,1 | 2,1 |
| ing |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| av |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| and |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ela |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| r i |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| dot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| bol |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utd |   |   |   |   |   |   |   |   | -9, | -9, | -0, | -10, |
| eln |   |   |   |   |   |   |   |   |  4 |  4 |  9 |  3 |
| ing |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGE | 66, | 74, | -8, | 143 | 0,0 | 14, | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| T  |  8 |  2 |  4 | ,5 |   |  6 | ,1 |   | ,6 | ,3 |   |  7 |
| KAP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ITA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| L  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.* | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|   |  |   |   |   | )  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGE | 66 | 73, | 0,8 | 66, | 0,0 | 10, | 3,0 | -0, | 105 | 328 | 2,9 | 331, |
| T  | ,8 |  4 |   |  7 |   |  8 |   |  7 | ,5 | ,5 |   |  5 |
| KAP |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ITA |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| L  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .20 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 08 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sum |  | -0, | -3, |   |   | 0,3 | -21 |   | 3,4 | -20 | 2,5 | -18, |
| ma |  |  1 | 1 |   |   |   | ,1 |   |   | ,5 |   |  0 |
| int |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| äkt |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| er |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| och |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kos |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tna |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| der |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| för |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| per |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| iod |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kos |  | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2 |
| tna |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| der |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| för |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| akt |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ier |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ela |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ter |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ade |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ers |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ätt |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nin |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| gar |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övr |  |   |   |   | 20, |   |   |   |   | 20, |   | 20,0 |
| iga |  |   |   |   |  0 |   |   |   |   |  0 |   |   |
| för |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| änd |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rin |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| gar |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Red |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| ovi |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sat |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| dir |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ekt |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| mot |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| vin |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| stm |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ede |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| l  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öve |  |   |   |   |   | 1,2 |   |   | -1, | 0,0 |   | 0,0 |
| rfö |  |   |   |   |   |   |   |   |  2 |   |   |   |
| rin |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| gar |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| mel |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lan |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| pos |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ter |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| För |  |   |   |   |   |   |   | -0, |   | -0, |   | -0,1 |
| vär |  |   |   |   |   |   |   |  1 |   |  1 |   |   |
| v  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| av |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| egn |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| akt |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ier |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akt |  |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 0,8 |   | 0,8 |
| ier |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ela |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ter |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ade |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ers |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ätt |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nin |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| gar |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| som |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| reg |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ler |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| as |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| med |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ege |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tka |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| pit |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ali |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| nst |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rum |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ent |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utd |  |   |   |   |   |   |   |   | -10 | -10 | -1,4 | -12, |
| eln |  |   |   |   |   |   |   |   | ,6 | ,6 |   |  0 |
| ing |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGE | 66 | 73, | -2, | 66, | 20, | 12, | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| T  | ,8 |  5 |  2 |  7 |  0 |  2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| KAP |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ITA |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| L  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4.  
Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övrigt eget kapital, 6. Övriga fonder, 
7. Omräkningsdifferenser, 8. Egna aktier, 9. Vinstmedel, 10. Andel hänförlig  
till moderbolagets aktieägare totalt, 11. Minoritetsandelar, 12 Summa      

*) Utgörs av hybridlån som klassificeras såsom eget kapital.          
**) Utgörs av ränta på hybridlån.                        

I bokslutet för år 2008 redovisades värderingar hänförliga till säkring av   
nettoinvesteringar i Fonden för verkligt värde. I bokslutet för 2009 har    
redovisningssättet ändrats så att säkringarna bokförts så att de korrigerar   
omräkningsdifferenserna. Siffrorna för jämförelseåret har ändrats så att de   
motsvarar nuvarande praxis.                           KASSAFLÖDESANALYS                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseverksamhet               |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst                  |    55,1 |     38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justeringar av rörelsevinsten         |    -0,4 |     -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                 |    57,2 |     54,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av avsättningar           |     7,6 |      1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av rörelsekapitalet         |     2,5 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter              |     5,2 |      5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader             |    -24,9 |     -35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatter                    |    -4,9 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från rörelsen         |    97,4 |     62,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar  |    -43,7 |     -84,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avyttring av anläggningstillgångar       |     2,9 |     12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar i dotterföretag         |    -4,7 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärvade aktier i intresseföretag      |    -0,3 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämnade lån                  |    -0,0 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Återbetalning av lånefordringar        |     5,1 |      2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från investeringar       |    -40,8 |     -70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde före finansiering          |    56,6 |     -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiering                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intäkter från aktieemission          |    76,8 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intäkter från egetkapitalinstrument      |     0,0 |     20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av egetkapitalinstrument      |    -20,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Upptagande av kortfristiga lån         |    46,6 |     187,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av kortfristiga lån         |    -82,3 |    -164,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Upptagande av långfristiga lån         |    74,7 |     27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av långfristiga lån         |   -160,8 |     -7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntor på hybridlån              |    -2,1 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning till aktieägare           |    -9,4 |     -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärv av egna aktier             |     0,0 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från finansiering       |    -76,5 |     53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av likvida medel          |    -19,9 |     44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel per 1.1             |    94,4 |     56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursdifferens i likvida medel         |     1,4 |     -7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel per 31.12            |    75,9 |     94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------EKONOMISKA NYCKELTAL                              

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning, milj. euro             |   2 124,7 |    2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst, milj. euro            |    55,1 |     38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % av omsättningen              |     2,6 |      1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vinst före skatt, milj. euro          |    37,3 |      9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % av omsättningen              |     1,8 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på eget kapital (ROE), %      |     9,0 |      2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) %    |     7,4 |      5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet, %                  |    37,1 |     29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoskuldsättningsgrad (gearing), %      |    84,9 |     131,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar, milj. euro        |    41,3 |     84,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % av omsättningen              |     1,9 |      3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Forsknings- och utvecklingsutgifter, milj.   |     8,9 |     13,1 |
| euro                      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % av omsättningen              |     0,4 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Medelantal anställda              |    7 429 |     7 750 |
--------------------------------------------------------------------------------


AKTIERELATERADE NYCKELTAL                            
De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro  |    0,64 |     0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie (EPS), efter utspädning,  |    0,64 |     0,10 |
| euro                      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital/aktie, euro            |    7,21 |     7,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning per aktie, euro           |   0,22 *) |     0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning av resultatet före utspädning, %   |   34,5 *) |    199,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning av resultatet efter utspädning, %  |   34,5 *) |    199,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Direktavkastning, %              |   2,8 *) |     5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| P/E-tal (vinstmultiplikator)          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - före utspädning               |    12,3 |     36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - efter utspädning               |    12,3 |     37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lägsta aktiekursen, euro            |    3,70 |     3,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Högsta aktiekursen, euro            |    10,38 |     12,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Medelkurs, euro                |    7,18 |     6,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årets sista kurs, euro             |    7,85 |     3,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro    |    423,7 |     173,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal omsatta aktier, 1 000 st.        |   22 285 |     9 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % av medelantalet              |    56,4 |     23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justerat antal aktier, 1 000 st.        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - medelantal under räkenskapsperioden     |   44 937 |    44 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - vid räkenskapsperiodens utgång        |   53 975 |    44 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - efter full utspädning            |   53 975 |    44 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) På basis av styrelsens förslag till utdelning.                FORMLER FÖR NYCKELTALEN                             

               Vinst före skatt - skatter            
Avkastning på eget kapital (%) ---------------------------------- x 100     
               Summa eget kapital (i genomsnitt)         

               Vinst före skatt + räntekostnader         
               och övriga finansiella kostnader         
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ---------------------------- x 100     
               Balansomslutning - icke-räntebärande       
               skulder (i genomsnitt)              

               Summa eget kapital                
Soliditet (%)         ---------------------------------- x 100     
               Balansomslutning - förutbetalda intäkter     

               Räntebärande nettoskulder - räntebärande låne-  
               fordringar - likvida medel            
Nettoskuldsättningsgrad (%)  ---------------------------------- x 100     
(gearing)           Summa eget kapital                

               Räkenskapsperiodens vinst hänförlig till     
               moderbolagets aktieägare             
Resultat per aktie      --------------------------------------------   
               Emissionsjusterat genomsnittligt antal aktier   
               under räkenskapsperioden             

               Eget kapital hänförligt till           
               moderbolagets aktieägare             
Eget kapital per aktie    --------------------------------------------   
               Emissionsjusterat antal aktier          
               vid räkenskapsperiodens utgång          

               Utdelning / aktie                 
Utdelning per aktie      --------------------------------------------   
               Justeringskoefficient för emissioner       
               som skett efter perioden             

               Emissionsjusterad utdelning per aktie       
Utdelning av resultatet (%)  --------------------------------------- x 100   
               Resultat per aktie                

               Utdelning per aktie                
Direktavkastning (%)     --------------------------------------- x 100   
               Räkenskapsperiodens sista emissionsjusterade   
               börskurs                     

               Räkenskapsperiodens sista emissionsjusterade   
               börskurs                     
Pris/vinst-förhållande(P/E)  ---------------------------------------      
               Resultat per aktie                

Aktiestockens marknadsvärde  Antal utestående aktier vid räkenskapsperiodens  
               utgång x räkenskapsperiodens sista börskurs    

Antal anställda        Vid kalendermånadernas utgång beräknat      
               genomsnittligt antal anställda          
NOTER TILL KONCERNENS BOKSLUT                          


REDOVISNINGSPRINCIPER                              

HKScan Abp:s bokslutskommuniké för perioden 1.1-31.12.2009 är upprättad enligt 
IAS 34 Delårsrapportering. Koncernbokslutet är upprättat enligt internationella 
redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) med 
beaktande av de IAS- och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar som   
gällde 31.12.2009.                               

Koncernbokslutet är upprättat enligt samma redovisningsprinciper som år 2008,  
med undantag av följande nya standarder, tolkningar och förändringar i     
befintliga standarder som gäller sedan 1.1.2009.                

Koncernen har sedan 1.1.2009 tillämpat följande nya och reviderade standarder  
och tolkningar:                                 

- IAS 1 (omarbetad), Utformning av finansiella rapporter. Ändamålet med den   
omarbetade standarden är att göra det enklare för användare av finansiella   
rapporter att analysera och jämföra bokslutsinformation, bl.a. genom att    
förändringar i företagets eget kapital hänförliga till transaktioner med ägare 
särskiljs från andra förändringar i eget kapital. Icke-ägarrelaterade      
förändringar redovisas i totalresultatet. Koncernen redovisar både en      
traditionell resultaträkning och en mer utförlig totalresultaträkning.     

- IAS 23 (omarbetad), Lånekostnader. Standarden förutsätter att låneutgifter som
är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av en kvalificerad 
tillgång, t.ex. en produktionsanläggning, inkluderas i tillgångens       
anskaffningsvärde. Koncernen har enligt tidigare godkända principer kostnadsfört
låneutgifter under den period då de uppkommit. Den omarbetade standarden innebär
att låneutgifter hänförliga till byggnadsprojekt som inleds 1.1.2009 eller   
senare inräknas i projektkostnaderna och aktiveras i balansräkningen. Koncernen 
hade inga sådana projekt under räkenskapsperioden.               

- IFRS 8, Rörelsesegment. Standarden ersätter IAS 14. Enligt standarden ska   
segmentredovisningen överensstämma med "ledningens bedömningar", varvid     
redovisningen sker på samma sätt som i den interna rapporteringen. Standarden  
har inte påverkat koncernens redovisning per segment.              

- Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar som redovisas i    
finansiella rapporter - Förbättringar i upplysningar om finansiella instrument. 
Genom ändringarna införs en hierarki i tre nivåer för redovisning av verkligt  
värde för finansiella instrument. Den ändrade standarden kräver även ytterligare
upplysningar om den relativa tillförlitligheten i verkligt värde-beräkningarna. 
Ändringarna i standarden förtydligar och utökar dessutom befintliga krav på   
upplysningar om likviditetsrisk.                        

- Förbättringar i IFRS-standarderna. De små och mindre brådskande ändringar som 
görs i standarderna genom Annual Improvements-proceduren sammanställs i en   
helhet och implementeras en gång per år. De i projektet ingående ändringarna  
berör sammanlagt 34 standarder. Inverkan av ändringarna varierar per standard, 
men ändringarna har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.        

- IFRIC 16, Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet. Tolkningen 
förtydligar koncernbokslutets redovisning av säkringar av nettoinvesteringar i 
en utlandsverksamhet. Tolkningen har ingen nämnvärd inverkan på koncernens   
bokslut.                                    

- Ändringar i IFRS 2, Aktierelaterade ersättningar - Intjäningsvillkor och   
indragningar. Ändringarna förutsätter att alla villkor som inte är       
intjäningsvillkor vid uppskattning av det verkliga värdet på de tilldelade   
egetkapitalinstrumenten beaktas. Ändringarna i standarden specificerar dessutom 
anvisningarna för redovisning av indragningar. Ändringarna har ingen inverkan på
koncernbokslutet.                                

Koncernen tillämpade redan i bokslutet för den räkenskapsperiod som löpte ut den
31 december 2009 följande standard, dvs. innan den blev obligatorisk:      

- Reviderade IFRS 3, Rörelseförvärv (i kraft för räkenskapsår som börjar    
1.7.2009 eller därefter) Den reviderade standardens tillämpningsområde är vidare
än tidigare. Den reviderade standarden innehåller flera väsentliga förändringar 
för koncernen. Ändringarna i standarden påverkar det bokförda affärsvärdet för 
rörelseförvärv samt värdet av rörelseavyttringar. Ändringarna i standarden   
påverkar även poster som bokförs mot resultaträkningen under såväl den     
räkenskapsperiod då förvärvet gjordes som de räkenskapsperioder då       
tilläggsköpeskilling erläggs eller tilläggsförvärv görs.            

IASB har givit ut nedanstående nya eller reviderade standarder och tolkningar, 
vilka ännu inte har tillämpats av koncernen. Koncernen inför dem från och med  
den dag då de träder i kraft, eller, i det fall att denna dag är en annan än  
räkenskapsperiodens första dag, från början av den räkenskapsperiod som först  
följer på den dag ändringarna träder i kraft.                  

- Reviderade IFRS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (i 
kraft för räkenskapsår som börjar 1.7.2009 eller därefter) Den reviderade    
standarden kräver att effekterna av förändringar i innehavet i dotterbolag   
redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande   
inflytandet. Vid förlust av bestämmande inflytande värderas eventuellt     
kvarvarande innehav till verkligt värde i resultaträkningen. Motsvarande    
redovisningssätt tillämpas i fortsättningen även på innehav i intresseföretag  
(IAS 28) och andelar i joint ventures (IAS 31). Som en följd av ändringen av  
standarden kan ett dotterbolags förluster riktas till minoriteten även då de  
överskrider värdet av minoritetens placering.                  

- Förbättringar i IFRS-standarderna (i kraft huvudsakligen för         
räkenskapsperioder som börjar 1.1.2010 eller senare). De små och mindre    
brådskande ändringar som görs i standarderna genom Annual            
Improvements-förfarandet sammanställs i en helhet och genomförs en gång per år. 
De i projektet ingående ändringarna berör sammanlagt 12 standarder. Inverkan av 
ändringarna varierar per standard, men ändringarna har ingen väsentlig inverkan 
på koncernbokslutet. EU har ännu inte godkänt ändringarna i standarderna.    

- ED 9, Andelar i samriskföretag. Den nuvarande standarden IAS 31 Andelar i   
joint ventures tillåter redovisning av samriskföretag enligt klyvningsmetoden  
(redovisning post för post). Standarden (nya ED 9) kommer sannolikt att    
omarbetas så att endast kapitalandelsmetoden tillåts i fortsättningen. Den nya 
standarden kommer avsevärt att påverka koncernens siffror och redovisningen av 
segmentet Polen. Ikraftträdandedatum är ännu inte bestämt.           REDOVISNING PER SEGMENT                             
Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde               
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Q4/2009 |  Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Finland        |   185,4 |   197,3 |   732,5 |   740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Sverige        |   278,3 |   301,6 |  1 037,4 |  1 179,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltikum        |    38,1 |    43,0 |   156,9 |   168,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Polen         |    65,1 |    66,3 |   251,7 |   270,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Mellan segmenten    |    -9,5 |   -16,0 |   -53,9 |   -64,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa          |   557,5 |   592,3 |  2 124,7 |  2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Finland        |    6,4 |    6,4 |    27,0 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Sverige        |    9,1 |    8,6 |    16,7 |    18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltikum        |    2,0 |    0,6 |    9,8 |    6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Polen         |    2,9 |    1,9 |    9,3 |    4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Mellan segmenten    |    0,0 |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Koncernens       |    -1,9 |    -2,2 |  *) -7,7 |    -4,9 |
| administrativa kostnader |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa          |    18,4 |    15,3 |    55,1 |    38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Inkl. avgångsvederlag av engångskaraktär för koncernens förre vd till ett  
belopp av 1,3 miljoner euro, redovisat under första kvartalet.         NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN                           


1. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR                   
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens början    |      57,8 |     65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser           |       3,0 |     -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar                  |       2,8 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)         |       2,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar                |       0,0 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar      |      -2,7 |     -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost      |       2,8 |      2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens utgång    |      65,7 |     57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


2. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE                          
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens början    |      81,7 |     85,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser           |       1,6 |     -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar                  |       1,9 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)         |       3,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar                |       0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar      |       0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost      |       0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens utgång    |      88,2 |     81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


3. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR                    
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens början    |      479,3 |     476,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser           |       6,6 |     -24,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar                  |      41,2 |     79,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)         |       3,8 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar                |      -3,3 |     -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar      |      -55,8 |     -48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost      |      -2,6 |      6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens utgång    |      469,1 |     479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


4. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Material och förnödenheter         |      73,9 |     80,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor under tillverkning          |       7,1 |      7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Färdiga produkter             |      23,7 |     25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor                   |       0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga omsättningstillgångar        |       4,1 |      4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förskottsbetalningar            |       2,1 |      2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Levande djur IFRS 41            |       7,6 |      8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa omsättningstillgångar        |      118,7 |     128,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


5. NOTER TILL EGET KAPITAL                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital |   Antal | Aktie-k | Överkurs |  SVOP |   Egna | Summa |
| och      | uteståend | apital |  -fond |     |  aktier |    |
| överkursfond | e aktier |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009   |  39 301 |  66,8 |   72,9 |  66,7 |   0,0 | 206,4 |
|        |    719 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Återlämnade  |  -47 508 |     |     |     |   0,0 |  0,0 |
| egna aktier  |      |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktieemission |  14 720 |     |     |  76,8 |     |  76,8 |
|        |   329 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009  |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |    540 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

SVOP = Fond för inbetalt fritt eget kapital                   

Den 6 maj 2009 utbetalade bolaget 0,24 euro per aktie i utdelning för      
räkenskapsperioden 2008; sammanlagt erlades 9 422 692,56 euro.         


RÄNTEBÄRANDE SKULDER                              

Koncernens räntebärande skulder uppgick i slutet av året till 417,4 miljoner  
euro (524,4 milj. euro). Minskningen av skuldbördan berodde i huvudsak på att  
nettointäkterna från aktieemissionen i december användes för amortering av   
räntebärande skulder. Medlen från emissionen användes även för att betala    
tillbaka ett egetkapitalinstrument (hybridlån) på 20 miljoner euro. Även det  
positiva kassaflödet från rörelsen möjliggjorde amortering av lånen.      


FINANSIELLA RISKER                               

De finansiella riskerna omfattar refinansierings- och likviditetsrisker,    
motpartsrisker i finansieringsavtal, valutarisker, ränterisker, råvarurisker och
kreditrisker. Finansiella risker och hanteringen av dem är en del av koncernens 
finanspolicy. Styrelsen har godkänt den policy som följs och genomförandet av  
den är koncentrerad till finansieringsenheten som är underställd koncernens   
ekonomidirektör. Under räkenskapsperioden 2009 ändrades finansieringspolicyn så 
att valutakursrisken i anslutning till handelsverksamhet kan säkras högst 12  
månader framåt och så att 30-70 procent av det uppskattade nettovalutaflödet  
säkras. Under perioden inleddes säkring av nettoinvesteringar i utländskt    
dotterbolag avseende den polska zlotyn.                     

Målet med koncernens kapitalhantering är att med hjälp av en optimal      
kapitalstruktur stödja verksamheten genom att garantera normala         
verksamhetsförutsättningar och möjliggöra organisk och strukturell tillväxt.  
Kapitalstrukturen påverkas genom att justera rörelsekapitalet som binds i    
verksamheten samt via resultatet, utdelningen och aktieemissioner. Koncernen kan
även besluta att sälja tillgångar för att minska skuldsättningen.        

En detaljerad redovisning av hanteringen av finansiella risker och kapitalet  
ingår i noterna till 2009 års bokslut.                     


DERIVATÅTAGANDEN                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatinstrument, nominella värden     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat                |     104,6 |      84,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat                |     203,5 |     276,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elderivat                  |     10,8 |      8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatinstrument, verkliga värden     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat                |     -1,1 |      -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat                |     -11,3 |     -11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elderivat                  |     -0,6 |      -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER                      
(milj. euro)                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder mot vilka panter och inteck-    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ningar ställts som säkerhet         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lån från penninginrättningar       |     33,9 |      41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ställda säkerheter             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - fastighetsinteckningar          |     55,5 |      36,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - panter                  |     30,4 |      15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - företagsinteckningar           |     20,7 |      19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| För ägarintresseföretag           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - borgen                  |      5,0 |      5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| För andra                  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - borgen och panter             |     12,4 |      9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga egna ansvarsförbindelser       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingansvar                |     19,0 |      23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga hyresåtaganden            |     40,6 |      42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga ansvar                |      5,8 |      4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning till intresseföretag      |     34,9 |      37,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Köp från intresseföretag          |     35,2 |      37,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljningsfordringar och övriga      |      2,5 |      2,2 |
| fordringar                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och övriga skulder    |      8,5 |      9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppsägningsersättning till verkställande  |      1,3 |      0,0 |
| direktören                 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Q4/2009 |  Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader för      |   -5,8 |    0,0 |   -10,8 |     0,0 |
| ersättningar till    |      |      |      |       |
| anställda        |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och    |    0,0 |    0,0 |    -1,9 |     0,0 |
| nedskrivningar      |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa poster av     |   -5,8 |    0,0 |   -12,7 |     0,0 |
| engångskaraktär     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Uppgifterna i bokslutskommunikén är inte reviderade.              Vanda den 19 februari 2010                           

HKScan Abp                                   
Styrelsen                                    


Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden 
till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218        


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets   
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,   
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt  
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln 
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har 
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.        


SÄNDLISTA:                                   
Nasdaq OMX, Helsingfors                             
Centrala massmedia                               
www.hkscan.com