ÅTAL VÄCKS INTE MOT HKSCANS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR I INSIDERFALLET GÄLLANDE
HANDEL MED LSO ANDELSLAGS AKTIER 

I mars 2009 meddelade HKScan Abp att vissa personer som agerat för LSO
Andelslags räkning och som hör till bolagets ledning har hörts som misstänkta
för missbruk av insiderinformation i samband med LSO Andelslags handel med
bolagets aktier i augusti 2006. Misstanken grundade sig på de ifrågavarande
personernas dåvarande positioner som företrädare för LSO Andelslag och anknöt
inte till personernas funktioner i ledningen för HKScan Abp. 

Enligt uppgifter som kommit till HKScan Abp:s kännedom är förundersökningen och
åtalsprövningen i ärendet klar. Helsingfors häradsåklagare har fattat beslut om
åtalseftergift i fråga om HKScans vd Matti Perkonoja och en av bolagets
tjänstemän. Enligt beslutet väcks således inte åtal mot HKScan Abp:s
verkställande direktör eller tjänstemän. 

Helsingfors häradsåklagare har beslutat väcka åtal för misstanke om grovt
missbruk av insiderinformation mot sex personer som vid tidpunkten i fråga
hörde till LSO Andelslags ledning. Av dessa hör för närvarande tre till
styrelsen för HKScan Abp. 

HKScan följer upp hur rättsprocessen framskrider och granskar frågan senast när
ett avgörande fällts i ärendet. 


HKScan Abp

Markku Suvanto 
Jurist, HKScan-koncernen


Närmare upplysningar: HKScan-koncernens jurist Markku Suvanto.
Telefonmeddelanden kan lämnas till Suvanto via kommunikationschef Marja
Siltala, tfn 010 570 2290. SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com