BESLUT VID HKSCAN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde i dag moderbolagets och
koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för år 2009. 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med
0,22 euro per aktie för år 2009. Utdelning betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för utdelningen 28 april 2010 är registrerade i HKScans
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (Finlands
Värdepapperscentral). Utdelningen betalas 5 maj 2010. 


VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) beslöt
bolagsstämman årsarvode för styrelseledamöterna: 21 000 euro för ledamöterna,
25 800 euro för vice ordföranden och 51 600 euro för ordföranden. Dessutom
betalas ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och
styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts
enligt bolagets resereglemente. 

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) fastställde
bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är sex. Markku Aalto, Tiina
Varho-Lankinen, Matti Karppinen och Matti Murto återvaldes för nästa
mandatperiod och som nya styrelseledamöter valdes Pasi Laine och Otto Ramel.
Vid sitt konstituerande möte genast efter bolagsstämman omvalde styrelsen
Markku Aalto till styrelseordförande och Tiina Varho-Lankinen till vice
styrelseordförande. 

Nyinvalde Pasi Laine är VD på Energi och miljöteknologi vid Metso-koncernen.
Han har diplomingenjörsexamen från Helsingfors Tekniska högskola. 

Otto Ramel är jordbruksföretagare och nötköttsproducent. Han har examen från
Sveriges lantbruksuniversitet och Lund universitet. 

Personuppgifter om alla styrelsemedlemmar finns på HKScan Abp:s webbplats
www.hkscan.com. 


VAL AV REVISORER

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) beslöt
bolagsstämman att revisorsarvodet skall betalas enligt godkänd räkning. 

På rekommendation av revisionsutskott (Audit Committee) utsågs revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor
och Petri Palmroth, CGR, till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma. Mika Kaarisalo, CGR, och Pasi Pietarinen, CGR, utsågs
till revisorssuppleanter. 


ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Bolagsstämman godkände följande ändringar av 6 § i bolagsordningen gällande
platsen för bolagsstämman, 7 § gällande kallelse till stämman samt 9 § gällande
bolagets styrelse: 

”6 § Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen före utgången av juni på en
av styrelsen fastställd dag. Bolagsstämma kan hållas på bolagets hemort Åbo, i
Vanda eller i Helsingfors.” 

”7 § Kallelse till bolagsstämma skall tillställas aktieägarna tidigast tre (3)
månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar
före bolagsstämmans avstämningsdag; kallelse skall ske genom kungörelse på
bolagets webbplats och, om styrelsen så beslutar, i en eller flera
riksomfattande tidningar, vilka utses av styrelsen.” 

”9 § Bolaget har en styrelse, till vilken hör minst fem (5) och högst sju (7)
ledamöter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.” 


BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER AV SERIE A

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets
egna aktier av serie A enligt följande: 
Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A,
motsvarande ca 6,5 % av aktiestocken och ca 7,2 % av det samlade antalet aktier
av serie A. 

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget
kapital. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs
eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. 

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i
form av derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till
aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den
30 juni 2011. 

Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om
förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april
2009. 


BEMYNDIGANDE ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER OCH OPTIONSRÄTTER SAMT
ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER 

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och
optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i
aktiebolagslagen enligt följande: 
Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att
fatta beslut om antalet aktier som ska emitteras. Med stöd av bemyndigandet kan
emellertid högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet
motsvarar ca 10,2 % av aktiestocken och ca 11,3 % av det samlade antalet aktier
av serie A. 

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till
emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna
aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier
kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2011. 

Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2009
för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 

Styrelsen föreslår att bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission
av aktier godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om
nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga
finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av
egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det
föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan ej
utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. 


Bolagsstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig på HKScans webbplats
senast den 7 maj 2010. HKScan Abp
Styrelsen


Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden
till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218 (Finland)
eller +358 10 570 6218 (internationellt). 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com