SVAGARE RESULTATUTVECKLING ÄN VÄNTAT FÖR HKSCAN-KONCERNENS VERKSAMHETER I
FINLAND UNDER FÖRSTA KVARTALET PÅSKYNDAR REFORMER PÅ ALLA PLAN I VERKSAMHETEN 

Preliminära bedömningar tyder på att HKScans verksamhet i Finland kommer att
redovisa en tydlig resultatförsämring jämfört med första kvartalet i fjol.
Marknadsläget har visat sig ännu mer komplicerat än beräknat. De största
förändringarna på marknaden gäller fjäderfäsektorn. Den grundläggande orsaken
är hårdare priskonkurrens inför ändringarna i EU:s fjäderfädirektiv som träder
i kraft i maj. Även efterfrågan på gris- och nötkött har varit mattare än
väntat. 

En förutsättning för att de långsiktiga lönsamhetsmålen ska kunna infrias är
enligt vd Matti Perkonojas bedömning att de planerade reformerna i HK
Ruokatalos verksamhetskedja genomförs i betydligt snabbare takt. Planerna
gäller alla led i verksamheten. Affärsmässigt eftersträvas en starkare
ställning på hemmamarknaden. På årsnivå siktar utvecklingsprogrammen på
positiva resultateffekter motsvarande 12 miljoner euro. Investeringarna i
programmen ingår i verksamhetens normala årsinvesteringsprogram. Programmen
beräknas ge upphov till vissa extra kostnader åren 2010-2011. 

Enligt preliminära planer kommer HK Ruokatalos produktion att koncentreras till
färre enheter och produktionen i underleverantörsnätet reduceras avsevärt.
Planerna skulle gälla samtliga produktionsanläggningar inom HK Ruokatalo och
bolagets hela personal samt underleverantörsnätet i Finland. Om de preliminära
programmen blir verklighet skulle de innebära en minskning med ca 200 årsverken
i HK Ruokatalos verksamhetskedja. Efter hand som planerna preciseras inleds
förhandlingar med personalen i HK Ruokatalo. 

HKScan Abp ger ut årets första kvartalsrapport den 4 maj 2010, kl. 8.


HKScan Abp


Matti Perkonoja
vd


Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden
till Perkonoja kan lämnas via kommunikationschef Marja Siltala, tfn 010 570
2290 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com