DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1-31.3.2010                


HKSCANS INTERNATIONELLA FRAMGÅNGAR UTJÄMNADE SVÅRIGHETERNA I MARKNADSOMRÅDET  
FINLAND                                     

* Trots det svåra marknadsläget i början av året lyckades HKScan-koncernen   
bibehålla eller stärka ställningen inom sina marknadsområden.          

* De stärkta positionerna i marknadssegmenten Sverige, Baltikum och Polen till 
trots låg HKScan-koncernens lönsamhet under det första kvartalet på samma nivå 
som år 2009. Rörelsevinsten var 5,5 miljoner euro (8,2 milj. euro).       

* Koncernens omsättning var 483,6 miljoner euro (492,1 milj. euro). De främsta 
orsakerna till den minskande omsättningen var lägre grisköttsvolymer på     
koncernens exportmarknader samt de finska försäljningspriserna för fjäderfäkött.

* Koncernens projekt för utveckling av affärsverksamhet framskred planenligt.  

* Resultatutvecklingen i slutet av första kvartalet stärker ledningens     
uppfattning att det svåra marknadsläget särskilt i Finland i årets början    
förbättras före den för bolaget viktiga sommarsäsongen och att         
lönsamhetsutvecklingen blir starkare.                      

* Bolaget uppskattar att rörelsevinst före engångsposter för helår stannar något
under 2009 års nivå.                              HKSCAN-KONCERNEN                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning            |    483,6 |    492,1 |   2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst           |     5,5 |     8,2 |     55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %         |     1,1 |     1,7 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vinst / förlust före skatt    |     3,9 |     1,7 |     37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie, euro     |    0,06 |    0,00 |     0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      


JANUARI-MARS 2010                                

- Koncernens rörelsevinst för första kvartalet uppgick till 483,6 miljoner euro 
(492,1 milj. euro), dvs. 1,7 procent lägre än motsvarande period år 2009.    

- Rörelsevinsten var 5,5 miljoner euro (8,2 milj. euro). I Finland var     
resultatet för kvartalet -0,6 miljoner euro (+6,2 milj. euro år 2009).     
Rörelsevinsten i Sverige, Baltikum och Polen var bättre än i fjol.       

- Inom koncernens olika marknadsområden förekom osedvanligt stora variationer i 
fråga om volymer och lönsamhetsutveckling för de olika kund- och        
produktgrupperna.                                


VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:                     

"HKScan-koncernen bevarade sin starka marknadsposition och ökade vinsten före  
skatt under årets första månader.                        
Det visade sig klart svårare än väntat att uppskatta verksamhetsvolymen och   
lönsamheten för januari-mars, särskilt för Finlands del. Trots att verksamheten 
i Sverige, Baltikum och Polen gick starkt framåt stannade HKScan-koncernen i sin
helhet under rörelseresultatsnivån för det första kvartalet i fjol.       

Denna svaga resultatutvecklingen i Finland påskyndar starten för de       
utvecklingsprojekt som planerats för koncernens affärskedja.          

Den ändring av EU:s marknadsstandard för fjäderfäkött som trädde i kraft i   
början av maj stärker på längre sikt marknadsutsikterna för färskt,       
lokalproducerat fjäderfäkött. För HKScan-koncernen har denna ändring särskilt  
stor betydelse, eftersom bolaget är marknadsledare inom färskt fjäderfäkött i  
Finland genom produktmärket Kariniemen och i Baltikum genom Tallegg.      

Bibehållandet av HK Ruokatalos marknadsställning i Finland visade sig i början 
av året vara särskilt utmanande.                        

I Sverige har Scans omstrukturerings- och effektiviseringsprogram framskridit  
planenligt.                                   

I Baltikum lyckades Rakvere Lihakombinaat och Tallegg ytterligare förbättra   
lönsamheten trots den krävande affärsmiljön.                  

I Polen stärkte Sokolów sin position såväl på hemmamarknaden som inom exporten 
och förbättrade klart resultatet.                        

HKScan-koncernens främsta mål är att höja lönsamheten. För att säkerställa detta
har koncernen startat ett flertal utvecklingsprojekt. Ett exempel härpå är   
uppbyggandet av ansvarsprogram för hela verksamhetskedjan från primärproduktion 
till färdiga produkter. År 2010 utsågs kost och näring, miljön och       
produktionsdjurens välbefinnande till särskilda insatsområden för        
ansvarsprogrammen.                               

Den största utmaningen i fråga om lokalt producerade livsmedel är lönsamheten. 
Upprätthållandet av en god konkurrenskraft i och målmedveten utveckling av hela 
produktionskedjan lägger grunden för fortsatt lokal produktion. Lönsamheten i  
produktionskedjan utvecklas på kundernas och konsumenternas villkor.”      


MARKNADSOMRÅDET FINLAND                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning           |    167,8 |    175,3 |    732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst          |     -0,6 |     6,2 |     27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %        |     -0,4 |     3,6 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Den priskonkurrens som bevarandet av den uppnådda marknadsställningen medförde 
gav upphov till ett negativt rörelseresultat på -0,6 miljoner euro i Finland  
(6,2 milj. euro 2009). Motsvarande siffra för fjolåret innehåller        
engångskostnader på 1,1 miljoner euro.                     

Den största marknadsstörningen fanns inom fjäderfäkött, där den skärpta     
priskonkurrensen före ändringen i EU:s marknadsstandard för fjäderfäkött, som  
trädde i kraft i början av maj 2010, tillfälligt sänkte lönsamheten för     
fjäderfäverksamheten. Den tömning av de fryslager som ackumulerats i Finland  
fram till årets början medförde en onormal priskonkurrens på konsumentmarknaden 
för fjäderfäkött. Samtidigt minskade volymerna för färskt fjäderfäkött.     

Denna lama lönsamhetsutvecklingen i Finland medför att det utvecklingsprojekt  
som planerats för koncernens affärskedja tidigareläggs. De i april       
offentliggjorda planerna för stärkande av affärsverksamhetens lönsamhet omfattar
hela verksamhetskedjan och syftar till att nå en årlig resultatnytta på 12   
miljoner euro.                                 

Enligt de preliminära planerna ska HK Ruokatalos produktion centraliseras och  
den produktion som nu sker via underleverantörer minskas i avsevärd       
utsträckning. Planerna berör HK Ruokatalos samtliga produktionsanläggningar och 
alla anställda samt hela underleverantörsnätet i Finland. Enligt de preliminära 
planerna skulle ett verkställande av programmen innebära en minskning med cirka 
200 årsverken i HK Ruokatalos verksamhetskedja. Då planerna specificerats inleds
vederbörliga förhandlingar med personalen vid bolagen i det finska       
affärssegmentet.                                

HK Ruokatalo meddelade i början av året att man under år 2011 som ett led i   
ansvarsprogrammet kommer att lansera ett nytt, hälsosammare och smakligare   
griskött vars fett på naturlig väg har förändrats så att det motsvarar     
näringsrekommendationerna. Innovationen bygger på ett nytt utfodringskoncept där
växtoljans kvalitet och doseringsmetoden har en central roll. I den nya     
"rybsgrisen" ('Rypsiporsas') har andelen hårt fett i enlighet med        
näringsrekommendationerna kunnat sänkas till under en tredjedel av köttets   
totala fettmängd. Dessutom är mängden essentiella omega-3-fettsyror, vilka   
människan måste få via kosten, 3,5 gånger större i rybsgrisen.         

De stridsåtgärder som i april inleddes inom livsmedelsbranschen uppskattas   
medföra en klart sänkande effekt på försäljnings- och totalresultatet i     
affärssegmentet Finland.                            


MARKNADSOMRÅDET SVERIGE                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning           |    230,5 |    238,4 |   1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst          |     2,7 |     2,1 |     16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %        |     1,2 |     0,9 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omsättningen i Sverige minskade till 230,5 miljoner euro (238,4 miljoner euro  
2009). Räknat i euro minskade omsättningen med 4 procent och räknat i kronor med
12 procent. Nedgången berodde på en planerad minskning av exporten.       

Rörelsevinsten steg däremot till 2,7 miljoner euro (2,1 milj. euro år 2009).  
Motsvarande siffra för fjolåret innehåller engångskostnader på 1,2 miljoner   
euro.                                      

I mars lyckades försäljningen synnerligen väl och bl.a. har varumärket Pärsons 
smörgåsmat gått framåt snabbare än förväntat.                  

Den industriella omstrukturering som inleddes vid Scan i september 2009     
avancerar planenligt. Under det första kvartalet centraliserades slakten av   
nötkreatur till Linköping och styckningen av gris till Kristianstad, medan   
tillverkningen av hamburgarbiffar flyttades från Linköping till Skara. Det nya 
logistikcentret i Linköping har dessutom nått provkörningsfasen och tas i bruk 
hösten 2010.                                  

Målet är att uppnå en årlig utvecklingsnytta på 30 miljoner euro före utgången 
av år 2012.                                   

Omstruktureringen medför fortsättningsvis vissa extra produktionskostnader.   

Scan har gjort satsningar på produktion och marknadsföring av konsumentförpackat
kött. I mars tecknade bolaget ett samarbetsavtal med detaljhandelsbolaget Coop 
om leverans av konsumentförpackat kött. Det för svenska förhållanden betydande 
avtalet möjliggör nyinvesteringar i fråga om konsumentförpackat kött vid    
fabriken i Linköping. Antalet nya arbetstillfällen uppskattas till cirka 60.  


MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning           |    35,8 |     37,3 |     156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst          |     1,1 |     1,0 |      9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %        |     3,0 |     2,7 |      6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

På marknadsområdet Baltikum har AS Rakvere Lihakombinaat och AS Tallegg     
ytterligare förbättrat sin lönsamhet och stärkt sin marknadsställning, trots att
det svåra samhällsekonomiska läget och den stigande arbetslösheten i Baltikum  
medfört minskad konsumtion och ökande konkurrens. Omsättningen i Baltikum    
stannade under föregående års nivå, men tack vare anpassningar av        
produktsortimentet och framgångsrik kostnadshantering steg ändå rörelsevinsten. 

Rakvere-koncernens dotterbolag i Lettland AS Rigas Miesnieks meddelade i mars  
att bolaget tecknat ett intentionsavtal om förvärv av över 90 procent av    
lettiska AS Jelgavas Galas Kombinats, som specialiserat sig på rökta      
charkprodukter. Det planerade förvärvet stärker HKScan-koncernens ställning som 
branschledare i Lettland.                            


MARKNADSOMRÅDET POLEN                              
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| *)               |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning           |     63,9 |     56,4 |     251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst          |     4,2 |     1,6 |      9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %       |     6,6 |     2,9 |      3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.          

I Polen ökade Sokolów-koncernens omsättning för januari-mars med 13 procent,  
räknat i euro, jämfört med motsvarande period 2009, medan ökningen räknad i   
zloty var en procent. Lönsamheten i rörelsen har förbättrats avsevärt.     

Den lyckade påskförsäljningen, den starka frammarschen i de moderna       
detaljhandelskedjorna, den goda kostnadskontrollen, dotterbolagens framgångar  
och efterfrågan på exportmarknaden höjde Sokolóws resultat för det första    
kvartalet till 4,2 miljoner euro (1,6 milj. euro år 2009). Resultatet är det  
bästa för första kvartalet någonsin i bolagets historia.            

Lågkonjunkturen i Europa påverkar inte märkbart matkonsumtionen eller      
konsumenternas köpbeslut i Polen.                        


OMSTRUKTURERINGAR I KONCERNEN                          

HKScan Abp lade över ägandet av de finska bolagen på ett holdingbolag.     
Omstruktureringen syftade till att ge den ekonomiska rapporteringen och interna 
kontrollen klarare former och innebar att HKScan Abp:s produktionsrelaterade  
anläggningstillgångar i Finland samt aktierna i finska dotter- och intressebolag
överfördes till holdingbolaget HKScan Finland Oy den 1 januari 2010. HKScan Abp 
är ensam ägare i holdingbolaget.                        

Åtgärden var till sin karaktär juridisk och teknisk och påverkar inte den    
operativa verksamheten. HK Ruokatalo Oy och LSO Foods Oy, som svarar för    
verksamheten i Finland, fortsätter sin verksamhet som förut. Arrangemanget hade 
inga personaleffekter och påverkade inte moderbolagets eller dess aktieägares  
ställning. HK Ruokatalo Oy:s vd Jari Leija blev även vd för HKScan Finland Oy. 

För att säkra åtgången på finsk köttråvara inledde HK Ruokatalo Oy i början av 
året ett samarbete med familjeföretaget Kivikylän Kotipalvaamo Oy i västra   
Finland. HK Ruokatalo blev genom arrangemanget minoritetsägare i Kivikylä, medan
de nuvarande företagarna fortsätter driva den egentliga rörelsen.        
Då HK Ruokatalo har bestämmande inflytande konsolideras bolaget som ett     
dotterbolag.                                  


ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR                          

Styrelsen och HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja avtalade i januari 2010 att    
Perkonoja fortsätter som bolagets vd längre än tidigare meddelats. Perkonoja  
fortsätter som verkställande direktör till slutet av februari 2012, då han går i
pension. Enligt de tidigare planerna skulle han avgå med pension efter år 2010. 

Ekonom Olli Antniemi tillträdde den 1 januari 2010 posten som HKScan Abp:s   
strategi- och utvecklingsdirektör och blev samtidigt medlem i ledningsgruppen. 
Antniemi svarar för den strategiska planeringen med fokus på koncernsynergier  
och ledning av den strategiska processen. Antniemi har tidigare varit direktör 
vid HKScan-koncernens baltiska grupp, vd för Scan AB och var senast       
utvecklingsdirektör för HK Ruokatalo Oy.                    

Ledningsgruppen för HKScan Abp utgörs från den 1 januari 2010 av ordföranden vd 
Matti Perkonoja, ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen, strategi- och    
utvecklingsdirektör Olli Antniemi, HKScan Finland Oy:s vd Jari Leija och Scan  
AB:s vd Denis Mattsson. I ledningsgruppens sammanträden deltar även AS Rakvere 
Lihakombinaats vd Anne Mere och AS Talleggs vd Teet Soorm. Direktör Tero    
Hemmilä, som ingått i ledningsgruppen, övergick i ett annat företags tjänst i  
början av 2010. Ställföreträdare för HKScan Abp:s vd är ekonomi- och      
finansdirektör Irma Kiilunen.                          


INVESTERINGAR OCH FINANSIERING                         

Under första kvartalet år 2010 uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 18,9 
miljoner euro (12,7 milj. euro). Summan fördelade sig på produktionsanläggningar
i de olika marknadsområdena enligt följande: Finland 8,9 miljoner euro (4,0   
milj. euro), Sverige 6,0 miljoner euro (4,2 milj. euro) och Baltikum 2,1    
miljoner euro (1,1 milj. euro). HKScans andel av investeringarna i polska    
Sokolów var 1,9 miljoner euro (3,4 milj. euro).                 

Koncernens räntebärande skulder uppgick i slutet av mars till 435,0 miljoner  
euro (517,8 milj. euro). Den klara minskningen av lånebeloppet jämfört med   
motsvarande tid förra året är en följd av den i december 2009 genomförda    
emissionen som gav 78,0 miljoner euro. Av intäkterna från emissionen använde  
bolaget 20 miljoner euro för att betala tillbaka ett masskuldebrevslån i form av
egetkapitalinstrument (s.k. hybridlån). Resterande medel från emissionen    
användes för att amortera andra räntebärande skulder.              

Efter årsskiftet har den kraftiga uppgången för den svenska kronan och den   
polska zlotyn samt det ökande behovet av rörelsekapital medfört att bolagets  
räntebärande skulder stigit till 17,6 miljoner euro.              

Nettofinansieringskostnaderna har tack vare lägre räntenivå och minskande    
lånevolym sjunkit klart jämfört med året innan. De finansiella kostnaderna   
belastas fortsättningsvis av säkringskostnader som avser koncernens eget kapital
i estniska kronor. De outnyttjade kreditfaciliteterna uppgick den 31 mars 2010 
till 212,3 miljoner euro (155,4 milj. euro). Därtill hade koncernen övriga   
outnyttjade checkkonto- och liknande limiter till ett belopp av 42,0 miljoner  
euro (36,6 milj. euro). Av företagscertifikatprogrammet på 100 miljoner euro var
18,0 miljoner euro utnyttjat (8,0 milj. euro).                 

I slutet av mars var soliditeten 37,2 procent (29,5 %). Den i december 2009   
genomförda aktieemissionen bidrog i väsentlig grad till att koncernens soliditet
stärktes. Vid årsskiftet var soliditeten 37,1 procent.             


EGNA AKTIER                                   

Per 31.3.2010 innehade HKScan totalt 51 982 egna aktier av serie A med ett   
sammanlagt marknadsvärde av 0,52 miljoner euro (á 9,93 euro). Andelen av hela  
aktiestocken var 0,10 procent och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning     
utbetalas inte för egna aktier.                         


STYRELSENS GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN                        

Se avsnittet ”Händelser efter rapportperioden”.                 


PERSONAL                                    

Koncernens medelantal anställda under perioden januari-mars var 6 825 (6 968  
Q1/2009). Antalet anställda per marknadsområde var i genomsnitt följande:    

--------------------------------------------------------------------------------
|             |         Q1/2010 |         Q1/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland         |          2 183 |          2 218 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sverige         |          2 862 |          2 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltikum        |          1 780 |          1 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sokolów hade i medeltal 5 586 (5 700) anställda.                

Vid utgången av mars var personalfördelningen per land följande:        
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       31.3.2010 |       31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sverige           |        37,6 % |        39,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland           |        32,0 % |        31,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estland           |        23,0 % |        21,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Polen (Scan)         |         3,2 % |         2,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lettland           |         2,6 % |         3,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andra länder         |         1,6 % |         1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------


KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER                    

De största kortsiktiga osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet   
hänför sig till prisutvecklingen för råvaror och i fortsättningen eventuellt  
också tillgången på köttråvara. I fråga om de olika marknadsområdena finns det 
särskilt i Finland och Sverige osäkerhetsfaktorer som anknyter till hur väl   
programmen för utveckling av verksamheten lyckas.                

Det globala ekonomiska läget håller på att stabiliseras. Ständiga stora     
fluktuationer i koncernens centrala valutor kan påverka koncernens omsättning  
och resultat samt balansräkning. Särskilt en devalvering av de lokala valutorna 
kan ha en negativ effekt på koncernens verksamhet i Baltikum.          

Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan  
påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel ökad   
arbetslöshet. Förändringarna kan försvaga koncernens omsättning och resultat.  

Inom livsmedelsindustrin kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.  

De utdragna arbetsmarknadsförhandlingarna i Finland påverkar utvecklingen av  
försäljningen och lönsamheten negativt.                     

Koncernen är involverad i några rättsliga processer och tvister. Ärendena är  
under behandling, men bedöms inte kunna få någon väsentlig inverkan på     
koncernens finansiella ställning.                        HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN                         

(1) Bolaget meddelade den 9 april 2010 om tidigareläggning av vissa       
utvecklingsåtgärder i den finska verksamhetskedjan. Målsättningen är att stärka 
HK Ruokatalos ställning i Finland och upp en årlig resultatnytta på cirka 12  
miljoner euro.                                 

Enligt de preliminära planerna ska HK Ruokatalos produktion centraliseras och  
den produktion som nu sker via underleverantörer minskas. Planerna berör HK   
Ruokatalos samtliga produktionsanläggningar och alla anställda samt hela    
underleverantörsnätet i Finland. Enligt de preliminära planerna skulle ett   
verkställande av programmen innebära en minskning med cirka 200 årsverken i HK 
Ruokatalos verksamhetskedja. Då planerna specificerats inleds vederbörliga   
förhandlingar med personalen vid bolagen i det finska affärssegmentet.     

(2) Ordinarie bolagsstämman den 23 april 2010 fastställde moderbolagets och   
koncernens bokslut och beviljade styrelseledamöterna och verkställande     
direktören ansvarsfrihet för år 2009. I enlighet med styrelsens förslag     
beslutade bolagsstämman fastställa utdelningen till 0,22 euro per aktie     
motsvarande sammanlagt 11,9 miljoner euro.                   

Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex. Till styrelsen omvaldes Markku 
Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Murto samt Matti Karppinen. Pasi Laine och  
Otto Ramel invaldes som nya styrelsemedlemmar. Styrelsen utsåg Markku Aalto till
ordförande och Tiina Varho-Lankinen till vice ordförande. I båda fallen var det 
frågan om omval.                                

(3) Bolagsstämman beslutade att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy utses
till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, med 
Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, samt  
till revisorssuppleanter Mika Kaarisalo, CGR, och Pasi Pietarinen, CGR.     

(4) Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets 
egna aktier av serie A enligt följande:                     
Sammanlagt kan högst 3 500 000 aktier av serie A förvärvas, vilket motsvarar  
cirka 6,5 av aktiestocken och cirka 7,2 % av det samlade antalet aktier av serie
A.                                       

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget   
kapital. Egna aktier kan förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel 
på inköpsdagen eller till ett pris som bildas på annat sätt på marknaden.    

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a.   
genom derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till    
aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 
30 juni 2011.                                  

Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om 
förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2009.

(5) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av aktier och      
optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i    
aktiebolagslagen enligt följande:                        

Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att  
fatta beslut om antal aktier som skall emitteras. Med stöd av detta bemyndigande
kan dock högst 5 500 000 aktier av serie A emitteras. Maximiantalet för     
bemyndigandet motsvarar cirka 10,2 % av bolagets hela aktiestock och cirka 11,3 
% av bolagets aktier av serie A.                        

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission
av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet  
gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av 
aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av  
riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2011.          

Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2009 för
styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra  
särskilda rättigheter som berättigar till aktier.                

Syftet med bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier är 
att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om nödvändiga          
kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för 
att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad 
emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl
för åtgärderna, och bemyndigandena kan inte utnyttjas i strid med principen om 
aktieägarnas likställighet.                           

(6) HKScan Abp publicerade den 29 april 2010 ett börsmeddelande om en      
insiderundersökning avseende LSO Andelslags handel med aktier. Enligt uppgifter 
som kommit till HKScan Abp:s kännedom är förundersökningen och åtalsprövningen i
ärendet klar. Helsingfors häradsåklagare har fattat beslut om åtalseftergift i 
fråga om HKScans vd Matti Perkonoja och en av bolagets tjänstemän.       
Helsingfors häradsåklagare har beslutat väcka åtal för misstanke om grovt    
missbruk av insiderinformation mot sex personer som år 2006 hörde till LSO   
Andelslags ledning. Av dessa hör för närvarande tre till styrelsen för HKScan  
Abp. Åtalet grundar sig på de ifrågavarande personernas dåvarande positioner som
företrädare för LSO Andelslag och anknyter inte till personernas funktioner i  
ledningen för HKScan Abp.                            
HKScan följer upp hur rättsprocessen framskrider och granskar frågan senast när 
ett avgörande fällts i ärendet.                         


FRAMTIDSUTSIKTER                                

Efterfrågan på matvaror väntas fortsättningsvis förbli stabil på koncernens   
hemmamarknader och exportmarknaderna väntas återhämta sig något mot slutet av  
året. Effektiviseringsprogrammen och särskilt omstruktureringsprogrammet i   
Sverige samt det i Finland planerade effektivseringsprogrammet ger en god grund 
för en bättre utveckling av koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.      

De stridsåtgärder som i april inleddes i anslutning till koncernens rörelse i  
Finland uppskattas få en klart sänkande effekt på försäljnings- och       
totalresultatet i segmentet. Det väntas även leda till att koncernens lönsamhet 
för andra kvartalet stannar under fjolårets nivå.                

Eftersom resultatutvecklingen under första halvåret blir klart lägre än under  
motsvarande period i fjol, är bedömningen att koncernens rörelsevinst före   
engångsposter för helår stannar något under 2009 års nivå.           


*****                                      
TIDIGARE VÄGLEDNING                               
HKScan Abp, bokslutskommuniké 19.2.2010:                    

Koncernens rörelsevinst före engångsposter för hela året beräknas överträffa  
2009 års nivå, trots att marknadsläget under det första halvåret medför stora  
utmaningar.                                   

******                                     KONCERNBOKSLUT 1.1-31.3.2010                          


KONCERNENS RESULTATRÄKNING                           
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING            |    483,6 |    492,1 |   2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseintäkter och       |   -464,1 |    -470,5 |   -2 013,3 |
| rörelsekostnader         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretags    |     0,5 |     0,2 |     0,9 |
| resultat             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |    -14,6 |    -13,6 |    -57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSEVINST           |     5,5 |     8,2 |     55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter       |     2,2 |     1,9 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader      |    -4,8 |     -8,7 |    -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretags    |     1,0 |     0,3 |     2,0 |
| resultat             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT     |     3,9 |     1,7 |     37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatter          |     0,1 |     -1,3 |     -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÄKENSKAPSPERIODENS       |     4,0 |     0,4 |     32,5 |
| VINST/FÖRLUST          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS VINST/FÖRLUST     |       |       |       |
| HÄNFÖRLIG TILL:         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets aktieägare     |     3,4 |     0,1 |     29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteten           |     0,6 |     0,3 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa              |     4,0 |     0,4 |     32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:          
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie, före utspädning, |    0,06 |    0,00 |     0,64 |
| löpande verksamheten
euro/aktie  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie, efter utspädning, |    0,06 |    0,00 |     0,64 |
| löpande verksamheten
euro/aktie  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1-31.3                    
(miljoner euro)                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens vinst/förlust |     4,0 |     0,4 |     32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter    |       |       |       |
| skatt):              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser för     |     7,2 |    -6,4 |     1,8 |
| utlandsverksamhet         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan  |     0,4 |    -0,2 |     0,4 |
| säljas              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflödessäkring        |    -2,8 |    -0,6 |     -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT    |     4,8 |    -7,2 |     -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN |     8,8 |    -6,8 |     27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS TOTALRESULTAT      |       |       |       |
| HÄNFÖRLIGT TILL:         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets aktieägare     |     8,0 |    -6,9 |     24,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteten            |     0,8 |     0,1 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa               |     8,8 |    -6,8 |     27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Vid beräkning av nyckeltalet Resultat per aktie har den ränta på        
egetkapitalinstrument som upplupit under räkenskapsperioden, med korrigering för
skatt, rensats bort från räkenskapsperiodens resultat. Lånet har inte påverkat 
antalet aktier efter utspädning.                        

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      KONCERNENS BALANSRÄKNING                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Not |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriella tillgångar |   1. |     68,3 |    57,0 |    65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Affärsvärde       |   2. |     90,3 |    82,7 |    88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiella tillgångar  |   3. |    479,4 |    468,9 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andelar i        |    |     22,7 |    18,3 |    20,9 |
| intresseföretag     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar och    |    |     21,0 |    18,5 |    18,2 |
| övriga fordringar    |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar  |    |     11,1 |     9,8 |    10,5 |
| som kan säljas      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjuten skattefordran |    |     14,2 |     9,8 |    12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR |    |    707,0 |    665,1 |    685,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varulager        |   4. |    133,5 |    144,9 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar och    |    |    199,6 |    194,6 |    194,3 |
| övriga fordringar    |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskattefordringar |    |     0,3 |     1,5 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga finansiella    |    |     2,1 |     2,1 |     2,0 |
| tillgångar        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och bank      |    |     49,5 |    67,5 |    73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR |    |    385,1 |    410,7 |    389,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR        |    |   1 092,1 |   1 075,8 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital       |   5. |     66,8 |    66,8 |    66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överkursfond       |    |     74,2 |    73,5 |    74,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egna aktier       |    |     -0,0 |    -0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fond för verkligt värde |    |    146,7 |    95,5 |    149,7 |
| och andra fonder     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser  |    |     -7,1 |    -20,7 |    -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balanserade vinstmedel  |    |    115,7 |    96,3 |    111,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital hänförligt |    |    396,2 |    311,5 |    389,3 |
| till moderbolagets    |    |       |       |       |
| aktieägare        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsandel     |    |     9,5 |     5,5 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL       |    |    405,7 |    317,0 |    398,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE  |    |       |       |       |
| KAPITAL         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjuten skatteskuld  |    |     31,7 |    33,2 |    32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga       |    |    335,6 |    428,1 |    329,9 |
| räntebärande skulder   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga       |    |     5,0 |     5,3 |     5,9 |
| icke-räntebärande    |    |       |       |       |
| skulder         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionsåtaganden    |    |     3,5 |     3,6 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga       |    |     6,0 |     2,7 |     8,5 |
| avsättningar       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE  |    |    381,9 |    472,9 |    380,1 |
| KAPITAL         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGT FRÄMMANDE  |    |       |       |       |
| KAPITAL         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga       |    |     99,4 |    89,7 |    87,5 |
| räntebärande skulder   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och  |    |    199,0 |    193,1 |    202,0 |
| övriga skulder      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatteskuld    |    |     3,0 |     0,6 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga       |    |     3,1 |     2,4 |     2,8 |
| avsättningar       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGT FRÄMMANDE  |    |    304,5 |    285,8 |    295,1 |
| KAPITAL         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |    |   1 092,1 |   1 075,8 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL           
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 74 | -8, | 143 | 0, | 14 | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| KAPIT |  8 | ,2 |  4 | ,5 | 0 | ,6 | ,1 |   | ,6 | ,3 |   |  7 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 010  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa |   | 0, | -2, |   |  | 0, | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 0,8 | 8,8 |
| intäk |   | 1 |  4 |   |  | 3 |   |   |   |   |   |   |
| ter  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| och  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kostn |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ader |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| perio |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| den  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostn |   | -0 |   |   |  |  |   |   |   | -0, |   | -0,2 |
| ader |   | ,2 |   |   |  |  |   |   |   |  2 |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| relat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erade |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ersät |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrig |   |  |   |   |  | -1 |   |   |   | -1, | 0,0 | -1,0 |
| a   |   |  |   |   |  | ,0 |   |   |   |  0 |   |   |
| förän |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redov |   |  |   |   |  |  |   |   | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
| isat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| direk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t mot |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| vinst |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| medel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överf |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| öring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mella |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| poste |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvä |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| rv av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| egna |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öknin |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| g av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| andel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar i |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dotte |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| rbola |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| g   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdel |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| ning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 74 | -10 | 143 | 0, | 13 | -7, | 0,0 | 115 | 396 | 9,5 | 405, |
| KAPIT |  8 | ,2 | ,8 | ,5 | 0 | ,9 |  1 |   | ,7 | ,2 |   |  7 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 31.03 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| .2010 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 12 | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| KAPIT |  8 | ,5 |  2 |  7 | ,0 | ,2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 009  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa |   | -0 | -0, |   |  | -0 | -4, |   | -0, | -6, | 0,1 | -6,8 |
| intäk |   | ,1 | 8 |   |  | ,4 |  9 |   |  7 |  9 |   |   |
| ter  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| och  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kostn |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ader |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| perio |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| den  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostn |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,2 |   | 0,2 |
| ader |   | 2 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| relat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erade |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ersät |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrig |   |  |   |   |  | 0, |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| a   |   |  |   |   |  | 0 |   |   |   |   |   |   |
| förän |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redov |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| isat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| direk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t mot |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| vinst |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| medel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| **  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överf |   |  | 0,3 |   |  | -0 |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| öring |   |  |   |   |  | ,3 |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mella |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| poste |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvä |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| rv av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| egna |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| relat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erade |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ersät |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| som  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| regle |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ras  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| med  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| egetk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| apita |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| linst |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| rumen |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdel |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| ning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 11 | -20 | 0,0 | 96, | 311 | 5,5 | 317, |
| KAPIT |  8 | ,5 |  8 |  7 | ,0 | ,5 | ,7 |   |  3 | ,5 |   |  0 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 31.03 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| .2009 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4.  
Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övrigt eget kapital, 6. Övriga fonder, 
7. Omräkningsdifferenser, 8. Egna aktier, 9. Vinstmedel, 10. Andel hänförlig  
till moderbolagets aktieägare totalt, 11. Minoritetsandelar, 12 Summa      

*) Utgörs av hybridlån som klassificeras såsom eget kapital.          
**) Utgörs av ränta på hybridlån.                        

I delårsrapporten för år 2009 redovisades värderingar hänförliga till säkring av
nettoinvesteringar i Fonden för verkligt värde. I bokslutet för 2009 har    
redovisningssättet ändrats så att säkringarna bokförts så att de korrigerar   
omräkningsdifferenserna. Siffrorna för jämförelseåret har ändrats så att de   
motsvarar nuvarande praxis.                           


KASSAFLÖDESANALYS                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Den löpande verksamheten     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst           |     5,5 |     8,2 |    55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justeringar av rörelsevinsten  |     -0,7 |     2,3 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar          |     14,6 |     13,5 |    57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av avsättningar    |     -2,8 |     2,0 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av rörelsekapitalet  |    -27,2 |    -30,2 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter       |     2,2 |     1,9 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader      |     -4,8 |     -8,7 |    -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatter             |     0,1 |     -1,3 |    -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från rörelsen  |    -13,1 |    -12,4 |    97,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringsverksamheten     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar i      |    -16,1 |    -13,2 |    -43,7 |
| anläggningstillgångar      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avyttring av           |     1,5 |     0,5 |     2,9 |
| anläggningstillgångar      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar i dotterföretag  |     0,0 |      - |    -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärvade aktier i       |     -0,3 |     0,0 |    -0,3 |
| intresseföretag         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämnade lån           |     -0,7 |     0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Återbetalning av lånefordringar |     0,1 |     0,1 |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från       |    -15,5 |    -12,7 |    -40,8 |
| investeringar          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde före finansiering   |    -28,6 |    -25,1 |    56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansieringsverksamheten    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intäkter från aktieemission   |      - |      - |    76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amorteringar av         |      - |      - |    -20,0 |
| egetkapitalinstrument      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Upptagande av kortfristiga lån  |     31,2 |     16,7 |    46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av kortfristiga lån  |    -22,5 |     -2,7 |    -82,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Upptagande av långfristiga lån  |     10,4 |     10,8 |    74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av långfristiga lån  |    -16,0 |    -22,0 |   -160,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntor på hybridlån       |      - |      - |    -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning till aktieägare    |      - |      - |    -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärv av egna aktier      |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från       |     3,2 |     2,9 |    -76,5 |
| finansiering           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av likvida medel   |    -25,5 |    -22,2 |    -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel per 1.1      |     75,9 |     94,4 |    94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursdifferens i likvida medel  |     1,2 |     -2,6 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel per 31.3      |     51,6 |     69,6 |    75,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


NYCKELTAL                                    
De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie, före     |     0,06 |     0,00 |    0,64 |
| utspädning, euro         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie, efter      |     0,06 |     0,00 |    0,64 |
| utspädning, euro         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per aktie, 31.3   |     7,34 |     6,99 |    7,21 |
| euro 1)             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet, %           |     37,2 |     29,5 |    37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emissionsjusterat antal aktier  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| i genomsnitt, milj. st.     |     54,0 |     44,6 |    44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar i      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| anläggningstillgångar, milj.   |     18,9 |     12,7 |    41,3 |
| euro               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Medelantal anställda i      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| slutet av månaderna       |    6 825 |    6 968 |    7 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Exklusive minoritetens andel av eget kapital                 NOTER TILL KONCERNENS DELÅRSRAPPORT                       

REDOVISNINGSPRINCIPER                              

HKScan Abp:s delårsrapport för perioden 1.1-31.3.2010 är upprättad enligt IAS 34
Delårsrapportering. Samma värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som 
i årsredovisningen för 2009. Formlerna för beräkning av nyckeltal framgår av  
bokslutet för år 2009.                             

Sedan den 1 januari 2010 tillämpar koncernen följande IFRS-standarder och    
tolkningar:                                   

- Reviderade IFRS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (i 
kraft för räkenskapsår som börjar 1.7.2009 eller därefter) Den reviderade    
standarden kräver att effekterna av förändringar i innehavet i dotterbolag   
redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande   
inflytandet. Vid förlust av bestämmande inflytande värderas eventuellt     
kvarvarande innehav till verkligt värde i resultaträkningen. Motsvarande    
redovisningssätt tillämpas i fortsättningen även på innehav i intresseföretag  
(IAS 28) och andelar i samriskföretag (IAS 31). Som en följd av ändringen av  
standarden kan ett dotterbolags förluster riktas till minoriteten även då de  
överskrider värdet av minoritetens placering.                  Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.                


REDOVISNING PER SEGMENT (miljoner euro)                     
Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde               

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |    Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING           |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Finland            |    167,8 |     175,3 |    732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Sverige            |    230,5 |     238,4 |   1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltikum           |     35,8 |     37,3 |    156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Polen             |     63,9 |     56,4 |    251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Mellan segmenten       |    -14,3 |     -15,3 |    -53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen sammanlagt      |    483,6 |     492,1 |   2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSEVINST          |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Finland            |     -0,6 |      6,2 |    27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Sverige            |     2,7 |      2,1 |    16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltikum           |     1,1 |      1,0 |     9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Polen             |     4,2 |      1,6 |     9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Mellan segmenten       |     0,0 |      0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenten sammanlagt      |     7,4 |     10,9 |    62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens administrativa    |     -1,9 |    *)-2,8 |   *) -7,7 |
| kostnader            |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen sammanlagt      |     5,5 |      8,2 |    55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Inkl. avgångsvederlag av engångskaraktär för koncernens förre vd till ett  
belopp av 1,3 miljoner euro, redovisat under första kvartalet.         


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN                           


1. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR                   
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    65,7 |     57,8 |    57,8 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser       |     3,2 |     -0,4 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |     0,2 |     0,0 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     0,0 |     0,0 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar            |    -0,0 |     -0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |    -0,8 |     -0,5 |    -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |     0,0 |     0,1 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    68,3 |     57,0 |    65,7 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


2. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE                          
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    88,2 |     81,7 |    81,7 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser       |     2,1 |     -0,2 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |     0,0 |     1,2 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     0,0 |     0,0 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar            |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    90,3 |     82,7 |    88,2 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


3. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR                    
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    469,1 |    479,3 |    479,3 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser       |    10,0 |     -9,0 |     6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |    17,0 |     11,8 |    41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     0,0 |     0,3 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar            |    -2,3 |     -0,5 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |    -14,4 |    -12,9 |    -55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |     0,0 |     -0,1 |    -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    479,4 |    468,9 |    469,1 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


4. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Material och förnödenheter    |    82,6 |     94,9 |    73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor under tillverkning     |     7,8 |     7,4 |     7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Färdiga produkter         |    29,6 |     29,0 |    23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor               |     0,1 |     0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga omsättningstillgångar   |     3,9 |     4,1 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förskottsbetalningar       |     2,4 |     1,8 |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Levande djur IFRS 41       |     7,2 |     7,7 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa omsättningstillgångar    |    133,5 |    144,9 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------5. NOTER TILL EGET KAPITAL                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital |  Antal | Aktie-k | Överkurs | Fond för |   Egna | Summa |
| och      | uteståen | apital |  -fond | inbetalt |  aktier |    |
| överkursfond |    de |     |     | fritt EK |     |    |
|        |  aktier |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010   |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2010   |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

DERIVATÅTAGANDEN                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.3.2010 | 31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatinstrument, nominella värden |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat            |  * 136,5 |   106,8 |    104,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat            |   206,8 |   276,6 |    203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elderivat              |    11,1 |    8,7 |     10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatinstrument, verkliga värden |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat            |    -0,7 |    -0,8 |     -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat            |   -14,7 |   -15,0 |    -11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elderivat              |    -1,0 |    -2,5 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
* beloppet inkluderar 35,5 miljoner euro i valutaderivat som förföll i början av
april 2010 och som redan förlängts                       


KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER                      
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.3.2010 | 31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder mot vilka panter och    |      |      |       |
| inteck-               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ningar ställts som säkerhet     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lån från penninginrättningar   |    35,6 |    37,9 |     33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ställda säkerheter         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - fastighetsinteckningar      |    53,1 |    40,2 |     55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - panter              |    32,4 |    20,1 |     30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - företagsinteckningar       |    21,4 |    15,9 |     20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| För intresseföretag         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - borgen              |    5,0 |    5,5 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| För andra              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - borgen och panter         |    11,7 |    11,2 |     12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga egna ansvarsförbindelser   |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingansvar            |    20,6 |    20,0 |     19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyresansvar             |    41,7 |    43,7 |     40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga ansvar            |    6,1 |    4,5 |     5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  Q1/2010 |  Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning till intresseföretag  |    9,2 |    7,4 |     34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Köp från intresseföretag      |    9,2 |    9,3 |     35,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar och övriga      |    2,0 |    1,8 |     2,5 |
| fordringar             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och övriga    |    9,1 |    8,7 |     8,5 |
| skulder               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppsägningsersättning till     |    0,0 |    1,3 |     1,3 |
| verkställande direktören      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------


POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  Q1/2010 |  Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader för ersättningar till   |     - |    -3,6 |    -10,8 |
| anställda              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar  |     - |    0,0 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa poster av engångskaraktär   |     - |    -3,6 |    -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.                


Vanda den 4 maj 2010                              

HKScan Abp                                   
Styrelsen                                    Närmare upplysningar ges av vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till     
Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218.          


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets   
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,   
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt  
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln 
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har 
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.        


SÄNDLISTA:                                   
Nasdaq OMX, Helsingfors                             
Finansinspektionen                               
Centrala massmedia                               
www.hkscan.com

Attachments