DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1-30.6.2010                


HKSCAN UTVECKLAS INTERNATIONELLT, RESULTATET FÖR BÖRJAN AV ÅRET BELASTADES AV  
UTMANINGAR PÅ MARKNADSOMRÅDET FINLAND                      

* HKScan-koncernens lönsamhet fortsatte att utvecklas i Sverige, Baltikum och i 
synnerhet Polen.                                

* I Finland hade arbetstvisterna i april-maj en betydande inverkan på resultatet
för början av året.                               

* Koncernens rörelsevinst för hela början av året nådde inte 2009 års nivå och 
var 13,6 miljoner euro (22,5 miljoner euro).                  

* Koncernens omsättning var 985,9 miljoner euro (1 033,6 milj. euro).      
Omsättningsminskningen förklaras av lägre försäljningsvolymer som berodde främst
på arbetsmarknadstvisterna i Finland och nötbristen i Sverige.         
                                        
* Bolaget står fast vid sin prognos för resultatutvecklingen från        
Q1-delårsrapporten. Hela årets rörelsevinst före engångsposter beräknas stanna 
en aning under 2009 års nivå.                          


HKSCAN-KONCERNEN                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning     |  502,3 |  541,6 |   985,9 |  1 033,6 |  2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst    |   8,1 |   14,3 |   13,6 |   22,5 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, % |   1,6 |   2,6 |    1,4 |    2,2 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vinst/förlust före |   5,0 |   9,4 |    8,9 |   11,1 |   37,3 |
| skatt       |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per    |   0,07 |   0,16 |   0,13 |   0,15 |   0,64 |
| aktie, euro    |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      


APRIL-JUNI 2010                                 

- Koncernens omsättning under andra kvartalet var 502,3 miljoner euro (541,6  
milj. euro), dvs. 7,3 procent lägre än under jämförelseperioden 2009.      
- Rörelsevinsten var 8,1 miljoner euro (14,3 milj. euro).            
- I Finland belastades resultatet av arbetsmarknadstvisterna i april-maj och  
rörelsevinsten blev följaktligen negativ. Rörelsevinsten var -0,1 miljoner euro 
(6,7 milj. euro).                                
- I Sverige och Baltikum var rörelsevinsten på fjolårets nivå.         
- I Polen ökade rörelsevinsten ­avsevärt.                    


VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:                     

"HKScans andra kvartal motsvarade förväntningarna.               

I Finland hade vårens oförutspådda arbetsmarknadstvister en avgörande inverkan 
på kvartalets negativa resultat. Den svaga resultatutvecklingen under första  
halvåret kräver snabba och kraftiga utvecklingsåtgärder inom hela        
verksamhetskedjan.                               

Det industriella struktur- och effektiviseringsprogrammet som pågår i Sverige  
har framskridit enligt den planerade tidtabellen. Programmets resultatverkningar
börjar synas under kvartal tre.                         

I Baltikum var Rakvere Lihakombinaats och Talleggs resultatutveckling god i en 
svår verksamhetsmiljö. Balanseringen av verksamhetsmiljön som inletts under   
början av året stärker vår uppfattning om den positiva trenden i de baltiska  
bolagens resultatutveckling.                          

I Polen ökade lönsamheten för Sokolóws affärsverksamhet kraftigt. Den      
kraftigaste utvecklingen skedde inom den moderna detaljhandeln. En stabil    
ägarbas tillsammans med Sokolóws marknadsställning skapar utmärkta       
förutsättningar för bolagets framtida utveckling.                

HKScan-koncernens nyckelmål är att öka lönsamheten. För att bibehålla      
konkurrenskraften och garantera den konsument- och kundupplevda kvaliteten pågår
flera stora utvecklingsprojekt inom koncernen.”                 


MARKNADSOMRÅDET FINLAND                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |  173,5 |  190,2 |  341,3 |  365,5 |   732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |  -0,1 |   6,7 |   -0,7 |   12,9 |   27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %   |  -0,1 |   3,5 |   -0,2 |   3,5 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Livsmedelsbranschens arbetsmarknadstvister i april-maj hade en klart negativ  
inverkan på försäljningen och helhetsresultatet på marknadsområdet Finland under
andra kvartalet. Arbetstvisternas negativa resultatinverkan har beräknats vara 
ca 0,5 miljoner euro för varje dag som arbetstvisten varade.          
Arbetsmarknadstvisternas inverkan märks ännu i tredje kvartalets försäljning och
resultat. Utmaningen är att åtgärda de slaktköer som uppstått under våren och  
att återställa marknadspositionerna.                      

Arbetsmarknadstvisternas inverkan och priskonkurrensen i synnerhet inom kött  
ledde till att andra kvartalets rörelsevinst i Finland blev negativt, dvs. -0,1 
miljoner euro (6,7 milj. euro).                         

Ändringen av EU:s marknadsstandard för fjäderfäkött som trädde i kraft i början 
av maj stärker på lång sikt marknadsställningarna för lokalt producerat färskt 
fjäderfäkött.                                  

Resultatutvecklingen under början av året har accelererat genomförandet av   
utvecklingsprojekten för koncernens affärsverksamhetskedja i Finland. De    
preliminära planerna för att stärka affärsverksamhetens lönsamhet som      
offentliggjordes i april omfattar hela verksamhetskedjan och genom åtgärderna  
eftersträvas resultatfördelar på 12 miljoner euro per år. När planerna     
preciserats inleds tillbörliga förhandlingar med personalen i bolagen i     
affärssegmentet Finland.                            

Vad gäller primärproduktionen koncentrerar HK Ruokatalo köttupphandlingen och  
primärproduktionen samt foderhandeln till ett bolag från början av 2011. Detta 
sker genom att foderbolaget Lounaisfarmis och HK Ruokatalos uppgifter inom   
broilerkedjans primärproduktion sammanslås med LSO Foods. Målet är att     
förtydliga och effektivisera primärproduktionens serviceprocesser, förenkla   
verksamheten samt att uppnå synergifördelar genom att sammanslå stödfunktioner. 

HKScan Finland Oy och Järvi-Suomen Portti Andelslag avtalade 24.6.2010 om ett  
affärsverksamhetsarrangemang. Det nya bolaget man planerar att grunda, där   
Järvi-Suomen Portti ingår som minoritetsägare, forsätter tillverkningen av   
köttprodukter vid Porttis nuvarande produktionsanläggning i S:t Michels. För  
verksamhetens fortsättning knyts ett långvarigt hyresavtal gällande användningen
av fabriksfastigheten. Den planerade affären omfattar produktionsutrustningen  
vid fabriken i Tikkala samt Järvi-Suomen Porttis varumärken. Det nya bolaget  
fortsätter marknadsföringen och försäljningen av Porttis produkter.       
Arrangemanget väntar på utlåtande från Konkurrensverket.            

Det fyraåriga arbetsvillkorsavtalet som slöts i maj och den förpliktelse till  
arbetsfred den innefattar skapar en grund för en stabil utveckling för     
verksamheten.                                  

I resultatet för andra kvartalet ingår en utgift av engångskaraktär på 0,9   
miljoner euro som orsakades av saneringen av jorden vid fabriksfastigheten i Åbo
som såldes i slutet av 2006. Utgiften har redovisats i koncernförvaltningens  
utgifter. Utgiften ingår inte i rörelsevinsten för affärssegmentet Finland.   


MARKNADSOMRÅDET SVERIGE                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |  241,9 |  264,5 |  472,3 |  502,9 |  1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |   3,1 |   3,0 |   5,7 |   5,1 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %   |   1,3 |   1,1 |   1,2 |   1,0 |    1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omsättningen för marknadsområdet Sverige sjönk räknat såväl i euro som i kronor.
Minskningen berodde bl.a. på leveransproblem som förorsakades av nötbristen och 
inkörningen av logistikcentralen. Kvartalets rörelsevinst var 3,1 miljoner euro 
(3,0 milj. euro).                                

Bristen på svenskt nötkött belastade marknadsområdets resultatutveckling. I   
Sverige sjönk självförsörjningsgraden inom nötkött till 50 procent vilket ökade 
upphandlingspriserna för svenskt nötdjur under perioden. Förändringen kunde inte
överföras på försäljningspriserna lika snabbt.                 

Den industriella omstruktureringen inom Scan som inleddes i september 2009   
framskrider enligt planerna och schemat. Under första kvartalet koncentrerades 
nötslaktningen till Linköping, styckningen av svin till Kristianstad och    
tillverkningen av hamburgerbiffar flyttades från Linköping till Skara. Under  
andra kvartalet har fabriken för konsumentpackat kött flyttats från Uppsala till
Linköping. Därtill håller den nya logistikcentralen i Linköping på att köras  
igång. På grund av svårigheter med driftstarten vid logistikcentralen sjönk   
leveranssäkerheten i Sverige i juni och problemen har fortsatt i juli. Under  
kvartal tre försöker man uppnå normal leveranssäkerhet.             

Omstruktureringen har orsakat och orsakar ännu under kvartal tre extra kostnader
som hänför sig till logistiken och flyttandet av produktionen.         

I början av juni undertecknade Scan AB ett avtal om att flytta         
produktionsanläggningen i Visby på Gotland till ett nytt bolag. Meningen är att 
Gotlands Slagteri AB ska inleda verksamheten i början av september 2010 och den 
ägs av Svenskt Butikskött AB med en andel på 75 procent och Scan AB med en andel
på 25 procent. Samtidigt blir Scan delägare i Svenskt Butikskött med en andel på
25 procent. Syftet med det nya bolaget är att fortsätta verksamheten i samma  
omfattning som tidigare och vidare att stödja utvecklingen av köttproduktionen 
på Gotland.                                   


MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |   40,2 |   40,9 |   76,0 |   78,2 |   156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |   3,3 |   3,5 |   4,3 |   4,5 |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %  |   8,1 |   8,6 |   5,7 |   5,8 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Den baltiska verksamhetsmiljön var fortfarande krävande på grund av recessionen,
ökande konkurrens och konsumenternas minskade köpkraft. Omsättningen för HKScans
Baltikumdivision under andra kvartalet var på föregående års nivå. Resultatet  
för andra kvartalet var 3,3 miljoner euro (3,5 milj. euro).           

Rakvere Lihakombinaat och Tallegg bibehåller sin konkurrenskraft genom att   
anpassa produktutbudet och genom strikt kostnadskontroll. Som helhet är     
resultatet för HKScans Baltikumdivision på en god nivå och rörelsevinstprocenten
är högst av alla koncernens marknadsområden, dvs. 8,1 % (8,6 %).        

Rakverekoncernens dotterbolag i Lettland, AS Rigas Miesnieks, undertecknade i  
mars ett avtal om att förvärva en andel på 90 procent i lettiska AS Jelgavas  
Galas Kombinats, som är specialiserat på rökta charkvaror. Förvärvet stärker  
HKScan-koncernens ställning som branschledare i Lettland. De lettiska      
konkurrensmyndigheterna godkände affären i slutet av juni.           

För att effektivisera verksamheten i Lettland sammanslås Rigas Miesnieks och  
Jelgavas Galas Kombinats försäljning och logistik från början av september.   
Produktionsverksamheten i Riga flyttas huvudsakligen till Jelgavas nya och   
effektiva anläggning under nästa år. Bolagets expedition och förvaltning stannar
i Riga.                                     


MARKNADSOMRÅDET POLEN                              
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| *)          | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |   66,0 |   60,9 |  129,9 |  117,3 |   251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |   4,0 |   2,5 |   8,3 |   4,1 |    9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %  |   6,1 |   4,1 |   6,4 |   3,5 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.          

Under andra kvartalet i Polen ökade Sokolóws omsättning med 8,3 procent jämfört 
med motsvarande period år 2009 räknat i euro, men räknat i zloty sjönk den 2,4 
procent. Orsaken var den hårda konkurrensen som ledde till sänkta        
försäljningspriser för kött. Därtill minskade vårens översvämningar i Polen   
försäljningen under denna period.                        

En kraftig avancering i den moderna detaljhandelns kedjor, god kostnadskontroll,
dotterbolagens framgång samt aktiviteten på exportmarknaderna ökade andra    
kvartalets rörelsevinst till 4,0 miljoner euro (2,5 miljoner euro 2009).    

Lönsamheten för Sokolóws verksamhet har stigit till en ny nivå under början av 
året och överskridit koncernens långsiktiga mål för rörelsevinsten.       


OMSTRUKTURERINGAR I KONCERNEN                          

HKScan Abp lade över ägandet av de finska bolagen på ett holdingbolag.     
Arrangemanget som förtydligar den ekonomiska redovisningen och den interna   
revisionen genomfördes som en överlåtelse av affärsverksamhet 1.1.2010 så att  
HKScan Abp:s produktionsrelaterade anläggningstillgångar i Finland samt aktierna
i finska dotter- och intressebolag överfördes till holdingbolaget HKScan Finland
Oy. HKScan Abp är ensam ägare i holdingbolaget.                 

Åtgärden var till sin karaktär juridisk och teknisk och påverkar inte den    
operativa verksamheten. HK Ruokatalo Oy och LSO Foods Oy, som svarar för    
verksamheten i Finland, fortsätter verksamheten som förut. Arrangemanget hade  
inga personaleffekter och påverkade inte moderbolagets eller dess aktieägares  
ställning. HK Ruokatalo Oy:s vd Jari Leija blev även vd för HKScan Finland Oy. 

För att garantera den finska köttråvarans åtgång inledde HK Ruokatalo i början 
av året samarbete med familjeföretaget Kivikylän Kotipalvaamo Oy som är verksamt
i västra Finland. Samarbetet förverkligas så att HK Ruokatalo är minoritetsägare
i Kivikylä medan de nuvarande företagarna fortsätter den egentliga       
affärsverksamheten. Företaget konsolideras på basis av bestämmanderätten som  
dotterbolag.                                  

Rakverekoncernens dotterbolag i Lettland, AS Rigas Miesnieks, undertecknade i  
mars ett avtal om att förvärva en andel på 90 procent i lettiska AS Jelgavas  
Galas Kombinats, som är specialiserat på rökta charkvaror. De lettiska     
konkurrensmyndigheterna godkände affären i slutet av juni.           


ÄNDRINGAR I ORGANISATIONEN                           

Styrelsen och HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja avtalade i januari 2010 att    
Perkonoja fortsätter som bolagets vd längre än tidigare meddelats. Perkonoja  
fortsätter som verkställande direktör till slutet av februari 2012, då han går i
pension. Enligt de tidigare planerna skulle han avgå med pension efter år 2010. 

Ekonom Olli Antniemi tillträdde den 1 januari 2010 posten som HKScan Abp:s   
strategi- och utvecklingsdirektör och blev samtidigt medlem i ledningsgruppen. 
Antniemi svarar för den strategiska planeringen med fokus på koncernsynergier  
och ledning av den strategiska processen. Antniemi har tidigare varit direktör 
vid HKScan-koncernens Baltikumdivision, varit vd för Scan AB och har senast   
varit utvecklingsdirektör för HK Ruokatalo Oy.                 

Ledningsgruppen för HKScan Abp utgörs från den 1 januari 2010 av ordföranden vd 
Matti Perkonoja, ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen, strategi- och    
utvecklingsdirektör Olli Antniemi, HKScan Finland Oy:s vd Jari Leija och Scan  
AB:s vd Denis Mattsson. I ledningsgruppens sammanträden deltar även AS Rakvere 
Lihakombinaats vd Anne Mere och AS Talleggs vd Teet Soorm. Direktör Tero Hemmilä
som ingått i ledningsgruppen övergick i ett annat företags tjänst i början av  
2010. Ställföreträdare för HKScan Abp:s vd är ekonomi- och finansdirektör Irma 
Kiilunen.                                    


INVESTERINGAR OCH FINANSIERING                         

Under andra kvartalet 2010 uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 18,0   
miljoner euro (11,8 milj. euro Q2/2009). I januari-juni 2010 utgjorde      
bruttoinvesteringarna 36,9 miljoner euro (24,5 milj. euro Q1-Q2/2009). Summan  
fördelade sig på produktionsanläggningar per marknadsområde enligt följande:  
Finland 13,3 miljoner euro (7,1 milj. euro), Sverige 14,1 miljoner euro (9,9  
milj. euro) och Baltikum 6,0 miljoner euro (2,1 milj. euro). HKScans andel av  
investeringarna i polska Sokolów var 3,5 miljoner euro (5,4 milj. euro).    

I slutet av juni uppgick koncernens räntebärande skulder till 465,6 miljoner  
euro (495,6 milj. euro). I årsskiftet uppgick de räntebärande skuldernas    
bruttomängd till 417,4 miljoner euro. Minskningen av lånemängden jämfört med  
motsvarande period året innan (Q2/2009) beror på aktieemissionen på 78,0    
miljoner euro som genomfördes i december 2009. Av intäkterna från emissionen  
använde bolaget 20 miljoner euro för att betala tillbaka ett masskuldebrevslån i
form av egetkapitalinstrument (s.k. hybridlån). Resterande medel från emissionen
användes för att amortera andra räntebärande skulder.              

Den svenska kronans kraftiga uppsving efter årsskiftet, ett ökat behov av    
rörelsekapitalfinansiering och utdelningarna har ökat bolagets räntebärande   
bruttoskulder under början av året.                       

Till följd av den sänkta räntenivån, den minskade lånemängden samt sänkta    
kostnader för egetkapitalskydd i estniska kronor har              
nettofinansieringskostnaderna minskat klart jämfört med föregående år. De    
outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick 30.6.2010 till 212,0 miljoner 
euro (155,1 milj. euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkonto- 
och liknande limiter till ett belopp av 22,6 miljoner euro (39,3 milj. euro). Av
företagscertifikatprogrammet på 100 miljoner euro var 23,0 miljoner euro    
utnyttjat (3,0 milj. euro).                           

I slutet av juni var soliditeten 35,2 procent (29,8 %). Stärkningen av     
soliditeten påverkades väsentligt av aktieemissionen som genomfördes i december 
2009. Vid årsskiftet var soliditeten 37,1 procent.               


INSIDERUNDERSÖKNINGEN AVSEENDE LSO ANDELSLAGS HANDEL MED AKTIER         

Enligt uppgift som HKScan Abp fått 29.4.2010 har förundersökningen och     
åtalsprövningen gällande LSO Andelslags aktieaffärer i augusti 2006       
färdigställts. Helsingfors häradsåklagare fattade beslut om att inte väcka åtal 
mot HKScans vd Matti Perkonoja och en annan anställd vid bolaget.        

Helsingfors häradsåklagare beslöt väcka åtal mot sex personer som hörde till LSO
Andelslags ledning år 2006 för misstänkt grovt missbruk av insiderinformation. 
Av dessa personer är tre för närvarande medlemmar i HKScan Abp:s styrelse.   
Åtalet grundar sig på de ifrågavarande personernas dåvarande positioner som   
företrädare för LSO Andelslag och hänför sig inte till personernas funktioner i 
ledningen i HKScan Abp.                             

HKScan följer med hur rättsprocessen framskrider och granskar ärendet senast då 
resultatet från processen är klart.                       


EGNA AKTIER                                   

Per 30.6.2010 innehade HKScan totalt 51 982 egna aktier av serie A med ett   
sammanlagt marknadsvärde av 0,39 miljoner euro (á 7,55 euro). Andelen av hela  
aktiestocken var 0,10 procent och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning     
utbetalas inte för egna aktier.                         


ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT                         

Ordinarie bolagsstämman 23.4.2010 fastställde moderbolagets och koncernens   
bokslut och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören     
ansvarsfrihet för året 2009. I enlighet med styrelsens förslag beslutade    
bolagsstämman fastställa utdelningen till 0,22 euro per aktie motsvarande    
sammanlagt 11,9 miljoner euro.                         

Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex. Till styrelsen omvaldes Markku 
Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Murto och Matti Karppinen. Pasi Laine och  
Otto Ramel utsågs till nya styrelsemedlemmar. Till ordförande omvalde styrelsen 
Markku Aalto och till vice ordförande omvaldes Tiina Varho-Lankinen.      

Till ordinarie revisorer för räkenskapsperioden 2010 utsågs revisionsbolaget  
PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och
Petri Palmroth, CGR. Till revisorssuppleanter valdes Mika Kaarisalo CGR och Pasi
Pietarinen CGR.                                 

Bemyndiganden som styrelsen fått av bolagsstämman presenteras i avsnittet    
”Gällande bemyndiganden för styrelsen”.                     


GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN                      

(1) Ordinarie bolagsstämman 23.4.2010 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om 
förvärv av bolagets egna aktier av serie A sålunda att högst 3 500 000 aktier  
förvärvas, vilket utgör ca 6,5 procent av hela aktiestocken och ca 7,2 procent 
av antalet A-aktier.                              

Egna aktier kan förvärvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan    
förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel på inköpsdagen eller till 
ett pris som bildas på annat sätt på marknaden.                 

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i  
form av derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till   
aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till   
30.6.2011 och upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om 
förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade 23.4.2009.    

(2) Bolagsstämman bemyndigade dessutom styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra  
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen bemyndigades att  
fatta beslut om emission av högst 5 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar 
ca 10,2 % av hela aktiestocken och ca 11,3 % av antalet A-aktier.        

Styrelsen kan fatta beslut om samtliga villkor i anslutning till emission av  
aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet   
gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av 
aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av  
riktad emission. Detta bemyndigande gäller till 30.6.2011 och upphäver     
bolagsstämmans bemyndigande av 23.4.2009 för styrelsen att fatta beslut om   
emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som    
berättigar till aktier.                             

Bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkändes för 
att styrelsen smidigt ska kunna fatta beslut om nödvändiga           
kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för 
att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad 
emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl
för åtgärderna, och bemyndigandena kan inte utnyttjas i strid med principen om 
aktieägarnas likställighet.                           


PERSONAL                                    

Koncernens medelantal anställda under perioden januari-juni var 7 136 (7 265  
anställda Q1-Q2/2009). Personalen fördelades per marknadsområde enligt följande:

--------------------------------------------------------------------------------
|                |      Q1-Q2/2010 |      Q1-Q2/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland            |        2 496 |         2 391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sverige            |        2 829 |         3 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltikum           |        1 811 |         1 807 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sokolóws medelantal anställda var 5 615 (5 656) personer.            


Personalen fördelades per land enligt följande:                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                |      30.6.2010 |       30.6.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sverige            |        33,2 % |        39,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland            |        38,5 % |        34,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estland            |        21,7 % |        19,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Polen (Scan)         |        2,9 % |         2,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lettland           |        2,3 % |         2,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| övriga länder         |        1,4 % |         1,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER                    

De största osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet hänför sig till 
prisutvecklingen för råvaror och i fortsättningen eventuellt också tillgången på
köttråvara. Marknadsområdsspecifika osäkerhetsfaktorer finns i synnerhet med  
anknytning till genomförandet av utvecklingsprogrammen för affärsverksamheten i 
Finland och Sverige.                              

Det globala ekonomiska läget håller på att stabiliseras. Ständiga stora     
fluktuationer i koncernens centrala valutor kan påverka koncernens omsättning  
och resultat samt balansräkning. Efterfrågesituationen på koncernens      
marknadsområden eller exportmarknader kan påverkas av förändringar i de     
ekonomiska konjunkturerna, till exempel ökad arbetslöshet. Förändringarna kan  
försvaga koncernens omsättning och resultat.                  

Eventuella oförutsägbara myndighetsförfaranden kan också skada bolagets     
verksamhet på exportmarknaderna.                        

Inom livsmedelsindustrin kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.  

Livsmedelsindustrins arbetsmarknadstvister i Finland i april-maj påverkar    
omsättnings- och resultatutvecklingen ännu under kvartal tre.          

Koncernen är involverad i några rättsliga processer och tvister. Ärendena är  
under behandling, men bedöms inte kunna få någon väsentlig inverkan på     
koncernens finansiella ställning.                        


FRAMTIDSUTSIKTER                                

Efterfrågan på matvaror väntas fortfarande förbli stabil på koncernens     
hemmamarknader och exportmarknaderna väntas återhämta sig något mot slutet av  
året. Effektiviseringsprogrammen för affärsverksamheten, i synnerhet den svenska
omstruktureringens framskridande, samt inledandet av effektiviseringsprogrammet 
som planeras i Finland ger en grund för en bättre utveckling inom koncernens  
konkurrenskraft och lönsamhet. Lönsamhetsutvecklingen förutsätter därtill att  
den finska verksamheten återhämtar sig från arbetsmarknadsstörningarnas     
verkningar.                                   

Denna framtidsprognos stärks av den goda resultatutvecklingen i de baltiska och 
polska segmenten, vilken också balanserar hela koncernens resultatutveckling.  

Eftersom resultatutvecklingen för första halvåret blev avsevärt lägre än för  
motsvarande period under fjolåret beräknas koncernens rörelsevinst för hela året
utan engångsposter stanna en aning under 2009 års nivå.             KONCERNBOKSLUT 1.1-30.6.2010                          


KONCERNENS RESULTATRÄKNING                           
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING       |  502,3 |  541,6 |  985,9 | 1 033,6 | 2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseintäkter och  | -479,9 |  -513,7 |  -944,0 |  -984,0 | -2 013,3 |
| rörelsekostnader    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av        |   0,3 |   0,1 |   0,8 |   0,2 |   0,9 |
| intresseföretagens   |     |     |     |     |     |
| resultat        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och   |  -14,5 |  -13,6 |  -29,1 |  -27,2 |  -57,2 |
| nedskrivningar     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSEVINST      |   8,1 |   14,3 |   13,6 |   22,5 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter  |   1,3 |   1,3 |   3,5 |   3,1 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader |  -4,9 |   -6,8 |   -9,7 |  -15,4 |  -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av        |   0,5 |   0,6 |   1,5 |   0,9 |   2,0 |
| intresseföretags    |     |     |     |     |     |
| resultat        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| VINST/FÖRLUST FÖRE   |   5,0 |   9,4 |   8,9 |   11,1 |   37,3 |
| SKATT         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatter     |  -0,8 |   -0,9 |   -0,6 |   -2,2 |   -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÄKENSKAPSPERIODENS  |   4,3 |   8,5 |   8,3 |   8,9 |   32,5 |
| VINST/FÖRLUST     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS       |     |     |     |     |     |
| VINST/FÖRLUST     |     |     |     |     |     |
| HÄNFÖRLIG TILL:    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets     |   3,6 |   7,5 |   7,0 |   7,6 |   29,9 |
| aktieägare       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsandel    |   0,7 |   1,0 |   1,2 |   1,3 |   2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa         |   4,3 |   8,5 |   8,3 |   8,9 |   32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:          

--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie,  |  0,07 |   0,16 |   0,13 |   0,15 |   0,64 |
| före utspädning (EUR), |     |     |     |     |     |
| löpande verksamheten  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie,  |  0,07 |   0,16 |   0,13 |   0,15 |   0,64 |
| efter utspädning    |     |     |     |     |     |
| (EUR), löpande     |     |     |     |     |     |
| verksamheten      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1-30.6.2010                  
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens  |   4,3 |   8,5 |   8,3 |   8,9 |   32,5 |
| vinst/förlust     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÖVRIGT TOTALRESULTAT  |     |     |     |     |     |
| (efter skatt):     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser |  -0,2 |   2,8 |   7,0 |   -3,6 |   1,8 |
| för utlandsverksamhet |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar |  -0,4 |   0,1 |   0,0 |   -0,1 |   0,4 |
| som kan säljas     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflödessäkring   |  -1,1 |   1,0 |   -3,9 |   0,4 |   -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SUMMA ÖVRIGT      |  -1,7 |   3,9 |   3,1 |   -3,3 |   -4,8 |
| TOTALRESULTAT     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SUMMA TOTALRESULTAT  |   2,6 |   12,4 |   11,4 |   5,6 |   27,6 |
| FÖR PERIODEN      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS       |     |     |     |     |     |
| TOTALRESULTAT     |     |     |     |     |     |
| HÄNFÖRLIGT TILL:    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets     |   1,9 |   11,2 |   9,9 |   4,3 |   24,8 |
| aktieägare       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteten      |   0,7 |   1,2 |   1,5 |   1,3 |   2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa         |   2,6 |   12,4 |   11,4 |   5,6 |   27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Vid beräkning av nyckeltalet Resultat per aktie har den ränta på hybridlån som 
upplupit under räkenskapsperioden, med korrigering för skatt, rensats bort från 
räkenskapsperiodens resultat. Lånet har inte påverkat det utspädda aktieantalet.

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      


KONCERNENS BALANSRÄKNING                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  Not |  30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA      |    |       |       |       |
| TILLGÅNGAR       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriella      |   1. |     69,2 |     60,7 |     65,7 |
| tillgångar       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Affärsvärde      |   2. |     90,9 |     83,7 |     88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiella tillgångar |   3. |    482,3 |    467,5 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andelar i       |    |     22,7 |     19,0 |     20,9 |
| intresseföretag    |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar och   |    |     20,6 |     19,8 |     18,2 |
| övriga fordringar   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar |    |     11,3 |     10,0 |     10,5 |
| som kan säljas     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjuten       |    |     13,2 |     9,7 |     12,3 |
| skattefordran     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA      |    |    710,2 |    670,4 |    685,0 |
| TILLGÅNGAR       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA      |    |       |       |       |
| TILLGÅNGAR       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättningstillgångar |   4. |    134,0 |    133,1 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljningsfordringar |    |    207,4 |    202,4 |    194,3 |
| och övriga fordringar |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskattefordringa |    |     2,2 |     1,4 |     0,2 |
| r           |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga finansiella   |    |     2,2 |     2,2 |     2,0 |
| tillgångar       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och       |    |     68,6 |     57,8 |     73,9 |
| banktillgodohavanden  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA      |    |    414,4 |    396,9 |    389,0 |
| TILLGÅNGAR       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR       |    |   1 124,6 |   1 067,2 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH    |    |       |       |       |
| SKULDER        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital      |   5. |     66,8 |     66,8 |     66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överkursfond      |    |     74,1 |     73,8 |     74,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egna aktier      |    |     -0,0 |     -0,0 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fond för verkligt   |    |    144,4 |     99,5 |    149,7 |
| värde och andra fonder |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser |    |     -6,1 |    -18,3 |    -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balanserade vinstmedel |    |    107,5 |     90,5 |    111,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital      |    |    386,6 |    312,3 |    389,3 |
| hänförligt till    |    |       |       |       |
| moderbolagets     |    |       |       |       |
| aktieägare       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsandel    |    |     9,4 |     5,3 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL      |    |    396,1 |    317,6 |    398,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE |    |       |       |       |
| KAPITAL        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjuten skatteskuld |    |     32,5 |     33,5 |     32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga      |    |    352,1 |    430,4 |    329,9 |
| räntebärande skulder  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga      |    |     5,0 |     4,7 |     5,9 |
| icke-räntebärande   |    |       |       |       |
| skulder        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionsåtaganden   |    |     3,5 |     3,6 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga      |    |     2,8 |     3,2 |     8,5 |
| resultatregleringar  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE |    |    395,9 |    475,3 |    380,1 |
| KAPITAL        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGT FRÄMMANDE |    |       |       |       |
| KAPITAL        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga      |    |    113,5 |     65,2 |     87,5 |
| räntebärande skulder  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och |    |    213,3 |    206,1 |    202,0 |
| övriga skulder     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatteskuld   |    |     2,8 |     0,3 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga      |    |     3,1 |     2,6 |     2,8 |
| resultatregleringar  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGT FRÄMMANDE |    |    332,7 |    274,3 |    295,1 |
| KAPITAL        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH    |    |   1 124,6 |   1 067,2 |   1 074,0 |
| SKULDER        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL               
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 74 | -8, | 143 | 0, | 14 | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| KAPIT |  8 | ,2 |  4 | ,5 | 0 | ,6 | ,1 |   | ,6 | ,3 |   |  7 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 01.01 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| .10  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa |   | -0 | -3, |   |  | -0 | 7,0 | 0,0 | 7,5 | 9,9 | 1,5 | 11,4 |
| intäk |   | ,1 |  8 |   |  | ,6 |   |   |   |   |   |   |
| ter  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| och  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kostn |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ader |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| perio |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| den  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostn |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| ader |   | 0 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| relat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erade |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ersät |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrig |   |  |   |   |  | -0 |   |   |   | -0, | 0,0 | -1,0 |
| a   |   |  |   |   |  | ,9 |   |   |   |  9 |   |   |
| förän |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redov |   |  |   |   |  |  |   |   | 0,4 | 0,4 | -0,2 | 0,2 |
| isat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| direk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t mot |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| vinst |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| medel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överf |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| öring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mella |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| poste |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvä |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| rv av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| egna |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dotte |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| rbola |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| g -  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| inneh |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| avsök |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Divid |   |  |   |   |  |  |   |   | -12 | -12 | -1,3 | -13, |
| end  |   |  |   |   |  |  |   |   | ,0 | ,0 |   |  3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 74 | -12 | 143 | 0, | 13 | -6, | 0,0 | 107 | 386 | 9,4 | 396, |
| KAPIT |  8 | ,1 | ,2 | ,5 | 0 | ,0 |  1 |   | ,5 | ,6 |   |  1 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 30.06 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| .10  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | * |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 12 | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| KAPIT |  8 | ,5 |  2 |  7 | ,0 | ,2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 009  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa |   | -0 | 0,3 |   |  | -0 | -2, |   | 6,8 | 4,3 | 1,3 | 5,6 |
| intäk |   | ,1 |   |   |  | ,3 |  5 |   |   |   |   |   |
| ter  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| och  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kostn |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ader |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| perio |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| den  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostn |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,3 |   | 0,3 |
| ader |   | 3 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| relat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erade |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ersät |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrig |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| a   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| förän |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redov |   |  |   |   |  |  |   |   | -1, | -1, |   | -1,2 |
| isat |   |  |   |   |  |  |   |   |  2 |  2 |   |   |
| direk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t mot |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| vinst |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| medel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| **)  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överf |   |  | 0,2 |   |  | 2, |   |   | -2, | 0,0 |   | 0,0 |
| öring |   |  |   |   |  | 5 |   |   |  7 |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mella |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| poste |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvä |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| rv av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| egna |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dotte |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| rbola |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| g -  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| inneh |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| avsök |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Divid |   |  |   |   |  |  |   |   | -9, | -9, | -0,7 | -10, |
| end  |   |  |   |   |  |  |   |   |  4 |  4 |   |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 73 | -1, | 66, | 20 | 14 | -18 | 0,0 | 90, | 312 | 5,3 | 317, |
| KAPIT |  8 | ,8 |  7 |  7 | ,0 | ,4 | ,3 |   |  5 | ,3 |   |  6 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 30.06 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| .09  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4.  
Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övrigt eget kapital, 6. Övriga fonder, 
7. Omräkningsdifferenser, 8. Egna aktier, 9. Vinstmedel, 10. Andel hänförlig  
till moderbolagets aktieägare totalt, 11. Minoritetsandelar, 12 Summa      

*) Utgörs av hybridlån som klassificeras såsom eget kapital.          
**) Utgörs av ränta på hybridlån.                        

I delårsrapporterna år 2009 redovisades värderingar hänförliga till säkring av 
nettoinvesteringar i Fonden för verkligt värde. I bokslutet för 2009 har    
redovisningssättet ändrats så att säkringarna bokförts så att de korrigerar   
omräkningsdifferenserna. Siffrorna för jämförelseåret har ändrats så att de   
motsvarar nuvarande praxis.                           


KASSAFLÖDESANALYS                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  Q1-Q2/2010 |  Q1-Q2/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseverksamhet        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst           |     13,6 |     22,5 |    55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justeringar av rörelsevinsten  |     -0,6 |     -2,0 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar          |     29,1 |     27,2 |    57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av avsättningar    |     -5,8 |     2,6 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av rörelsekapitalet  |    -25,4 |     -8,7 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter       |     3,5 |     3,1 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader      |     -9,7 |    -15,4 |    -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatter             |     -0,6 |     -2,2 |    -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från       |     4,1 |     27,1 |    97,4 |
| verksamheten           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar i      |    -35,7 |    -26,0 |    -43,7 |
| anläggningstillgångar      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avyttring av           |     2,3 |     1,5 |     2,9 |
| anläggningstillgångar      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar i dotterföretag  |     0,0 |     -0,3 |    -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärvade aktier i       |     0,0 |     0,0 |    -0,3 |
| intresseföretag         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämnade lån           |     -1,3 |     0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Återbetalning av lånefordringar |     1,1 |     0,2 |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från       |    -33,6 |    -24,6 |    -40,8 |
| investeringar          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde före finansiering   |    -29,5 |     2,5 |    56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiering           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intäkter från aktieemission   |     0,0 |     0,0 |    76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amorteringar av         |     0,0 |     0,0 |    -20,0 |
| egetkapitalinstrument      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Upptagande av kortfristiga lån  |     93,8 |     32,5 |    46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av kortfristiga lån  |    -67,4 |    -44,9 |    -82,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Upptagande av långfristiga lån  |     9,5 |     28,7 |    74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av långfristiga lån  |     -1,7 |    -41,6 |   -160,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntor på hybridlån       |     0,0 |     -1,3 |    -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning till aktieägare    |    -12,0 |     -9,4 |    -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärv av egna aktier      |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från       |     22,1 |    -36,0 |    -76,5 |
| finansiering           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av likvida medel   |     -7,4 |    -33,5 |    -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel per 1.1      |     75,9 |     94,4 |    94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursdifferens i likvida medel  |     2,3 |     -1,0 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel per 30,6      |     70,8 |     59,9 |    75,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


NYCKELTAL                                    
De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie, före     |     0,13 |     0,15 |    0,64 |
| utspädning, euro         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie, efter      |     0,13 |     0,15 |    0,64 |
| utspädning, euro         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital/aktie 30.6, euro 1) |     7,16 |     7,00 |    7,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet, %           |     35,2 |     29,8 |    37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emissionsjusterat antal aktier  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| i genomsnitt, milj. st.     |     54,0 |     39,3 |    44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar i      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| anläggningstillgångar, milj.   |     36,9 |     24,5 |    41,3 |
| euro               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal anställda i genomsnitt   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| i slutet av månaderna      |    7 136 |    7 265 |    7 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Exklusive minoritetens andel av eget kapital                 


NOTER TILL KONCERNENS DELÅRSRAPPORT                       

REDOVISNINGSPRINCIPER                              
HKScan Abp:s delårsrapport för perioden 1.1-30.60,2010 är upprättad enligt IAS 
34 Delårsrapportering. Samma värderingsprinciper har använts i delårsrapporten 
som i årsredovisningen för 2009. Formlerna för beräkning av nyckeltal framgår av
bokslutet för år 2009.                             

Sedan 01.01.2010 tillämpar koncernen följande IFRS-standarder och tolkningar:  

- Reviderade IFRS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (i 
kraft för räkenskapsår som börjar 1.7.2009 eller därefter). Den reviderade   
standarden kräver att effekterna av förändringar i innehavet i dotterbolag   
redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande   
inflytandet. Vid förlust av bestämmande inflytande värderas eventuellt     
kvarvarande innehav till verkligt värde i resultaträkningen. Motsvarande    
redovisningssätt tillämpas i fortsättningen även på innehav i intresseföretag  
(IAS 28) och andelar i samriskföretag (IAS 31). Som en följd av ändringen av  
standarden kan ett dotterbolags förluster riktas till minoriteten även då de  
överskrider värdet av minoritetens placering.                  

Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.                


REDOVISNING PER SEGMENT (miljoner euro)                     
Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde               

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING      |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Finland      |  173,5 |  190,2 |  341,3 |   365,5 |   732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Sverige      |  241,9 |  264,5 |  472,3 |   502,9 |  1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltikum      |  40,2 |   40,9 |   76,0 |   78,2 |   156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Polen       |  66,0 |   60,9 |  129,9 |   117,3 |   251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Mellan segmenten  |  -19,3 |  -15,0 |  -33,6 |   -30,3 |   -53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen sammanlagt |  502,3 |  541,6 |  985,9 |  1 033,6 |  2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSEVINST     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Finland      |  -0,1 |   6,7 |   -0,7 |   12,9 |   27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Sverige      |   3,1 |   3,0 |   5,7 |    5,1 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltikum      |   3,3 |   3,5 |   4,3 |    4,5 |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Polen       |   4,0 |   2,5 |   8,3 |    4,1 |    9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Mellan segmenten  |   0,0 |   0,0 |   0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenten sammanlagt |  10,3 |   15,7 |   17,6 |   26,6 |   62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Koncernens     | **)-2,1 |   -1,4 | **)-4,0 |  *) -4,1 |  *)-7,7 |
| administrativa    |     |     |     |      |      |
| kostnader      |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen sammanlagt |   8,1 |   14,3 |   13,6 |   22,5 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Inkl. avgångsvederlag av engångskaraktär för koncernens förre vd till ett  
belopp av 1,3 miljoner euro, redovisat under första kvartalet.         
**) Innefattar en för andra kvartalet redovisad utgift av engångskaraktär på 0,9
miljoner euro som orsakades av saneringen av jordmånen vid fabriksfastigheten i 
Åbo som såldes i slutet av 2006.                        


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN                           


1. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR                   
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Q1-Q2/2010 |  Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens  |    65,7 |     57,8 |     57,8 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser      |     4,5 |     0,2 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |     0,3 |     0,5 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     0,0 |     0,0 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar           |    -0,2 |     -0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |    -1,6 |     -1,1 |     -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |     0,4 |     3,4 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens  |    69,2 |     60,7 |     65,7 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


2. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE                          
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q2/2010 | Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    88,2 |    81,7 |     81,7 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser       |     2,7 |     0,2 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |     0,0 |     1,8 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     0,0 |     0,0 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar            |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    90,9 |    83,7 |     88,2 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


3. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR                    
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Q1-Q2/2010 |  Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens  |    469,1 |    479,3 |    479,3 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser      |     5,7 |     -3,9 |     6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |    37,5 |     23,1 |     41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     0,6 |     0,0 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar           |    -2,3 |     -1,5 |     -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |    -27,9 |    -26,1 |    -55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |    -0,4 |     -3,4 |     -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens  |    482,3 |    467,5 |    469,1 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


4. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Q1-Q2/2010 |  Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Material och förnödenheter    |    81,2 |     82,2 |     73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor under tillverkning     |     8,7 |     7,5 |     7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Färdiga produkter        |    29,1 |     28,8 |     23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor              |     0,2 |     0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga omsättningstillgångar   |     3,9 |     4,2 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förskottsbetalningar       |     3,0 |     2,1 |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Levande djur IFRS 41       |     7,9 |     8,2 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa omsättningstillgångar   |    134,0 |    133,1 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


5. NOTER TILL EGET KAPITAL                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital |  Antal | Aktie-k | Överkurs- |  Fond |   Egna | Summa |
| och      | uteståen | apital |   fond |   för |  aktier |    |
| överkursfond |    de |     |      | inbetal |     |    |
|        |  aktier |     |      | t fritt |     |    |
|        |     |     |      |  eget |     |    |
|        |     |     |      | kapital |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010   |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |      |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2010   |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |      |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


DERIVATÅTAGANDEN                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvar till följd av derivatavtal  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatinstrument, nominella värden |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat            |   98,8 |    110,8 |    104,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat            |   208,0 |    177,0 |    203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elderivat              |    10,3 |     8,6 |    10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Gängse värden för derivatavtal   |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat            |    0,0 |     0,1 |    -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat            |   -17,1 |    -13,4 |    -11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elderivat              |    0,0 |    -1,5 |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER                      
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder mot vilka panter och    |      |       |       |
| inteck-               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ningar ställts som säkerhet     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lån från kreditinstitut      |    37,4 |    37,2 |    33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ställda säkerhet          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - fastighetsinteckningar      |    50,4 |    47,3 |    55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - panter              |    31,4 |    23,2 |    30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - företagsinteckningar       |    20,3 |    16,1 |    20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| För intressebolagen         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - borgensförbindelser        |    5,0 |     5,5 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| För andra              |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - borgensförbindelser och panter  |    11,7 |    12,7 |    12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga egna ansvarsförbindelser   |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingansvar            |    19,6 |    19,0 |    19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyresansvar             |    41,2 |    39,1 |    40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga ansvar            |    6,2 |     4,2 |     5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Q1-Q2/2010 | Q1-Q2/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning till intresseföretag  |    18,0 |    15,2 |    34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Köp från intresseföretag      |    17,6 |    18,3 |    35,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljningsfordringar och övriga  |    2,1 |     1,4 |     2,5 |
| fordringar             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och övriga    |    9,0 |     8,7 |     8,5 |
| skulder               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppsägningsersättning till     |    0,0 |     1,3 |     1,3 |
| verkställande direktören      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Q1-Q2/2010 | Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader för ersättningar till   |     - |    -4,1 |    -10,8 |
| anställda              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar  |     - |    0,0 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utgift för sanering av jordmånen på |    -0,9 |     - |      - |
| en tomt som sålts          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa poster av engångskaraktär   |    -0,9 |    -4,1 |    -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.                


Vanda 10.08.2010                                

HKScan Abp                                   
Styrelsen                                    Närmare upplysningar ges av vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till     
Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218           

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets   
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,   
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt  
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln 
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har 
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.        


SÄNDLISTA:                                   
Nasdaq OMX, Helsingfors                             
Finansinspektionen                               
Centrala massmedier                               
www.hkscan.com

Attachments