HKSCAN HAR UNDERTECKNAT ETT AVTAL OM FÖRVÄRV AV DET LEDANDE DANSKA
FJÄDERFÄFÖRETAGET ROSE POULTRY A/S 

HKScan Abp ("HKScan") och ägarna till danska Rose Poultry A/S ("Rose Poultry")
- Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S och Hedegaard A/S − har
undertecknat ett avtal enligt vilket HKScan förvärvar Danmarks största
fjäderfäföretag. Avsikten är att slutföra förvärvet under innevarande höst. Ett
villkor för verkställandet av avtalet är att tillstånd erhålls från
konkurrensmyndigheterna. 

Om förvärvet blir av expanderar HKScans verksamhet på fjäderfämarknaden till
Danmark och Sverige och bolaget blir en av de ledande aktörerna inom
fjäderfämarknaden i Nordeuropa. Rose Poultry passar HKScan utmärkt i
strategiskt avseende och förvärvet utgör ett viktigt steg i utvecklingen av
bolagets fjäderfäverksamhet. 

Konsumtionen av fjäderfäkött ökar fortfarande globalt och på HKScans
marknadsområden. HKScan har ett starkt fotfäste på marknaden för fjäderfäkött i
Finland samt Baltikum. Bolagets varumärke för fjäderfäkött är i Finland
Kariniemen och i Estland Tallegg. 

Köpesumman för aktierna i Rose Poultry är högst 23,9 miljoner euro beroende på
vissa villkor gällande justering av köpesumman. Köpesumman erläggs dels som ett
kontant vederlag på högst 15,9 miljoner euro, dels som en riktad emission av
högst 1 000 000 A-aktier i HKScan åt säljarna. Parterna har dessutom avtalat
att HKScan har skyldighet att på yrkande av säljarna köpa tillbaka de nya
A-aktierna helt eller delvis till ett fast pris på 8,00 euro per A-aktie under
en tidsperiod som inleds 18 månader och upphör 21 månader efter köpslutsdagen.
De räntebärande nettoskulderna i Rose Poultrys balansräkning uppgår till cirka
47 miljoner euro. Den slutliga sammanlagda köpesumman preciseras i samband med
verkställandet av köpet. 

HKScans styrelse har i dag godkänt förvärvet och utnyttjat det bemyndigande att
emittera aktier som beviljades av ordinarie bolagsstämman den 23 april 2010
genom att besluta om en riktad emission. 

Det maximala antalet nya A-aktier som kan emitteras motsvarar cirka 2,06
procent av HKScans samtliga A-aktier som registrerats vid tiden för beslutet
och 0,64 procent av bolagets samtliga aktiers röstetal. 

Rose Poultry producerar årligen över 130 miljoner kilo fjäderfäkött som säljs
under bolagets varumärke Rose och under handelskedjornas egna varumärken.
Köttet säljs färskt, fryst och som charkprodukter på bolagets huvudmarknader
Danmark, Sverige och Storbritannien. Rose Poultry har tre
produktionsanläggningar i Danmark och sysselsätter cirka 1 000 anställda.
Omsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till över 200 miljoner euro. 


HKScan Abp
Matti Perkonoja
vd


Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till
Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 (0)10 570 6218. 


Presskonferens:
En presskonferens om förvärvet ordnas för media och analytiker på fredagen den
10 september 2010 kl. 10 i G.W. Sundmans auditorium, Södra kajen 16,
Helsingfors. Den som önskar delta ombeds anmäla sig per e-post till adress:
marja.siltala@hkscan.com. 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com