HKSCAN-KONCERNEN PLANERAR NYA STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR I FINLAND OCH SVERIGE

HKScan avser att åren 2011−2013 fortsätta effektiviseringen av strukturerna i
det finska dotterbolaget HKScan Finland och i det svenska dotterbolaget Scan
AB. HKScan-koncernens nya interna åtgärdsplaner syftar för Finlands del till en
utvecklingsvinst på 12,5 miljoner euro före utgången av 2011 och för Sveriges
del till 30 miljoner euro, så som angavs för ett år sedan. 

Utvecklingsplanerna siktar till att höja HKScans lönsamhet. I enlighet med
kundernas och konsumenternas krav syftar de planerade programmen dessutom till
att säkra produktutbudet, kvaliteten och en ansvarsfull verksamhet i hela
verksamhetskedjan. Programmen stärker även förutsättningarna för framtida
tillväxt och lönsamhet. 


PLANEN FÖR UTVECKLING AV VERKSAMHETSKEDJAN I FINLAND FRAMSKRIDER

De planer för utveckling av verksamheten som HKScan Finland berättade om i
april har nu specificerats. Målet med det planerade programmet är att stärka
bolagets ställning på hemmamarknaden i Finland samt att nu en utvecklingsvinst
på 12,5 miljoner euro före utgången av 2011. 

Programmet siktar till en bättre kostnadskonkurrenskraft för HK Ruokatalos
produktionsanläggningar samt, i enlighet med kundernas krav, en teknisk
utveckling av kvaliteten, leveranssäkerhet och produktkoncepten utan dyra
investeringar. 

Preliminärt planeras en starkare centralisering av produktionsfunktionerna.
Centraliseringar skulle göra det möjligt att uppnå den kostnadskonkurrenskraft
som krävs för framgång på marknaden.  Enligt planen kunde slakt och styckning
av gris centraliseras till Forssa, slakt och styckning av nöt till Outokumpu
samt tillverkningen av charkvaror och färdigmat till koncernens
produktionsanläggningar. Om planen verkställs överförs slakten av gris från
Mellilä till Forssa samt tillverkningen av charkvaror och färdigmat från Säkylä
till koncernens övriga produktionsanläggningar. 

Därutöver bedömer HKScan Finland behovet av underleverantörer samt deras roll
inom varje verksamhetsområde. 

En centralisering och märkbar förbättring av produktiviteten förutsätter
samarbetsvilja hos personalen, en ny verksamhetskultur samt anpassning till en
ny konkurrensmiljö i synnerhet vid bolagets största produktionsanläggningar i
Forssa, Eura och Vanda. Inom kort inleds förhandlingar om planen med
representanter för HK Ruokatalos personal. 

Om programmet genomförs skulle det innebära en minskning med ca 250 årsverken i
HKScan Finlands hela verksamhetskedja, inklusive underleverantörer och
funktioner som lagts ut på entreprenad, före utgången av år 2011. 

De investeringar som ansluter till programmet ingår i HKScan Finlands normala
årliga investeringsprogram och uppskattas orsaka extra kostnader på cirka tre
miljoner euro under åren 2010−2011. 


SVERIGE: PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV DEN INDUSTRIELLA STRUKTUREN UTVIDGAS

HKScan planerar att utvidga det för ett år sedan startade utvecklingsprogrammet
för marknadsområdet Sverige. Målet är att säkerställa en utvecklingsvinst på 30
miljoner euro. 

Enligt planen skulle produktionen av matkorv huvudsakligen centraliseras till
Linköping under åren 2011−2013. Det skulle betyda att varmkorvslinjerna vid
anläggningen i Örebro samt korvproduktionen i Kristianstad flyttas till
Linköping. Dessutom skulle produktionen av halvfabrikat under varumärket
Pärsons i Strövelstorp överföras till Scans övriga produktionsanläggningar. I
fråga om produktionsanläggningen i Skara är avsikten att under år 2011 hitta en
samarbetsmodell. 

Härutöver finns planer på att flytta huvudkontors- och administrativa
funktioner från Skara och Stockholm till Linköping. Efter flytten skulle
Stockholm ha kvar försäljningsfunktioner och funktioner som direkt stödjer
försäljningen. Om planerna verkställs kommer Linköpings ställning som
produktionsort att stärkas. 

Förhandlingar med arbetsmarknadsparterna har inletts med målsättningen att
planen ska verkställas. Om planen genomförs kommer antalet anställda vid Scan
att minska från nuvarande till cirka 2 500, i enlighet med det besked som gavs
för ett år sedan. Eventuella personaleffekter skulle främst beröra Örebro,
Kristianstad, Skara, Strövelstorp och Stockholm. 

De investeringar som anknyter till programmen ingår huvudsakligen i Scan AB:s
normala årliga investeringsprogram och beräknas ge upphov till extra kostnader
på cirka fyra miljoner euro åren 2011−2013. 


HKScan Abp


Matti Perkonoja
vd


Närmare upplysningar:
- HKScans vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via
Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218. 
- HKScan Finlands vd Jari Leija. Telefonmeddelanden till Leija kan lämnas via
Marja Säkö, tfn +358 10 570 2602. 
- Scan AB:s vd Denis Mattsson. Telefonmeddelanden till Mattsson kan lämnas via
Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218. HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com