DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1-30.9.2010                


HKSCANS TREDJE KVARTAL ENLIGT FÖRVÄNTNINGARNA; HKSCAN BLIR NORDEUROPAS LEDANDE 
FJÄDERFÄFÖRETAG OM DET I SEPTEMBER TECKNADE AVTALET OM FÖRVÄRV AV ROSE POULTRY 
GENOMFÖRS                                    

* Perioden juli-september gick enligt förväntningarna. Tack vare att      
verksamheten i Finland normaliserades, en avyttringvinst av engångsnatur    
noterades i Sverige och att bolaget gjorde mycket stora framsteg i Polen steg  
rörelsevinsten för tredje kvartalet till 18,8 miljoner euro (14,1 milj. euro). 

* Koncernens omsättning för nio månader var 1 518,3 miljoner euro(1 567,2 milj. 
euro) och rörelsevinsten 32,3 miljoner euro, vilket var något under föregående 
år (36,6 milj. euro).                              

* Bolaget står fast vid den resultatprognos som gavs i delårsrapporten för Q2. 
Då resultatutvecklingen för det första halvåret stannade klart under nivån för 
motsvarande period förra året, beräknas koncernens rörelsevinst före      
engångsposter för helår beräknas stanna något under 2009 års nivå.       


HKSCAN-KONCERNEN                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning     |  532,4 |  533,5 | 1 518,3 |  1 567,2 |  2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst    |  18,8 |   14,1 |   32,3 |   36,6 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, % |   3,5 |   2,6 |    2,1 |    2,3 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vinst / förlust  |   16,5 |   10,8 |   25,3 |   21,9 |   37,3 |
| före skatt     |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per    |   0,24 |  0,20 |   0,37 |   0,35 |   0,64 |
| aktie, euro    |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      


JULI-SEPTEMBER 2010                               

* Koncernens omsättning under tredje kvartalet var 532,4 miljoner euro (533,5  
milj. euro). Koncernens rörelsevinst var 18,8 miljoner euro (14,1 milj. euro). 

* Läget i Finland höll på att normaliseras efter vårens arbetskonflikt.     
Rörelsevinsten för tredje kvartalet var 6,8 miljoner euro (7,7 milj. euro).   

* I Sverige var rörelsevinsten 6,6 miljoner euro (2,5 milj. euro). Vinsten vid 
avyttring av fastigheter i Uppsala och Visby bidrog till ökad rörelsevinst. Å  
andra sidan har omstruktureringen fortsättningsvis medfört avsevärda extra   
kostnader.                                   

* I Baltikum belastades rörelsevinsten som förväntat av att Jelgavas Galas   
Kombinats konsoliderades med Rigas Miesnieks. Rörelsevinsten var 2,5 miljoner  
euro (3,4 milj. euro).                             

* I Polen näst intill fördubblades rörelsevinsten och uppgick till 4,3 miljoner 
euro (2,2 milj. euro).                             


VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:                     

"HKScans verksamhet under tredje kvartalet var som förväntat. Bolagets     
strategiska styrkor, den decentraliserade geografiska strukturen och de många  
produktsegmenten, stödjer en jämn och förutsebar utveckling av verksamheten. De 
företagsförvärv som gjorts harmonierar med HKScans tillväxtstrategi och omfattar
inga operativa eller ekonomiska risker av en storleksordning som skulle äventyra
en behärskad och långsiktig utveckling av bolaget.               

Koncernen har stärkt insatserna för att utveckla verksamhetens lönsamhet och  
effektivitet i Sverige och Finland. HKScan meddelade i september att bolaget  
planerar nya omstruktureringar för att utveckla verksamheten i marknadsområdena 
Finland och Sverige. I Finland ligger fokus på en betydande förbättring av   
produktiviteten i syfte att bibehålla konkurrenskraften på internationell nivå. 
I Sverige beslutade man utvidga det redan startade utvecklingsprogrammet för att
säkerställa den eftersträvade utvecklingsnyttan på 30 miljoner euro.      

Verksamhetsmiljön i Baltikum är till följd av nationalekonomiernas tillstånd  
fortsatt krävande, även om situationen balanserats något under de senaste    
månaderna. Rakvere Lihakombinaat och Tallegg uppvisade en fortsatt stark    
resultatutveckling.                               

I Polen ökade Sokolóws rörelsevinst avsevärt. Den positiva utvecklingen grundade
sig på en stärkt marknadsställning inom den moderna detaljhandeln samt på    
framgångar på exportmarknaderna.                        

De impairment-tester som görs varje kvartal visar inget behov av att omvärdera 
de testade balansvärdena.                            

HKScan Abp och danska Rose Poultry A/S:s ägare undertecknade i september ett  
avtal enligt vilket HKScan förvärvar Danmarks största fjäderfäföretag. Rose   
Poultry passar utmärkt in i HKScans strategi och om förvärvet genomförs blir  
HKScan det ledande bolaget på den nordeuropeiska fjäderfämarknaden. Avsikten är 
att slutföra köpet under innevarande år. Förvärvet förutsätter tillstånd från  
konkurrensmyndigheterna.                            

I Finland har HK Ruokatalos unika och omfattande utvecklingsprojekt Rybsgris  
fortskridit enligt tidsplanen. Innovationen lyfter grisköttet till en ny    
kvalitetsnivå och till toppen bland de hälsosamma köttprodukterna. HK      
Rybsgrisarna får ett foder med tillsats av inhemsk rybsolja. Tack vare oljan  
blir grisarnas fett naturligt bra för hjärtat. HK Ruokatalo lanserar de nya   
Rybsgrisprodukterna, som är smakfulla och gör gott för hjärtat, på       
konsumentmarknaderna i februari 2011."                     


MARKNADSOMRÅDET FINLAND                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      | 179,0 |  181,6 |  520,3 |  547,2 |   732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |  6,8 |   7,7 |   6,0 |   20,6 |   27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %   |   3,8 |   4,2 |   1,2 |   3,8 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

I Finland var rörelsevinsten 6,8 miljoner euro (7,7 milj. euro).        
Sommarens grillsäsong var lyckad och målen uppnåddes för försäljningens del.  
Efterfrågan på fjäderfäkött var större än väntat under perioden och överskred HK
Ruokatalos leveranskapacitet, vilket samtidigt begränsade bolagets uppnåbara  
resultatutveckling. HKScan Finlands övriga dotter- och intressebolag uppvisade 
en ytterst god utveckling för verksamheten och lönsamheten.           

Genom ett börsmeddelande i mitten av september preciserades de tidigare     
aviserade utvecklingsplanerna för verksamhetsområdet Finland. Målet med det   
planerade programmet är att stärka bolagets ställning och öka arbetets     
produktivitet i Finland samt att nå en utvecklingsnytta på 12,5 miljoner euro  
före utgången av 2011. Enligt de preliminära planerna ska            
produktionsverksamheten centraliseras kraftigt, och ett genomförande av     
programmet skulle innebära en minskning med ca 250 årsverken i HK Ruokatalos  
hela verksamhetskedja, inklusive underleverantörer och funktioner som lagts ut 
på entreprenad, före utgången av år 2011. Förhandlingar i frågan inleddes med  
representanter för HK Ruokatalos personal i början av november.         

Exportleveranserna till Ryssland från HK Ruokatalos produktionsanläggningar i  
Forssa och Mellilä avbröts i juli. Orsaken därtill var att de ryska       
myndigheterna hade belagt ett flertal finländska produktionsanläggningar inom  
livsmedelsbranschen med importförbud. För Melliläs del hävdes förbudet i slutet 
av augusti. Exportstoppet i Forssa har orsakat en viss ökning av lagren.    

HK Ruokatalo har i samarbete med sina samarbetspartners tagit fram ett nytt, mer
välsmakande griskött som gör gott för hjärtat, HK Rybsgris. Utvecklingsprojektet
har fortskridit planenligt och HK Ruokatalo lanserar de nya Rybsgrisprodukterna,
som gör gott för hjärtat, på konsumentmarknaderna i februari 2011.       


MARKNADSOMRÅDET SVERIGE                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      | 249,8 |  256,2 |  722,1 |  759,1 |  1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |  6,6 |   2,5 |  12,3 |   7,6 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %   |   2,6 |   1,0 |   1,7 |   1,0 |    1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

I Sverige stannade omsättningen under det tredje kvartalet något under förra  
årets nivå. Omsättningen var 249,8 miljoner euro (256,2 milj. euro). Orsakerna 
till minskningen var vissa leveransstörningar i samband med inkörningen av det 
nya logistikcentret samt den kraftiga ökningen av importen av nötkött, vilket  
har sänkt marknadspriset och konsumtionen av svenskt nötkött. Den stärkta    
svenska kronan har i avsevärd grad försvagat konkurrenskraften hos produktion  
som bygger på svensk råvara.                          

Rörelsevinsten var 6,6 miljoner euro (2,5 milj. euro). Den på rapportperioden  
bokförda vinsten vid avyttring av fastigheterna i Uppsala och Visby på 7,9   
miljoner euro bidrog till ökad rörelsevinst. Den pågående omstruktureringen   
orsakade under början av året extra kostnader på uppskattningsvis cirka 8    
miljoner euro, varav cirka 4,6 miljoner euro hänför sig till tredje kvartalet. 

Scans rikstäckande logistikcentrum i Linköping invigdes i augusti.       
Centraliseringen av varuleveranser innebär ökad klarhet i verksamheten och   
förenklar distributionsvägarna till nytta för såväl kunderna som Scan. De   
störningar som förekom i centralen vid ibruktagandet har åtgärdats och     
leveranssäkerheten håller på att nå den eftersträvade nivån.          
                                        
Pärsons pålägg uppvisade goda framgångar under tredje kvartalet. Även varumärket
Scan har stärkt sina positioner inom charkvaror.                

I september beslutade Scan AB utvidga det för ett år sedan startade       
utvecklingsprogrammet för att säkerställa den år 2009 aviserade eftersträvade  
utvecklingsnyttan på 30 miljoner euro. Enligt planen skulle produktionen av   
matkorv huvudsakligen flyttas från Örebro och Kristianstad till Linköping under 
åren 2011−2013. Dessutom skulle produktionen av halvfabrikat under varumärket  
Pärsons i Strövelstorp överföras till Scans övriga produktionsanläggningar.   
Härutöver finns planer på att flytta huvudkontoret och administrationen från  
Skara och Stockholm till Linköping.                       

Om planen genomförs kommer antalet anställda vid Scan att minska från nuvarande 
cirka 2 750 till cirka 2 500, i enlighet med det besked som gavs för ett år   
sedan.                                     


MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |  42,3 |   40,5 |  118,4 |  118,8 |   156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |   2,5 |   3,4 |   6,9 |   7,9 |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %  |   6,0 |   8,3 |   5,8 |   6,6 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

I Baltikum var rörelsevinsten för tredje kvartalet 2,5 miljoner euro (3,4 milj. 
euro). Resultatet belastades som förväntat av att det av Rakvere-koncernens   
dotterbolag i Lettland, AS Rigas Miesnieks, i början av året förvärvade bolaget 
Jelgavas Galas Kombinats konsoliderades med bolaget.              

I Baltikum håller svårigheterna i nationalekonomierna på att lätta, men     
arbetslösheten är hög och köpkraften därmed fortfarande svagare än normalt.   
Konkurrensen är sträng inom hela köttbranschen i Baltikum, och att nå resultat 
är en utmaning då konsumenterna gynnar förmånligare och mindre förädlade    
produkter.                                   
Rakvere-koncernens dotterbolag i Lettland AS Rigas Miesnieks har effektiviserat 
sina funktioner genom att från och med början av september slå samman      
försäljningen och logistiken vid Rigas Miesnieks och Jelgavas Galas Kombinats. 
Avsikten är att under nästa år centralisera bolagens produktion i huvudsak till 
Jelgavas nya och effektiva anläggning. Rigas Miesnieks expedition och      
förvaltning stannar i Riga. Sammanslagningen av funktionerna ger förutom    
kostnadsinbesparingar flexibilitet i det svåra läget på den lettiska      
köttmarknaden.                                 

I augusti färdigställdes en ny anläggning för hantering av animalt avfall vid  
Rakvere Lihakombinaat. Den nya anläggningen är Estlands effektivaste och    
miljövänligaste i sitt slag.                          


MARKNADSOMRÅDET POLEN                              
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| *)          | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning      |  76,9 |   69,2 |  206,8 |  186,5 |   251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst     |   4,3 |   2,2 |  12,5 |   6,4 |    9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rörelsevinst, %  |   5,6 |   3,2 |   6,1 |   3,4 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.          

Den starka utveckling som började i Polen i slutet av 2009 fortsatte även under 
det tredje kvartalet. Sokolóws rörelsevinst näst intill fördubblades och uppgick
till 4,3 miljoner euro (2,2 milj. euro). Omsättningen ökade jämfört med     
motsvarande period i fjol och var 76,9 miljoner euro (69,2 milj. euro).     

Sokolóws framsteg påverkades särskilt av bolagets framgångar i de moderna    
handelskedjornas stormarknaders sortiment. Även exporten ökade. Bolagets    
ekonomiska ställning är stabil och konkurrenskraften god.            

Tack vare stram kostnadskontroll har Sokolów dessutom lyckats bevara sin    
marginal trots att marknadspriserna har sjunkit.                


AVTAL OM FÖRVÄRV AV DET LEDANDE DANSKA FJÄDERFÄFÖRETAGET ROSE POULTRY A/S 
   
HKScan Abp ("HKScan") och ägarna till danska Rose Poultry A/S ("Rose Poultry") 
- Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S, Hedegaard A/S −     
undertecknade i september ett avtal enligt vilket HKScan förvärvar Danmarks   
största fjäderfäföretag. Avsikten är att slutföra köpet under hösten 2010.   
Verkställandet av avtalet förutsätter tillstånd från konkurrensmyndigheterna.  

Om köpet blir av expanderar HKScans verksamhet på fjäderfämarknaden till Danmark
och Sverige och bolaget blir Nordeuropas ledande aktör inom fjäderfä. Rose   
Poultry passar HKScan utmärkt i strategiskt avseende och förvärvet utgör ett  
viktigt steg i utvecklingen av bolagets fjäderfäverksamhet. Företagsförvärvet  
följer HKScan-koncernens strategi.                       

Köpesumman för aktierna i Rose Poultry är högst 23,9 miljoner euro och är    
beroende av vissa villkor gällande ändringar av köpesumman. Köpesumman erläggs 
dels som ett kontant vederlag på högst 15,9 miljoner euro, dels som en riktad  
emission av högst 1 000 000 A-aktier i HKScan. Parterna har dessutom avtalat att
HKScan har skyldighet att på yrkande av säljarna köpa tillbaka de nya A-aktierna
helt eller delvis till ett fast pris på 8,00 euro per aktie under en tidsperiod 
som inleds 18 månader efter köpslutet och upphör 21 månader efter köpslutet. I 
Rose Poultrys balansräkning ingår räntebärande nettoskulder på uppskattningsvis 
47 miljoner euro. Den slutliga sammanlagda köpesumman preciseras i samband med 
verkställandet av köpet.                            

HKScans styrelse godkände den 9 september 2010 förvärvet och beslutade att   
utnyttja den fullmakt att emittera aktier som beviljades av ordinarie      
bolagsstämman den 23 april 2010.                        

Det maximala antalet nya A-aktier som kan emitteras motsvarar cirka 2,06 procent
av HKScans samtliga aktier av A-serien som registrerats vid tiden för beslutet 
och ca 0,64 procent av samtliga aktiers röstetal.                

Rose Poultry producerar årligen över 130 miljoner kilo fjäderfäkött som säljs  
under bolagets varumärke Rose och under handelskedjornas egna varumärken. Köttet
säljs färskt, fruset och som charkprodukter på bolagets huvudmarknader Danmark, 
Sverige och Storbritannien. Rose Poultry har tre produktionsanläggningar i   
Danmark och sysselsätter cirka 1 000 anställda.                 


INVESTERINGAR OCH FINANSIERING                         

Under tredje kvartalet 2010 uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 15,2  
miljoner euro (9,3 milj. euro). I januari-september utgjorde          
bruttoinvesteringarna sammanlagt 52,2 miljoner euro (33,8 milj. euro). Summan  
fördelade sig på produktionsanläggningar per marknadsområde enligt följande:  
Finland 16,5 miljoner euro (9,0 milj. euro), Sverige 17,2 miljoner euro (13,7  
milj. euro) och Baltikum 12,4 miljoner euro (4,7 milj. euro) HKScans andel av  
investeringarna i polska Sokolów var 6,1 miljoner euro (6,4 milj. euro).    

I slutet av september uppgick koncernens räntebärande skulder till 458,8    
miljoner euro (483,6 milj. euro). Den räntebärande bruttoskulden vid årsskiftet 
var 417,4 miljoner euro. Minskningen av lånebeloppet jämfört med samma tidpunkt 
förra året (Q3/2009) beror på den aktieemission på 78,0 miljoner euro som    
genomfördes i december 2009. Av intäkterna från emissionen använde bolaget 20  
miljoner euro för att betala tillbaka ett masskuldebrevslån i form av      
egetkapitalinstrument (s.k. hybridlån). Resterande medel från emissionen    
användes för att amortera andra räntebärande skulder.              

Bolagets räntebärande bruttoskuld har under början av året ökat på grund av den 
efter årsskiftet stärkta svenska kronan (ca 11 %), ökat behov av driftskapital 
och aktieutdelningar.                              

Nettofinansieringskostnaderna har tack vare lägre räntenivå, minskande lånevolym
samt minskande kostnader för skydd av eget kapital i EEK-valuta sjunkit klart  
jämfört med året innan. De outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick den
30 september 2010 till 214,6 miljoner euro (169,2 milj. euro). Därtill hade   
koncernen övriga outnyttjade checkkonto- och liknande limiter till ett belopp av
27,1 miljoner euro (42,1 milj. euro). Av företagscertifikatprogrammet på 100  
miljoner euro var 17,0 miljoner euro utnyttjat (10,0 milj. euro).        

I slutet av september var soliditeten 35,8 % (31,1 %). Den i december 2009   
genomförda aktieemissionen påverkade i väsentlig grad koncernens soliditet. Vid 
utgången av året var soliditeten 37,1 procent.                 


INSIDERRÄTTEGÅNG AVSEENDE LSO ANDELSLAGS HANDEL MED AKTIER           

Rättegången avseende LSO Andelslags handel med aktier i augusti 2006 inleddes i 
början av november. HKScan följer upp rättsprocessens gång och granskar ärendet 
senast när resultatet av rättsprocessen föreligger.               

Helsingfors häradsåklagare beslutade väcka åtal för misstanke om grovt missbruk 
av insiderinformation mot sex personer som år 2006 hörde till LSO Andelslags  
ledning. Av dessa sitter tre personer i dag i styrelsen för HKScan Abp. Åtalet 
grundar sig på personernas dåvarande positioner som företrädare för LSO     
Andelslag och inte som styrelsemedlemmar i HKScan Abp.             

I april 2010 beslutade Helsingfors häradsåklagare att inte åtala HKScans    
verkställande direktör Matti Perkonoja och en funktionär vid bolaget.      


EGNA AKTIER                                   

Per 30.9.2010 innehade bolaget totalt 51 982 egna aktier av serie A med ett   
sammanlagt marknadsvärde av 0,41 miljoner euro (á 7,81 euro). Andelen av hela  
aktiestocken var 0,10 procent och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning     
utbetalas inte för egna aktier.                         


STYRELSENS GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN                        

(1) Ordinarie bolagsstämman 23.4.2010 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om 
förvärv av bolagets egna aktier av serie A sålunda att högst 3 500 000 aktier  
förvärvas, vilket utgör ca 6,5 procent av hela aktiestocken och ca 7,2 procent 
av antalet A-aktier.                              

Egna aktier kan förvärvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan    
förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel på inköpsdagen eller till 
ett pris som bildas på annat sätt på marknaden.                 

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a.   
genom derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till    
aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 
30 juni 2011 och upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta 
om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april  
2009.                                      

(2) Bolagsstämman bemyndigade dessutom styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra  
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen bemyndigades att  
fatta beslut om emission av högst 5 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar 
cirka 10,2 procent av hela aktiestocken och cirka 11,3 procent av antalet    
A-aktier.                                    

Styrelsen kan fatta beslut om samtliga villkor i anslutning till emission av  
aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet   
gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av 
aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av  
riktad emission. Detta bemyndigande gäller till den 30 juni 2011 och upphäver  
bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2009 för styrelsen att fatta beslut 
om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som  
berättigar till aktier.                             

Bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkändes för 
att styrelsen smidigt ska kunna fatta beslut om nödvändiga           
kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för 
att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad 
emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl
för åtgärderna, och bemyndigandena kan inte utnyttjas i strid med principen om 
aktieägarnas likställighet.                           


PERSONAL                                    

Koncernens medelantal anställda under perioden januari-september var 7 342   
(7 301 under Q1-Q3/2009). Antalet anställda per marknadsområde i genomsnitt   
fördelade sig enligt följande:                         

--------------------------------------------------------------------------------
|              |       Q1-Q3/2010 |       Q1-Q3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland          |         2 505 |          2 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sverige          |         2 976 |          3 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltikum         |         1 861 |          1 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sokolów hade i genomsnitt 5 665 (5 691) anställda.               


Personalfördelningen per land var följande:                   
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       30.9.2010 |        30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sverige          |         37,2 % |         38,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland          |         32,2 % |         32,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estland          |         21,9 % |         22,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lettland         |         4,2 % |          2,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Polen (Scan)       |         2,9 % |          3,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andra länder       |         1,5 % |          1,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------


KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER                    

De största kortsiktiga osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet   
hänför sig till prisutvecklingen för råvaror och i fortsättningen eventuellt  
också tillgången på köttråvara. Ett särskilt osäkerhetsmoment utgörs av hur väl 
affärsutvecklingsprogrammen i marknadsområdena Sverige och Finland lyckas.   

Det globala ekonomiska läget håller på att stabiliseras. Ständiga stora     
fluktuationer i koncernens centrala valutor kan påverka koncernens omsättning  
och resultat samt balansräkning.                        

Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan  
påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel ökad   
arbetslöshet. Förändringarna kan försvaga koncernens omsättning och resultat.  

Eventuella icke förutsebara myndighetsförfaranden kan inverka menligt på    
bolagets verksamhet på exportmarknaderna.                    

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig 
helt uteslutas.                                 

Koncernen är involverad i några rättsliga processer och tvister. Ärendena är  
under behandling, men bedöms inte kunna få någon väsentlig inverkan på     
koncernens finansiella ställning.                        


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT                      

Konkurrensmyndigheterna har godkänt HKScan Finland Oy:s och Järvi-Suomen Portti 
Osuuskuntas plan för bildande av ett nytt bolag. Bolaget fortsätter       
tillverkningen av charkvaror vid Porttis produktionsanläggning i Tikkala i S:t 
Michel. Målsättningen är att det nya bolaget ska inleda verksamheten senast vid 
årsskiftet 2010−2011. Järvi-Suomen Portti Osuuskunta är minoritetsägare i det  
nya bolaget. Bolaget fortsätter verka på konsumentmarknaden som eget bolag och 
med egna varumärken. Det nya bolagets verksamhet leds lokalt och har en egen  
säljorganisation.                                
I enlighet med vad som meddelades i somras omfattar förvärvet av verksamheten  
produktionsanordningar och verksamheten vid Tikkalafabriken samt Järvi-Suomen  
Porttis varumärken. Ett långvarigt hyresavtal ingås gällande fabriksfastigheten 
i S:t Michel. Den i arrangemangen ingående personalen övergår i det nya bolagets
tjänst som s.k. gamla anställda.                        


FRAMTIDSUTSIKTER                                

Efterfrågan på livsmedelsprodukter väntas förbli stabil på koncernens      
hemmamarknader. Den traditionellt starka julförsäljningen är avgörande för årets
totalresultat. Den balanserade ställningen för verksamheten och de redan    
startade samt de planerade effektiviseringsprogrammen lägger grunden för en   
bättre utveckling för koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.         

Då resultatutvecklingen för det första halvåret stannade klart under nivån för 
motsvarande period förra året, beräknas koncernens rörelsevinst före      
engångsposter för helår stanna något under 2009 års nivå.            


KONCERNBOKSLUT 1.1-30.9.2010                          


KONCERNENS RESULTATRÄKNING                           
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Not | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING   |   |  532,4 |  533,5 | 1 518,3 | 1 567,2 |  2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseintäkter |  1. | -497,7 | -504,0 | -1 441,7 | -1 488,2 | -2 013,3 |
| och       |   |     |     |     |     |      |
| rörelsekostnade |   |     |     |     |     |      |
| r        |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av    |   |   0,3 |   0,6 |   1,1 |   0,8 |    0,9 |
| intresseföretag |   |     |     |     |     |      |
| s resultat   |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar  |  1. |  -16,2 |  -16,0 |  -45,3 |  -43,2 |   -57,2 |
| och       |   |     |     |     |     |      |
| nedskrivningar |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSEVINST  |   |  18,8 |  14,1 |   32,3 |   36,6 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella   |   |   2,0 |  1,8 |   5,5 |   4,9 |    5,2 |
| intäkter    |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella   |   |  -5,1 |  -5,6 |  -14,8 |  -21,0 |   -24,9 |
| kostnader    |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av    |   |   0,8 |   0,5 |   2,3 |   1,4 |    2,0 |
| intresseföretag |   |     |     |     |     |      |
| s resultat   |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VINST/FÖRLUST  |   |  16,5 |  10,8 |   25,3 |   21,9 |   37,3 |
| FÖRE SKATT   |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatter |   |  -2,7 |  -1,1 |   -3,3 |   -3,3 |   -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÄKENSKAPSPERIO |   |  13,8 |   9,8 |   22,0 |   18,7 |   32,5 |
| DENS      |   |     |     |     |     |      |
| VINST/FÖRLUST  |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS    |   |     |     |     |     |      |
| VINST/FÖRLUST  |   |     |     |     |     |      |
| HÄNFÖRLIG TILL: |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets  |   |  12,9 |   9,1 |   19,9 |   16,7 |   29,9 |
| aktieägare   |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ägare utan   |   |   0,9 |   0,7 |   2,1 |   2,0 |    2,6 |
| bestämmande   |   |     |     |     |     |      |
| inflytande   |   |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa      |   |  13,8 |   9,8 |   22,0 |   18,7 |   32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:          

--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie,  |  0,24 |  0,20 |   0,37 |  0,35 |   0,64 |
| före utspädning (EUR), |     |     |     |     |     |
| löpande verksamheten  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie,  |  0,24 |   0,20 |   0,37 |  0,35 |   0,64 |
| efter utspädning    |     |     |     |     |     |
| (EUR), löpande     |     |     |     |     |     |
| verksamheten      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      


KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1-30.9.2010                  
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens  |  13,8 |   9,8 |   22,0 |   18,7 |   32,5 |
| vinst/förlust     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÖVRIGT TOTALRESULTAT  |     |     |     |     |     |
| (efter skatt):     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser |   5,5 |   4,6 |   12,5 |   1,0 |   1,8 |
| för utlandsverksamhet |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar |   0,0 |   0,2 |   0,0 |   0,1 |   0,4 |
| som kan säljas     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflödessäkring   |   0,0 |  -0,3 |   -3,9 |   0,2 |   -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SUMMA ÖVRIGT      |   5,5 |   4,6 |   8,6 |   1,3 |   -4,8 |
| TOTALRESULTAT     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SUMMA TOTALRESULTAT  |  19,3 |   14,4 |   30,7 |  20,0 |   27,6 |
| FÖR PERIODEN      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIODENS       |     |     |     |     |     |
| TOTALRESULTAT     |     |     |     |     |     |
| HÄNFÖRLIGT TILL:    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets     |  18,1 |  13,4 |   28,0 |  17,7 |   24,8 |
| aktieägare       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ägare utan bestämmande |   1,2 |   1,0 |   2,7 |   2,2 |   2,8 |
| inflytande       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa         |  19,3 |  14,4 |   30,7 |  20,0 |   27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

KONCERNENS BALANSRÄKNING                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Not |  30.9.2010 |  30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriella tillgångar |   2. |     71,4 |    64,3 |    65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Affärsvärde       |   3. |     95,4 |    85,3 |    88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiella tillgångar  |   4. |    490,0 |    467,5 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andelar i        |    |     25,8 |    20,3 |    20,9 |
| intresseföretag     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar och    |    |     23,0 |    21,6 |    18,2 |
| övriga fordringar    |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar  |    |     11,8 |    10,6 |    10,5 |
| som kan säljas      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjuten skattefordran |    |     13,3 |    10,5 |    12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR |    |    730,6 |    680,0 |    685,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättningstillgångar  |   5. |    145,2 |    135,1 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljningsfordringar  |    |    220,7 |    200,7 |    194,3 |
| och övriga fordringar  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskattefordringar |    |     3,3 |     1,4 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga finansiella    |    |     2,2 |     2,2 |     2,0 |
| tillgångar        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa och bank      |    |     58,7 |    49,1 |    73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR |    |    430,1 |    388,4 |    389,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR        |    |   1 160,7 |   1 068,4 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital       |   6. |     66,8 |    66,8 |    66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överkursfond       |    |     74,2 |    73,8 |    74,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egna aktier       |    |     -0,0 |    -0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fond för verkligt värde |    |    144,5 |    99,7 |    149,7 |
| och andra fonder     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser  |    |     -1,4 |    -14,0 |    -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balanserade vinstmedel  |    |    120,6 |    99,4 |    111,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital hänförligt |    |    404,6 |    325,6 |    389,3 |
| till moderbolagets    |    |       |       |       |
| aktieägare        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel hänförlig till   |    |     10,4 |     6,2 |     9,4 |
| ägare utan bestämmande  |    |       |       |       |
| inflytande        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL       |    |    415,1 |    331,8 |    398,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE  |    |       |       |       |
| KAPITAL         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjuten skatteskuld  |    |     33,6 |    33,5 |    32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga       |    |    357,7 |    425,0 |    329,9 |
| räntebärande skulder   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga       |    |     4,8 |     4,5 |     5,9 |
| icke-räntebärande    |    |       |       |       |
| skulder         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionsåtaganden    |    |     3,1 |     3,5 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga       |    |     3,0 |     3,5 |     8,5 |
| avsättningar       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE  |    |    402,2 |    470,0 |    380,1 |
| KAPITAL         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGT FRÄMMANDE  |    |       |       |       |
| KAPITAL         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga       |    |    101,1 |    58,6 |    87,5 |
| räntebärande skulder   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och  |    |    235,3 |    204,8 |    202,0 |
| övriga skulder      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatteskuld    |    |     3,8 |     0,4 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga       |    |     3,3 |     2,7 |     2,8 |
| avsättningar       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| KORTFRISTIGT FRÄMMANDE  |    |    343,5 |    266,5 |    295,1 |
| KAPITAL         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER |    |   1 160,7 |   1 068,4 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL           
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 74 | -8, | 143 | 0, | 14 | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| KAPIT |  8 | ,2 |  4 | ,5 | 0 | ,6 | ,1 |   | ,6 | ,3 |   |  7 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 010  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa |   | -0 | -3, |   |  | -0 | 11, |   | 20, | 28, | 2,7 | 30,7 |
| intäk |   | ,1 |  8 |   |  | ,5 |  7 |   |  7 |  0 |   |   |
| ter  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| och  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kostn |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ader |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| perio |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| den  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostn |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,1 |   | 0,1 |
| ader |   | 1 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| relat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erade |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ersät |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrig |   |  |   |   |  | -1 |   |   |   | -1, | 0,0 | -1,0 |
| a   |   |  |   |   |  | ,0 |   |   |   | 0  |   |   |
| förän |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redov |   |  |   |   |  |  |   |   | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
| isat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| direk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t mot |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| vinst |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| medel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överf |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| öring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mella |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| poste |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| emiss |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ion  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvä |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| rv av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| egna |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öknin |   |  |   |   |  |  |   |   | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| g av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| andel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar i |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dotte |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| rbola |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| g   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdel |   |  |   |   |  |  |   |   | -11 | -11 | -1,4 | -13, |
| ning |   |  |   |   |  |  |   |   | ,9 | ,9 |   |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 74 | -12 | 143 | 0, | 13 | -1, | 0,0 | 120 | 404 | 10,4 | 415, |
| KAPIT |  8 | ,2 | ,2 | ,5 | 0 | ,1 |  4 |   | ,6 | ,6 |   |  1 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 30.9. |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 2010 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 12 | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| KAPIT |  8 | ,5 |  2 |  7 | ,0 | ,2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 009  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa |   | -0 | 0,3 |   |  | -0 | 1,8 |   | 15, | 17, | 2,2 | 20,0 |
| intäk |   | ,1 |   |   |  | ,3 |   |   |  9 |  7 |   |   |
| ter  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| och  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kostn |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ader |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| perio |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| den  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostn |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,4 |   | 0,4 |
| ader |   | 4 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| för  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| relat |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erade |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ersät |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tning |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övrig |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| a   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| förän |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dring |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redov |   |  |   |   |  |  |   |   | -1, | -1, |   | -1,3 |
| isat |   |  |   |   |  |  |   |   |  3 |  3 |   |   |
| direk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t mot |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| vinst |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| medel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| **)  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överf |   |  | 0,6 |   |  | 2, |   |   | -2, | 0,0 |   | 0,0 |
| öring |   |  |   |   |  | 2 |   |   |  9 |   |   |   |
| ar  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mella |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| poste |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| emiss |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ion  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvä |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| rv av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| egna |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| aktie |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| r   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öknin |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| g av |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| andel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ar i |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| dotte |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| rbola |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| g   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdel |   |  |   |   |  |  |   |   | -9, | -9, | -0,8 | -10, |
| ning |   |  |   |   |  |  |   |   |  4 |  4 |   |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET | 66, | 73 | -1, | 66, | 20 | 14 | -14 | 0,0 | 99, | 325 | 6,2 | 331, |
| KAPIT |  8 | ,8 |  3 |  7 | ,0 | ,2 | ,0 |   |  4 | ,6 |   |  8 |
| AL  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 30.9. |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 2009 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------


KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4.  
Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övrigt eget kapital, 6. Övriga fonder, 
7. Omräkningsdifferenser, 8. Egna aktier, 9. Vinstmedel, 10. Andel hänförlig  
till moderbolagets aktieägare totalt, 11. Andel hänförlig till ägare utan    
bestämmande inflytande, 12. Summa                        

*) Utgörs av hybridlån som klassificeras såsom eget kapital.          
**) Utgörs av ränta på hybridlån.                        

I delårsrapporterna för år 2009 redovisades värderingar hänförliga till säkring 
av nettoinvesteringar i Fonden för verkligt värde. I bokslutet för 2009 har   
redovisningssättet ändrats så att säkringarna bokförts så att de korrigerar   
omräkningsdifferenserna. Siffrorna för jämförelseåret har ändrats så att de   
motsvarar nuvarande praxis.                           


KASSAFLÖDESANALYS                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-9/2010 |   1-9/2009 |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseverksamhet        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelsevinst           |     32,3 |     36,6 |    55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justeringar av rörelsevinsten  |    -7,8 |     -1,0 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar          |     45,3 |     43,2 |    57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av avsättningar    |     -6,1 |     2,8 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av rörelsekapitalet  |    -29,0 |    -11,5 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter       |     5,5 |     4,9 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader      |    -14,8 |    -21,0 |    -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skatter             |     -3,3 |     -3,3 |    -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från rörelsen  |    22,1 |     50,7 |    97,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar i      |    -50,8 |    -32,7 |    -43,7 |
| anläggningstillgångar      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avyttring av           |     8,0 |     1,7 |     2,9 |
| anläggningstillgångar      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar i dotterföretag  |     -1,3 |     -0,9 |    -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärvade aktier i       |     -1,7 |     0,0 |    -0,3 |
| intresseföretag         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avyttrade aktier i        |     0,2 |     0,0 |     0,0 |
| intresseföretag         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämnade lån           |     -1,3 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Återbetalning av lånefordringar |     1,1 |     0,3 |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från       |    -45,8 |    -31,8 |    -40,8 |
| investeringar          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassaflöde före finansiering   |    -23,7 |     18,9 |    56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiering           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intäkter från aktieemission   |     0,0 |     0,0 |    76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amorteringar av         |     0,0 |     0,0 |    -20,0 |
| egetkapitalinstrument      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Upptagande av kortfristiga lån  |    110,3 |     44,0 |    46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av kortfristiga lån  |    -98,8 |    -51,5 |    -82,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Upptagande av långfristiga lån  |     33,3 |     16,7 |    74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av långfristiga lån  |    -27,8 |    -61,4 |   -160,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntor på hybridlån       |     0,0 |     -1,3 |    -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utdelning till aktieägare    |    -11,9 |     -9,4 |    -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förvärv av egna aktier      |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassaflöde från       |     5,1 |    -62,9 |    -76,5 |
| finansiering           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av likvida medel   |    -18,6 |    -44,0 |    -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel per 1.1      |     75,9 |     94,4 |    94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursdifferens i likvida medel  |     3,6 |     0,8 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel per 30.9      |     60,9 |     51,3 |    75,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


NYCKELTAL                                    
De aktiespecifika nyckeltalen har korrigerats med effekterna av emissionen år  
2009.                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.9.2010 |  30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie, före     |     0,37 |    0,35 |    0,64 |
| utspädning, euro         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/aktie, efter      |     0,37 |    0,35 |    0,64 |
| utspädning, euro         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per aktie, 30.9   |     7,50 |    7,30 |    7,21 |
| euro 1)             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet, %           |     35,8 |     31,1 |    37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emissionsjusterat antal aktier  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| i genomsnitt, milj. st.     |     54,0 |     39,3 |    44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvesteringar i      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| anläggningstillgångar, milj.   |     52,2 |     33,8 |    41,3 |
| euro               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Medelantal anställda i      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| slutet av månaderna       |    7 342 |    7 301 |    7 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Exklusive minoritetens andel av eget kapital                 


NOTER TILL KONCERNENS DELÅRSRAPPORT                       
REDOVISNINGSPRINCIPER                              
HKScan Abp:s delårsrapport för perioden 1.1-30.9.2010 är upprättad enligt IAS 34
Delårsrapportering. Samma beräkningsprinciper har använts i delårsrapporten som 
i årsredovisningen för 2009. Formlerna för beräkning av nyckeltal framgår av  
bokslutet för år 2009.                             

Sedan den 1 januari 2010 tillämpar koncernen följande IFRS-standarder och    
tolkningar:                                   

- Reviderade IFRS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (i 
kraft för räkenskapsår som börjar 1.7.2009 eller därefter) Den reviderade    
standarden kräver att effekterna av förändringar i innehavet i dotterbolag   
redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande   
inflytandet. Vid förlust av bestämmande inflytande värderas eventuellt     
kvarvarande innehav till verkligt värde i resultaträkningen. Motsvarande    
redovisningssätt tillämpas i fortsättningen även på innehav i intresseföretag  
(IAS 28) och andelar i samriskföretag (IAS 31). Som en följd av ändringen av  
standarden kan ett dotterbolags förluster riktas till minoriteten även då de  
överskrider värdet av minoritetens placering.                  


REDOVISNING PER SEGMENT (miljoner euro)                     
Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde               

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING      |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Finland       |  179,0 |  181,6 |   520,3 |   547,2 |  732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Sverige       |  249,8 |  256,2 |   722,1 |   759,1 | 1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltikum      |  42,3 |   40,5 |   118,4 |   118,8 |  156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Polen        |  76,9 |   69,2 |   206,8 |   186,5 |  251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Mellan segmenten  |  -15,7 |  -14,1 |   -49,3 |   -44,4 |  -53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen sammanlagt |  532,4 |  533,5 |  1 518,3 |  1 567,2 | 2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSEVINST     |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Finland       |   6,8 |   7,7 |    6,0 |   20,6 |   27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Sverige       |   6,6 |   2,5 |   12,3 |    7,6 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltikum      |   2,5 |   3,4 |    6,9 |    7,9 |   9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Polen        |   4,3 |   2,2 |   12,5 |    6,4 |   9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Mellan segmenten  |   0,0 |   0,0 |    0,0 |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenten sammanlagt |  20,2 |   15,8 |   37,8 |   42,5 |   62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Koncernens     |  -1,5 |   -1,7 | **) -5,4 |  *) -5,8 |  *)-7,7 |
| administrativa    |     |     |      |      |     |
| kostnader      |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen sammanlagt |  18,8 |   14,1 |   32,3 |   36,6 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Inkl. avgångsvederlag av engångskaraktär för koncernens förre vd till ett  
belopp av 1,3 miljoner euro, redovisat under första kvartalet.         
**) Inkluderar en på andra kvartalet bokförd engångskostnad på 0,9 miljoner euro
för sanering av marken i en fabriksfastighet i Åbo som såldes i slutet av år  
2006.                                      


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN                          

POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader för     |    - |  -0,9 |     - |   -5,0 |  -10,8 |
| ersättningar till   |     |     |      |      |     |
| anställda *)      |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och   |    - |  -1,9 |     - |   -1,9 |  -1,9 |
| nedskrivningar **)   |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader för     |   - |    - |   -0,9 |     - |    - |
| marksanering på    |     |     |      |      |     |
| avyttrad tomt *)    |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vinst vid avyttring av |  7,9 |    - |   7,9 |     - |    - |
| produktionsanläggninga |     |     |      |      |     |
| r *)          |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa poster av    |   7,9 |  -2,8 |   7,0 |   -6,9 |  -12,7 |
| engångskaraktär    |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Ingår i posten "Rörelseintäkter och rörelsekostnader" i balansräkningen.   
**) Ingår i posten "Avskrivningar och nedskrivningar" i resultaträkningen.   


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN                           


2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR                   
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2010 |  Q1-Q3/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    65,7 |     57,8 |    57,8 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser       |     7,1 |     3,1 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |     0,6 |     1,5 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     0,0 |     0,0 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar            |    -0,1 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |    -2,4 |     -1,9 |    -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |     0,5 |     3,8 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    71,4 |     64,3 |    65,7 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE                          
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2010 |  Q1-Q3/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    88,2 |     81,7 |    81,7 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser       |     4,1 |     1,8 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |     0,0 |     1,8 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     3,1 |     0,0 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar            |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    95,4 |     85,3 |    88,2 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR                    
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2010 |  Q1-Q3/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    469,1 |    479,3 |    479,3 |
| början              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser       |    15,6 |     4,3 |     6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar             |    48,2 |     31,6 |    41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökningar (företagsförvärv)    |     6,0 |     0,0 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minskningar            |    -4,4 |     -1,8 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och nedskrivningar |    -44,0 |    -42,1 |    -55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Överföring till annan balanspost |    -0,5 |     -3,8 |    -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Redovisat värde vid periodens   |    490,0 |    467,5 |    469,1 |
| utgång              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                            
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q3/2010 |  Q1-Q3/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Material och förnödenheter    |    89,4 |     82,8 |    73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor under tillverkning     |     8,9 |     7,8 |     7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Färdiga produkter         |    31,6 |     30,2 |    23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor               |     0,2 |     0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga omsättningstillgångar   |     4,0 |     3,9 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förskottsbetalningar       |     3,3 |     2,1 |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Levande djur IFRS 41       |     7,7 |     8,2 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa omsättningstillgångar    |    145,2 |    135,1 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


6. NOTER TILL EGET KAPITAL                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapit |  Antal | Aktiekapita | Överkursfon | SVOP |  Egna | Summa |
| al och   | uteståen |  l, milj. |  d, milj. | milj. | aktier | milj. |
| överkursfo |    de |    euro |    euro | euro |  milj. |  euro |
| nd     |  aktier |       |       |    |  euro |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010  |  53 974 |    66,8 |    72,9 | 143,5 |   0,0 | 283,2 |
|      |   540 |       |       |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 |  53 974 |    66,8 |    72,9 | 143,5 |   0,0 | 283,2 |
|      |   540 |       |       |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
SVOP = Fond för inbetalt fritt eget kapital                   

Den 5 maj 2010 utbetalade bolaget 0,22 euro per aktie i utdelning för      
räkenskapsperioden 2009; sammanlagt erlades 11 874 398,80 euro.         


DERIVATÅTAGANDEN                                
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2010 | 30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatinstrument, nominella värden |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat            |   101,8 |   104,7 |    104,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat            |   210,6 |   198,6 |    203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elderivat              |    9,9 |    9,2 |     10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Derivatinstrument, verkliga värden |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valutaderivat            |    0,1 |    -0,3 |     -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntederivat            |   -17,3 |   -17,0 |    -11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elderivat              |    0,1 |    -2,0 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER                      
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.9.2010 | 30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder mot vilka panter och    |      |      |       |
| inteck-               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ningar ställts som säkerhet     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lån från penninginrättningar   |    32,7 |    35,9 |     33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ställda säkerheter         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - fastighetsinteckningar      |    60,0 |    44,7 |     55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - panter              |    26,0 |    29,5 |     30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - företagsinteckningar       |    18,8 |    17,1 |     20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| För intresseföretag         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - borgen              |    5,1 |    5,5 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| För andra              |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - borgen och panter         |    11,7 |    12,8 |     12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga egna ansvarsförbindelser   |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingansvar            |    21,8 |    19,3 |     19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyresansvar             |    41,3 |    40,0 |     40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga ansvar            |    6,4 |    4,4 |     5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER                             
(miljoner euro)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Q1-Q3/2010 | Q1-Q3/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning till intresseföretag  |    25,5 |    23,1 |     34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Köp från intresseföretag      |    21,9 |    26,2 |     35,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljningsfordringar och övriga  |    1,7 |    1,8 |     2,5 |
| fordringar             |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och övriga    |    7,8 |    9,0 |     8,5 |
| skulder               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppsägningsersättning till     |    0,0 |    1,3 |     1,3 |
| verkställande direktören      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.                


Vanda den 5 november 2010                            

HKScan Abp                                   
Styrelsen                                    Närmare upplysningar ges av vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till     
Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218           


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets   
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,   
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt  
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln 
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har 
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.        


SÄNDLISTA:                                   
Nasdaq OMX, Helsingfors                             
Finansinspektionen                               
Centrala massmedia                               
www.hkscan.com