HKScan Abp             BÖRSMEDDELANDE 18.2.2011, kl. 8.00

 

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1-31.12.2010
 

* HKScan-koncernens omsättning för år 2010 bibehölls på föregående års nivå och var 2 113,9 miljoner euro (2 124,7 milj. euro) och rörelsevinsten var 48,0 miljoner euro (55,1 milj. euro).
 

* Koncernens resultat före skatter, 36,5 miljoner euro, låg på samma nivå som året innan (37,3 milj. euro).
 

* I Finland och Sverige belastades året av de många exceptionella interna problemen i leveranskedjan, vilka medförde avsevärda kostnader och inkomstförluster. Rörelsevinsten i Sverige ökade med cirka 8 miljoner euro genom vinster vid realisering av fastigheter.
 

* Lönsamheten låg kvar på en god nivå i Baltikum och utvecklades särskilt i Polen.
 

* I Sverige har den ökande importen av förmånligare kött i avsevärd grad försvagat konkurrenskraften hos produktion som bygger på svensk köttråvara.
 

* I slutet av november slutfördes förvärvet av det danska fjäderfäföretaget Rose Poultry A/S, varigenom HKScan blev det ledande bolaget på den nordeuropeiska fjäderfämarknaden.
 

 

HKSCAN-KONCERNENS RESULTATRÄKNING, fjärde kvartalet och hela året
(miljoner euro)

 

  Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
         
Omsättning 595,7 557,5 2 113,9 2 124,7
Rörelsevinst 15,7 18,4 48,0 55,1
-- % av omsättningen 2,6 3,3 2,3 2,6
Andel av intresseföretagens resultat -0,1 0,6 2,2 2,0
Finansiella intäkter och kostnader, netto -4,5 -3,6 -13,8 -19,7
Vinst före skatt 11,1 15,4 36,5 37,3
-- % av omsättningen 1,9 2,8 1,7 1,8
Inkomstskatter -2,4 -1,6 -5,7 -4,9
Räkenskapsperiodens vinst 8,7 13,8 30,8 32,5
-- % av omsättningen 1,5 2,5 1,5 1,5
         
Räkenskapsperiodens vinst hänförlig till:        
-- Moderbolagets aktieägare 8,0 13,2 27,9 29,9
-- Ägare utan bestämmande inflytande 0,7 0,6 2,9 2,6
Summa 8,7 13,8 30,8 32,5
         
Resultat per aktie, före utspädning, euro 0,15 0,28 0,52 0,64
Resultat/aktie, efter utspädning, euro 0,15 0,28 0,52 0,64

 

OKTOBER-DECEMBER 2010
 

- Koncernens omsättning under årets sista kvartal var 595,7 miljoner euro (557,5 milj. euro). Rörelsevinsten var 15,7 miljoner euro (18,4 milj. euro).
- I Finland var omsättningen 198,2 miljoner euro (185,4 milj. euro), medan rörelsevinsten var 4,7 miljoner euro (6,4 milj. euro). Resultatet belastades särskilt av den försvagade lönsamheten inom griskött.
- I Sverige motsvarade inte julsäsongen helt förväntningarna, varutöver omstruktureringsprogrammet har medfört extra kostnader. Omsättningen var 275,0 miljoner euro (278,3 milj. euro) och resultatet 8,0 miljoner euro (9,1 milj. euro).
- I Baltikum framskred verksamheten planenligt. Omsättningen var 42,0 miljoner euro (38,1 milj. euro) och rörelsevinsten var 1,8 miljoner euro (2,0 milj. euro).
- I Polen stärkte Sokolów sin ställning i den moderna detaljhandeln ytterligare. Omsättningen uppgick till 72,6 miljoner euro (65,1 milj. euro) och rörelsevinsten var 3,0 miljoner euro (2,9 milj. euro).
 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:
 

”År 2010 var ett år av stark utveckling i HKScan-koncernen. I Finland och Sverige startades nya program för att strömlinjeforma den industriella strukturen och öka produktiviteten. Därutöver pågick flera utvecklingsprojekt i anslutning till bland annat strategiprocesserna och ansvarigheten samt till harmonisering av ledningssystemen och verksamhetsmodellerna.
 

I Finland ökade priskonkurrensen genom förberedelserna inför ändringen av marknadsdirektivet om fjäderfä. Dessutom försvagade resultatet av arbetskonflikterna inom livsmedelsbranschen i början av året. I slutet av året försvårades verksamheten av det från juli till december pågående förbudet mot export av griskött till Ryssland, de därigenom ökande lagren och kostnaderna samt den låga prisnivån i de alternativa försäljningskanalerna.
 

I Sverige har den stärkta kronan i avsevärd grad försvagat konkurrenskraften hos produktion som bygger på svensk köttråvara. Samtidigt har det importerade utländska köttet ökat konkurrensen och sänkt prisnivån. Resultatet för verksamheten i Sverige påverkades även av de ansenliga exceptionella kostnaderna i anslutning till effektiviseringsprogrammet.
 

I slutet av året slutfördes förvärvet av det danska fjäderfäföretaget Rose Poultry A/S, varigenom HKScan blev det ledande bolaget på den nordeuropeiska fjäderfämarknaden. Ur ett strategiskt perspektiv passar Rose Poultry utmärkt in i HKScan.
 

I Baltikum stärktes HKScan-koncernen ställning som den ledande aktören. I Lettland ökade marknadsandelen till närmare en tredjedel genom att Rigas Miesnieks förvärvade Jelgavas Galas Kombinats. I Estland är AS Rakvere Lihakombinaat marknadsledare med en andel på cirka 31 procent.
 

I Polen nådde Sokolów utmärkta resultat. Sokolów har helt i enlighet med planerna stärkt sin ställning hos de moderna detaljhandelskedjorna.
 

I Finland har HK Ruokatalos unika och omfattande utvecklingsprojekt Rybsgris framskridit ända till lanseringsstadiet och produkterna finns nu tillgängliga för konsumenterna. Det är frågan om den med hänsyn till grisköttets näringsmässiga och sinnesupplevda kvalitet mest betydande innovationen på decennier.
 

Lönsamheten för verksamheten motsvarade inte förväntningarna, men de till verksamheten anknytande utvecklingsprogrammen och stärkandet av marknadsställningen på alla marknadsområden ger tillförsikt inför framtiden.”

 

MARKNADSOMRÅDET FINLAND
(miljoner euro)

 

  Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
         
Omsättning 198,2 185,4 718,5 732,5
Rörelsevinst 4,7 6,4 10,7 27,0
- Rörelsevinst, % 2,4 3,5 1,5 3,7

 

Omsättningen i Finland år 2010 var 718,5 miljoner euro (732,5 milj. euro). Rörelsevinsten för helår stannade vid 10,7 miljoner euro (27,0 milj. euro).

Resultatutvecklingen försvagades i synnerhet av arbetskonflikterna och den priskonkurrens som hänförde sig till fjäderfäkött i början av året. Dessutom finns utmaningar inom affärsegmentet rött kött, där lönsamheten för tillfället är svag särskilt för griskött.
 

Vårens arbetskonflikter uppskattas ha medfört en inkomstförlust på minst 7 miljoner euro. Dessutom växte lagren till följd av exportförbudet till Ryssland, som varade från juli till december. Det överstora grisköttslagret ska avhjälpas under första hälften av 2011.
 

Sommarens grillsäsong och julförsäljningen lyckades bra. I fråga om fjäderfäkött förbättrades situationen mot slutet av året, men totalt sett uppnåddes dock inte målen. Efter den svåra början på året lyckades HK Ruokatalo bevara sin marknadsställning och även HKScan Finlands intresseföretag nådde framgångar.
 

I september offentliggjordes ett nytt program för förbättring av produktiviteten. På årsnivå siktar programmet på en produktivitetsnytta motsvarande 12 miljoner euro. Av detta väntas en inbesparing på 6 miljoner euro uppnås under år 2011. Samarbetsförhandlingar i anslutning till programmet inleddes med HK Ruokatalos personal inom de industriella processerna i november 2010. Förhandlingarna slutfördes i januari 2011.
 

För att stärka efterfrågan på inhemsk köttråvara i Finland inledde HK Ruokatalo Oy i början av 2010 ett samarbete med Kivikylän Kotipalvaamo Oy, som är verksamhet i västra Finland. Samarbetet stöds genom en minoritetsandel på 49 procent i företaget.
 

I oktober godkände konkurrensmyndigheterna HKScan Finlands och Osuuskunta Karjaporttis planer på att bilda ett nytt bolag, som fortsätter tillverkningen av charkvaror vid Porttis produktionsanläggning i Tikkala i S:t Michel. Det nya bolaget, Järvi-Suomen Portti Oy, inledde sin verksamhet den 1 januari 2011. HKScan Finland Oy är majoritetsägare och innehar 90 procent av aktierna i bolaget.
 

HK Ruokatalo Oy centraliserade köttupphandlingen och primärproduktionen samt foderhandeln till ett enda bolag från och med ingången av 2011. Foderbolaget Lounaisfarmis och HK Ruokatalos primärproduktion inom broilerkedjan överfördes till LSO Foods, som samtidigt bytte namn till HK Agri.
 

I enlighet med HKScan-koncernens riktlinjer har även ansvarighetsfrågor och riskhantering stått i fokus för verksamhetsutvecklingen år 2010. Som ett led i ansvarighetsprogrammet lanserade HK Ruokatalo i februari 2011 ett nytt och hälsosammare och smakligare griskött, HK Rybsgris, vars fett på naturlig väg förändrats så att det motsvarar näringsrekommendationerna.
 

MARKNADSOMRÅDET SVERIGE
(miljoner euro)

 

  Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
         
Omsättning 275,0 278,3 997,1 1 037,4
Rörelsevinst 8,0 9,1 20,4 16,7
- Rörelsevinst, % 2,9 3,3 2,0 1,6

 

Scan AB:s omsättning år 2010 uppgick till 997,1 miljoner euro (1 037,4 milj. euro). Rörelsevinsten var 20,4 miljoner euro (16,7 milj. euro). Den på tredje kvartalet bokförda avyttringsvinsten av engångsnatur för fastigheterna i Uppsala och Visby på 7,9 miljoner euro bidrog till ökad rörelsevinst i Sverige år 2010. År 2009 uppgick engångskostnaderna till sammanlagt 10,3 miljoner euro.
 

Nyttan av det ursprungliga treåriga effektiviseringsprogram som startades år 2009 har försenats. I september 2010 beslutades om en utvidgning av programmet för att säkerställa den tidigare aviserade utvecklingsnyttan på 30 miljoner euro före utgången av år 2012. Scans effektiviseringsprogram är det största utvecklingsprogram som genomförts i köttföretagen i bolagets marknadsområden under de senaste decennierna. Genomförandet av omfattande projekt under strama tidsplaner och vid sidan av den normala verksamheten har medfört problem för kostnadshanteringen. Programmet har under ett år gett upphov till cirka 10 miljoner euro i exceptionella kostnader.
 

Som ett led i strukturprogrammet tecknade Scan AB i juni ett avtal om överföring av bolagets produktionsanläggningar i Visby till ett nytt bolag, Gotlands Slagteri AB. Scan AB äger 25 procent av bolaget och Svenskt Butikskött resterande 75 procent. Genom arrangemanget säkerställdes att produktionsanläggningens verksamhet fortsätter i Visby.
 

Den 30 december 2010 köpte Scan AB på grundval av gamla avtal Falkbolagen Produktion AB i Malmö. Bolaget styckar skinkor för Pärsons AB och har cirka 20 fast anställda. Tidigare har Falkbolagen Produktion utfört styckningen som legoarbete åt Scankoncernen. 
 

Den 30 december 2010 ökade Scan AB i enlighet med tidigare avtal sin ägarandel i Bertil Erikssons Slakteri AB till hundra procent. Slakteriet i Krylbo i mellersta Sverige är relativt litet med 14 anställda och slaktar nötdjur för Scans räkning och har en viktig roll i upphandlingen av nötdjur i Mellansverige. Scan AB:s ägarandel före förvärvet i slutet av året var 35 procent. Denna andel förvärvades hösten 2008.
 

Scan AB och det av Danish Crown ägda bolaget KLS Ugglarps AB undertecknade ett samarbetsavtal om slakt av grisar vid Scans produktionsanläggning i Skara från och med ingången av år 2011. Verksamheten vid produktionsanläggningen i Skara effektiviseras avsevärt i och med den ökande driftsgraden.
 

Scan AB och den svenska dagligvaruaktören Coop tecknade under verksamhetsåret ett avtal om leverans om konsumentförpackat kött. Avtalet gjorde det möjligt att investera i en produktionslinje för konsumentförpackat kött i Linköping. Under sommaren färdigställdes även det nya logistikcentret i Linköping och på hösten en modern styckningslinje för nöt. I planerna för strategiperioden ingår även centralisering av tillverkningen av Scans matkorv, effektivisering av Pärsons produktion av halvfabrikat samt sammanslagning av huvudkontoret och förvaltningsfunktionerna.
 

Den stärkta svenska kronan har bidragit till ökad import av råvara och samtidigt i avsevärd grad försvagat konkurrenskraften hos produktion som bygger på svensk köttråvara.
 

Försäljningen av Pärsons pålägg har utvecklats planenligt och märkets konkurrenskraft har inte försvagats lika mycket som bolagets andra huvudsakliga varumärke Scan. 
 

 

MARKNADSOMRÅDET DANMARK
(miljoner euro)

 

  Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
         
Omsättning 21,8 -- 21,8 --
Rörelsevinst -0,0 -- -0,0 --
- Rörelsevinst, % 0,0 -- 0,0 --

 

I slutet av november 2010 slutfördes förvärvet av danska Rose Poultry A/S, som konsoliderades med HKScan-koncernen den 29 november 2010. Marknadsområdet Danmark utgör ett eget segment i HKScans rapportering.
 

Målsättningen är att utveckla Rose Poultrys produktsortiment genom HKScans starka kompetens inom färskprodukter och att ytterligare stärka företagets ställning på dess hemmamarknader Danmark, Sverige och Storbritannien.
 

 

MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM
(miljoner euro)

 

  Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
         
Omsättning 42,0 38,1 160,4 156,9
Rörelsevinst 1,8 2,0 8,7 9,8
- Rörelsevinst, % 4,3 5,1 5,4 6,3

 

Omsättningen i marknadsområdet Baltikum uppgick till 160,4 miljoner euro (156,9 milj. euro) och rörelsevinsten var 8,7 miljoner euro (9,8 milj. euro).
 

Verksamhetsmiljön var till följd av nationalekonomiernas tillstånd fortsatt utmanande i Baltikum, även om läget stabiliserats något. Konsumenternas svaga köpkraft återspeglades i efterfrågan i alla baltiska länder. Rakvere Lihakombinaat och Tallegg hade dock god kontroll över helhetsläget och befäste sina positioner på marknaden.
 

Rakvere-koncernens lettiska dotterbolag Rigas Miesnieks förvärvade under året totalt 98,8 procent av det lettiska bolaget AS Jelgavas Galas Kombinats, som specialiserat sig på rökta charkvaror. I slutet av året effektiviserades funktionerna genom att försäljningen och logistiken vid Rigas Miesnieks och Jelgavas Galas Kombinats slogs samman. Sammanslagningen medförde exceptionella kostnader på sammanlagt 0,4 miljoner euro. Avsikten är att under innevarande år centralisera bolagens produktion i huvudsak till Jelgavas nya och effektiva anläggning. Rigas Miesnieks expedition och förvaltning stannar i Riga.
 

I Lettland har koncernens marknadsandel tack vare förvärvet av Jelgavas Galas Kombinats ökat till närmare en tredjedel. Köpet gjorde koncernen till en ännu större aktör i Lettland.
 

 

MARKNADSOMRÅDET POLEN
(miljoner euro)

 

*) Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
         
Omsättning 72,6 65,1 279,3 251,7
Rörelsevinst 3,0 2,9 15,5 9,3
- Rörelsevinst, % 4,1 4,4 5,6 3,7

*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.
 

I Polen ökade Sokolóws omsättning jämfört med året innan och utgjorde 279,3 miljoner euro (251,7 milj. euro). Rörelsevinsten ökade avsevärt och uppgick till 15,5 miljoner euro (9,3 milj. euro).
 

Lönsamhetsförbättringen under år 2010 baserades på en lönsam ökning av exporten, stram kostnadskontroll och ett målmedvetet stärkande av bolagets ställning i de moderna detaljhandelskedjorna. I Polen har den europeiska lågkonjunkturen inte nämnvärt gjort sig märkbar i matkonsumptionen eller i konsumenternas köpbeslut. Den goda driftsgraden för den industriella produktionskapaciteten och den positiva utvecklingen av försäljningsvolymerna utgör en stark grund för bevarande och utveckling av verksamhetens lönsamhet.
 

 

INVESTERINGAR
 

Förvärv av det ledande danska fjäderfäföretaget Rose Poultry A/S
 

HKScan Abp och ägarna till danska Rose Poultry A/S – Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S, Hedegaard A/S − undertecknade i september ett avtal enligt vilket HKScan förvärvar Danmarks största fjäderfäföretag. Affären fullföljdes den 29 november 2010.
 

Den slutliga köpeskillingen för aktierna i Rose Poultry var 23,4 miljoner euro. Köpeskillingen utgjordes av 15,4 miljoner euro i kontanter samt 1 000 000 HKScan-aktier av A-serien. I samband med förvärvet övertog HKScan även ansvaret för Rose Poultrys räntebärande skulder, som uppgick till cirka 45 miljoner euro.
 

HKScans styrelse beslutade den 9 december 2010 om en aktieemission till aktieägarna i Rose Poultry med stöd av den fullmakt att emittera aktier som beviljades av ordinarie bolagsstämman den 23 april 2010.
 

Rose Poultrys aktieägare erbjöds 1 000 000 HKScan-aktier i serie A som en del av köpeskillingen och aktierna tecknades den 9 december 2010. Teckningskursen var 8,00 euro per aktie och erlades med aktier i Rose Poultry. De nyemitterade A-aktierna har samma aktieägarrättigheter som de gamla A-aktierna. Aktieemissionen redovisas närmare nedan i punkten ”Aktieemission”.
 

Genom köpet expanderade HKScans verksamhet på fjäderfämarknaden till Danmark och Sverige och bolaget blev Nordeuropas ledande aktör inom fjäderfä. Rose Poultry passar HKScan utmärkt i strategiskt avseende och förvärvet utgör ett viktigt steg i utvecklingen av bolagets fjäderfäverksamhet. Företagsförvärvet var i linje med HKScan–koncernens strategi.
 

Rose Poultry producerar årligen över 130 miljoner kilo fjäderfäkött som säljs under bolagets varumärke Rose och under handelskedjornas egna varumärken. Köttet säljs färskt, fruset eller som charkprodukter på bolagets huvudmarknader Danmark, Sverige och Storbritannien. Rose Poultry har tre produktionsanläggningar i Danmark och sysselsätter cirka 1 000 anställda.
 

Investeringar i produktion
 

År 2010 uppgick koncernens bruttoinvesteringar i anläggningar till sammanlagt 70,7 miljoner euro (41,3 milj. euro). Fördelningen enligt marknadsområde var följande: Finland 20,2 miljoner euro (8,0 milj. euro), Sverige 27,5 miljoner euro (18,5 milj. euro), Danmark 0,7 miljoner euro (0,0 milj. euro) och Baltikum 14,5 miljoner euro (7,3 milj. euro). Dessutom tillkom för HKScan en andel på 7,8 miljoner euro (7,5 milj. euro) av investeringarna i polska Sokolów.
 

De främsta investeringarna i Finland hänförde sig till den nya produktionslinjen för köttfärsprodukter i Vanda samt till starten för utbyggnaden av nötdjursslakteriet i Outokumpu. I svenska Linköping gjordes investeringar i bl.a. distributionscentralen, omstruktureringen av nötdjursstyckningen och produktionsanläggningen för konsumentförpackat kött. I Kristianstad investerades i en centralisering av styckningen av gris. I Baltikum investerade Rakvere i en anläggning för behandling av animalt avfall, medan Tallegg utvecklade slaktprocessen för fjäderfä.
 

 

FINANSIERING
 

I slutet av året uppgick koncernens räntebärande skulder till 514,2 miljoner euro (417,4 milj. euro). Ökningen av lånebördan berodde på den under hela året kraftigt stärkta svenska kronan (cirka 12,5 %), uppbindningen av rörelsekapital samt det ökande kassaflöde för investeringar som följde på föregående års relativt låga investeringsnivå. Vid förvärvet av Rose Poultry övertogs dessutom detta bolags räntebärande skulder, som den 31 december 2010 uppgick till cirka 52 miljoner euro.
 

Koncernens likviditet har varit god under hela räkenskapsperioden. De outnyttjade kreditfaciliteterna uppgick den 31 december 2010 till 203 miljoner euro (207 milj. euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkonto- och liknande limiter till ett belopp av 34 miljoner euro (39 milj. euro). Av företagscertifikatprogrammet på 100 miljoner euro emitterades 37 miljoner euro (5 milj. euro).
 

Bolaget har inte haft några refinansieringsproblem och ser inget nämnvärt refinansieringsbehov före år 2013. I de nuvarande kreditförbindelserna ingår sedvanliga villkor avseende resultat och balansräkning. De ekonomiska villkoren är nettoskuldsättningsgraden (gearing) och nettoskulderna i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar.
 

Vid utgången av året var soliditeten 34,0 procent (37,1 %).
 

Räntenivån höll under räkenskapsåret fortsättningsvis en historiskt låg nivå. Säkringskostnaderna för eget kapital i estniska kronor minskade klart då Estlands anslutning till euron närmade sig. Till följd av aktieemissionen i slutet av 2009 var dessutom de räntebärande lånen avsevärt lägre i början av året än i slutet av året. Av dessa skäl minskade nettofinansieringskostnader klart jämfört med föregående år.
 

 

SKATTER
 

I januari-december 2010 var koncernens skatter -5,7 miljoner euro, (-4,9 milj. euro). Den effektiva skattesatsen var 15,6 procent (13,0 %). Åtskilliga faktorer bidrog till den låga effektiva skattesatsen. Den främsta orsaken anknyter till Baltikum. De baltiska funktionerna har kunnat utnyttja Estlands nollskattesats, eftersom bolaget tills vidare inte har planerat att dela ut vinsten från Baltikum.
 

 

VALUTAKURSEFFEKTER
 

Svenska kronan, en av koncernens centrala valutor, stärktes avsevärt under hela året. Totalt stärktes den med 12,5 procent. Den polska zlotyn stärktes å sin sida med cirka 3 procent. Den danska kronan är bunden mot euron till ett visst intervall.
 

Den starka svenska kronan inverkade negativt på bolagets konkurrenskraft i Sverige då förmånlig importråvara i allt större utsträckning pressade priserna.
 

Valutakursförändringarna märks vid konsolideringen av de utländska affärssegmentens siffror till moderbolagets valuta, dvs. euron. På balansdagen är i genomsnitt två tredjedelar av de utländska dotterbolagens egna kapital säkrade. Efter räkenskapsperiodens utgång gick Estland över till euron. Säkringarna av eget kapital i estniska kronor upphörde i januari 2011.
 

 

AKTIEEMISSION
 

HKScans styrelse genomförde en riktad aktieemission till aktieägarna i Rose Poultry med stöd av den fullmakt att emittera aktier som beviljades av ordinarie bolagsstämman den 23 april 2010.
 

Rose Poultrys aktieägare erbjöds 1 000 000 HKScan-aktier i serie A. Teckningspriset var 8,00 euro per aktie.
 

Det maximala antalet nya A-aktier som emitterades motsvarar cirka 2,02 procent av HKScans samtliga registrerade A-aktier och ca 0,63 procent av samtliga aktiers röstetal efter emissionen.
 

Till följd av den riktade emissionen till Rose Poultrys aktieägare ökade antalet HKScan-aktier av A-serien från 48 626 522 till 49 626 522. Aktiekapitalet höjdes inte i samband med emissionen, utan teckningspriset för de emitterade aktierna bokfördes i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital.
 

De nya aktierna registrerades i handelsregistret den 17 december 2010. Handeln med aktierna inleddes den 20 december 2010. De nyemitterade A-aktierna är förbundna med ett lock-up-villkor. Från och med köpslutsdagen, dvs. den 29 november 2010, och 21 månader framåt får högst 100 000 A-aktier utan HKScans samtycke överlåtas till andra köpare än HKScan under en period av 30 dagar.
 

 

FORSKNING OCH UTVECKLING
 

HKScan-koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet handlar i praktiken nästan enbart om sedvanlig produktutveckling. Det innebär utveckling av nya produkter på ett eller två års sikt samt uppdatering av produkter som redan finns på marknaden. År 2010 användes totalt 9,6 miljoner euro (8,9 milj. euro) till forskning och utveckling; det innebär 0,5 procent av omsättningen.
 

Ett exempel på ett betydande produktutvecklingsprojekt i Finland är HK Rybsgris, ett resultat av långvarig forskning. I enlighet med ett noggrant uppgjort utfodringsprogram äter Rybsgrisarna utöver finsk spannmål även rybsolja, vilket på naturlig väg förbättrar kvaliteten på fettet i köttet. Av rybsgrisens fett utgörs 2/3 av mjukt, bra fett, och köttet innehåller upp till 4 gånger mer omega 3-fettsyror än vanligt griskött Rybsgrisens kött har en gynnsam effekt på hjärthälsan och köttet är dessutom smakligare och mörare.
 

 

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
 

Ekonom Olli Antniemi tillträdde den 1 januari 2010 posten som HKScan Abp:s strategi- och utvecklingsdirektör och blev samtidigt medlem i ledningsgruppen. Antniemi svarade för den strategiska planeringen med fokus på koncernsynergier och ledning av den strategiska processen. Den 29 november 2010 utsågs Antniemi till vd för Rose Poultry A/S med ansvar för HKScans verksamhet i Danmark. Olli Antniemi har tidigare varit direktör för koncernens baltiska grupp, vd för Scan AB, utvecklingsdirektör vid HK Ruokatalo Oy samt senast strategi- och utvecklingsdirektör vid HKScan. Antniemi är medlem i HKScans ledningsgrupp och rapporterar till vd Matti Perkonoja.
 

HKScan Abp:s styrelse avtalade i januari 2010 med vd Matti Perkonoja att denne fortsätter som bolagets vd längre än vad som tidigare meddelats. Perkonoja fortsätter som verkställande direktör till slutet av februari 2012, då han går i pension. Enligt de tidigare planerna skulle han avgå med pension efter år 2010.
 

Ekon. mag. Sirpa Laakso utsågs den 24 november 2010 till HKScan Abp:s personaldirektör och medlem i ledningsgruppen. Laakso svarar för HKScans HR-funktioner samt för utvecklingen av dem på koncernens samtliga marknadsområden. Hon rapporterar till VD Matti Perkonoja. Hon tillträdde posten den 13 januari 2011.
 

 

OMSTRUKTURERINGAR I KONCERNEN
 

HKScan Abp lade den 1 januari 2010 över ägandet av de finska bolagens rörelser på ett holdingbolag. Arrangemanget medförde ökad klarhet i ledningen av underkoncernen samt i den ekonomiska rapporteringen och den interna revisionen. Omstruktureringen innebar att HKScan Abp:s produktionsrelaterade anläggningstillgångar i Finland samt aktierna i finska dotter- och intressebolag överfördes till holdingbolaget HKScan Finland Oy den 1 januari 2010. HKScan Abp är ensam ägare i holdingbolaget.
 

Åtgärden var till sin karaktär juridisk och teknisk och påverkade inte den operativa verksamheten. HK Ruokatalo Oy och HK Agri Oy (f.d. LSO Foods Oy, det nya namnet infördes vid ingången av 2011), som svarar för verksamheten i Finland, fortsätter som förut. Arrangemanget hade inga personaleffekter och påverkade inte moderbolagets eller dess aktieägares ställning. HK Ruokatalo Oy:s vd Jari Leija blev även vd för HKScan Finland Oy.
 

För att säkerställa efterfrågan på finsk köttråvara inledde HK Ruokatalo Oy i början av året ett samarbete med Kivikylän Kotipalvaamo Oy, som är verksamhet i västra Finland. Samarbetet stöds genom en minoritetsandel på 49 procent av Kivikylä, medan de nuvarande företagarna fortsätter driva den egentliga verksamheten. Bolaget har på grundval av det bestämmande inflytandet konsoliderats redan den 31 december 2009.
 

AS Rigas Miesnieks (”Rigas Miesnieks”) undertecknade i mars ett avtal om förvärv av 90,8 procent av det lettiska bolaget AS Jelgavas Galas Kombinats (”Jelgava”), som specialiserat sig på rökta charkvaror. Affären fick godkännande av de lettiska konkurrensmyndigheterna i slutet av juni. Förvärvet verkställdes och Jelgava övergick i Rigas Miesneks ägo och bestämmanderätt den 30 juni 2010. Rigas Miesnieks är en del av Rakvere Lihakombinaat, som ingår i HKScans baltiska grupp och svarar för verksamheten i Lettland. Under år 2010 genomfördes dessutom två aktieköp med aktieägare utan bestämmande inflytande. Rigas Miesnieks förvärvade under år 2010 sammanlagt 98,8 procent av aktiestocken i Jelgava.
 

Som ett led i strukturprogrammet tecknade Scan AB i juni ett avtal om överföring av bolagets produktionsanläggningar i Visby till ett nytt bolag, Gotlands Slagteri AB. Scan AB äger 25 procent av bolaget och Svenskt Butikskött resterande 75 procent. Genom arrangemanget säkerställdes att produktionsanläggningens verksamhet fortsätter i Visby.
 

HKScan Abp ("HKScan”) meddelade den 9 september 2010 att bolaget undertecknat ett avtal om förvärv av aktiestocken i det ledande danska fjäderfäföretaget Rose Poultry A/S ("Rose Poultry") samt den 11 november 2010 att de godkännanden av konkurrensmyndigheterna som var en förutsättning för köpet hade erhållits. Förvärvet verkställdes den 29 november 2010, då HKScan övertog ägandet av och bestämmanderätten över Rose Poultry.
 

I oktober godkände konkurrensmyndigheterna HKScan Finlands och Osuuskunta Karjaporttis planer på att bilda ett nytt bolag, som fortsätter tillverkningen av charkvaror vid Porttis produktionsanläggning i Tikkala i S:t Michel. Det nya bolaget, Järvi-Suomen Portti Oy, inledde sin verksamhet den 1 januari 2011. HKScan Finland Oy är majoritetsägare och innehar 90 procent av aktierna i bolaget.
 

Den 30 december 2010 köpte Scan AB på grundval av gamla avtal Falkbolagen Produktion AB i Malmö. Bolaget styckar skinkor för Pärsons AB och har cirka 20 fast anställda. Tidigare har Falkbolagen Produktion utfört styckningen som legoarbete åt Scankoncernen.
 

Den 30 december 2010 ökade Scan AB i enlighet med tidigare avtal sin ägarandel i Bertil Erikssons Slakteri AB till hundra procent. Det relativt lilla slakteriet med 14 anställda i Krylbo i mellersta Sverige slaktar nötdjur för Scans räkning och har en viktig roll i upphandlingen av nötdjur i Mellansverige. Scan AB:s ägarandel var 35 procent före förvärvet i slutet av året. Denna andel förvärvades hösten 2008.
 

 

INSIDERRÄTTEGÅNG AVSEENDE LSO ANDELSLAGS HANDEL MED AKTIER
 

Helsingfors häradsåklagare beslutade väcka åtal för misstanke om grovt missbruk av insiderinformation mot sex personer som år 2006 hörde till LSO Andelslags ledning. Av dessa satt tre personer vid den tidpunkten i styrelsen för HKScan Abp. Åtalet grundade sig på personernas dåvarande positioner som företrädare för LSO Andelslag och inte som styrelsemedlemmar i HKScan Abp.
 

I april 2010 beslutade Helsingfors häradsåklagare att inte åtala HKScans verkställande direktör Matti Perkonoja och en funktionär vid bolaget.
 

Rättegången avseende LSO Andelslags handel med aktier i augusti 2006 inleddes i början av november och tingsrätten avgav dom i målet den 20 december 2010. Tingsrätten avslog åklagarens åtal om grovt missbruk av insiderinformation. Enligt tingsrätten hade LSO Andelslag dåvarande styrelseledamöter gjort sig skyldiga till missbruk av insiderinformation av oaktsamhet, för vilket tingsrätten utdömde bötesstraff. Dessutom har LSO Andelslag ålagts att betala samfundsbot och förverka den uppskattade nyttan.
 

Utslaget gällde LSO Andelslag och de personer som vid tidpunkten i fråga ingick i styrelsen för LSO Andelslag. Av förenämnda personer ingick tre – Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto – i HKScan Abp:s styrelse. Alla tre samt LSO Andelslag har meddelat att de är missnöjda med tingsrättens beslut.
 

Styrelsen för HKScan Abp beslutade vid sitt sammanträde den 4 januari 2011 sammankalla till extra bolagsstämma den 4 februari 2011 kl. 11.00 för att avgöra styrelsens sammansättning efter att ha mottagit avskedsansökan av tre styrelseledamöter. Avskedsansökan inlämnades av Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto.
 

HKScans största aktieägare LSO Andelslag föreslog Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä som nya styrelseledamöter. Jur. stud. Juha Kylämäki är jordbrukare och broilerproducent. EM Niels Borup är lantbruksföretagare samt griskötts- och mjölkproducent. AFM Tero Hemmilä är verkställande direktör för Yara Suomi Oy.
 

På förslag av HKScans största aktieägare LSO Andelslag valde extra bolagsstämman den 4 februari 2011 in Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä i HKScans styrelse.
 

Vid sitt konstituerande möte efter extra bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ny ordförande och Niels Borup till vice ordförande. Utöver förenämnda nya ledamöter fortsätter Matti Karppinen, Pasi Laine och Otto Ramel i HKScans styrelse.
 

 

ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN
 

Vid ordinarie bolagsstämman den 23 april 2010 ändrades 6 § i bolagsordningen angående var bolagsstämman ska hållas, 7 § angående kallelse till bolagsstämma och 9 § angående bolagets styrelse på följande sätt:
 

6 § ändrades så att ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni på en av styrelsen fastställd dag. Bolagsstämmorna kan hållas på bolagets hemort Åbo, i Vanda eller i Helsingfors.
 

7 § ändrades så att kallelse till bolagsstämma ska tillställas aktieägare tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, men dock senast nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag genom kallelse på Bolagets webbplats och, om styrelsen så beslutar, i en eller flera rikstidningar som bestäms av styrelsen.
 

9 § ändrades så att bolaget har en styrelse med fem till sju (5-7) ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.”
 

 

AKTIEÄGARE OCH AKTIEKAPITAL
 

Vid utgången av räkenskapsperioden var 12 524 aktieägare registrerade i aktieägarförteckningen. Året innan var antalet ägare 11 387. Vid utgången av år 2010 utgjorde andelen förvaltarregistrerade aktier och aktier som innehas av ägare utanför Finland 23,3 procent (25,1 %) av hela aktiestocken.
 

Vid ingången resp. utgången av räkenskapsåret uppgick bolagets inbetalda och i handelsregistret införda aktiekapital till 66 820 528,10 euro. Aktiestocken är fördelad enligt följande:
A-aktier 49 626 522 st. 90,19 %
K-aktier 5 400 000 st. 9,81 %
Summa 55 026 522 st. 100,00 %
 

Enligt bolagsordningen har varje A-aktie en röst och varje K-aktie 20 röster. K-aktierna ägs av LSO Andelslag (4 735 000 st.) och Sveriges Djurbönder ek.för. (665 000 st.). Alla aktier har samma rätt till utdelning. Aktierna har inget nominellt värde.
 

 

ÖKNINGAR AV AKTIEKAPITALET 2009–2010
 

Det i handelsregistret införda aktiekapitalet i bolaget höjdes inte under räkenskapsperioden 2010. Den i december 2010 genomförda aktieemissionen på 8 miljoner euro till Rose Poultry A/S:s ägare - Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S och Hedegaard A/S - redovisades i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital.
 

Det i handelsregistret införda aktiekapitalet i bolaget höjdes inte under räkenskapsperioden 2009. Den i november-december 2009 genomförda aktieemissionen på cirka 78 miljoner euro redovisades i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital.
 

 

NOTERING AV AKTIERNA  
 

HKScans A-aktie är noterad på Nasdaq OMX sedan den 6 februari 1997. Aktien är noterad i klassen Dagligvaror (Sector: Consumer staples). Under räkenskapsperioden 2010 omsattes 23 674 087 stycken HKScan-aktier för sammanlagt 192 609 598 euro. Årets högsta notering var 10,20 euro och lägsta 7,07 euro. Medelkursen för hela året var 8,18 euro och årets sista avslutskurs 7,15 euro. Under året sjönk kursen för bolagets aktie med 8,9 procent. Branschindex (HX302020) för hela den börsnoterade livsmedelsindustrin sjönk under året med 4,2 procent eller 5,9 punkter.
 

Marknadsvärdet för bolagets hela utestående aktiestock (A- och K-serien) var vid utgången av räkenskapsperioden 393,1 miljoner euro, mot 423,7 miljoner euro året innan. Vid utgången av räkenskapsperioden var marknadsvärdet för bolagets A-aktier 354,5 miljoner euro och det beräknade marknadsvärdet av de onoterade K-aktierna 38,6 miljoner euro.
 

HKScan och FIM Pankkiiriliike Oy har ingått ett marknadsgarantiavtal som uppfyller kraven på Nasdaq OMX Liquidity Providing (LP)-verksamhet.
 

 

EGNA AKTIER
 

HKScan innehade sammanlagt 51 982 egna A-aktier vid ingången av räkenskapsåret 2010. Under året återfick bolaget 1 752 aktier, som åren 2006-2008 överlåtits som ett led i bolagets aktiepremiesystem för nyckelpersoner. Per 31.12.2010 innehade bolaget totalt 53 734 egna A-aktier med ett sammanlagt marknadsvärde av 0,38 miljoner euro (à 7,15 euro). Andelen av hela aktiestocken var 0,10 procent och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning utbetalas inte för egna aktier.
 

 

MEDDELANDEN OM FÖRÄNDRINGAR I ÄGARANDELAR
 

Under 2010 fick bolaget en anmälan av den typ som avses i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen gällande förändringar i bolagets ägande.
 

(1) Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma anmälde att dess ägarandel av HKScans aktiekapital steg till 5,74 procent till följd av ett aktieköp den 7 december 2010.
 

 

STYRELSENS GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN
 

(1) Ordinarie bolagsstämman den 23 april 2010 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A sålunda att högst 3 500 000 aktier förvärvas, vilket utgör ca 6,5 procent av hela aktiestocken och ca 7,2 procent av antalet A-aktier.
 

Egna aktier kan förvärvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel på inköpsdagen eller till ett pris som bildas på annat sätt på marknaden. Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. genom derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2011 och upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2009.
 

(2) Bolagsstämman bemyndigade dessutom styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av högst 5 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 10,2 procent av hela aktiestocken och cirka 11,3 procent av antalet A-aktier.
 

Styrelsen kan fatta beslut om samtliga villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Detta bemyndigande gäller till den 30 juni 2011 och upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2009 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
 

Bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkändes för att styrelsen smidigt ska kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan inte utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet.
 

 

PERSONAL
 

År 2010 hade HKScan, exklusive Danmark, i genomsnitt 7 491 (7 429) anställda. Ökningen kommer från företagsförvärven i Finland och Lettland. I december fick koncernen genom förvärvet av danska Rose Poultry A/S drygt 900 nya anställda. Vid utgången av 2010 hade koncernen 8 058 anställda (6 963).
 

 

Antalet anställda per marknadsområde var i genomsnitt följande:
 

 

  2010 2009
Finland 2 464 2 361
Sverige 3 143 3 270
Baltikum 1 884 1 798
Danmark 1) 913  

1) Siffran avser situationen vid årets utgång.
 

 

Därtill hade Sokolów-koncernen i genomsnitt 5 734 (5 665) anställda.
 

 

Antal anställda per land den 31 december 2010:
 

 

  31.12.2010 % 31.12.2009 %
Sverige 2 622 32,5 2 689 38,6
Finland 2 325 28,9 2 210 31,7
Estland 1 605 19,9 1 552 22,3
Danmark  969 12,0  43  0,6
Lettland  292  3,6   181  2,6
Polen (Scan)  189  2,3  235  3,4
Andra länder  57  0,8  53  0,8

 

 

Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 145 (5 577) anställda.
 

HKScan-koncernen har personal i nio europeiska länder. Den operativa ledningen i varje land ansvarar för att koncernens bolag i sin verksamhet följer föreskrifter och avtal som styr arbetet, anställningen och andra arbetsvillkor samt arbetarskyddet i ifrågavarande land.
 

 

DET AKTIEBASERADE INCITAMENTSYSTEMET FÖR NYCKELPERSONER
 

Bolaget hade ett aktierelaterat incitamentsprogram för nyckelpersoner för åren 2006−2008. Efter att programmet löpte ut i slutet av 2008 har styrelsen inte startat något nytt aktierelaterat incitamentsprogram. Åren 2008, 2009 och 2010 utdelades inga aktiepremier. I enlighet med villkoren i programmet återfick bolaget år 2010 1 752 A-aktier, som åren 2006−2008 överlåtits som ett led i incitamentsystemet. Bindningsperioden på tre år utlöpte den 31 december 2010, varefter ägarna kan förfoga fritt över aktierna.
 

 

KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
 

De största kortsiktiga osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet hänför sig till prisutvecklingen för råvaror, särskilt finskt och svenskt griskött, och i fortsättningen eventuellt också tillgången på köttråvara. I Sverige och Finland finns marknadsområdesspecifika osäkerhetsfaktorer som anknyter till programmen för utveckling av verksamheten samt i Danmark gällande hur väl integrationen av Rose Poultry lyckas.
 

Utmaningarna i fråga om det internationella ekonomiska läget fortsätter. Stora fluktuationer i koncernens centrala valutor kan påverka koncernens konkurrenskraft, omsättning och resultat samt balansräkning.
 

Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel ökad arbetslöshet. Förändringarna kan påverka koncernens omsättning och resultat.
 

Eventuella icke förutsebara myndighetsförfaranden kan inverka på bolagets verksamhet på exportmarknaderna.
 

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.
 

Koncernen är involverad i några rättsliga processer och tvister. Ärendena är under behandling, men bedöms inte kunna få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning.
 

 

FÖRETAGSANSVAR
 

HKScan identifierar sitt ansvar som stort nordeuropeiskt köttbolag och agerar alltid minst i enlighet med lagstiftningen och myndigheternas krav. År 2010 låg fokus för HKScans ansvarighet på näring, miljö och djurens välfärd. HKScans ansvarighetsprogram verkställdes år 2010 i de finska, svenska och baltiska dotterbolagen.
 

HKScan satsar på ständig forskning och produktutveckling för att kunna utveckla nya, mer hälsosammare och bättre köttbaserade produkter. Eftersom kött och därav producerad mat har en central ställning i kosten hos konsumenterna i HKScans verksamhetsområde, kan bolaget och dess dotterbolag genom sitt produktsortiment påverka folkhälsan. Ett exempel på detta är den av HK Ruokatalo utvecklade HK Rybsgris, som är bättre för hjärtat. Då grisens foder ges ett tillskott av rybsolja förändras fettets kvalitet på naturlig väg.
 

HKScans policy är att verka så att produktionen belastar miljön så lite som möjligt. Denna princip tillämpas i praktiken på alla marknadsområden, varvid lokala och inom EU gällande bestämmelser och certifieringspraxis beaktas. Bolaget har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Systemet tillämpas vid HK Ruokatalos samtliga produktionsanläggningar i Finland, vid Rakvere Lihakombinaat och Talleggs fabriker i Estland samt vid sex av Scans enheter i Sverige. Scans övriga anläggningar tillämpar BAS-systemet, där miljöarbetet styrs av en lokal ledningsgrupp. Den svarar för att fabrikerna har uttalade miljömål som följs upp. Sokolóws fabriker i Polen fungerar enligt god produktionspraxis under ständig tillsyn av de polska veterinärmyndigheterna.
 

Koncernens samtliga fabriker i Finland, Sverige och Baltikum har därtill ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001, och de flesta, även fabrikerna i Finland, har därutöver ett ISO 22000-certifierat ledningssystem för produktsäkerhet eller den brittiska detaljhandelns BRC-certifikat.
 

De största miljöbelastningar i livsmedelsbranschen förorsakas av energi, vatten, avfall som uppkommer vid behandling av biobaserade material, avloppsvatten och rökgaser från värmecentraler. HKScan har som mål att minska energi- och vattenförbrukningen i proportion till produktionen (dvs. den specifika förbrukningen), minska den relativa mängden avfall och särskilt deponiavfall samt effektivisera sorteringen. Prioriteringarna varierar vid de olika enheterna, eftersom det finns skillnader i verksamhet och teknik. Ständig förbättring har uppnåtts genom att kombinera och rationalisera funktioner och ta i bruk ny praxis.  
 

År 2010 har HKScans dotterbolag även deltagit i projekt för modellering av köttproduktionens koldioxidutsläpp och kolavtryck.
 

Friska och välmående produktionsdjur är en grundläggande förutsättning för köttkedjan och dess lönsamhet. Psykiskt välmående minskar stressen och sjukligheten och reducerar därigenom behovet av antibiotikabehandlingar. Djurens välfärd beaktas även i djuraveln, uppfödningsförhållandena och transporterna. Under år 2010 har HKScans dotterbolag fäst särskild uppmärksamhet vid förbättring av produktionsdjurens välfärd och vid utveckling av indikatorer och anvisningar för välfärden.
 

 

HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODENS SLUT
 

(1) Styrelsen för HKScan Abp beslutade vid sitt sammanträde den 4 januari 2011 sammankalla till extra bolagsstämma den 4 februari 2011 kl. 11.00 för att avgöra styrelsens sammansättning efter att ha mottagit avskedsansökan av tre styrelseledamöter. Avskedsansökan inlämnades av Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto. Enligt tingsrättens beslut skulle LSO Andelslag dåvarande styrelseledamöter, av vilka de tre ovannämnda ingick i HKScans nuvarande styrelse, ha gjort sig skyldiga till missbruk av insiderinformation av oaktsamhet, för vilket tingsrätten utdömde bötesstraff. Alla tre har anmält missnöje med tingsrättens beslut.
 

HKScans största aktieägare LSO Andelslag föreslog Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä som nya styrelseledamöter. Jur. stud. Juha Kylämäki är jordbrukare och broilerproducent. EM Niels Borup är lantbruksföretagare samt griskötts- och mjölkproducent. AFM Tero Hemmilä är verkställande direktör för Yara Suomi Oy.
 

På förslag av HKScans största aktieägare LSO Andelslag valde extra bolagsstämman den 4 februari 2011 in Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä i HKScans styrelse.
 

Vid sitt konstituerande möte efter extra bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ny ordförande och Niels Borup till vice ordförande. Utöver förenämnda nya ledamöter fortsätter Matti Karppinen, Pasi Laine och Otto Ramel i HKScans styrelse.
 

(2) Det produktivitetsprogram för åren 2011-2013 som HKScans dotterbolag HK Ruokatalo informerade om förra hösten färdigställdes. I januari slutfördes de till programmet anslutande och i november förra året inledda samarbetsförhandlingarna gällande HK Ruokatalos arbetare och tjänstemän inom de industriella processerna.
 

HK Ruokatalo och dess arbetare och tjänstemän inom de industriella processerna har undertecknat ett avtal enligt vilket parterna förbinder sig till ett målprogram. Om programmet förverkligas förbättras produktiviteten hos bolagets industriella processer med i genomsnitt 20 procent. Avtalets centrala avsnitt utgörs av de program för utveckling av kostnadskonkurrenskraften som utarbetats för var och en av bolagets produktionsanläggningar i Finland.
 

HK Ruokatalos egen industriella verksamhet effektiviseras genom hemtagning av funktioner som anknyter till kärnverksamheten (t.ex. styckning av grisar) och som tidigare har externaliserats. Återtagandet ska ske under år 2011.
 

För att strömlinjeforma bolagets industriella struktur söker HK Ruokatalo i samråd med representanter för personalen efter lösningar för den framtida rollfördelningen i fråga om produktionsanläggningarna i Säkylä och Mellilä.
 

Genomförandet av produktivitetsprogrammet innebär en minskning med ca 230 årsverken i HK Ruokatalos verksamhetskedja, inklusive underleverantörer och funktioner som lagts ut på entreprenad, före utgången av år 2011.
 

Produktivitetsprogrammet syftar till en minskning av totalkostnaderna på 12 miljoner euro per år. Av denna årliga kostnadsnytta uppnås 6 miljoner euro under år 2011. Avvikande från vad som tidigare meddelats förväntas genomförandet av programmet inte medföra extra kostnader på 3 miljoner euro.
 

 

FRAMTIDSUTSIKTER
 

Efterfrågan på livsmedelsprodukter väntas förbli stabil på koncernens hemmamarknader. Decentraliseringen av verksamhetens struktur på olika produktgrupper och geografiska områden samt de redan startade samt de planerade effektiviseringsprogrammen lägger grunden för en bättre utveckling för koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.
 

De många exceptionella interna problem inom leveranskedjan som belastade verksamheten i Finland och Sverige år 2010 har i huvudsak lösts. Utvecklingen i Baltikum och Polen är fortsatt stabil. Den pågående integreringen av den danska verksamheten medför synergi- och andra fördelar under det innevarande året. 
 

I Sverige har den ökande importen av avsevärt förmånligare kött medfört en förändring som försvagat marknadsläget och lönsamheten. Om förändringen blir långvarig överväger bolaget att i ökande grad införa importråvara som uppfyller koncernens kvalitets- och priskriterier. En nyckelroll kommer att innehas av den svenska konsumenten, vars köpbeslut styr bolagets avgöranden.
 

Koncernens rörelsevinst för helår uppskattas öka jämfört med år 2010.
 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
 

Moderbolagets utdelningsbara medel är 168,0 miljoner euro inklusive fonden för inbetalt fritt eget kapital på 151,1 miljoner euro. Styrelsen föreslår en utdelning med 0,22 euro per aktie för år 2010, sammanlagt cirka 12 miljoner euro.
 

Inga väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning har skett efter räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och styrelsen anser att den föreslagna utdelningen inte äventyrar bolagets solvens.
 

 

BOLAGSSTÄMMAN
 

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 27 april 2011 kl 11.00 i Helsingfors Mässcentrum, Ballroom-salen, adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors. Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare som den 13 april 2011 är införda som aktieägare i HKScan Abp i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (Finlands Värdepapperscentral). Kallelse och styrelsens förslag till bolagsstämman publiceras senare.
 

 

HKSCAN-KONCERNENS KONCERNBOKSLUT 1.1-31.12.2010
 

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1.1-31.12
(miljoner euro)

 

  Not 2010 2009
       
OMSÄTTNING   2 113,9 2 124,7
       
Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning   3,5 5,1
Tillverkning för eget bruk   1,3 0,9
Övriga rörelseintäkter 1. 13,6 6,7
Andel av intresseföretags resultat   1,8 0,9
Material och tjänster   -1 445,9 -1 474,5
Kostnader för ersättningar till anställda 1. -316,6 -306,7
Avskrivningar 1. -61,5 -57,2
       
Övriga rörelsekostnader 1. -262,0 -244,8
RÖRELSEVINST   48,0 55,1
       
Finansiella intäkter   8,1 5,2
Finansiella kostnader   -21,9 -24,9
Andel av intresseföretags resultat   2,2 2,0
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   36,5 37,3
       
Inkomstskatter   -5,7 -4,9
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST   30,8 32,5
       
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:      
Moderbolagets aktieägare   27,9 29,9
Ägare utan bestämmande inflytande   2,9 2,6
Summa   30,8 32,5

 

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:

 

Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheten
euro/aktie 0,52 0,64
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande verksamheten
euro/aktie 0,52 0,64

 

 

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1–31.12
(miljoner euro)

 

  2010 2009
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 30,8 32,5
     
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):    
Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet 13,5 1,8
Finansiella tillgångar som kan säljas 0,0 0,4
Kassaflödessäkring 1,8 -7,1
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT 8,6 4,8
     
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 46,1 27,6
     
PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:    
Moderbolagets aktieägare 42,6 24,8
Ägare utan bestämmande inflytande 3,5 2,8
Summa 46,1 27,6
     

 

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING 31.12
(miljoner euro)

 

  Not 2010 2009
TILLGÅNGAR      
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar 2. 77,1 65,7
Affärsvärde 3. 100,4 88,2
Materiella tillgångar 4. 537,8 469,1
Andelar i intresseföretag   27,0 20,9
Kundfordringar och övriga fordringar   25,3 18,2
Övriga långfristiga placeringar   13,1 10,5
Uppskjuten skattefordran   14,4 12,3
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   795,0 685,0
       
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR      
Omsättningstillgångar 5. 159,9 118,7
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   240,6 194,3
Inkomstskattefordringar   0,3 0,2
Övriga finansiella tillgångar   3,9 2,0
Kassa och bank   69,5 73,9
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   474,1 389,0
       
TILLGÅNGAR   1 269,2 1 074,0
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
EGET KAPITAL      
Aktiekapital 6. 66,8 66,8
Överkursfond   73,4 74,2
Egna aktier   -0,0 -0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   154,4 149,7
Omräkningsdifferenser   0,6 -13,1
Balanserade vinstmedel   124,4 111,6
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   419,6 389,3
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   11,1 9,4
EGET KAPITAL   430,6 398,7
       
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      
Uppskjuten skatteskuld   38,9 32,2
Långfristiga räntebärande skulder   361,2 329,9
Långfristiga icke-räntebärande skulder   12,4 5,9
Pensionsåtaganden   3,1 3,6
Långfristiga avsättningar   2,4 8,5
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   418,0 380,1
       
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL      
Kortfristiga räntebärande skulder   153,0 87,5
Leverantörsskulder och övriga skulder   262,5 202,0
Inkomstskatteskuld   2,7 2,7
Kortfristiga avsättningar   2,3 2,8
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   420,6 295,1
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 269,2 1 074,0

 

 

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
(miljoner euro)

 

  1. 2. 3. 4. 5.*) 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
EGET KAPITAL 1.1.2010 66,8 74,2 -8,4 143,5 0,0 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7
Summa intäkter och kostnader för perioden   -0,1 1,9     -0,6 13,7   27,7 42,6 3,5 46,1
Kostnader för aktierelaterade ersättningar   -0,8               -0,8   -0,8
Övriga förändringar           -0,9       -0,9 -0,0 -1,0
Redovisat direkt mot vinstmedel**)                 1,2 1,2 -0,2 1,1
Överföringar mellan poster           4,3     -4,3 0,0   0,0
Aktieemission                   0,0   0,0
Förvärv av egna aktier                   0,0   0,0
Ökning av andelar i dotterbolag                 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Utdelning                 -11,9 -11,9 -1,6 -13,5
EGET KAPITAL 31.12.2010 66,8 73,4 -6,5 143,5 0,0 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5.*) 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
EGET KAPITAL 1.1.2009 66,8 73,5 -2,2 66,7 20,0 12,2 -15,8 0,0 97,0 318,2 5,4 323,7
Summa intäkter och kostnader för perioden   0,0 -6,7     -0,1 2,7   29,0 24,8 2,8 27,6
Kostnader för aktierelaterade ersättningar   0,8               0,8   0,8
Övriga förändringar         -20,0 0,2       -19,8 0,0 -19,8
Redovisat direkt mot vinstmedel *)                 -2,0 -2,0   -2,0
Överföringar mellan poster     0,6     2,3     -2,9 0,0   0,0
Aktieemission       76,8           76,8   76,8
Förvärv av egna aktier                   0,0   0,0
Ökning av andelar i dotterbolag                   0,0 2,1 2,1
Utdelning                 -9,4 -9,4 -0,9 -10,3
EGET KAPITAL 31.12.2009 66,8 74,2 -8,4 143,5 0,0 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7

 

KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Övrigt eget kapital, 6. Övriga fonder, 7. Omräkningsdifferenser, 8. Egna aktier, 9. Vinstmedel, 10. Andel hänförlig till moderbolagets aktieägare totalt, 11. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 12. Summa
 

*) Utgörs av ränta på hybridlån.
 

 

KASSAFLÖDESANALYS

(miljoner euro)

 

  2010 2009
Rörelseverksamhet    
Rörelsevinst 48,0 55,1
Justeringar av rörelsevinsten -4,6 -0,4
Avskrivningar 61,5 57,2
Förändring av avsättningar -7,9 7,6
Förändring av rörelsekapitalet -3,7 2,5
Finansiella intäkter 8,1 5,2
Finansiella kostnader -21,9 -24,9
Skatter -5,7 -4,9
Nettokassaflöde från rörelsen 73,8 97,4
     
Investeringar    
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -73,6 -43,7
Avyttring av anläggningstillgångar 7,0 2,9
Investeringar i dotterföretag -25,2 -4,7
Förvärvade aktier i intresseföretag -1,6 -0,3
Avyttrade aktier i intresseföretag 1,3 0,0
Lämnade lån -1,0 -0,0
Återbetalning av lånefordringar 1,2 5,1
Nettokassaflöde från investeringar -91,9 -40,8
     
Kassaflöde före finansiering -18,1 56,6
     
Finansiering    
Intäkter från aktieemission 0,0 76,8
Intäkter från egetkapitalinstrument   0,0
Amortering av egetkapitalinstrument 0,0 -20,0
Upptagande av kortfristiga lån 169,9 46,6
Amortering av kortfristiga lån -159,1 -82,3
Upptagande av långfristiga lån 45,2 74,7
Amortering av långfristiga lån -33,0 -160,8
Räntor på hybridlån 0,0 -2,1
Utdelning till aktieägare -11,9 -9,4
     
Nettokassaflöde från finansiering 11,1 -76,5
     
Förändring av likvida medel -7,0 -19,9
     
Likvida medel per 1.1 75,9 94,4
Kursdifferens i likvida medel 4,5 1,4
Likvida medel per 31.12 73,4 75,9

 

 

EKONOMISKA NYCKELTAL
 

 

  2010 2009
     
Omsättning, milj. euro 2 113,9 2 124,7
Rörelsevinst, milj. euro 48,0 55,1
-- % av omsättningen 2,3 2,6
Vinst före skatt, milj. euro 36,5 37,3
-- % av omsättningen 1,7 1,8
Avkastning på eget kapital (ROE), % 7,4 9,0
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 6,3 7,4
Soliditet, % 34,0 37,1
Nettoskuldsättningsgrad (gearing), % 101,7 84,9
Bruttoinvesteringar, milj. euro 70,7 41,3
-- % av omsättningen 3,3 1,9
Forsknings- och utvecklingsutgifter, milj. euro 9,6 8,9
-- % av omsättningen 0,5 0,4
Medelantal anställda 7 491 7 429

 

 

AKTIERELATERADE NYCKELTAL
 

 

  2010 2009
     
Resultat/aktie (EPS), före utspädning, euro 0,52 0,64
Resultat per aktie (EPS), efter utspädning, euro 0,52 0,64
Eget kapital/aktie, euro 7,63 7,21
Utdelning per aktie, euro 0,22 *) 0,22  
Utdelning av resultatet före utspädning, % 42,6*) 34,5  
Utdelning av resultatet efter utspädning, % 42,6*) 34,5  
Direktavkastning, % 3,1*) 2,8  
P/E-tal (vinstmultiplikator)    
-- före utspädning 13,9 12,3
-- efter utspädning 13,9 12,3
Lägsta aktiekursen, euro 7,07 3,70
Högsta aktiekursen, euro 10,20 10,38
Medelkurs, euro 8,18 7,18
Årets sista kurs, euro 7,15 7,85
Marknadsvärde för utestående aktier, milj. euro 393,1 423,7
Antal omsatta aktier, 1 000 st. 23 674 22 285
-- % av medelantalet 43,8 49,6
Justerat antal utestående aktier, 1 000 st.    
-- medelantal under räkenskapsperioden 54 015 44 937
-- vid räkenskapsperiodens utgång 54 973 53 975
-- efter full utspädning 54 973 53 975

*) På basis av styrelsens förslag till utdelning.

 

 

FORMLER FÖR NYCKELTALEN
 

                              Vinst före skatt – skatter

Avkastning på eget kapital (%)------------------------------ x 100

                             Summa eget kapital (i genomsnitt)

 

                              Vinst före skatt + räntekostnader och

                              övriga finansiella kostnader

Avkastning på sysselsatt kapital (%) --------------------------- x 100

                              Balansomslutning – icke-räntebärande

                              skulder (i genomsnitt)

 

                              Summa eget kapital

Soliditet (%)                  ---------------------------------- x 100

                              Balansomslutning - förutbetalda intäkter

 

                              Räntebärande nettoskulder - räntebärande låne-

                              fordringar – likvida medel

Nettoskuldsättningsgrad (%)   ---------------------------------- x 100

(gearing)                     Summa eget kapital

 

                              Räkenskapsperiodens vinst hänförlig till

                              moderbolagets aktieägare

Resultat per aktie           --------------------------------------------

                              Emissionsjusterat genomsnittligt antal aktier

                              under räkenskapsperioden

 

                              Eget kapital hänförligt till

                              moderbolagets aktieägare

Eget kapital per aktie        --------------------------------------------

                              Emissionsjusterat antal aktier

                              vid räkenskapsperiodens utgång

 

                              Utdelning / aktie

Utdelning per aktie           --------------------------------------------

                              Justeringskoefficient för emissioner

                              som skett efter perioden

 

                              Emissionsjusterad utdelning per aktie

Utdelning av resultatet (%)  --------------------------------------- x 100

                              Resultat per aktie

 

                              Utdelning per aktie

Direktavkastning (%)          --------------------------------------- x 100

                              Räkenskapsperiodens sista emissionsjusterade

                              börskurs

 

                              Räkenskapsperiodens sista emissionsjusterade

                              börskurs

Pris/vinst-förhållande(P/E)   ---------------------------------------

                              Resultat per aktie

 

Aktiestockens marknadsvärde   Antal utestående aktier vid räkenskapsperiodens

                              utgång x räkenskapsperiodens sista börskurs

 

Antal anställda               Medelantal anställda vid slutet av

                              kalendermånaderna

 

 

NOTER TILL KONCERNENS BOKSLUT
 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER
 

HKScan Abp:s bokslutskommuniké för perioden 1.1-31.12.2010 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernbokslutet är upprättat enligt internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) med beaktande av de IAS- och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar som gällde 31.12.2010.
 

Koncernbokslutet är upprättat enligt samma redovisningsprinciper som år 2009, med undantag av följande nya standarder, tolkningar och förändringar i befintliga standarder som gäller sedan 1.1.2010.
 

- Reviderade IFRS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. Den reviderade standarden kräver att effekterna av förändringar i innehavet i dotterbolag redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande inflytandet. Vid förlust av bestämmande inflytande värderas eventuellt kvarvarande innehav till verkligt värde i resultaträkningen. Motsvarande redovisningssätt tillämpas i fortsättningen även på innehav i intresseföretag (IAS 28) och andelar i samriskföretag (IAS 31). Som en följd av ändringen av standarden kan ett dotterbolags förluster riktas till ägare utan bestämmande inflytande även då de överskrider värdet av dessa ägares placering.
 

- Ändring till IAS 39, Finansiella instrument: redovisning och värdering – poster berättigade för säkringsredovisning. Ändringarna gäller säkringsredovisning. Genom dem specificeras anvisningarna i IAS 39 om säkring av ensidig risk samt säkring av inflationsrisk när det är frågan om en post som hör till de finansiella tillgångarna eller skulderna. Tolkningen har inte haft någon inverkan på koncernens bokslut.
 

- Förbättringar i IFRS-standarderna. De små och mindre brådskande ändringar som görs i standarderna genom Annual Improvements–förfarandet sammanställs i en helhet och genomförs en gång per år. De i projektet ingående ändringarna berör sammanlagt 12 standarder. Inverkan av ändringarna varierar per standard, men ändringarna har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.
 

- Ändringar i IFRS 2, Aktierelaterade ersättningar – koncerninterna aktierelaterade ersättningar som reglerats med kontanter. Syftet med ändringarna är att förtydliga att ett företag som tar emot varor eller tjänster av varu- eller tjänsteleverantörer måste tillämpa IFRS 2 även om företaget inte skulle vara skyldigt att erlägga de förutsatta aktierelaterade ersättningarna i kontanter. Tolkningen har inte haft någon inverkan på koncernens bokslut.
 

IASB har givit ut nedanstående nya eller reviderade standarder och tolkningar, vilka ännu inte har tillämpats av koncernen. Koncernen inför dem från och med den dag då de träder i kraft, eller, i det fall att denna dag är en annan än räkenskapsperiodens första dag, från början av den räkenskapsperiod som först följer på den dag ändringarna träder i kraft.
 

- Ändring i IAS 32, Finansiella instrument: presentation – klassificering av teckningsrätter (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 februari 2010 eller senare). Ändringen gäller redovisningen (klassificeringen) av teckningsrätter, optioner och andra rättigheter som ställts ut i en annan valuta än emittentens funktionella valuta. Ändringarna är inte betydande med hänsyn till det kommande koncernbokslutet.
 

- IFRIC 19, Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2010 eller senare). Tolkningen förtydligar redovisningen i de fall där ett företag omförhandlar villkoren för en finansiell skuld och som resultat av förhandlingarna emitterar egetkapitalinstrument till borgenären för att helt eller delvis utsläcka den finansiella skulden. Tolkningen har inte någon inverkan på koncernens kommande bokslut.
 

- Ändringar i tolkningen av IFRIC 14, Förskottsbetalning av lägsta fonderingskrav (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Ändringen tar bort en oavsiktlig konsekvens som följd av tolkningen av IFRIC 14 IAS 19 – Begränsning av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan. Efter ändringen får företagen redovisa vissa frivilliga förskottsbetalningar av lägsta fonderingskrav som tillgång i balansräkningen. Tolkningen har inte någon inverkan på koncernens kommande bokslut.
 

- Reviderade IAS 24, Upplysningar om närstående (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Definitionen av närstående preciseras och kraven på noter för vissa samfund som är bundna till den offentliga makten ändras.
 

- IFRS 9, Finansiella instrument (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare). IFRS 9 utgör det första steget i ett mer omfattande projekt som siktar till att ersätta IAS 39 med en ny standard. De olika värderingssätten har bibehållits men förenklats. De finansiella tillgångarna indelas i två huvudgrupper utgående från värderingen: tillgångar som värderas enligt periodiserad anskaffningsutgift och tillgångar som värderas enligt gängse värde. Klassificeringen beror på företagets affärsmodell och på särdragen hos de avtalsbaserade kassaflödena.  Anvisningarna i IAS 39 om nedskrivning och säkringsredovisning förblir i kraft. Siffrorna för tidigare perioder behöver inte justeras, om standarden införs under en räkenskapsperiod som börjar före 1 januari 2012. EU har ännu inte godkänt standarden.
 

- Förbättringar i IFRS-standarderna (i kraft huvudsakligen för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2010 eller senare).  De små och mindre brådskande ändringar som görs i standarderna genom Annual Improvements–förfarandet sammanställs i en helhet och genomförs en gång per år. EU har ännu inte godkänt ändringarna i standarderna.
 

- ED 9, Andelar i samriskföretag. Den nuvarande standarden IAS 31 Andelar i joint ventures tillåter redovisning av samriskföretag enligt klyvningsmetoden (redovisning post för post).  Standarden (nya ED 9) kommer sannolikt att omarbetas så att endast kapitalandelsmetoden tillåts i fortsättningen. Den nya standarden kommer avsevärt att påverka koncernens siffror och redovisningen av segmentet Polen. Ikraftträdandedatum är ännu inte bestämt.
 

 

REDOVISNING PER SEGMENT
Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde
(miljoner euro)

 

  Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
         
Omsättning        
- Finland 198,2 185,4 718,5 732,5
- Sverige 275,0 278,3 997,1 1 037,4
Danmark 21,8 0,0 21,8 0,0
-- Baltikum 42,0 38,1 160,4 156,9
-- Polen 72,6 65,1 279,3 251,7
-- Mellan segmenten -14,0 -9,5 -63,3 -53,9
Summa 595,7 557,5 2 113,9 2 124,7
         
Rörelsevinst        
-- Finland 4,7 6,4 10,7 27,0
-- Sverige 8,0 9,1 20,4 16,7
Danmark -0,0 -- -0,0 --
-- Baltikum 1,8 2,0 8,7 9,8
-- Polen 3,0 2,9 15,5 9,3
-- Mellan segmenten 0,0 0,0 0,0 0,0
-- Koncernens administrativa kostnader -1,8 -1,9 **)-7,2 *) -7,7
Summa 15,7 18,4 48,0 55,1

*) Inkl. avgångsvederlag av engångskaraktär för koncernens förre vd till ett belopp av 1,3 miljoner euro, redovisat under första kvartalet.
**) Inkl. 0,9 miljoner euro i kostnader för marksanering på avyttrad tomt som redovisats under andra kvartalet
 

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
 

 

1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR
(miljoner euro)
 

 

  Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
Kostnader för ersättningar till anställda *) -- -5,8 -- -10,8
Avskrivningar och nedskrivningar **) -- -- -- -1,9
Kostnader för marksanering på avyttrad tomt ***) -- -- -0,9 --
Vinst vid avyttring av produktionsanläggningar ****) -- -- 7,9 --
Summa poster av engångskaraktär -- -5,8 7,0 -12,7

 

*) Ingår i posten "Kostnader för ersättningar till anställda" i resultaträkningen.
**) Ingår i posten "Avskrivningar" i resultaträkningen.
***) Ingår i posten "Övriga rörelsekostnader" i resultaträkningen.
****) Ingår i posten "Övriga rörelseintäkter" i resultaträkningen.
 

 

Bolagets affärssegment har under räkenskapsperioden haft exceptionella kostnader på sammanlagt nästan 20 miljoner euro. Dessa poster uppfyller inte helt redovisningsprincipernas definition av poster av engångskaraktär och återfinns inte i tabellen ovan.  Dessa poster omfattar bl.a. exceptionella kostnader och förluster till följd av arbetskonflikterna i den finska rörelsen samt förluster och exceptionella kostnader som försvagat lönsamheten i samband med startandet av strukturförändringen i den svenska rörelsen. Ifrågavarande poster har tagits upp i affärssegmentens översikter och bolaget har beaktat dem i sin resultatstyrning.
 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
 

 

2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
(miljoner euro)

 

  1-12/2010 1-12/2009
Redovisat värde vid periodens början 65,7 57,8
Omräkningsdifferenser 8,1 3,0
Ökningar 1,2 2,8
Ökningar (företagsförvärv) 4,2 2,0
Minskningar -0,2 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar -3,5 -2,7
Överföring till annan balanspost 1,5 2,8
Redovisat värde vid periodens utgång 77,1 65,7

 

 

3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE
(miljoner euro)

 

  1-12/2010 1-12/2009
Redovisat värde vid periodens början 88,2 81,7
Omräkningsdifferenser 4,2 1,6
Ökningar 1,3 1,9
Ökningar (företagsförvärv) 6,8 3,0
Minskningar 0,0 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 0,0
Överföring till annan balanspost 0,0 0,0
Redovisat värde vid periodens utgång 100,4 88,2

 

 

4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR
(miljoner euro)

 

  1-12/2010 1-12/2009
Redovisat värde vid periodens början 469,1 479,3
Omräkningsdifferenser 17,4 6,6
Ökningar 71,6 41,2
Ökningar (företagsförvärv) 43,0 3,8
Minskningar -2,4 -3,3
Avskrivningar och nedskrivningar -59,5 -55,8
Överföring till annan balanspost -1,5 -2,6
Redovisat värde vid periodens utgång 537,8 469,1

 

 

5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
(miljoner euro)

 

  1-12/2010 1-12/2009
Material och förnödenheter 88,8 73,9
Varor under tillverkning 8,8 7,1
Färdiga produkter 45,7 23,7
Varor 0,0 0,0
Övriga omsättningstillgångar 6,2 4,1
Förskottsbetalningar 2,6 2,1
Levande djur IFRS 41 7,6 7,6
Summa omsättningstillgångar 159,9 118,7

 

 

6. NOTER TILL EGET KAPITAL
 

 

Aktiekapital och
överkursfond
Antal utestående aktier Aktie-kapital Överkurs-fond Fond för inbetalt fritt EK Egna aktier Summa
             
1.1.2010 53 974 540 66,8 72,9 143,1 0,0 282,8
Återlämnade egna aktier -1 752       0,0 0,0
Emission 1 000 000     8,0   8,0
31.12.2010 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8

 

SVOP = Fond för inbetalt fritt eget kapital
 

Den 5 maj 2010 utbetalade bolaget 0,22 euro per aktie i utdelning för räkenskapsperioden 2009; sammanlagt erlades 11,9 miljoner euro.
 

 

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
 

I slutet av året uppgick koncernens räntebärande skulder till 514,2 miljoner euro (417,4 milj. euro). Ökningen av lånebördan berodde på den under hela året kraftigt stärka svenska kronan (cirka 12,5 %), uppbindningen av rörelsekapital samt det ökande kassaflöde för investeringar som följde på föregående års relativt låga investeringsnivå. Vid förvärvet av Rose Poultry övertogs dessutom detta bolags räntebärande skulder, som den 31 december 2010 uppgick till cirka 52 miljoner euro.
 

 

FINANSIELLA RISKER
 

De finansiella riskerna omfattar refinansierings- och likviditetsrisker, motpartsrisker i finansieringsavtal, valutarisker, ränterisker, råvarurisker och kreditrisker. Finansiella risker och hanteringen av dem är en del av koncernens finanspolicy. Styrelsen har godkänt den policy som följs och genomförandet av den är koncentrerad till finansieringsenheten som är underställd koncernens ekonomidirektör. Under redovisningsperioden 2010 har inga ändringar gjorts i finanspolicyn. Under perioden inleddes säkring av nettoinvesteringar i utländskt dotterbolag avseende den danska kronan.
 

Målet med koncernens kapitalhantering är att med hjälp av en optimal kapitalstruktur stödja verksamheten genom att garantera normala verksamhetsförutsättningar och möjliggöra organisk och strukturell tillväxt. Kapitalstrukturen påverkas genom att justera rörelsekapitalet som binds i verksamheten samt via resultatet, utdelningen och aktieemissioner. Koncernen kan även besluta att sälja tillgångar för att minska skuldsättningen.
 

En detaljerad redovisning av hanteringen av finansiella risker och kapitalet ingår i noterna till 2010 års bokslut.
 

 

DERIVATÅTAGANDEN
(miljoner euro)

 

  31.12.2010 31.12.2009
Derivatinstrument, nominella värden    
     
Valutaderivat 149,9 104,6
Räntederivat 247,0 203,5
Elderivat 10,2 10,8
     
Derivatinstrument, verkliga värden    
     
Valutaderivat -0,3 -1,1
Räntederivat -16,8 -11,3
Elderivat 2,2 -0,6

 

 

KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
(milj. euro)

 

  31.12.2010 31.12.2009
     
Skulder mot vilka panter och inteck--    
ningar ställts som säkerhet    
- lån från penninginrättningar 56,1 33,9
     
Ställda säkerheter    
-- fastighetsinteckningar 48,9 55,5
-- panter 20,8 30,4
-- företagsinteckningar 47,3 20,7
     
För ägarintresseföretag    
-- borgen 5,3 5,0
     
För andra    
-- borgen och panter 13,8 12,4
     
Övriga egna ansvarsförbindelser    
Leasingansvar 25,5 19,0
Övriga hyresåtaganden 56,3 40,6
Övriga ansvar 6,5 5,8

 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
 

 

  2010 2009
Försäljning till intresseföretag 40,4 34,9
Köp från intresseföretag 35,1 35,2
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 1,8 2,5
Leverantörsskulder och övriga skulder 8,8 8,5
Uppsägningsersättning till verkställande direktören 0,0 1,3

 

FÖRVÄRVADE VERKSAMHETER
 

Rose Poultry A/S
 

HKScan Abp ("HKScan”) meddelade den 9 september 2010 att bolaget undertecknat ett avtal om förvärv av aktiestocken i det ledande danska fjäderfäföretaget Rose Poultry A/S ("Rose Poultry") samt den 11 november 2010 att de godkännanden av konkurrensmyndigheterna som var en förutsättning för köpet hade erhållits. Förvärvet verkställdes den 29 november 2010, då HKScan övertog ägandet av och bestämmanderätten över Rose Poultry.
 

Danmarks största fjäderfäföretag Rose Poultry producerar årligen över 130 miljoner kilo fjäderfäkött som säljs under bolagets varumärke Rose och under handelskedjornas egna varumärken. Köttet säljs färskt, fruset och som charkprodukter på bolagets huvudmarknader Danmark, Sverige och Storbritannien. Rose Poultry har tre produktionsanläggningar i Danmark och sysselsätter cirka 1 000 anställda. Omsättningen för räkenskapsperioden 2008/2009 uppgick till cirka 211 miljoner euro.
 

Kalkylen över anskaffningsutgiften baserar sig på Rose Poultrys preliminära koncernbalansräkning per 29 november 2010, vilken till dess väsentliga delar har upprättats i enlighet med IFRS:s och HKScans redovisningsprinciper.
 

Eftersom fastställandet av verkligt värde för de egendomsposter och skulder som utgör föremål för förvärvet är ofullbordat på rapporteringsdagen, har den ursprungliga redovisningen för sammanslagningen av dess verksamheter fastställts preliminärt den 31 december 2010. Därför är nedanstående siffror över förvärvade nettotillgångar och affärsvärde preliminära och kan justeras när fastställandet av verkligt värde slutförs.
 

Den ursprungliga kalkylen över allokering av köpeskillingen har uppgjorts i danska kronor och omvandlats i euro enligt valutakursen i koncernrapporteringen från november.
 

Det preliminära affärsvärdet på 3,6 miljoner euro grundar sig på HKScans stärkta ställning som ledande aktör på den nordeuropeiska marknaden för fjäderfä samt på möjligheterna att uppnå betydande synergifördelar genom fusioneringen av Rose Poultry med koncernen.
 

Det redovisade affärsvärdet är till ingen del avdragsgillt i beskattningen. I tabellen nedan presenteras ett sammandrag över erlagda vederlag och vid förvärvstidpunkten redovisade tillgångar och övertagna skulder.
 

 

 

Erlagt vederlag 29 november 2010    
    EUR miljoner
Kontant vederlag   15,4
Senare erlagt vederlag   8,0
Summa vederlag   23,4
     
Redovisat belopp av förvärvade tillgångar och övertagna skulder    
  Not EUR miljoner
Likvida medel   0,0
Materiella anläggningstillgångar 4 39,8
Varumärken (ingår i immateriella tillgångar) 2 2,6
Avtal (ingår i immateriella tillgångar) 2 1,6
Investeringar i intresseföretag   3,0
Finansiella tillgångar som kan säljas   0,5
Omsättningstillgångar 5 23,7
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   25,6
Leverantörsskulder och övriga skulder   -32,0
Lån   -41,9
Avsättningar   -0,1
Uppskjuten skatteskuld   -2,9
Identifierbara nettotillgångar totalt   20,0
     
Affärsvärde   3,6

 

I vederlaget på 23,4 miljoner euro för förvärvsobjektet ingår senare erlagt vederlag, som ålägger koncernen att inlösa de 1 miljon aktier som överlåtits till säljaren till ett pris av 8 miljoner euro från och med det att 18 månader förflutit sedan förvärvet. Denna inlösningsskyldighet (fastställd option) upphör 24 månader efter förvärvstidpunkten. Denna inlösningsskyldighet har behandlats som en skuld och har inkluderats i verkligt värde för det vederlag som erlagts för förvärvet och inlösningen kan ske genom erläggande av antingen kontanter eller aktier, beroende på om motparten utnyttjar sin rätt eller inte.
 

De till förvärvet anslutande kostnaderna på 0,5 miljoner euro ingår i övriga rörelsekostnader i koncernresultaträkningen för år 2010.
 

Verkligt värde för försäljningsfordringar och andra fordringar är 25,6 miljoner euro därav utgör verkligt värde för försäljningsfordringar 24,5 miljoner euro. Verkligt värde för försäljningsfordringar innehåller inga betydande risker.
 

Det verkliga värdet 4,2 miljoner euro för de förvärvade identifierbara immateriella tillgångar är preliminärt, eftersom de slutliga värderingarna av dessa tillgångsposter inte har kunnat slutföras till alla delar.
 

Rose Poultrys omsättning, som ingår i koncernens resultaträkning från och med den 29 november 2010, uppgick till 21,8 miljoner euro. Rörelsevinsten för denna tid var -0,0 miljoner euro.
 

Om Rose Poultry hade sammanslagits med koncernen den 1 januari 2010, skulle omsättningen enligt koncernresultaträkningen vara 2 314,2 miljoner euro och rörelsevinsten 52,7 miljoner euro.
 

 

ÖVRIGA FÖRVÄRVADE RÖRELSER (AS Jelgavas Galas Kombinats, Falkbolagen Produktion AB, Bertil Erikssons Slakteri AB)
 

AS Rigas Miesnieks (”Rigas Miesnieks”) undertecknade i mars ett avtal om förvärv av 90,8 procent av det lettiska bolaget AS Jelgavas Galas Kombinats (”Jelgava”), som specialiserat sig på rökta charkvaror. Affären fick godkännande av de lettiska konkurrensmyndigheterna i slutet av juni. Förvärvet verkställdes och Jelgava övergick i Rigas Miesneks ägo och bestämmanderätt den 30 juni 2010. Rigas Miesnieks är en del av Rakvere Lihakombinaat, som ingår i HKScans baltiska grupp och svarar för verksamheten i Lettland.
 

Under år 2010 genomfördes dessutom två aktieköp med aktieägare utan bestämmande inflytande. Rigas Miesnieks förvärvade under år 2010 sammanlagt 98,8 procent av aktiestocken i Jelgava.
 

Köpeskillingen för Jelgava var 1,9 miljoner euro. Det preliminära affärsvärdet på 3,1 miljoner euro grundar sig på den förvärvade kundkretsen samt på möjligheterna att uppnå betydande synergifördelar genom fusioneringen av Jelgava med koncernen.
 

Scan AB köpte på grundval av gamla avtal Falkbolagen Produktion AB (”Falkbolagen”) i Malmö. Bolaget styckar skinkor för Pärsons AB och har cirka 20 fast anställda. Tidigare har Falkbolagen Produktion utfört styckningen som legoarbete åt Scankoncernen. Förvärvet verkställdes den 30 december 2010, då Scan AB övertog ägandet av och bestämmanderätten över Falkbolagen. Köpeskillingen för Falkbolagen var 0,7 miljoner euro. Förvärvet gav inte upphov till affärsvärde.
 

Scan AB ökade enlighet med tidigare avtal sin ägarandel i Bertil Erikssons Slakteri AB till hundra procent. Slakteriet i Krylbo i mellersta Sverige är relativt litet med 14 anställda och slaktar nötdjur för Scans räkning och har en viktig roll i upphandlingen av nötdjur i Mellansverige. Scan AB:s ägarandel var 35 procent före förvärvet i slutet av året. Förvärvet verkställdes den 30 december 2010, då Scan AB övertog ägandet av och bestämmanderätten över Bertil Erikssons Slakteri. Köpeskillingen för Bertil Erikssons Slakteri var 2,1 miljoner euro. Det preliminära affärsvärdet på 0,8 miljoner euro som förvärvet ger upphov till grundar sig på att Scan AB:s konkurrensposition stärks i Mellansverige.
 

Samtliga förvärv har på det sätt IFRS 3R tillåter redovisats preliminärt. Därför är nedanstående siffror över förvärvade nettotillgångar och affärsvärde preliminära och kan justeras inom 12 månader från förvärvstidpunkten.
 

Den ursprungliga kalkylen över allokering av köpeskillingen har uppgjorts i lokala valutor och omvandlats i euro enligt valutakursen i koncernrapporteringen.
 

De redovisade affärsvärdena är till ingen del avdragsgilla i beskattningen. I tabellen nedan presenteras ett sammandrag över erlagda vederlag och vid förvärvstidpunkten redovisade tillgångar och övertagna skulder samt den andel av det verkliga värdet som är hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande.
 

 

    EUR miljoner
Kontant vederlag   4,7
Summa vederlag   4,7
     
Redovisat belopp av förvärvade tillgångar och övertagna skulder    
  Not EUR miljoner
Likvida medel   2,0
Materiella anläggningstillgångar 4 5,9
Omsättningstillgångar 5 0,8
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   1,7
Leverantörsskulder och övriga skulder   -4,7
Lån   -3,5
Uppskjuten skatteskuld   -1,6
Identifierbara nettotillgångar totalt   0,7
     
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   0,0
     
Affärsvärde   3,9
     

 

Övriga rörelsekostnader i koncernresultaträkningen för år 2010 innehåller inga väsentliga kostnader som hänför sig till förvärvet.
 

De övriga förvärvade rörelsernas omsättning, vilken ingick i koncernens resultaträkning, uppgick till 3,9 miljoner euro och rörelsevinsten var -0,8 miljoner euro.
 

Om övriga förvärvade rörelser hade sammanslagits med koncernen den 1 januari 2010, skulle omsättningen enligt koncernresultaträkningen vara 2 129,1 miljoner euro och rörelsevinsten 49,1 miljoner euro.
 

 

Uppgifterna i bokslutskommunikén är inte reviderade.
 

 

Vanda den 18 februari 2011
 

HKScan Abp
Styrelsen

 

 

Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218
 

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.
 

 

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Finansinspektionen
Centrala massmedia
www.hkscan.com