DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1–30.6.2011

BÖRSMEDDELANDE 10.8.2011, kl. 8.00

 

HKSCAN-KONCERNENS OMSÄTTNING ÖKADE KRAFTIGT

* HKScan-koncernens omsättning för perioden januari-juli ökade till 1 223,3 miljoner euro (985,9 milj. euro). Omsättningsökningen (24 %) berodde huvudsakligen på de genomförda företagsförvärven. Den organiska tillväxten efter eliminering av valutakursförändringar var cirka 5 procent.

* Koncernens rörelsevinstför januari-juni var 8,0 miljoner euro (13,6 milj. euro).

* Koncernens vinstkapacitet belastades fortsättningsvis av den svaga lönsamheten för griskött.

* HKScan-koncernen har kunnat bevara och rentav stärka sin marknadsställning.

* Den 26 juli 2011 ändrade bolaget sin prognos för rörelsevinsten: Koncernens rörelsevinst för helår uppskattas stanna under nivån för år 2010.

 

HKSCAN-KONCERNEN

(miljoner euro)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Omsättning 630,6 502,3 1 223,3 985,9 2 113,9
Rörelsevinst 6,7 8,1 8,0 13,6 48,0
- Rörelsevinst, % 1,1 1,6 0,7 1,4 2,3
Vinst/förlust före skatt -0,1 5,0 -3,5 8,9 36,5
Resultat per aktie, euro 0,01 0,07 -0,05 0,13 0,52

 

APRIL–JUNI 2011

- Koncernens omsättning under andra kvartalet var 630,6 miljoner euro (502,3 milj. euro).

- Rörelsevinsten var 6,7 miljoner euro (8,1 milj. euro).

- I fråga om jämförelseåret 2010 bör man beakta effekterna av arbetskonflikten i Finland under kvartalet.

- I Finland stannade lönsamheten under målsättningarna och rörelsevinsten var 0,7 miljoner euro (-0,1 milj. euro).

- I Sverige förvättrades verksamhetens resultat och rörelsevinsten var 4,0 miljoner euro (3,1 milj. euro).

- I Danmark nådde inte lönsamheten upp till målen och rörelseresultatet var -0,5 miljoner euro.

- I Baltikum och Polen utvecklades verksamheten som planerat. Rörelsevinsten i Baltikum var 2,7 miljoner euro (3,3 milj. euro) och i Polen 2,8 miljoner euro (4,0 milj. euro).

- Koncernförvaltningens kostnader uppgick till -2,9 miljoner euro (-2,1 milj. euro) var exceptionellt stora till följd av koncernens utvecklingsprojekt och andra kostnader av engångsnatur.

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:


”HKScans rörelseresultat för det första halvåret var nöjaktigt med tanke på det utmanande marknadsläget. Marknadsläget är fortsatt svårt för griskött. Prisökningarna på köttråvara och andra produktionsfaktorer har försvagat lönsamheten på HKScans samtliga marknadsområden.

Det är dyrare att producera köttprodukter i HKScans huvudmarknadsområden än i Europas stora jordbruksländer. De oflexibla arbetskostnaderna får ökad tyngd i en öppen marknadskonkurrens. Om det fortsätter på samma sätt kommer matproduktionen i dessa områden att minska. För närvarande är läget alarmerande särskilt i fråga om griskött, som är det av bolagets köttslag som klarast konkurrerar på internationell nivå. Det är med tanke på hela branschens framtid viktigt att hela livsmedelskedjan utvecklas, med början i primärproduktionen.

HKScan är en ansvarskännande aktör inom köttbranschen. Grunden för detta läggs av en effektiv, transparent och ansvarsfullt agerande produktionskedja. Även om HKScan är ett internationellt företag erbjuds konsumenterna i dess marknadsområden närproducerad, trygg och tillförlitlig mat som anpassats till de lokala smakvanorna och vars ursprung alltid kan spåras ända fram till en enskild gård. Det är endast genom att utveckla hela produktsortimentet utifrån konsumentens och handelns förväntningar som vi kan säkerställa att verksamheten utvecklas i rätt riktning.

Lönsamheten för koncernens verksamheter är utmanande på HKScans marknadsområden. De pågående och för den närmaste framtiden planerade utvecklings- och effektiviseringsåtgärderna förbättrar bolagets lönsamhet, om och när de genomförs. Konkurrensläget inom branschen hårdnar. De som reagerar snabbt på situationen klarar sig bäst på marknaden.”

 

MARKNADSOMRÅDET FINLAND

(miljoner euro)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Omsättning 207,9 173,5 395,9 341,3 718,5
Rörelsevinst 0,7 -0,1 0,1 -0,7 10,7
- Rörelsevinst, % 0,3 -0,1 0,0 -0,2 1,5

 

I Finland var omsättningen under andra kvartalet 207,9 miljoner euro (173,5 milj. euro). Konsolideringen av Järvi-Suomen Portti Oy med koncernen från början av året bidrog till omsättningsökningen. I fråga om jämförelseåret 2010 bör man beakta effekterna av arbetskonflikten under kvartalet. Rörelsevinsten var 0,7 miljoner euro (-0,1 milj. euro).

Under andra kvartalet försvagades lönsamheten i Finland av de långvariga svårigheterna inom grisköttsproduktionen samt av den låga prisnivån på griskött på export- och hemmamarknaderna. I Finland åtgärdas situationen genom höjda försäljningspriser samt genom att under kontrollerade former anpassa grisköttsproduktionens volymer. 

Mottagandet av HK Rybsgris, som lanserades i februari, har varit utmärkt bland kunder och konsumenter. För fjäderfäköttets och charkvarornas del gick andra kvartalet planenligt. Den otillräckliga produktion av fjäderfäkött som rådde under första kvartalet har under andra kvartalet höjts och motsvarar nu efterfrågan. HK Ruokatalo har stärkt sin andel av totalmarknaden under årets första hälft.

HK Ruokatalos produktivitetsprogram för åren 2011-2013 framskrider och styckningen av gris centraliseras till bolagets produktionsanläggning i Forssa före utgången av september i år. Investeringen i nötslakteriet i Outokumpu slutfördes under sommaren. Genom investeringen kan anläggningens hanteringskapacitet höjas och lönsamheten för nötkött förbättras. 

Järvi-Suomen Portti Oy meddelade i juni att företaget startar ett utvecklingsprogram för att höja produktionseffektiviteten i syfte att förbättra utnyttjandet av kapaciteten vid produktionsanläggningen i Tikkala utanför S:t Michel. I den första fasen anpassas verksamheten så att överlappningar med HKScan Finlands funktioner elimineras och vissa verksamheter centraliseras till de mest kompetenta enheterna i Finland. Utvecklingsprogrammets personaleffekter utkristalliseras under de samarbetsförhandlingar som inleddes i juni.

 

MARKNADSOMRÅDET SVERIGE

(miljoner euro)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Omsättning 263,0 241,9 515,4 472,3 997,1
Rörelsevinst 4,0 3,1 4,3 5,7 20,4
- Rörelsevinst, % 1,5 1,3 0,8 1,2 2,0

 

Under andra kvartalet förbättrades den svenska verksamhetens lönsamhet jämfört med motsvarande period året innan.   Omsättningen var 263,0 miljoner euro (241,9 milj. euro) och rörelsevinsten 4,0 miljoner euro (3,1 milj. euro). Räknat i kronor var omsättningen av samma storleksordning som året innan.

Trots den hårdnande konkurrensen gick Scan AB:s svenska försäljning som planerat under andra kvartalet.

Scans effektiviseringsprogram framskrider. Starten av den nya styckningslinjen för nöt i Linköping har fortsättningsvis orsakat extra kostnader i någon mån.

Det otillräckliga utbudet av svenskt nöt- och griskött har höjt upphandlingspriset på lokal råvara, samtidigt som den starka kronan har bidragit till ökad råvaruimport. Särskilt importen av nötkött har fortsatt öka. Andelen importerat nötkött är redan över 50 procent av totalförbrukningen. Primärproducenternas produktion av griskött har minskat med cirka fem procent. Konkurrenskraften hos produktion som bygger på svensk köttråvara är för närvarande svag.

 

MARKNADSOMRÅDET DANMARK

(miljoner euro)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Omsättning 55,9 - 113,5 - 21,8*)
Rörelsevinst -0,5 - -1,0 - -0,0*)
- Rörelsevinst, % -1,0 - -0,9 - 0,0*)

*)Rose Poultry A/S konsoliderades med HKScan-koncernen 29.11.2010.

 

Rose Poultrys omsättning i Danmark uppgick till 55,9 miljoner euro. Rörelseresultatet var -0,5 miljoner euro.

Integrationen av Rose Poultry A/S, som anslöts till HKScan-koncernen i november i fjol, pågår. Det fortsatta målet är att förbättra Rose Poultrys lönsamhet genom utveckling av bolagets sortiment av färska produkter och att ytterligare befästa företagets ställning på hemmamarknaderna Danmark, Sverige och Storbritannien.

Rose Poultry centraliserar sin verksamhet till produktionsanläggningarna i Vinderup och Skovsgaard, där man även genomför effektiviseringar. I enlighet med det i april offentliggjorde meddelandet upphörde slaktningen av fjäderfä vid produktionsanläggningen i Padborg i södra Danmark under det andra kvartalet.

 

MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM

(miljoner euro)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Omsättning 44,1 40,2 83,5 76,0 160,4
Rörelsevinst 2,7 3,3 3,6 4,3 8,7
- Rörelsevinst, % 6,1 8,1 4,3 5,7 5,4

 

Omsättningen i marknadsområdet Baltikum uppgick till 44,1 miljoner euro (40,2 milj. euro). Konsolideringen av AS Jelgavas Galas Kombinats med koncernen den 1 juli 2010 har bidragit till omsättningsökningen. Rörelsevinsten var 2,7 miljoner euro (3,3 milj. euro).

I och med den ekonomiska tillväxten uppvisar konsumtionen av köttprodukter i Baltikum en måttlig återhämtning. HKScans rörelse i Baltikum har utvecklats stabilt. Fokus för utvecklingen har legat på produktsortiment och operativ effektivitet.

Den ökande inflationen i Baltikum har snabbt höjt priserna på råvaror och andra produktionsfaktorer. Det finns även ett tryck på stigande personalkostnader. Trots dessa utmaningar har verksamheten i Baltikum anpassats väl efter det rådande marknadsläget.

 

MARKNADSOMRÅDET POLEN

(miljoner euro)

*) Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Omsättning 77,0 66,0 147,5 129,9 279,3
Rörelsevinst 2,8 4,0 5,8 8,3 15,5
- Rörelsevinst, % 3,6 6,1 3,9 6,4 5,6

*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.

 

I Polen har verksamheten framskridit enligt förväntningarna, även om den svaga lönsamheten för griskött och de stigande produktionskostnaderna belastar verksamheten även här. Sokolóws omsättning var 77,0 miljoner euro (66,0 milj. euro), medan rörelsevinsten var 2,8 miljoner euro (4,0 milj. euro).

Sokolóws försäljning till detaljhandelns traditionella och moderna super- och hypermarknader utvecklades planenligt under första halvåret. Den lyckade försäljningen av grillprodukter under andra kvartalet samt de omfattande marknadsföringskampanjerna gav fart åt försäljningen. 

Det främsta utvecklingsobjektet i fråga om produktionen var produktionsanläggningen i Sokolów Podlaski, som kommer att moderniseras under de närmaste åren.

 

OMSTRUKTURERINGAR I KONCERNEN

Det av HKScan Finland Oy och Osuuskunta Karjaportti bildade bolaget Järvi-Suomen Portti Oy inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Bolaget fortsätter och utvecklar produktionen av charkvaror vid Osuuskunta Karjaporttis produktionsanläggning i Tikkala i S:t Michel. HKScan Finland ökade under rapportperioden sitt innehav i bolaget till 100 procent. 

HK Ruokatalo centraliserade köttupphandlingen och primärproduktionen samt foderhandeln till ett enda bolag från och med ingången av 2011. Foderbolaget Lounaisfarmis och HK Ruokatalos primärproduktion inom broilerkedjan överfördes till LSO Foods, som samtidigt bytte namn till HK Agri.

 

ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

Ekon. mag. Sirpa Laakso tillträdde den 13 januari 2011 posten som HKScan Abp:s personaldirektör och blev samtidigt medlem i ledningsgruppen. Laakso svarar för HKScans HR-funktioner samt för utvecklingen av dem på koncernens samtliga marknadsområden. Hon rapporterar till VD Matti Perkonoja.

Vicehäradshövding Markku Suvanto utsågs till administrativ och juridisk direktör vid HKScans Abp samt till medlem i ledningsgruppen. Suvanto tillträdde den 10 maj 2011. Han har sedan 2009 vart jurist vid HKScan-koncernen. Suvanto svarar för HKScan-koncernen juridiska ärenden. Därutöver svarar han för relationerna till myndigheter samt för den interna administrationen. Markku Suvanto rapporterar till vd Matti Perkonoja.

 

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

Under andra kvartalet år 2011 uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 17,3 miljoner euro (18,0 milj. euro). I januari-juni 2011 utgjorde bruttoinvesteringarna 32,4 miljoner euro (36,9 milj. euro). Summan fördelade sig på produktionsanläggningar i de olika marknadsområdena enligt följande: Finland 10,3 miljoner euro (13,3 milj. euro), Sverige 5,7 miljoner euro (14,1 milj. euro), Danmark 2,8 miljoner euro (- milj. euro) och Baltikum 6,3 miljoner euro (6,0 milj. euro). HKScans andel av investeringarna i polska Sokolów var 7,2 miljoner euro (3,5 milj. euro).

De största investeringarna i Finland hänförde sig till ombyggnaden av Järvi-Suomen Porttis produktionslinjer samt utvidgningen av HK Ruokatalos nötdjursslakteri i Outokumpu och kapacitetsökningen i Eura. I Sverige fortsatte Scan investera i utveckling av slaktprocessen för gris i Kristianstad och Pärsons i en ny charklinje vid i Halmstad. Investeringarna i Danmark anknöt till integreringen av Rose Poultry A/S samt till ombyggnaden av produktionslinjerna i syfte att säkerställa effektiviteten och tillväxten. I Baltikum hänförde sig de största investeringarna till överföring av Rigas Miesnieks produktion till den nya anläggningen i Jelgava, modernisering av produktionslinjerna i Rakvere i syfte att säkerställa produktionskapaciteten samt till ett strukturprogram för Talleggs produktion.Det främsta investeringsobjektet i Polen var utvecklingen av produktionsanläggningen i Sokolów Podlaski.

I slutet av juni uppgick koncernens räntebärande skulder till 508,7 miljoner euro (465,6 milj. euro). Ökningen av lånebördan jämfört med motsvarande period året innan (Q2/2010) beror huvudsakligen på förvärvet av Rose Poultry i november 2010. Den räntebärande bruttoskulden vid årsskiftet var 514,2 miljoner euro. Minskningen av lånebeloppet sedan årsskiftet är huvudsakligen kalkylmässig och beror på den försvagade svenska kronan.

Nettofinansieringskostnaderna för januari-juni uppgick till 12,9 miljoner euro (6,2 milj. euro) och ökade avsevärt från året innan till följd av det stigande priset på pengar och ökad lånebörda. De outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick den 30 juni 2011 till 171,9 miljoner euro (212,0 milj. euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkonto- och liknande limiter till ett belopp av 39,9 miljoner euro (22,6 milj. euro). Av företagscertifikatprogrammet på 100 miljoner euro var 60,0 miljoner euro utnyttjat (23,0 milj. euro).

I slutet av juni var soliditeten 33,7 procent (35,2 %). Vid utgången av året var soliditeten 34,0 procent.

 

EGNA AKTIER

Per 30.6.2011 innehade HKScan totalt 53 734 egna aktier av serie A med ett sammanlagt marknadsvärde av 0,30 miljoner euro (à 5,56 euro). Andelen av hela aktiestocken var 0,10 procent och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning utbetalas inte för egna aktier.
 

BESLUT AV BOLAGSSTÄMMAN

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma den 27 april 2011 fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2010. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med 0,22 euro per aktie för år 2010.

Avvikande från styrelsens förslag beslutade bolagsstämman på den största aktieägaren LSO Andelslags förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä och Otto Ramel omvaldes i enlighet med styrelsens förslag för följande mandatperiod och till ny ledamot valdes på LSO Andelslags förslag Henrik Treschow. Vid sitt konstituerande möte efter extra bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ny ordförande och Niels Borup till vice ordförande. I båda fallen var det frågan om omval.

Bolagsstämman beslutade att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy utses till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, samt till revisorssuppleanter Mika Kaarisalo, CGR, och Jari Viljanen, CGR.

 

STYRELSENS GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN

(1) Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller tagande som pant av bolagets egna aktier av serie A enligt följande:

Sammanlagt kan högst 2 500 000 aktier av serie A förvärvas och/eller tas som pant, vilket motsvarar cirka 4,5 procent av aktiestocken och cirka 5,0 procent av A-seriens aktier.

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital, varvid förvärven minskar bolagets utdelningsbara medel. Egna aktier kan förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel på inköpsdagen eller till ett pris som bildas på annat sätt på marknaden.

Enligt det föreslagna bemyndigandet kan aktier förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Vidare kan aktier förvärvas för finansiering eller genomförande av företagsförvärv eller andra arrangemang eller för annan vidare överlåtelse eller makulering.

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. genom derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Ett riktat förvärv av egna aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandet kan inte utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2011.

Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2010.

(2) Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antal aktier som skall emitteras. Med stöd av detta bemyndigande kan dock högst 2 500 000 aktier av serie A emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar cirka 4,5 procent av bolagets hela aktiestock och cirka 5,0 procent av bolagets aktier av serie A.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2011.

Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2010 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Bemyndigandet för emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier godkändes för att styrelsen smidigt ska kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. En riktad aktieemission förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandet kan inte utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet.

 

PERSONAL

HKScan-koncernens medelantal anställda under perioden januari-juni 2011 var 8 594 (7 446 anställda Q1-Q2/2010).

Ökningen berodde på de omstruktureringar som gjordes år 2010. Danska Rose Poultry A/S och lettiska Jelgavas Galas Kombinats A/S blev en del av koncernen under andra halvan av 2010 och Järvi-Suomen Portti Oy i början av 2011 . I jämförelsen ingår alltså inte dessa tre bolags anställda i siffrorna för Q1-Q2/2010.

 

Antalet anställda per marknadsområde var i genomsnitt följande:

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010
Finland 2 773 2 496
Sverige 3 008 3 139
Danmark 908 -
Baltikum 1 905 1 811

Sokolów hade i genomsnitt 6 192 (5 615) anställda.

 

Vid utgången av juni var personalfördelningen per land följande:

 

  30.6.2011 30.6.2010
Finland 34,9 % 36,2 %
Sverige 32,7 % 37,2 %
Estland 17,5 % 20,4 %
Danmark 10,2 % 0,7 %
Lettland 2,5 % 2,2 %
Polen (Scan) 1,6 % 2,7 %
övriga länder 0,6 % 0,7 %

 

Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 363 (5 890) anställda i slutet av rapporteringsperioden.

 

 

KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

De största kortsiktiga osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet hänför sig till prisutvecklingen för och tillgången på råvaror, särskilt finskt och svenskt griskött. I Sverige och Finland finns marknadsområdesspecifika osäkerhetsfaktorer som anknyter till programmen för utveckling av verksamheten samt i Danmark gällande hur väl integrationen av Rose Poultry lyckas.

Utmaningarna i anknytning till den globala ekonomin fortsätter. Stora fluktuationer i koncernens centrala valutor samt stigande räntenivå kan påverka koncernens konkurrenskraft, omsättning och resultat samt balansräkning. Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel ökad arbetslöshet. Förändringarna kan påverka koncernens omsättning och resultat.

Eventuella icke förutsebara myndighetsförfaranden kan inverka på bolagets verksamhet på exportmarknaderna.

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.
 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

(1) Bolaget justerade den 26 juli 2011 vinstprognosen för år 2011. Enligt bolagsledningens uppfattning kommer den tidigare förutspådda rörelsevinsten inte att uppnås till följd av det svåra internationella marknadsläget för griskött samt den fortsatt höga prisnivån för råvaror och andra produktionsinsatser. HKScan Abp förutsåg i sin delårsrapport för Q1, publicerad den 6 maj 2011, att ”koncernens rörelsevinst för helår uppskattas öka jämfört med år 2010”.

HKScan ändrade sin tidigare prognos enligt följande:
HKScan-koncernens rörelsevinst för helår uppskattas stanna under nivån för år 2010.

 

FRAMTIDSUTSIKTER

Efterfrågan på kött väntas förbli stabil på koncernens hemmamarknader. Decentraliseringen av HKScans verksamhetsstruktur på olika produktgrupper och geografiska områden samt de redan startade effektiviseringsprogrammen i Finland och Sverige lägger grunden för en bättre utveckling för koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.

Det fortsatt svåra globala marknadsläget för griskött fortsätter under innevarande på bolagets samtliga marknadsområden, särskilt i Finland. Den långvariga lönsamhetskrisen kommer att permanent förändra hela produktionskedjans strukturer och produktionsvolymer. Bolaget förbättrar lönsamheten för griskött genom höjda försäljningspriser och genom en kontrollerad anpassning av upphandlingsvolymerna. 

Koncernens rörelsevinst för helår uppskattas stanna under nivån för år 2010.

 

 

KONCERNBOKSLUT 1.1–30.6.2011

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(miljoner euro)

  Not Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
             
OMSÄTTNING   630,6 502,3 1 223,3 985,9 2 113,9
Rörelseintäkter och rörelsekostnader 1. -605,8 -479,9 -1 179,4 -944,0 -2 006,2
Andel av intresseföretags resultat  
 
0,2 0,3  
0,4
 
 
0,8
1,8
Avskrivningar och nedskrivningar   -18,3 -14,5 -36,3 -29,1 -61,5
RÖRELSEVINST   6,7 8,1 8,0 13,6 48,0
             
Finansiella intäkter   1,9 1,3 3,5 3,5 8,1
Finansiella kostnader   -9,5 -4,9 -16,4 -9,7 -21,9
Andel av intresseföretags resultat   0,8 0,5 1,4 1,5
 
2,2
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   -0,1 5,0 -3,5 8,9 36,5
             
Inkomstskatter   1,1 -0,8 1,8 -0,6 -5,7
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST   1,0 4,3 -1,7 8,3 30,8
             
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:            
Moderbolagets aktieägare   0,6 3,6 -2,5 7,0 27,9
Ägare utan bestämmande inflytande   0,4 0,7 0,8 1,2 2,9
Summa   1,0 4,3 -1,7 8,3 30,8
             

 

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:

 

Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheteneuro/aktie  
0,01
0,07 -0,05 0,13 0,52
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande verksamheteneuro/aktie  
0,01
0,07 -0,05 0,13 0,52

 

 

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1 – 30.6

(miljoner euro)

 

 

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 1,0 4,3 -1,7 8,3 30,8
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):          
Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet  
-2,8
-0,2 -1,7 7,0  
13,5
Finansiella tillgångar som kan säljas 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0
Kassaflödessäkring -1,7 -1,1 1,0 -3,9 1,8
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT -4,5 -1,7 -0,8 3,1 15,4
           
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -3,5 2,6 -2,5 11,4 46,1
           
PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:          
Moderbolagets aktieägare -4,0 1,9 -3,2 9,9 42,6
Ägare utan bestämmande inflytande 0,5 0,7 0,8 1,5 3,5
Summa -3,5 2,6 -2,5 11,4 46,1
           

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(miljoner euro)

 

  Not 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
TILLGÅNGAR        
         
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar 2. 75,0 69,2 77,1
Affärsvärde 3. 99,4 90,9 100,4
Materiella tillgångar 4. 530,2 482,3 537,8
Andelar i intresseföretag   27,9 22,7 27,0
Kundfordringar och övriga fordringar   29,0 20,6 25,3
Finansiella tillgångar som kan säljas   12,1 11,3 13,1
Uppskjuten skattefordran   14,8 13,2 14,4
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   788,4 710,2 795,0
         
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Omsättningstillgångar 5. 174,3 134,0 159,9
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   227,9 207,4 240,6
Inkomstskattefordringar   4,4 2,2 0,3
Övriga finansiella tillgångar   0,4 2,2 3,9
Kassa och bank   43,6 68,6 69,5
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   450,5 414,4 474,1
         
TILLGÅNGAR   1 238,8 1 124,6 1 269,2
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 6. 66,8 66,8 66,8
Överkursfond   73,4 74,1 73,4
Egna aktier   -0,0 -0,0 -0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   162,3 144,4 154,4
Omräkningsdifferenser   -2,0 -6,1 0,6
Balanserade vinstmedel   105,3 107,5 124,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   405,8 386,6 419,6
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   10,9 9,4 11,1
EGET KAPITAL   416,7 396,1 430,6
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Uppskjuten skatteskuld   37,3 32,5 38,9
Långfristiga räntebärande skulder   407,6 352,1 361,2
Långfristiga icke-räntebärande skulder   12,6 5,0 12,4
Långfristiga resultatregleringar   1,4 2,8 2,4
Pensionsåtaganden   3,0 3,5 3,1
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   461,9 395,9 418,0
         
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Kortfristiga räntebärande skulder   101,1 113,5 153,0
Leverantörsskulder och övriga skulder   255,1 213,3 262,5
Inkomstskatteskuld   3,2 2,8 2,7
Kortfristiga avsättningar   0,8 3,1 2,3
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   360,2 332,7 420,6
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 238,8 1 124,6 1 269,2

 

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

(miljoner euro)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
EGET KAPITAL 1.1.2011 66,8 73,4 -6,5 143,5 0,0 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6
Räkenskapsperiodens resultat                 -2,5 -2,5 0,8 -1,7
Omräkningsdifferenser   0,0 0,0     0,2 -2,6   0,8 -1,6 -0,1 -1,7
Finansiella tillgångar som kan säljas                   0,0   0,0
Kassaflödessäkring     1,0             1,0   1,0
Summa totalresultat för perioden   0,0 1,0     0,2 -2,6   -1,7 -3,2 0,8 -2,5
Övriga förändringar                        
Redovisat direkt mot vinstmedel                 1,5 1,5   1,5
Överföringar mellan poster           6,8     -6,8 0,0   0,0
Emission                   0,0   0,0
Förvärv av egna aktier                   0,0   0,0
Ökning av andelar i dotterbolag                   0,0   0,0
Utdelning                 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0
EGET KAPITAL 30.06.2011 66,8 73,4 -5,5 143,5 0,0 24,4 -2,0 0,0 105,3 405,8 10,9 416,7

 

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
EGET KAPITAL 1.1.2010 66,8 74,2 -8,4 143,5 0,0 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7
                         
Räkenskapsperiodens resultat                 7,0 7,0 1,2 8,3
Omräkningsdifferenser   -0,1 0,0     -0,6 7,0   0,4 6,7 0,3 7,0
Finansiella tillgångar som kan säljas     0,0             0,0   0,0
Kassaflödessäkring     -3,9             -3,9   -3,9
Summa totalresultat för perioden   -0,1 -3,8     -0,6 7,0   7,5 9,9 1,5 11,4
Kostnader för aktierelaterade ersättningar   0,0               0,0   0,0
Övriga förändringar           -0,9       -0,9 -0,0 -1,0
Redovisat direkt mot vinstmedel                 0,4 0,4 -0,2 0,2
Överföringar mellan poster                   0,0   0,0
Emission                   0,0   0,0
Förvärv av egna aktier                   0,0   0,0
Ökning av andelar i dotterbolag                   0,0   0,0
Utdelning                 -12,0 -12,0 -1,3 -13,3
EGET KAPITAL 30.06.2010 66,8 74,1 -12,2 143,5 0,0 13,0 -6,1 0,0 107,5 386,6 9,4 396,1

KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. SVOP = Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Annat slag av eget kapital, 6. Övriga fonder, 7. Omräkningsdifferenser, 8. Egna aktier, 9. Vinstmedel, 10. Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, 11. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 12. Summa

 

 

KASSAFLÖDESANALYS

(miljoner euro)

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Den löpande verksamheten      
Rörelsevinst 8,0 13,6 48,0
Justeringar av rörelsevinsten -0,1 -0,6 -4,6
Avskrivningar 36,3 29,1 61,5
Förändring av avsättningar -2,7 -5,8 -7,9
Förändring av rörelsekapitalet -10,6 -25,4 -3,7
Finansiella intäkter 3,4 3,5 8,1
Finansiella kostnader -15,1 -9,7 -21,9
Skatter -1,9 -0,6 -5,7
Nettokassaflöde från rörelsen 17,3 4,1 73,8
       
Investeringar      
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -31,7 -35,7 -73,6
Försäljning av anläggningstillgångar 1,0 2,3 7,0
Investeringar i dotterföretag 0,0 0,0 -25,2
Förvärvade aktier i intresseföretag -0,2 0,0 -1,6
Avyttrade aktier i intresseföretag 0,0 0,0 1,3
Lämnade lån -2,1 -1,3 -1,0
Återbetalning av lånefordringar 1,1 1,1 1,2
Nettokassaflöde från investeringar -31,9 -33,6 -91,9
       
Kassaflöde före finansiering -14,6 -29,5 -18,1
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagande av kortfristiga lån 28,0 93,8 169,9
Amortering av kortfristiga lån -81,8 -67,4 -159,1
Upptagande av långfristiga lån 109,7 9,5 45,2
Amortering av långfristiga lån -57,7 -1,7 -33,0
Utdelning till aktieägare -12,1 -12,0 -11,9
Förvärv av egna aktier 0,0 0,0 -0,0
Nettokassaflöde från finansiering -13,9 22,1 11,1
       
Förändring av likvida medel -28,5 -7,4 -7,0
       
Likvida medel per 1.1 73,4 75,9 75,9
Kursdifferens i likvida medel -1,0 2,3 4,5
Likvida medel per 30.6 43,9 70,8 73,4

 

 

NYCKELTAL

 

 

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
Resultat per aktie, före utspädning, euro -0,05 0,13 0,52
Resultat/aktie, efter utspädning, euro -0,05 0,13 0,52
Eget kapital/aktie, 30.6, euro 7,38 7,16 7,63
Soliditet, % 33,7 35,2 34,0
Emissionsjusterat antal aktier      
i genomsnitt, milj. st. 55,0 54,0 54,0
Bruttoinvesteringar i      
anläggningstillgångar, milj. euro 32,4 36,9 70,7
Medelantal anställda i      
slutet av månaderna 8 594 7 136 7 491

 

 

NOTER TILL KONCERNENS DELÅRSRAPPORT

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

HKScan Abp:s delårsrapport för 1.1–30.6.2011 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2010. Alla belopp i delårsrapporten är avrundade till miljoner euro, och följaktligen kan summan av de enskilda beloppen bli en annan än den givna. Formlerna för beräkning av nyckeltal framgår av bokslutet för år 2010. 

Sedan den 1 januari 2011 tillämpar koncernen följande nya IFRS-standarder och tolkningar:

- Ändring i IAS 32 Finansiella instrument: presentation – klassificering av teckningsrätter (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 februari 2010 eller senare). Ändringen gäller redovisningen (klassificeringen) av teckningsrätter, optioner och andra rättigheter som ställts ut i en annan valuta än emittentens funktionella valuta. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

- IFRIC 19, Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2010 eller senare). Tolkningen förtydligar redovisningen i de fall där ett företag omförhandlar villkoren för en finansiell skuld och som resultat av förhandlingarna emitterar egetkapitalinstrument till borgenären för att helt eller delvis utsläcka den finansiella skulden. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

- Ändringar i tolkningen av IFRIC 14, Förskottsbetalning av lägsta fonderingskrav (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Ändringen tar bort en oavsiktlig konsekvens som följd av tolkningen av IFRIC 14 IAS 19 – Begränsning av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan. Efter ändringen får företagen redovisa vissa frivilliga förskottsbetalningar av lägsta fonderingskrav som tillgång i balansräkningen. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

- Reviderade IAS 24, Upplysningar om närstående (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Definitionen av närstående preciseras och kraven på noter för vissa samfund som är bundna till den offentliga makten ändras.

 

 

REDOVISNING PER SEGMENT (miljoner euro)

Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde

 

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
OMSÄTTNING          
- Finland 207,9 173,5 395,9 341,3 718,5
- Sverige 263,0 241,9 515,4 472,3 997,1
- Danmark 55,9 - 113,5 - 21,8
- Baltikum 44,1 40,2 83,5 76,0 160,4
- Polen 77,0 66,0 147,5 129,9 279,3
- Mellan segmenten -17,4 -19,3 -32,4 -33,6 -63,3
Koncernen sammanlagt 630,6 502,3 1 223,3 985,9 2 113,9
           
RÖRELSEVINST          
- Finland 0,7 -0,1 0,1 -0,7 10,7
- Sverige 4,0 3,1 4,3 5,7 20,4
- Danmark -0,5 - -1,0 - -0,0
- Baltikum 2,7 3,3 3,6 4,3 8,7
- Polen 2,8 4,0 5,8 8,3 15,5
- Mellan segmenten - - - - -
Segmenten sammanlagt 9,6 10,3 12,7 17,6 55,2
           
Koncernens administrativa kostnader -2,9 *-2,1 -4,7 -4,0 *-7,2
Koncernen sammanlagt 6,7 8,1 8,0 13,6 48,0

* Inkl. 0,9 miljoner euro i kostnader för marksanering på avyttrad tomt som redovisats under andra kvartalet.

 

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

 

1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

(miljoner euro)

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Kostnader för marksanering på avyttrad tomt *) - -0,9 -0,9
Vinst vid avyttring av produktionsanläggningar *) - - 7,9
Summa poster av engångskaraktär - - 7,0

*) Ingår i posten "Rörelseintäkter och rörelsekostnader" i balansräkningen.

 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

 

2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

(miljoner euro)

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 77,1 65,7 65,7
Omräkningsdifferenser -1,5 4,5 8,1
Ökningar 0,7 0,3 1,2
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 0,0 4,2
Minskningar -0,1 -0,2 -0,2
Avskrivningar och nedskrivningar -1,9 -1,6 -3,5
Överföring till annan balanspost 0,7 0,4 1,5
Det redovisade värdet vid periodens början 75,0 69,2 77,1

 

 

3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE

(miljoner euro)

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 100,4 88,2 88,2
Omräkningsdifferenser -1,4 2,7 4,2
Ökningar 0,4 0,0 1,3
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 0,0 6,8
Minskningar 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Överföring till annan balanspost 0,0 0,0 0,0
Det redovisade värdet vid periodens början 99,4 90,9 100,4

 

 

4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR

(miljoner euro)

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 537,8 469,1 469,1
Omräkningsdifferenser -1,8 5,7 17,4
Ökningar 30,3 37,5 71,6
Ökningar (företagsförvärv) 0,7 0,6 43,0
Minskningar -0,9 -2,3 -2,4
Avskrivningar och nedskrivningar -34,4 -27,9 -59,5
Överföring till annan balanspost -1,5 -0,4 -1,5
Det redovisade värdet vid periodens början 530,2 482,3 537,8

 

 

5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

(miljoner euro)

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Material och förnödenheter 86,3 81,2 88,8
Varor under tillverkning 11,2 8,7 8,8
Färdiga produkter 58,3 29,1 45,7
Varor 0,0 0,2 0,0
Övriga omsättningstillgångar 8,1 3,9 6,2
Förskottsbetalningar omsättningstillgångar 2,2 3,0 2,6
Levande djur IFRS 41 8,2 7,9 7,6
Summa omsättningstillgångar 174,3 134,0 159,9

 

 

6. NOTER TILL EGET KAPITAL

 

 

Aktiekapital och
Överkursfond
Antal utestående aktier Aktie-kapital Överkurs-fond Fond för inbetalt fritt EK Egna aktier Summa
             
1.1.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8
30.6.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8

 

 

DERIVATÅTAGANDEN

(miljoner euro)

 

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Ansvar till följd av derivatavtal      
       
Derivatinstrument, nominella värden      
       
Valutaderivat 77,1 98,8 149,9
Räntederivat 276,5 208,0 247,0
Elderivat 10,4 10,3 10,2
       
Derivatinstrument, verkliga värden      
       
Valutaderivat 0,4 0,0 -0,3
Räntederivat -12,2 -17,1 -16,8
Elderivat 0,5 0,0 2,2

 

 

KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

(miljoner euro)

 

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Skulder mot vilka panter och inteck-      
ningar ställts som säkerhet      
- lån från penninginrättningar 39,6 37,4 56,1
       
Ställda säkerheter      
- fastighetsinteckningar 63,4 50,4 48,9
- panter 6,3 31,4 20,8
- företagsinteckningar 44,6 20,3 47,3
       
För intresseföretag      
- borgen 5,3 5,0 5,3
       
För andra      
- borgen och panter 14,0 11,7 13,8
       
Övriga egna ansvarsförbindelser      
Leasingansvar 25,8 19,6 25,5
Hyresansvar 62,9 41,2 56,3
Övriga ansvar 20,3 6,2 6,5

 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

(miljoner euro)

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Försäljning till intresseföretag 29,5 18,0 40,4
Köp från intresseföretag 24,8 17,6 35,1
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 1,7 2,1 1,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 8,7 9,0 8,8

 

 

 

Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.

 

Vanda den 10 augusti 2011

 

HKScan Abp

Styrelsen

 

 

Närmare upplysningar ges av vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

 

SÄNDLISTA:

Nasdaq OMX, Helsingfors

Centrala massmedia

www.hkscan.com