Privaatsus HKScanis - Korduma kippuvad küsimused

1. Isikuandmed – mis need on?

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmed on näiteks teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg, kodune aadress ja auto registreerimismärk.

Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Sõltuvalt teie rollist (nt tööle kandideerija, tarbija, HKScani äripartner või veebisaidi külastaja) kogume me teie kohta erinevaid isikuandmeid. Kogutavad isikuandmeid võib andmete allika järgi jagada kolmeks: 1) isikuandmed, mida te annate meile ise; 2) isikuandmed, mida me kogume teie kohta automaatselt; ja 3) isikuandmed, mida me kogume muudest allikatest (nt saame teie kolleegidelt või ametiasutustelt).

Sõltuvalt enda rollist võite te ise meile isikuandmeid anda näiteks meie veebisaidil vorme täites (või täites muid vorme, mida me teilt palume). Kogutavad andmed on sel juhul näiteks teie kontaktandmed ning andmed teie ja HKScani ärisuhte kohta või andmed teie töö, tausta ja huvide kohta.

Automaatselt kogutakse teie isikuandmed eelkõige seoses meie veebisaidi külastamisega. Veebisaidi külastamisel kogume me automaatselt teie ja teie külastuse andmeid, sh teie seadme internetiühenduse IP-aadress, brauseri liik ja versioon ning leheküljed, mida te meie saidil külastate. Meie veebisait võib teie seadmesse salvestada „küpsiseid“ – selle kohta leiate rohkem infot eraldi küpsisetingimustest. Mõnedes meie tegevuskohtades kasutatakse turvakaameraid, millega võidakse teie külastus turvalisuse ja ohutuse huvides salvestada – turvakaamera salvestis võib sisaldada teie isikuandmeid ning teid võib olla võimalik salvestise järgi tuvastada.

Muudest allikatest kogutavad isikuandmed võivad pärineda näiteks teie töökaaslastelt või teistelt ärikontaktidelt, juhul kui meil on ärisuhted teie esindatava organisatsiooniga. Isikuandmed, mida me teie kohta sel viisil kogume, on näiteks teie kontaktid ja andmed teie rolli kohta enda organisatsioonis. Peale selle võime me isikuandmeid koguda ka kolmandatelt isikutelt, näiteks ametiasutustelt seoses rahapesuvastase võitluse, taustakontrolli ja muude sarnaste toimingutega, või meie ärihuvide kaitseks ja õiguslike või halduskohustuste täitmiseks.

3. Millistes rollides HKScan isikuandmeid töötleb?

Üldjuhul on HKScan isikuandmete vastutav töötleja. HKScan on vastutav töötleja näiteks juhul, kui me töötleme meiega veebisaidi kontaktivormide kaudu ühendust võtnud tarbijate isikuandmeid. Ka meile tööle kandideerimiseks esitatud isikuandmeid töötleme me vastutava töötlejana.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.

Kui te olete HKScani või mõne tema tütarettevõtte töötaja, võivad HKScani ettevõtted teie isikuandmeid töödelda ka volitatud töötlejatena. Nii võib see olla näiteks juhul, kui teie tööandja on vastutav töötleja ning tellib palgaarvestusteenuseid mõnelt teiselt HKScani ettevõttelt. Sel juhul on teie tööandjale palgaarvestusteenuseid osutav ettevõte volitatud töötleja.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

4. Kellele minu isikuandmeid avaldatakse?

Me avaldame teie isikuandmeid ainult järgmistel juhtudel:

  • Võime teie isikuandmeid avaldada usaldusväärsetele alltöövõtjatele ja teenuseosutajatele, kellega meil on isikuandmete töötlemise leping, mille alusel alltöövõtja või teenuseosutaja tegutseb volitatud töötlejana.
  • Teatud juhtudel võib õigusaktidest tuleneda kohustus avaldada isikuandmeid ametiasutustele, kellel on seaduslik õigus selliseid andmeid saada.
  • Erandjuhtudel võime avaldada teie isikuandmeid ka kolmandatele isikutele, kui te olete andnud selleks nõusoleku.
  • Kui me müüme, ühendame või restruktureerimine enda ettevõtte, võidakse teie isikuandmed avaldada uuele omanikule.

Igas asjaomases privaatsusteatises on üksikasjalikumalt selgitatud ja ära toodud, kes võivad teie isikuandmeid saada.

5. Mis eesmärkidel minu isikuandmeid kogutakse?

Teie isikuandmeid kogutakse asjaomases privaatsusteatises sätestatud eesmärkidel. Me ei töötle isikuandmeid muudel kui privaatsusteatistes sätestatud eesmärkidel.

Näiteks tööle kandideerijate isikuandmeid töötleme me värbamismenetlusega seotud eesmärkidel. Tarbijate isikuandmeid töödeldakse tarbijate teenindamisega seotud eesmärkidel, näiteks tagasiside ja muu suhtluse haldamiseks.

Äripartneritega tehtava koostöö raames kogume me isikuandmeid ka lepingute sõlmimiseks ja neist tulenevate kohustuste täitmiseks.

6. Milliseid taotlusi on mul võimalik andmesubjektina esitada?

Teil on õigus taotleda enda isikuandmetega tutvumist, täites vastava vormi meie veebisaidil. Kui taotlus vastab isikuandmetega tutvumise tingimustele, anname me teile koopia teie isikuandmetest.

Lisaks on teil järgmised isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevad õigused (palume siiski arvestada, et nende õiguste kehtivus sõltub töötlemise eesmärkidest ja õiguslikust alusest):

  • Teil on õigus taotleda mittetäielike isikuandmete täiendamist või ebaõigete andmete parandamist.
  • Teil on õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist meie registrist. Kui teie andmete töötlemiseks enam õiguslikku alust pole, siis teie andmed kustutatakse.
  • Teil on õigus saada masinloetavas vormingus isikuandmed, mille te olete meile ise esitanud. Samuti on teil õigus taotleda andmete ülekandmist meie süsteemist mõnesse teise, kui selleks on olemas nõusolek või kokkulepe ning tegemist on automaatse andmetöötlusega.
  • Võime töödelda teie isikuandmeid, kui meil on selleks enda äritegevusega seonduv õigustatud huvi ning töötlemisega ei rikuta teie isikuandmete kaitsmise kohustust. Sel juhul on teil õigus esitada enda isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid isiklikel põhjustel.
  • Teil on õigus piirata enda isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, siis vastutav töötleja küll säilitab teie isikuandmed, kuid muul viisil neid ei töötle.

Loetletud õiguste kehtivust palume kontrollida asjaomasest privaatsusteatisest, kus on märgitud, milliseid taotlusi te võite esitada.

7. Kuidas ma saan esitada andmesubjekti taotluse läbi selle portaali?

Teil on õigus taotleda enda isikuandmetega tutvumist, täites vastava vormi meie veebisaidil. Isikuandmetega tutvumise taotluste tsentraliseeritud menetlusvormiga soovime me õiguste kasutamist teie jaoks lihtsustada. Teie isikuandmetega tutvumise taotluse laekumisel saate te e-postiga automaatvastuse, mis kinnitab, et oleme teie taotluse kätte saanud. Pärast seda võtame teiega ühendust, et tuvastada teie isik. Kui tuvastamine on edukas, alustame me teie taotluse täitmiseks sisemenetlust.

8. Kuidas minu isik tuvastatakse?

Võtame teiega ühendust ja anname teie isiku tuvastamiseks vajalikud juhised. Soomes, Rootsis, Taanis ja Eestis kasutame elektroonilist tuvastamist. Teistes riikides, kus HKScan tegutseb, tuvastame me teie isiku käsitsi.

Olenemata sellest, millises HKScani riigis menetlus toimub, anname me teile isiku tuvastamiseks vajalikud juhised.

9. Kuidas ma veendun, et andmekaitse veebisait on ehtne, mitte petusait

Alljärgnev on üksnes informatiivne ning ei taga ega pruugi tähendada, et veebisait on ehtne.

Esiteks kontrollige, et lehekülje ülaääres aadressiribal oleks aadress https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/.

Aadressiribal peaks olema ka tabaluku kujutis, millel klikkides saate vaadata veebisaidi sertifikaati. Aadress peaks olema kujul * .hkscan.com. Kui kõik on nii, siis võite eeldada, et teie külastatav veebisait on ehtne.

10. Esitasin andmesubjektina taotluse, kuid vastus ei vastanud minu ootustele. Miks ma ei saanud kõiki andmeid, mis on minu kohta kogutud?

Püüame rahuldada kõik andmesubjektide taotlused. Sellegipoolest tuleb ette olukordi, kus meil tuleb taotlus tagasi lükata. Võime teie taotluse tagasi lükata näiteks juhul, kui andmetest koopia saamise õigus kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi või kui teie taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane. Keeldumise alus võib hõlmata vaid osa andmetest, sel juhul anname teile ülejäänud andmed ning see võib olla põhjuseks miks te kõiki teie kohta kogutud andmeid ei ole saanud.

Kui me keeldume teie taotlust rahuldamast, esitame me teile keeldumise põhjenduse, kui selle avaldamine ei ole vastuolus keeldumise eesmärgiga. Keeldumise korral on teil alati õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

11. Kuidas ma saan esitada vastuväite enda isikuandmete otseturunduseks kasutamisele?

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväide enda isikuandmete otseturunduseks kasutamisele.

Kui olete tellinud meie uudiskirja, siis saate uudiskirja tellimusest loobuda, kasutades iga uudiskirja lõpus olevat linki.

Teie isikuandmete otseturunduseks kasutamisele saate vastuväite esitada ka aadressil privacy@hkscan.com.

12. Kuidas ma saan kustutada või muuta enda andmeid HKScani registrites?

Kui te soovite kustutada või muuta enda andmeid HKScani registrites, palume võtta meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com. Palume siiski arvestada, et teatud juhtudel ei pruugi teil olla õigust enda isikuandmete kustutamist nõuda. Et kontrollida, kas teil on õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, palume tutvuda asjaomase privaatsusteatisega.

13. Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Teie isikuandmeid säilitatakse vaid nii kaua, kui on vajalik nende kogumise eesmärgi saavutamiseks. Kui soovite enda isikuandmete säilitamistähtaegade kohta rohkem infot, palume tutvuda vastavate privaatsustingimustega või võtta meiega vajadusel ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

14. Olen HKScani tootja, kust ma leian rohkem teavet enda isikuandmete töötlemise kohta?

Kui te olete HKScani tootja, siis leiate enda isikuandmete töötlemise kohta rohkem teavet meie tootjate privaatsusteatisest, mis on kättesaadav siin.

15. Ostsin HKScani tooteid ja võtsin ühendust klienditeenindusega. Kuidas minu isikuandmeid töödeldakse?

Kui te ostsite HKScani tooteid ja võtsite ühendust klienditeenindusega, leiate enda isikuandmete töötlemise kohta rohkem teavet meie tarbijate privaatsusteatisest, mis on kättesaadav siin

16. Olen HKScani alltöövõtja töötaja ja töötan HKScani tootmisüksuses. Kuidas minu isikuandmeid töödeldakse?

Kui te olete HKScani alltöövõtja töötaja, siis leiate enda isikuandmete töötlemise kohta rohkem teavet meie äripartnerite privaatsusteatisest, mis on kättesaadav siin.

17. Külastasin HKScani tegevuskohta ja seal koguti minu isikuandmeid. Kuidas minu isikuandmeid töödeldakse?

Kui te külastasite mõnd HKScani tegevuskohta, siis leiate enda isikuandmete töötlemise kohta rohkem teavet meie külastajate privaatsusteatisest või videovalve privaatsusteatisest, mis on kättesaadavad siin ja siin.

18. Olen HKScani aktsionär. Mis alusel võidakse minu andmeid avaldada HKScani veebisaitidel?

Vastavalt Soome äriühinguseadusele peab igal aktsiaseltsil olema aktsionäride register. Aktsionäride register on avalik, sealhulgas aktsionäride nimed. HKScani aktsiad on registreeritud Soome väärtpaberiregistris, mida peab Euroclear Finland Oy, ning aktsionäride register on Euroclear Finlandi tegevuskohas avalikult kättesaadav.

Me võime neid avalikke andmeid kasutada ja enda veebisaidil avaldada, et anda vastavalt meie ettevõtte põhimõtetele läbipaistvat teavet meie omandistruktuuri kohta.

19. Mul on küsimusi HKScani andmekaitse kohta. Kust saab selle kohta lisateavet?

Kui soovite HKScani andmekaitse kohta lisateavet, palume võtta meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

20. Esitasin andmesubjektina taotluse, millal ma vastuse saan?

Üldjuhul vastame me taotlustele ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest või taotleja isiku tuvastamisest. Kui te esitate mitmeid taotlusi või teie taotlus on keerukas, võime teile teatada, et selle menetlemiseks kulub rohkem aega. Sel juhul võime me taotlusele vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra. Kui meil on vaja tähtaega pikendada, anname teile teada ka pikendamise põhjuse.