Integritetsmeddelande för konsumenter

Läs mer nedan.

HKScan Oyj, 0111425-3, och/eller närstående enheter som ägs eller kontrolleras av HKScan Oyj i Finland (”HKScan”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i egenskap av konsument. Därför gäller det här integritetsmeddelandet sådan kommunikation mellan dig och oss som är en del av HKScans tjänster eller marknadsföringsaktiviteter för konsumenter i Sverige.

På den här sidan beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter som vi får, samlar in och lagrar. Med personuppgifter menas all information som kan komma att användas för att identifiera en person.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen av dina personuppgifter görs i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och våra interna policyer och rutiner.

Vi kan samla in dina personuppgifter på följande sätt:

Personuppgifter som du ger oss t.ex. genom att fylla i formulär på vår webbplats, kommunicera med oss genom webbplatsens chattfunktion eller via telefon eller e-post.

Personuppgifter som vi samlar in eller genererar automatiskt, t.ex. när du besöker vår webbplats och vi automatiskt samlar in personuppgifter om dig och ditt besök från webbplatscookies som vi använder, inklusive IP-adressen som används för att ansluta din enhet till internet (läs mer om behandling av dina personuppgifter på våra webbplatser här).

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

Svara på frågor och hantera feedback

Om du kontaktar oss för att ge feedback eller ställa frågor, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att svara på dina frågor och hantera feedback från dig. Du kan ge oss feedback eller ställa frågor till oss via olika kanaler, t.ex. genom att fylla i och skicka in formulär på vår webbplats, kommunicera med oss genom webbplatsens chattfunktion eller genom att ringa till vår kundtjänst.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Din kommunikation

Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen att svara på frågor och hantera feedback.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras för detta syfte i max 12 månader efter datumet då vi svarade på din fråga eller begäran, såvida det inte är nödvändigt att lagra dina personuppgifter i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Svara på klagomål och hantera anspråk

Om du kontaktar oss för att göra anspråk på ersättning, till exempel i samband med klagomål på kvaliteten hos vår produkt eller för skador som vår produkt har orsakat, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att svara på klagomålet och hantera ditt anspråk.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Din kommunikation
 • Ekonomisk information
 • Hälsodata

Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen att svara på klagomål och hantera fordringar.

Behandling är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (Artikel 9 (2) (f) GDPR). Behandlingen av hälsodata är nödvändig för att hantera och bemöta ditt rättsliga anspråk.    

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras under den period som är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara oss mot det rättsliga anspråket.

 

Säkerställa kvaliteten hos och förbättra våra konsumenttjänster

När du kontaktar oss på telefon spelar vi automatiskt in alla mottagna samtal. I samband med detta kan det hända att vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa kvaliteten och förbättra våra konsumenttjänster. Vi kan till exempel använda samtalslistor för att se till att du har fått bra service från oss eller för att förbättra kvaliteten hos våra konsumenttjänster genom internutbildningar.  

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Samtalslistor

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten hos och förbättra våra konsumenttjänster.

Lagringsperiod: Samtalslistor lagras i 30 dagar efter att vi mottagit samtalet, såvida det inte är nödvändigt att lagra samtalslistor i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Marknadsföra vårt varumärke och anordna prisdragningar och tävlingar

När du deltar i prisdragningar och tävlingar som vi organiserar, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att marknadsföra vårt varumärke i samband med genomförandet av prisdragningen eller tävlingen. Vi kontaktar vinnare i prisdragningar och tävlingar separat för att kunna leverera priset. Du kan delta i våra prisdragningar och tävlingar genom att ge oss dina personuppgifter via digitala plattformar (t.ex. sociala medier eller vår webbplats) eller under live-evenemang.  

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Din kommunikation
 • Konton för sociala medier

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra vårt varumärke i samband med genomförandet av prisdragningar och tävlingar (inklusive att leverera priser till vinnare).

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras under den tid som prisdragningen eller tävlingen pågår. När prisdragningen eller tävlingen har slutförts lagras dina personuppgifter i 3 månader. Om du vinner i vår prisdragning eller tävling och får ett pris genom detta, lagrar vi dina personuppgifter i max 7 år för att uppfylla våra skyldigheter enligt svensk skatte- och redovisningslagstiftning.

 

Kommunikation i syfte att bygga vårt varumärke och bedriva marknadsföring

Om du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrev eller liknande information med automatiserade medel, behandlar vi dina personuppgifter både i syfte att tillhandahålla den begärda prenumerationen eller informationen till dig och för att marknadsföra vårt varumärke och våra produkter.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

 

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den begärda prenumerationen eller informationen till dig och för att marknadsföra vårt varumärke och våra produkter.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras så länge prenumerationen är aktiv. Dina personuppgifter kommer att raderas efter att du dragit tillbaka ditt abonnemang (du kan återkalla ditt samtycke genom att följa länken för återkallande eller genom att kontakta oss i enlighet med detta sekretessmeddelande).  

 

Följa lagkrav

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla lagkrav, t.ex. inom områdena redovisning och skatt.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

Alla kategorier av personuppgifter som har samlats in och som är nödvändiga för att kunna uppfylla respektive lagkrav.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkraven.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt i förhållande till respektive lagkrav.

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med andra. Mottagare är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte har angett något annat.

Vi delar dina personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat, för att kunna uppfylla syftena med behandlingen av dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT (till exempel drift, teknisk support och underhåll av IT-system), konsulttjänster och marknadsföringstjänster till oss. Tjänsteleverantörerna kan också komma att behandla dina personuppgifter för dessa syften och i enlighet med våra instruktioner men inte för egna syften. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som tjänsteleverantörer utför för vår räkning.

Andra mottagare

I vissa fall delar vi, om nödvändigt, dina personuppgifter med andra mottagare för särskilda syften, t.ex. när vi uppfyller våra lagkrav eller hanterar och försvarar rättsliga anspråk.

Mottagare

Syfte

Rättslig grund för överföringen

Företag inom HKScan-koncernen

Vi kan komma att dela nödvändiga personuppgifter med andra företag inom HKScan-koncernen för interna administrativa syften, t.ex. när vi hanterar dina klagomål eller anspråk.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen med koppling till interna administrativa syften.

Offentliga myndigheter

Vi delar nödvändiga personuppgifter med offentliga myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att röja informationen.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

Externa rådgivare

Vi delar nödvändig information med externa rådgivare, t.ex. revisionsföretag, och med advokatbyråer om vi är skyldiga enligt lag att dela informationen eller för att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Lagkrav och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav eller för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Domstolar, motparter osv.

Vi delar personuppgifter med andra parter för att kunna hantera och försvara rättsliga anspråk

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Brottsbekämpande myndigheter, t.ex. polisen

Vi delar personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter, t.ex. Polisen, om vi är skyldiga enligt lag att röja informationen.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

Potentiella köpare och säljare

Vi delar personuppgifter med potentiella köpare och säljare i händelse av förvärv av verksamheten eller en fusion.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att genomföra förvärvet eller fusionen.

Försäkringsbolag

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med försäkringsbolag ifall vi använder våra försäkringar för att täcka ersättningen som vi betalar till dig.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse.

Banker

Vi delar dina personuppgifter med banker ifall vi betalar ersättning till dig.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse.

Vi strävar alltid efter att lagra och behandla personuppgifter inom EU/EES. Några av våra tjänsteleverantörer befinner sig dock utanför EU/EES och i dessa fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas i förhållande till tjänsteleverantörerna som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES, t.ex. genom dataöverföringsavtal (vilka inkluderar standardbestämmelser om dataskydd som antagits av EU-kommissionen). Om du har frågor angående till vilka länder dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter, eller om du vill ha en kopia på sådana skyddsåtgärder eller sådan information, i förekommande fall, ber vi dig kontakta oss på privacy@hkscan.com.

I enlighet med dataskyddsbestämmelserna har du vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig skicka förfrågningar genom vår webbplats om dataskydd eller genom att kontakta oss på privacy@hkscan.com.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan begära att få en kopia på dina personuppgifter genom vår webbplats för dataskydd, som du hittar här. Vi kommer att tillhandahålla en kopia såvida vi inte har legitima skäl att inte dela uppgifterna eller om delning av uppgifterna skulle ha negativ inverkan på andras rättigheter och friheter.

Uppdatera dina personuppgifter

Vidare har du rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras.

Återkalla ditt samtycke

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Motsätta dig behandling av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av ett berättigat intresse av skäl som rör din specifika situation. I en sådan situation kommer vi att sluta använda dina personuppgifter när behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse, såvida vi inte kan visa att intresset väger tyngre än ditt integritetsintresse eller att användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera eller försvara rättsliga anspråk.

Få dina personuppgifter raderade

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

Begränsa användningen av dina personuppgifter

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan vi, bortsett från lagring av uppgifterna, bara behandla dina personuppgifter med ditt samtycke, för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller försvara andras rättigheter.

Överföra dina personuppgifter (dataportabilitet)

Slutligen har du rätt att begära att få en kopia av personuppgifterna om dig som vi lagrar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart dataforma (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar, till skillnad från rätten till tillgång, bara sådana personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som vi behandlar utifrån vissa rättsliga grunder, t.ex. ditt samtycke.

Vi kan komma att uppdatera informationen emellanåt, t.ex. om vi skulle behandla personuppgifter för nya syften, samla in ytterligare kategorier av personuppgifter eller dela personuppgifter med andra mottagare. I sådana fall meddelar vi dig på ett lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på den här sidan.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Se kontaktuppgifter nedan. Om du inte är nöjd med vår respons har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet inom din jurisdiktion.

 

HKScan Oyj

Organisationsnummer: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com

Se tabellen nedan för mer information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar.

Kategori

Exempel på personuppgifter

Identitetsuppgifter

 • Förnamn, efternamn
 • Födelsedatum
 • Personnummer

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Din kommunikation

 • Personuppgifter som du tar med vid kontakt

Ekonomisk information

 • Bankkontouppgifter
 • Ersättningsinformation

Hälsodata

 • Hälsoinformation från dig, inklusive information om incidenten, läkarintyg och foton

Samtalslistor

 

Konton för sociala medier

 • Kontoprofil för sociala medier som du använder när du kontaktar oss