Integritetsmeddelande för kameraövervakning

Läs mer nedan.

HKScan Oyj eller närstående enheter som ägs eller kontrolleras av HKScan Oyj (”HKScan”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter genom videoenheter som installerats i HKScans lokaler.

På den här sidan beskriver vi och ger mer information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig genom videoenheter, när du besöker HKScans lokaler eller om du är anställd hos oss och arbetar i en av lokalerna. Med personuppgifter menas all information som kan komma att användas för att identifiera en person.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen av dina personuppgifter görs i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och våra interna policyer och rutiner.

Videoenheter” avser kameror eller andra videoenhetssystem som är utformade för att fånga och spela in bilder eller videor av individer och egendom.

Lokaler” avser HKScans kontorslokaler, produktionsanläggningar och andra lokaler, inklusive byggnaderna och områden utanför dessa (t.ex. grindar, ingångar till byggnaden och lastkajer) där videoenheter har installerats.

Se tabellen nedan för att få mer information om vem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom videoenheter i olika HKScan-lokaler.

Personuppgiftsansvarig

Lokaler

HKScan Oyj

 • Åbo

HKScan Finland Oy

 • Eura, Forssa, Mikkeli, Outokumpu, Rauma, Vantaa

Paimion Teurastamo Oy

 • Paimio

HKScan Sweden AB

 • Halmstad, Kristianstad, Linköping, Skara, Stockholm

HKScan Denmark A/S

 • Skovsgaard, Vinderup, Århus

AS HKScan Estonia

 • Loo, Rakvere, Tabasalu, HKScans egna gårdar

AS Rakvere Farmid

 • Viljandi, Rakvere Farmids egna gårdar

AS HKScan Latvia

 • Jelgava, Riga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

HKScan Poland Sp. zo.o

 • Swinoujscie

Våra lokaler har videoenheter som automatiskt kan ta foton eller spela in videor av dig när du besöker våra lokaler eller om du arbetar i våra lokaler. Inspelningen kan sägas innefatta dina personuppgifter när bilderna eller videorna kan användas för att identifiera dig. Videoenheterna som installerats i våra lokaler kan delas in i två kategorier: (1) videoenheter som installerats utanför byggnader och (2) videoenheter som installerats inuti byggnader.

Exempel på videoenheter som installerats utanför byggnader är sådana som fångar parkeringsområden, grindar, stängsel, ingången till byggnader och utgångar, lastkajer och andra leveransområden, samt andra gårdsområden (”videoenheter utomhus”). Videoenheter som installerats inuti byggnader fångar byggnaderna från insidan, till exempel områden för djurtransport, slakthus, produktionsanläggningar och produktionslinjer, samt in- och utgångar till säkra områden, skyddade rum och gemensamma områden (”videoenheter inomhus”).

Observera att videoenheterna har placerats och riktats på ett sådant sätt att de inte ska täcka omgivande offentliga platser utanför våra lokaler.

Observera också att vi inte använder automatisk ansiktsigenkänning eller liknande tekniker för att identifiera dig eller andra individer, genom behandling av biometriska uppgifter.  

Vi behandlar inte dina personuppgifter genom videoenheter för andra syften än de som anges nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

Garantera säkerhet och välbefinnande hos djur och att kraven i samband med detta uppfylls

Om du har arbetsuppgifter med koppling till djurskydd (t.ex. utfodring av djur, transport av djur eller slakteriverksamhet), behandlar vi dina personuppgifter genom videoenheter inomhus. Behandlingen görs i syfte att garantera säkerhet och välbefinnande hos djuren och för att uppfylla relaterade lagstadgade skyldigheter.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Foton och videoinspelningar

Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för att garantera säkerhet och välbefinnande hos djuren och för att följa god djurskyddspraxis och uppfylla relaterade lagstadgade skyldigheter.

 

Säkerställa effektiva produktionsprocesser

Om du arbetar vid en produktionslinje kan vi komma att behandla dina personuppgifter genom videoenheter inomhus. Behandlingen görs i syfte att säkerställa effektivitet hos produktionslinjen. Genom att säkerställa effektiviteten hos produktionslinjen kan vi utnyttja resurser på ett kostnadseffektivt sätt. I samband med detta övervakar och visar vi produktionslinjen för dig via övervakningsskärmar så att du kan upptäcka och justera (eller vidta omedelbara åtgärder) avvikelser på produktionslinjen.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Foton och videoinspelningar

Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för att säkerställa effektiva produktionsprocesser och att resurser används på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Garantera säkra lokaler och säkerheten hos våra anställda och besökare

När du kommer till grindarna till våra lokaler, eller när du befinner dig vid en ingång till byggnaden, eller arbetar vid lastkajer eller på gården, kan vi komma att behandla dina personuppgifter genom videoenheter utomhus. Behandlingen görs i syfte att skydda våra lokaler mot obehörigt tillträde, inbrott, vandalism eller andra egendomsrelaterade brott. Behandlingen görs också i syfte att skydda våra anställda och besökare mot externa hot och hot med koppling till arbetssäkerheten.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Foton och videoinspelningar

Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för att skydda våra lokaler mot obehörigt tillträde, inbrott, vandalism eller andra egendomsrelaterade brott, samt för att skydda våra anställda och besökare mot externa hot och hot med koppling till arbetssäkerheten.

 

Skydda egendom, affärshemligheter och informationssäkerhet

Om du är anställd eller besökare i lokalerna kan vi komma att behandla dina personuppgifter genom videoenheter inomhus som är installerade vid in- eller utgångar till säkra områden, skyddade rum och gemensamma områden. Behandlingen görs i syfte att skydda vår egendom, inklusive affärshemligheter och informationssäkerhetssystem, mot stöld, obehörig åtkomst till information eller andra typer av avsiktliga handlingar i ont uppsåt.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Foton och videoinspelningar

Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för att skydda vår egendom, inklusive affärshemligheter och informationssäkerhetssystem, mot stöld, obehörig åtkomst till information eller andra typer av avsiktliga handlingar i ont uppsåt.

 

Undersöka skador och säkerhetsincidenter samt fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk

I händelse av skada eller säkerhetsincidenter som äventyrar säkerheten för djuren, våra anställda eller besökare, eller vår egendom och våra lokaler, kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att undersöka incidenten. Vidare kan vi, när det är nödvändigt, komma att behandla dina personuppgifter i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Foton och videoinspelningar

Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för att undersöka skador eller säkerhetsincidenter som äventyrar säkerheten för djur, våra anställda eller besökare, eller vår egendom och våra lokaler. Behandlingen är dessutom nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Försvara, fastställa eller göra gällande rättsliga anspråk. Eventuella brottsuppgifter kommer endast att behandlas om det är nödvändigt för att bemöta och hantera rättsliga anspråk.

Vi behåller foton eller videoinspelningar som innefattar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftena för vilka personuppgifterna behandlas. Foton eller videoinspelningar lagras vanligtvis mellan 1 och 12 månader, beroende på syftet med behandlingen och platsen för den aktuella lokalen. I händelse av skada eller en säkerhetsincident kan vi komma att lagra relaterade foton eller videoinspelningar en längre period för att undersöka incidenten och fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med andra. Mottagare är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte har angett något annat.

Vi delar dina personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat, för att kunna uppfylla syftena med behandlingen av dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller säkerhetstjänster till oss (till exempel vakttjänster och elektroniska säkerhetstjänster, inklusive hantering av videoenheter och systemförvaltning). Tjänsteleverantörerna kan också komma att behandla dina personuppgifter för dessa syften och i enlighet med våra instruktioner men inte för egna syften. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som tjänsteleverantörer utför för vår räkning.

Andra mottagare

I vissa fall delar vi, om nödvändigt, dina personuppgifter med andra mottagare för särskilda syften, t.ex. när vi uppfyller lagkrav eller hanterar och försvarar rättsliga anspråk.

Mottagare

Syfte

Rättslig grund för överföringen

Företag inom HKScan-koncernen

Vi kan komma att dela nödvändiga personuppgifter med andra företag inom HKScan-koncernen i syfte att upptäcka och/eller undersöka skador eller säkerhetsincidenter.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen med koppling till att upptäcka och/eller undersöka skador eller säkerhetsincidenter.

Offentliga myndigheter

Vi delar nödvändiga personuppgifter med offentliga myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att röja informationen.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

Domstolar, motparter osv.

Vi delar personuppgifter med andra parter för att kunna hantera och försvara rättsliga anspråk

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Brottsbekämpande myndigheter, t.ex. polisen

Vi delar personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter, t.ex. Polisen, om vi är skyldiga enligt lag att röja informationen.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

Vi strävar alltid efter att lagra och behandla personuppgifter inom EU/EES. Några av våra tjänsteleverantörer kan dock befinna sig utanför EU/EES och i dessa fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas i förhållande till tjänsteleverantörerna som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES, t.ex. genom dataöverföringsavtal (vilka inkluderar standardbestämmelser om dataskydd som antagits av EU-kommissionen). Om du har frågor angående till vilka länder dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter, eller om du vill ha en kopia på sådana skyddsåtgärder eller sådan information, i förekommande fall, ber vi dig kontakta oss på privacy@hkscan.com.

I enlighet med dataskyddsbestämmelserna har du vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig att skicka förfrågningar genom vår webbplats för dataskydd eller genom att kontakta oss på privacy@hkscan.com.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan begära att få en kopia på dina personuppgifter genom vår webbplats för dataskydd, som du hittar här. Vi kommer att tillhandahålla en kopia såvida vi inte har legitima skäl att inte dela uppgifterna eller om delning av uppgifterna skulle ha negativ inverkan på andras rättigheter och friheter.

Uppdatera dina personuppgifter

Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras. Observera dock att denna rätt inte gäller insamlade foton och videoinspelningar.

Motsätta dig behandling av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av ett berättigat intresse av skäl som rör din specifika situation. I en sådan situation kommer vi att sluta använda dina personuppgifter när behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse, såvida vi inte kan visa att intresset väger tyngre än ditt integritetsintresse eller att användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera eller försvara rättsliga anspråk.

Få dina personuppgifter raderade

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

Begränsa användningen av dina personuppgifter

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan vi, bortsett från lagring av uppgifterna, bara behandla dina personuppgifter med ditt samtycke, för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller försvara andras rättigheter.

Vi kan komma att uppdatera informationen emellanåt, t.ex. om vi skulle behandla personuppgifter för nya syften, samla in ytterligare kategorier av personuppgifter eller dela personuppgifter med andra mottagare. I sådana fall meddelar vi dig på ett lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på den här sidan.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Se kontaktuppgifter nedan. Om du inte är nöjd med vår respons har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet inom din jurisdiktion.

 

HKScan Oyj

Organisationsnummer: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com