Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen kokouskäytäntö ja tehtävät on kuvattu hallituksen vuosittain vahvistamassa työjärjestyksessä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen nimitysvaliokunnan tekemän esityksen pohjalta. Yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa erityisestä hallituksen jäsenten asettamisjärjestyksestä. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan tarvittaessa valita enintään kolme varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain CG-koodin suosituksen 10 mukaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan yhtiölle tarvittavat tiedot riippumattomuusarvioinnin suorittamista varten. Hallituksen jäsenellä on myös velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista riippumattomuuteen liittyvissä tiedoissa.

Hallitus tekee vuosittain arvioinnin suorituskyvystään ja työskentelymenetelmistään toimintansa kehittämiseksi. Arvioinnissa käydään läpi hallituksen kokoonpanoa ja prosesseja, hallituksen työn laatua, hallituksen ja operatiivisen johdon yhteistyötä sekä hallituksen jäsenten osaamista ja osallistumista.

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa (12.4.2018) hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Mikko Nikula, hallituksen puheenjohtaja, s. 1972
FM (fysiikka)
Maatalousyrittäjä, broilerinlihantuottaja, Rusko
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Marko Onnela, varapuheenjohtaja, s. 1974
MMM, agronomi
Maatalousyrittäjä, sianlihantuottaja, Loimaa
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Per Olof Nyman, s. 1956
DI (Tuotantotalous)
Lantmännen ek för, toimitusjohtaja
Riippumaton yhtiöstä 

Riitta Palomäki, s. 1957
KTM
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tuomas Salusjärvi s. 1973
Filosofian tohtori
Valio Oy, johtaja, Tuoteryhmät, Tutkimus ja tuotekehitys sekä Brändit
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Reijo Kiskola, s. 1954
Meijeri-insinööri
Leivon Leipomo Oy, hallituksen jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Varajäseniksi valittiin:

Jari Mäkilä,
Maanviljelysteknikko
Maatalousyrittäjä, sianlihantuottaja
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Carl-Peter Thorwid, s. 1964
DI (Tuotantotalous)
Lantmännen Cerealia AB, toimitusjohtaja 
Riippumaton yhtiöstä 

Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuivat säännöllisesti myös konsernin toimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies, talousjohtaja sekä konsernin hallinto- ja lakiasiainjohtaja hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten esittely

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen valiokunnat