Riskit ja riskienhallinta

HKScan-konsernin riskienhallinnan tavoitteena on turvata keskeytymätön liiketoiminta ja mahdollistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat olosuhteet.

Riskienhallinta on organisoitu osaksi HKScan-konsernin johtamisjärjestelmää, ja se perustuu riskien yhdenmukaiseen tunnistamiseen, arviointiin ja raportointiin. Yhtiön ERM-prosessin tavoitteena on systematisoida riskien tunnistaminen ja ennakoida riskienhallintaa sekä varmistaa, että yhtiön johdolla ja hallituksella on päätöksenteon tueksi riittävät tiedot riskeistä. Hallituksen hyväksymää riskipolitiikkaa sovelletaan kaikissa HKScan-konserniin kuuluvissa yhtiöissä, joilla on liiketoimintaa. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa konsernin riskienhallintastrategiasta ja -periaatteista sekä konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallinnasta. Operatiiviset riskit kuuluvat kunkin markkina-alueen tai kyseessä olevasta konsernitoiminnosta vastaavan johtajan vastuualueeseen. Talousjohtaja vastaa taloudellisten riskien hallinnasta ja konsernin vakuutuskäytännöistä.

HKScanissa riskit on jaettu neljään pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit. Konsernitasolla yhtiö arvioi säännöllisin väliajoin kaikki olennaiset taseen ja tuloslaskelman erissä olevat riskit ja määrittelee riskien ehkäisyssä sovellettavat keskeiset menettelytavat. 

Strategiset riskit arvioidaan osana vuosittaista strategiaprosessia ja merkittävien liiketoimintaan liittyvien päätösten yhteydessä. Operatiivisia riskejä arvioidaan vuosisuunnittelun yhteydessä ja osana normaalia liiketoimintaa. Taloudelliset riskit ja vahinkoriskit minimoidaan siinä määrin kuin mahdollista niitä varten laadittujen politiikkojen ja ohjeistusten avulla. 

 

HKScanin merkittivimmät riskit 

Strategiset riskit 

Heilahtelut raaka-aineiden saatavuudessa ja hinnoissa 

HKScanin tuotteiden valmistamiseen käytettävien liharaaka-aineiden saatavuus ja hinnat vaihtelevat markkinatilanteen mukaan. HKScan seuraa aktiivisesti sen tuotteiden valmistamiseen käytettävien raaka-aineiden hintoja ja saatavuutta. 

Pääsääntöisesti rehun ja muiden raaka-aineiden ylituotanto laskee liharaaka-aineiden hintoja ja lisää niiden saatavuutta, kun taas alituotanto johtaa liharaaka-aineiden heikompaan saatavuuteen ja korkeampiin hintoihin. Suhdannevaihtelut, EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, kaupan esteet ja muutokset tuissa vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan tasapainoon pitkällä aikavälillä. 

Nopeasti tarjontaan vaikuttavat tekijät, kuten eläintautiepidemiat ja äärimmäiset sääilmiöt (esim. kuivuus) saattavat aiheuttaa epätasapainoa kysyntään ja tarjontaan. Yhtiön vähittäiskaupalle myymien tuotteiden hinnat sovitaan pääasiassa kuukausia etukäteen. Tästä johtuen raaka-aineiden nopeaa hinnannousua voi olla haastavaa siirtää tuotteiden hintoihin nopeasti. 

HKScanin brändeistä HK®, Kariniemen® ja Scan® ovat sitoutuneet käyttämään vain paikallisesti tuotettuja liharaaka-aineita. Vaikka tämä tuo HKScanille kilpailuetua tuontituotteisiin nähden, se myös saattaa muuttaa HKScanin asemaa, jos paikallisen lihan tuotanto vähenee. 

Toimintojen sopeuttaminen mahdollisiin muutoksiin lainsäädännössä tai määräyksissä ja riippuvuus viranomaisista 

HKScanin toimintaa säätelee sen kussakin toimintamaassa sovellettava kansallinen lainsäädäntö. Myös alueellisella ja ylikansallisella sääntelyllä, kuten EU-lainsäädännöllä, on vaikutusta yhtiön toimintaan. Yhtiö noudattaa lainsäädäntöä ja muita määräyksiä. Lainsäädäntö ja muut määräykset ja niiden tulkinnat saattavat kuitenkin muuttua, eikä yhtiö voi taata kykenevänsä noudattamaan muuttuneita vaatimuksia ilman olennaisia toimenpiteitä. Yhtiön toiminta on riippuvaista myös sen toimintamaiden viranomaisista. Viranomaisten menettelyt voivat myös vaihdella huomattavasti yhtiön eri markkina-alueilla. Lisäksi riskeihin lukeutuvat painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua. 

Yritysostot ja hankittujen liiketoimintojen integrointi 

Osana liiketoimintansa kehittämistä HKScan saattaa hankkia yrityksiä, jotka laajentavat sen toimintaa ja/tai parantavat kilpailuasemaa. Yritysostoihin liittyviin riskeihin kuuluvat mahdolliset tuntemattomat vastuut, mahdollinen kykenemättömyys integroida ja hallita hankittuja liiketoimintoja ja niiden mukana siirtynyttä henkilöstöä ja riski siitä, että skaalaedut ja synergiat eivät toteudu. Lisäksi toimialan yhdistymisen ulkopuolelle jäämisellä voisi olla haitallinen vaikutus HKScanin markkina-asemaan. Uusille maantieteellisille alueille laajeneminen saattaa myös johtaa tilanteisiin, jotka liittyvät valuuttakurssien heilahteluihin, odottamattomiin muutoksiin lainsäädännöllisissä vaatimuksissa, muutoksiin paikallisessa lainsäädännössä ja määräyksissä sekä niiden noudattamiseen ja poliittisiin riskeihin. 

Operatiiviset riskit 

Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät riskit 

Eläintaudit, kuten afrikkalainen sikarutto ja lintuinfluenssa, ovat riski yhtiön liiketoiminnalle. Eläintauteihin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan seuraamalla jatkuvasti eläintautitilannetta ja työskentelemällä yhteistyössä viranomaisten, eläinlääkäreiden, HKScanin tuottajapalvelujen sekä eläintuottajien kanssa. Helposti leviävien eläintautien torjuminen kuuluu kansallisiin eläintautien vastustamisohjelmiin. Tilatasolla noudatetaan tautisuojausohjeita ja hyviä hygieniakäytäntöjä. 

Eläintaudeilla voi olla vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja sen tuotteiden kysyntään. Esimerkiksi maiden väliset vientikiellot ovat mahdollisia. Eläintaudit saattavat vaikuttaa myös kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Eläintaudin aiheuttamaa riskiä tasoittaa kulutuksen todennäköinen siirtyminen lihakategoriasta toiseen. 

Kokonaan integroidussa arvoketjussa, kuten esimerkiksi suurimmassa osassa yhtiön toimintaa Virossa, eläintaudin havaitseminen voi pahimmassa tapauksessa väliaikaisesti katkaista liharaaka-aineiden saannin, jos korvaavia raaka-ainelähteitä ei ole. 

Riippuvuus tuotantolaitoksista ja jakeluketjun keskeytymättömästä toiminnasta 

HKScanille yhtiön tuotantolaitosten ja jakelukeskusten keskeytymätön toiminta on olennaisen tärkeää. Mikäli yksi yhtiön tärkeimmistä tuotantolaitoksista tuhoutuu tai suljetaan tai jos sen laitteet vaurioituvat merkittävällä tavalla tai jos tuotanto altistuu muille häiriöille, tästä aiheutuu viivästyksiä HKScanin kykyyn tuottaa ja jaella tuotteitaan aikataulujen mukaisesti. Tuotteesta riippuen HKScanin on tietyiltä osin mahdollista siirtää tuotantoaan muihin laitoksiin. Tällaisten muutosten tekeminen voi johtaa merkittäviin viivästyksiin kyseisten tuotteiden toimituksissa ja menetettyyn myyntiin sekä lisäkuluihin ennen vakuutuskorvausten maksua.

Yhtiön toimialalle on ominaista, että tuotteiden toimitusajat ovat lyhyet, mikä lisää tehokkaan ja luotettavan jakeluketjun tärkeyttä ja korostaa kykyä ennakoida kuluttajakäyttäytymistä. Logistiikkajärjestelmien ja muiden teknisten järjestelmien luotettavuus on niin ikään erittäin tärkeää. Jos jakelukeskukset vaurioituvat tai tuhoutuvat tai jos jakelukeskuksissa olevat tuotteet vahingoittuvat, HKScanin on löydettävä vaihtoehtoinen keino tuotteiden toimittamiseksi asiakkaille siksi aikaa, kunnes vahingoittunut jakelukeskus voidaan ottaa uudestaan käyttöön. 

HKScan hallitsee näitä riskejä liiketoiminnan jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmilla sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla ennakoivaa kunnossapitoa kriittisiksi arvioiduilla tuotantolinjoilla. 

Mahdolliset tuotteiden laatuongelmat ja elintarviketurvallisuusriskit 

HKScan tekee järjestelmällistä riskinarviointityötä elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi kaikissa arvoketjun vaiheissa. Riskinarvioinnissa huomioidaan muun muassa raaka-aineiden puhtaus (vierasaineet, jäämät, haitalliset mikrobit), pakkausmateriaalien vaatimustenmukaisuus, tuotannon ja raaka-aineiden vierasesineriskit, kemikaalien ja allergisoivien aineiden hallinta sekä elintarvikkeiden mikrobiologinen turvallisuus. Elintarvikeketjun globalisaation myötä tuoteväärennökset ja tarkoituksellinen vahingonteko ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi muiden elintarviketurvallisuusriskien rinnalle. Niihin liittyvien riskien tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi HKScan-konserni on rakentanut erillisen, koko ketjun kattavan riskinarviointimallin. 

Riskien hallitsemiseksi edellytämme kaikilta arvoketjuumme kuuluvilta toimijoilta kattavaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää ja valvomme sen toteutumista säännöllisin auditoinnein sekä omissa laitoksissamme että muissa arvoketjuumme kuuluvissa tuotantolaitoksissa. 

Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit 

Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit ovat keskeisessä roolissa, koska niihin liittyvät häiriötilanteet saattavat haitata toiminnan jatkuvuutta olennaisesti. Näitä riskejä tarkastellaan jatkuvasti ja kriittisesti. Tarkastelujen perusteella HKScan tekee muun muassa tietoverkkoihin ja -järjestelmiin sekä tietoturvaan liittyviä päivityksiä ja uudistuksia. 

Ympäristövastuuseen liittyvät riskit 

Ympäristöriskit on tunnistettu osana ISO 14001 -ympäristöjohtamisen järjestelmää ja niitä hallitaan sekä johdetaan tuotantoyksikkökohtaisesti. Tunnistettuja ympäristöriskejä ovat jätevesi- tai kemikaalivuotoihin liittyvät riskit, joita hallitaan säännönmukaisilla laitteistojen kuntotarkastuksilla, ennakoivalla kunnossapidolla sekä hälytys- ja valvontalaitteistoilla. 

Ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja korruptioon tai lahjontaan liittyvät riskit 

HKScanin riskienhallinnassa on tunnistettu ihmisoikeuksia koskevia riskejä, jotka liittyvät työturvallisuuden johtamiseen ja työntekijöiden epäasialliseen kohteluun. Työturvallisuusriskejä hallitaan työturvallisuuskampanjoilla, -koulutuksilla ja varmistamalla, että työohjeita noudatetaan. HKScan ei hyväksy minkäänlaista työntekijöiden epäasiallista kohtelua, minkä varmistamiseksi konsernissa on käytössä epäasiallista kohtelua koskevat ohjeet. Eettisiä riskejä alihankintaketjussa hallitaan hankintaprosessin riskiarvioinnissa. 

HKScanin Code of Conductissa kuvataan periaatteet yhtiön suhtautumisesta korruptioon ja lahjontaan, ja niitä valvotaan sisäisessä tarkastuksessa. Korruptioon liittyviä riskejä alihankintaketjussa hallitaan hankintaprosessin riskiarvioinnissa. 

Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja työntekijöistä 

HKScanin menestyminen on olennaisesti riippuvainen yhtiön johdon ja muun henkilöstön ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta sekä yhtiön kyvystä ylläpitää nykyisen johdon ja muun henkilöstön sitoutumista ja rekrytoida uusia ammattitaitoisia työntekijöitä. 

Laillisten tai laittomien lakkojen mahdollisuutta ei voida sulkea pois HKScanin omassa toiminnassa tai sen toimitusketjussa. Riskejä pienennetään työhyvinvointia kehittämällä ja vaihtoehtoisilla toimitusketjun rakenteilla ja prosesseilla.

Taloudelliset riskit 

Rahoitus- ja muut riskit 

Rahoitusriskeillä tarkoitetaan rahoitusmarkkinoilla tapahtuvia epäsuotuisia muutoksia, joiden seurauksena yrityksen tuloksentekokyky voi heikentyä tai kassavirta supistua. Yhtiön rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on rahoituksen keinoin suojata yhtiön tuloskehitys ja oma pääoma sekä turvata konsernin maksuvalmius kaikissa tilanteissa. 

Rahoitusriskien hallinta sekä konsernin sisäinen ja ulkoinen rahoitus on keskitetty konsernin rahoitusosastolle. HKScanin rahoitus hankitaan emoyhtiön kautta ja konsernin rahoitusosasto järjestää tytäryhtiöiden rahoituksen kunkin yhtiön paikallisessa valuutassa konsernin sisäisillä lainoilla. Osa konsernin voitoista ja kuluista sekä investoinneista ja tuloista on ulkomaan valuutoissa. Yhtiön liiketoiminnan merkittävimmät valuuttariskit liittyvät euroon, Ruotsin kruunuun ja Yhdysvaltain dollariin. HKScan-konserniin kuuluvien yhtiöiden suurimmat omat pääomat ovat euroissa, Ruotsin kruunuissa ja Tanskan kruunuissa. 

Muihin riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat vero- tai muiden viranomaisten sekä painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa, aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua sekä huomattavia korotuksia veroihin tai muihin maksuihin. Lisäksi HKScan on osallisena joissakin oikeusprosesseissa kotimarkkina-alueillaan. Konsernissa noudatetaan Code of Conductia ja hyviä liiketoimintaperiaatteita, mutta mahdollinen niiden vastainen toiminta voi muodostaa riskejä. 

Vahinkoriskit 

Ennalta arvaamattomat tekijät 

Luonnonkatastrofeilla, tulipaloilla, bioterrorismilla, sabotaasilla, pandemioilla, äärimmäisillä sääilmiöillä ja muilla sellaisilla tekijöillä, joihin yhtiö ei pysty vaikuttamaan, voi olla haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan sekä tuotantoeläinten terveyteen ja kasvuun. Ne saattavat myös vaikeuttaa yhtiön toimintaa ja aiheuttaa sähkökatkoja, tuotannon tai omaisuuden vahingoittumista, jakeluketjun häiriöitä tai muita haittoja. HKScan hallitsee näitä riskejä vakuutuksilla, mikäli kyseisten vakuutusten ottaminen on mahdollista ja ne katsotaan tarpeellisiksi.