retkievaat 150 matala

Ympäristöpolitiikka

1. Politiikan laajuus ja tavoitteet

HKScanin ympäristöpolitiikka määrittelee konsernin ympäristösitoumukset, ja sitä noudatetaan koko konsernissa. HKScan kantaa vastuuta ympäristöstä kattavasti aina ”pellolta pöytään” asti. Konserni pyrkii jatkuvasti vähentämään prosessiensa ympäristövaikutuksia ja asettaa ympäristöä koskevia vaatimuksia toimittajilleen.

Ympäristöasiat ovat strategisesti tärkeitä, ja ne on sisällytetty konsernin liiketoimintamalliin. HKScanin tavoitteena on jakaa ympäristöasioihin liittyvää tietotaitoaan toimittajilleen, asiakkailleen ja kuluttajille, jotta nämä tekisivät entistä ympäristötietoisempia valintoja ja lisäisivät ympäristömyönteistä toimintaa.

2. Sitoutuminen

HKScanin ja sen jokaisen konserniyhtiön tulee:

 • pyrkiä aktiivisesti ennaltaehkäisemään mahdolliset vahingot terveydelle ja ympäristölle.
 • vähentää toimintansa ympäristölle aiheuttamia merkittäviä haitallisia vaikutuksia toteuttamalla mitattavissa olevia parannustoimia. Tämä saadaan aikaan vähentämällä resurssien kulutusta, käyttämällä materiaaleja tehokkaasti ja hyödyntämällä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa sekä vähentämällä päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöihin. Käytettävien kemikaalien tulee olla sellaisia, että
  niiden vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat mahdollisimman pieniä, ja lisäksi niiden käyttöä vähennetään.
 • edellyttää, että toimittajat ja muut kumppanit toimivat ympäristön kannalta vastuullisesti. Ympäristövaikutukset otetaan huomioon hyödykkeitä ja palveluja ostettaessa sekä tehtäessä muutoksia toimintoihin tai tuotteisiin.
 • oman toimintansa kehittämisen ohella edistää vastuullista alkutuotantoa sekä vähentää kuljetuksista
  ja tuotteiden loppukäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. HKScanin on toimittava niin, että asiakkaat pitävät sitä luotettavana liikekumppanina ja ympäristön kannalta vastuullisena toimittajana,
  joka kertoo avoimesti ympäristötyönsä tuloksista.
 • lisätä ja jakaa ympäristöasioita koskevaa asiantuntemustaan jatkuvasti sekä vaikuttaa henkilöstöön, toimittajiin, asiakkaisiin ja kuluttajiin siten, että he toimivat ympäristön kannalta myönteisesti. Ympäristötietoisuus leimaa konsernin toimintaa ja näkyy sen toimintatavoissa.
 • varmistaa, että ohjeet, säädökset ja ympäristölupien vaatimukset täytetään. Yhteistyöllä viranomaisten ja järjestöjen kanssa varmistetaan, että konsernin tekemä ympäristötyö on linjassa yhteiskunnan
  tavoitteiden kanssa.

3. Ympäristöpolitiikkaa täydentävät linjaukset ja ohjeet

Tähän politiikkaan liittyviä lisälinjauksia ja ohjeita voidaan antaa erikseen.

HKScan Oyj:n hallituksen hyväksymä 11.2.2014.