Retkieväät

HKScan-konsernin ympäristöpolitiikka

1. Politiikan laajuus ja tavoitteet

HKScan on sitoutunut ympäristövaikutusten pienentämiseen omassa toiminnassaan. Tämä ympäristöpolitiikka määrittelee ympäristövaikutusten hallintaperiaatteet. Ympäristöpolitiikkaa on noudatettava koko HKScan -konsernissa ja sitä sovelletaan koko hankintaketjuun, jonka tulee sitoutua noudattamaan näitä periaatteita.

2. Ympäristötyö osana HKScanin strategiaa

HKScanille ympäristövaikutusten pienentäminen on strategisesti tärkeä painopistealue ja keskeinen osa yhtiön yritysvastuuohjelmaa sekä osa vuosittaista liiketoimintasuunnitteluprosessia. 

3. Vaatimustenmukaisuus ja ympäristöjohtaminen

HKScan on sitoutunut noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja -säännöksiä. Vastaamme sidosryhmiemme ja yhteiskunnan asettamiin odotuksiin arvioimalla ja kehittämällä toimintaamme entistä ympäristötehokkaammaksi. Käymme sidosryhmien kanssa avointa vuoropuhelua.

Ympäristöjohtaminen HKScanissa pohjautuu sertifioituun ympäristöjärjestelmään (ISO 14001), missä ympäristöriskit on tunnistettu, ja jokaiselle tunnistetulle ympäristönäkökohdalle on määritetty mittarit ja tavoitteet. Ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltuvuus, riittävyys ja tehokkuus arvioidaan vuosittain sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla sekä osana johdonkatselmusprosessia liiketoimintayksikkö tasolla.

Toimimme jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti ja ympäristönäkökulmat ovat osa yhtiön päätöksentekoprosessia. Varmistamme riittävän resurssoinnin ympäristötoimintamme edistämiseksi ja koulutamme henkilöstöä. Ennaltaehkäisemme ympäristöriskejä tutkimalla ympäristöhavainnot ja poikkeamailmoitukset huolellisesti. Raportoimme vuosittain ympäristötoimintamme tuloksellisuudesta, kehityssuunnitelmista sekä tavoitteista. Viestimme ympäristötyöstämme säännöllisesti henkilöstöllemme ja muille sidosryhmillemme.

Tavaran- ja palveluntoimittajiemme edellytetään toimivan kaikkien sovellettavien lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten mukaisesti. Toimittajien tulee työskennellä ympäristöriskien ja -vaikutusten minimoimiseksi omassa toiminnassaan ja hankintaketjussaan sekä toimia jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. HKScan kannustaa toimittajiaan järjestelmälliseen ympäristötyöhön ISO 14001 -standardin periaatteiden mukaisesti.

Keskeiset periaatteet

  • Noudatamme ja seuraamme säännöllisesti ympäristölakeja ja säädöksiä sekä toimimme tuotantolaitoksillemme asetettujen ympäristölupien mukaisesti. Teemme yhteistyötä viranomaisten, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa varmistaaksemme, että ympäristötyömme vastaa toiminnallemme asetettuja odotuksia ja vaatimuksia.
  • Pienennämme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia tuotantolaitoksissamme ja kuljetuksissa. Tämä tarkoittaa muun muassa energiatehokkuuden parantamista, energian kulutuksen vähentämistä, siirtymistä uusiutuvaan energiaan sekä veden kulutuksen pienentämistä.
  • Toimimme materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa pakkausmateriaalikehitystä, jätehierarkian noudattamista, tuotantohävikin minimoimista ja eläinraaka-aineen tehokasta hyödyntämistä. Edistämme kiertotaloutta koko arvoketjussamme.
  • Edistämme ympäristövaikutusten pienentämistä alkutuotannossa sopimustuotantotiloillamme ja omilla tiloillamme yhdessä sopimustuottajiemme ja muiden kumppaneidemme kanssa.
  • Otamme ympäristönäkökulmat huomioon hankinnoissa, alihankinnassa ja investoinneissa.
  • Toimimme luonnonmonimuotoisuuden ja metsien säilyttämiseksi.
  • Edellytämme, että hankintaketjussamme ei aiheuteta metsäkatoa emmekä tue muiden luonnollisten ekosysteemien muuntamista.

4. Vastuut ja roolit

Hallitus hyväksyy tämän politiikan. Konsernin ja liiketoimintayksiköiden johto vastaa toimintojen suunnittelusta ja resursoinnista tämän politiikan mukaisesti.

HKScan edellyttää jokaisen työntekijänsä ottavan vastuun omasta toiminnastaan ja noudattavan tätä politiikkaa ja kaikkia sen alla olevia ohjeita.

5. Valvonta ja arviointi

Ympäristötyön edistymisestä osana konsernin vastuullisuustyötä raportoidaan hallitukselle.
Hallituksen tulee säännöllisesti arvioida politiikan ajantasaisuus, johtamistavan ja ympäristöpolitiikan toimeenpanon tehokkuus.

6. Politiikan muutokset

Tähän politiikkaan tehtävät muutokset hyväksyy HKScan Oyj:n hallitus lukuun ottamatta muutoksia, jotka ovat luonteeltaan teknisiä eivätkä vaikuta olennaisesti politiikan sisältöön. Politiikan omistaja hyväksyy tällaiset tekniset muutokset. Kaikki tehdyt muutokset on annettava tiedoksi hallitukselle.

7. Viestintä ja käytännön toteutus

Yritysvastuutiimi on vastuussa tätä politiikkaa koskevasta viestinnästä, koulutuksesta ja käytännön toteutuksesta koko konsernissa, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on selkeä ja yhtenäinen käsitys politiikasta.

8. Sisäinen valvonta ja arvioinnit

Politiikan omistaja on velvollinen järjestämään riittävän sisäisen valvonnan, jotta tämän politiikan sekä siihen liittyvien ohjeistojen, ohjeiden ja prosessien noudattaminen voidaan varmistaa. Politiikan käytännön toteutusta ja noudattamista arvioidaan säännöllisesti sisäisten ja ulkoisten osapuolten tekemillä tarkastuksilla.

9. Rikkomusten seuraukset

Jos joku HKScanin työntekijä toimii tämän politiikan vastaisesti, rikkomus johtaa asiaankuuluviin seurauksiin, jopa työsuhteen mahdolliseen päättymiseen. Rikkomuksesta voidaan myös ilmoittaa viranomaisille, jos HKScanilla on syytä epäillä, että työntekijän käytös on lainvastaista.

HKScanin hallitus on hyväksynyt tämän politiikan 9.2.2022.