Animal health 1

Eläinten hyvinvointipolitiikka

1. Politiikan laajuus ja tavoitteet

Tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi ovat edellytys HKScan-konsernin vastuulliselle toiminnalle ja koko
lihaketjulle. Eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi HKScan toimii eläinsuojelulainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti sekä HKScanin omien ja sen asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien asettamien odotusten ja vaatimusten mukaisesti. Eläinten hyvinvointipolitiikka koskee koko HKScan-konsernia ja sen toimitusketjua.

2. Eläinten hyvinvointi HKScanissa

Eläinten hyvinvointi voidaan kuvata eläimen kokemaksi psykologiseksi ja fyysiseksi olotilaksi, joka määritetään tarkemmin HKScanin ohjeissa.

EU ja kansallinen lainsäädäntö muodostavat perustan HKScanin eläinten hyvinvointityölle. Tuotantoeläinten
hyvinvointia kehitetään lisäksi tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. HKScan parantaa eläinten hyvinvointia jatkuvasti kehittäen, tunnistaen ja soveltaen parhaita käytäntöjä omissa prosesseissaan.

Lisäksi HKScan odottaa, että lihantuottajat, joilta se ostaa eläimiä sekä koko toimitusketju noudattavat liiketoiminnassaan eläinten hyvinvointia koskevia parhaita käytäntöjä. Tuottajien hyvinvointi on yksi tärkeimmistä
eläinten hyvinvointiin vaikuttavista osa-alueista.
Yksi eläinten hyvinvoinnin parantamisen tavoitteista on pienentää lääkityksen tarvetta kuitenkin niin, ettei
sairaiden eläinten hoito vaarannu.

3. Sitoutuminen

Lisäksi HKScan toimii sitouttaakseen toimitusketjuaan ja muita sidosryhmiään eläinten hyvinvoinnin edistämiseen:

  • parantaa neuvonnalla ja koulutuksella sekä HKScan-konsernissa tuotantoeläinten kanssa työskentelevien työntekijöiden että tuottajien osaamista
  • osallistumalla yhteistyössä teollisuuden, tuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa aktiivisesti kehitys- ja tutkimusprojekteihin, aloitteisiin ja lakien valmisteluun, jotka keskittyvät eläinten hyvinvointiin
  • viestimällä eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista avoimesti ja tosiasioihin perustuen sekä jakamalla asiantuntemusta kaikkien sidosryhmien kanssa

HKScan toteuttaa tämän sitoumuksen soveltamalla ajantasaista tietoa eläinten hyvinvointiin liittyvästä tutkimuksesta, etiikasta ja lainsäädännöstä.

4. Seuranta

HKScan seuraa tuotantoeläinten hyvinvointia, kehittää sen mittaamista ja antaa tarkempia ohjeita. Eläinten
hyvinvoinnin arviointi toimitusketjussa kattaa rodunjalostuksen, maatilat, kuljetuksen ja teurastamot.

5. Eläinten hyvinvointipolitiikkaa täydentävät linjaukset ja ohjeet

  • Ohje: HKScanin määritelmä eläinten hyvinvoinnille.
  • Muita tähän politiikkaan liittyviä lisälinjauksia ja ohjeita voidaan antaa erikseen.

HKScan Oyj:n hallituksen hyväksymä 11.2.2014.