hkscan hetket kahvilassa 0236 matala

Maistuvampaa elämää - tänään ja huomenna

HKScan kasvaa strategiansa mukaisesti monipuoliseksi ruokataloksi.

HKScanin strategian keskiössä on yhtiön kannattavuutta parantavan Turnaround-ohjelman toteuttaminen vuosina 2019 - 2021. Turnaround-ohjelman onnistunut toteuttaminen luo yhtiölle taloudellisesti vahvan perustan sekä mahdollistaa tulevaisuuden kasvun ja uudistumisen. Konsernin toimintamallin perusteellinen muutos matriisiorganisaatiosta maakohtaiseen tulosyksikköorganisaatioon on keskeisessä roolissa strategian toteuttamisessa.

HKScanin tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi ja vahvistaa markkina-asemaansa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. HKScan panostaa asemansa vahvistamiseen ja kasvuun olemassa olevissa ja uusissa tuotekategorioissa sekä myyntikanavissa. Keskeiset myyntikanavat ovat kehittyvä vähittäiskauppa ja kasvava food service -kanava. Yhtiö panostaa myös vientiin.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset painottavat tarvetta strategian mukaiseen uudistumiseen matkalla monipuoliseksi ruokataloksi. Ruoantuotannon ja -tarjonnan uusiutuvat tavat ja kanavat yhdistettyinä nopeasti etenevään digitalisaatioon vahvistavat tarvetta toiminnan uudistamiseen. Kulutuskäyttäytymisen muuttuessa asiakkaita ja kuluttajia palvelevat kaupalliset konseptit ja niitä tukevat digitaaliset ratkaisut ovat keskeisessä roolissa HKScanin strategian toteutuksessa. Uudet kaupalliset konseptit hyödyntävät kaikkea yhtiön perinteisistä vahvuuksista uusimpiin digitaalisiin ratkaisuihin.

Koronapandemia on jo muuttanut kulutuskäyttäytymistä ja sen myötä yhtiön toimintaa. Pandemian aiheuttamista muutoksista osan arvioidaan jäävän pysyviksi, kuten digitalisaation ankkuroituminen selvästi aiempaa vahvemmin ruoan ostamiseen. Pandemia ei ole aiheuttanut muutostarpeita konsernistrategian keskeisiin tavoitteisiin, mutta esimerkiksi digitalisaatio saa jatkossa aiempaa suuremman painoarvon strategian toteutuksessa.

HKScan jatkaa myös yhtiön rakenteeseen liittyvää strategista arviointia ja tarkastelee eri markkina-alueiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa.

Turnaround-ohjelma etenee

HKScanin strategian keskiössä olevan ja vuoden 2019 alussa käynnistetyn Turnaround-ohjelman etenemistä ovat hidastaneet pandemian aiheuttama muutos myynnin rakenteessa sekä pandemiasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Turnaround-ohjelman aikana saavutettu kumulatiivinen vertailukelpoisen liiketuloksen parannus vuoden 2018 tasosta oli joulukuun 2020 lopussa jo yli 63 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta parani vastaavana aikana kumulatiivisesti 78 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste on tasolla, joka mahdollistaa Turnaround-ohjelman hallitun toteuttamisen.

Siipikarjatuotteet kasvun ajurina

Kasvu siipikarjatuotteissa on HKScanin strategian keskiössä. Siipikarjakategoriassa yhtiö kasvoi vuonna 2020 vahvasti Suomen, Baltian ja Tanskan liiketoimintayksiköiden vetäminä kaikilla kotimarkkinoillaan. Siipikarjanlihan kulutus on ollut vahvassa kasvussa ja sen ennakoidaan jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa.

Naudan- ja sianlihassa sekä lihavalmisteissa HKScanin myynti vahvistui vuonna 2020 erityisesti vähittäiskaupan brändituotteissa. Punaisen lihan markkina on kokonaisuutena ollut laskusuunnassa. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa asemaansa naudan- ja sianlihassa sekä lihavalmisteissa edistyksellisen vastuullisuustyön, vahvan brändiportfolion ja kumppaniverkoston tukemana.

Lihavalmisteissa ja ateriakomponenteissa HKScan on kyennyt vahvistamaan asemaansa, minkä merkitys on keskeinen liharaaka-aineen jalostusarvon kasvattamisessa. Valmisaterioiden osalta kasvu painottuu tuleviin vuosiin, mutta käynnistyy jo vuonna 2021.

Kumppanuudet uusien tuotekategorioiden vetureina

Vahvat kumppanuudet, joiden avulla HKScan voi laajentua uusiin tuotekategorioihin ja myyntikanaviin, ovat yksi keskeinen osa yhtiön strategiaa. Vastaavasti yhtiön laaja kaupallinen verkosto ja asiakaskontaktit tarjoavat monelle pienemmälle toimijalle mielenkiintoisen kasvun alustan Itämeren alueella.

Vuosina 2019 ja 2020 HKScan on edennyt uusiin tuotekategorioihin kumppanuuksien kautta. Mahdollisuuksia laajentaa kasviproteiinituotteiden myyntiä yhtiön kotimarkkinoille selvitetään. Kumppanuudet luovat pohjaa yhtiön kasvulle uusissa tuotekategorioissa ja laajentumiselle uusiin raaka-ainepohjiin. Samalla ne tukevat HKScanin strategista tavoitetta kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet