ZeroCarbon wwwCR section hero 1600x500 2

Tavoitteena hiilineutraali ruoantuotanto 2040

Tavoitteenamme on oman teollisen tuotantomme hiilineutraalius vuoden 2025 loppuun mennessä ja koko maatiloilta kuluttajille ulottuvan ruokaketjun hiilineutraalius viimeistään vuoden 2040 loppuun mennessä. Teemme ilmastotyötä kaikilla kotimarkkina-alueillamme Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä päästöjen merkittävää vähentämistä että hiilinielujen lisäämistä yhdessä sopimustuottajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Johdamme työtä oman Zero Carbon -ilmastosuunnitelmamme mukaisesti.

HKScan tavoittelee hiilineutraaliutta yhtenä Pohjois-Euroopan suurimmista ruokataloista. Päästölähteiden tunnistaminen suuntaa toimenpiteet aluksi kohteisiin, joiden ilmastovaikutukset ovat suurimmat.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä: ”Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet, joita kohti etenemme sopimustuottajiemme ja muiden kumppaniemme kanssa nöyrästi, mutta päättäväisesti. Meille on tärkeää tehdä työtä pitkäjänteisesti ja luoda pysyviä ilmastoystävällisempiä toimintamalleja. Samalla ymmärrämme, että olemme vasta matkamme alussa”.

Suunnitelmasta ilmastotekoihin

Matkamme kohti hiilineutraaliutta perustuu päästöjen tunnistamiseen, mittaamiseen ja vähentämiseen. Vuonna 2020 toteutimme mittavan selvitystyön koko konsernissa ja laskimme ilmastopäästöt maatiloilta kuluttajille kaikilla kotimarkkinoillamme Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa. Päästöjen kokonaismäärä oli noin 2,4 (2020: 2,4) megatonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e) vuonna 2021. HKScanin ilmastopäästöt on laskettu GHG-protokollan mukaisesti (scope 1–3). KPMG on validoinut tietojen tarkkuuden ja kattavuuden.

paastot_2021.PNG

Itämeren alueen maissa ruoantuotannon osuus ilmastopäästöistä on noin 20 prosenttia, mistä lihantuotannon osuus on noin puolet. Lihantuotannossa merkittävimmät päästöt liittyvät rehuntuotantoon ja peltojen maankäyttöön.

Oma tuotantomme hiilineutraaliksi vuoden 2025 loppuun mennessä

Vuosina 2019–2021 olemme vähentäneet oman teollisen tuotantomme päästöjä lähes 60 prosenttia muuan muassa ottamalla käyttöön vihreää, uusiutuvaa sähköä sekä parantamalla energiatehokkuutta systemaattisesti. Käytämme tuotantolaitoksissamme vain hiilineutraalia sähköenergiaa, jolle olemme hankkineet alkuperätakuut.

ZC_oma_tuotanto_FI.PNG

Oman tuotannon päästöillä tarkoitamme tuotannostamme aiheutuvia päästöjä, joita syntyy esimerkiksi tuotantolaitosten prosesseista, lämmityksestä ja jäähdytyksestä sekä työmatkoista. Nämä päästöt luokitellaan GHG-protokollan scope 1 ja 2 -tasoille.

Vähennämme maatalouden ilmastovaikutuksia yhteistyöllä

HKScanin oman teollisen tuotannon lisäksi ilmastopäästöjä aiheutuu alkutuotannosta, logistiikasta, pakkauksista ja jätteistä. Nämä päästöt luokitellaan GHG-protokollan mukaan scope 3 -tason päästöiksi.

Alkutuotannossa kohdistamme toimenpiteet erityisesti rehuntuotannon ja maankäytöstä aiheutuvien päästöjen pienentämiseen, joilla on suuri ilmastovaikutus. Peltoviljelyn resurssitehokkuuden ja hiilensidonnan edistäminen ovat toimien keskiössä.

Zero Carbon -ilmastosuunnitelman painopisteet maatalouden ympäristövaikutusten pienentämisessä:

  • Pienennämme eläinten rehuntuotannon ilmastovaikutuksia optimoimalla lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten käyttöä.
  • Edistämämme peltojen hiilensidontaa yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.
  • Kehitämme edellytyksiä lannan tehokkaammalle kiertotalouskäytölle esimerkiksi energiantuotannossa tai lannoitteena.
  • Kutsumme sopimustuottajamme ilmastokoulutukseen ja tarjoamme työkaluja kestävämmän lihantuotannon kehittämiseksi.

ZC_alkutuotanto_FI.PNG

HKScanin sopimustuotantotiloilla on jo pitkään tehty työtä ilmastovaikutusten vähentämiseksi muun muassa lisäämällä lannan kiertotalouskäyttöä, ottamalla käyttöön aurinkoenergiaa ja edistämällä rehuntuotannon resurssitehokkuutta.

Alkutuotannon päästöjen pienentämiseen tarvitaan monipuolista osaamista, joten mukana on meidän ja sopimustuottajiemme lisäksi muita yrityksiä sekä asiantuntija- ja tutkimusorganisaatioita. Yhdessä tutkimme uusia tapoja ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja skaalaamme hyvät käytännöt kaikille kotimarkkinoillemme ekosysteemiajatteluun perustuvalla toimintamallilla. Lue lisää Agrofood Ecosystem -verkostosta

HKScan-Maatilan-ilmastoteot-2021.jpg