HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019:

HKScanin vahvistunut rahavirta ja merkittävä tulosparannus takaavat vakaan perustan vuodelle 2020

  

TAMMI–JOULUKUU 2019 LYHYESTI

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 1,7 prosentilla ja oli 1 744,4 (1 715,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 1 765,2 miljoonaa euroa ja kasvoi 2,9 %.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 44,1 miljoonalla eurolla ja oli -2,2 (-46,3) miljoonaa euroa. Valuuttakurssien muutosten vaikutus vertailukelpoiseen liiketulokseen oli -0,4 miljoonaa euroa.
 • HKScan kirjasi liiketulokseen vaikuttaneita kertaluonteisia eriä yhteensä -21,0 (-2,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos parani 25,1 miljoonalla eurolla, mutta oli edelleen tappiollinen -23,2 (-48,3) miljoonaa euroa.
 • Suomen siipikarjaliiketoiminnan vahva tulosparannuksen jatkuminen oli merkittävin konsernin liiketulosta ja rahavirtaa parantanut tekijä. Myös kaupalliset onnistumiset, tuotantotehokkuuden paraneminen ja kustannussäästöt paransivat liiketulosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 73,5 miljoonalla eurolla ja oli 59,2 (-14,3) miljoonaa euroa positiivinen.
 • Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2019.
 • Kesäkuussa 2019 yhtiö keräsi 71,9 miljoonan euron bruttovarat suunnatulla osakeannilla, ja konsernin pääomarakenne vahvistui. Heinäkuussa 2019 yhtiö sopi rahoittajapankkien kanssa uudesta luottosopimuksesta, joka korvasi aiemmat pankkilainat.
 • Korollinen nettovelka oli 275,8 (335,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 84,8 (103,3) prosenttia, sisältäen IFRS16:sta johtuvan noin 14 prosenttiyksikön vaikutuksen.
 • HKScanin uusi konsernistrategia julkistettiin marraskuussa 2019.
 • Yhtiö päätti ottaa käyttöön uuden konsernitasoisen toimintamallin vuoden 2020 alusta alkaen tukemaan Turnaround-ohjelman ja konsernistrategian toteuttamista. Uusi toimintamalli korostaa liiketoimintayksiköiden tulosvastuuta.

 

LOKA–JOULUKUU 2019 LYHYESTI

 • HKScanin liikevaihto kasvoi 2,0 prosentilla ja oli 463,8 (454,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 469,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 3,2 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 7,7 miljoonaa euroa ja oli 5,8 (-1,9) miljoonaa euroa. Valuuttakurssien muutosten vaikutus vertailukelpoiseen liiketulokseen oli -0,2 miljoonaa euroa.
 • HKScan kirjasi liiketulokseen vaikuttaneita kertaluonteisia eriä yhteensä -12,3 (-1,7) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos oli -6,5 (-3,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani 16,7 miljoonalla eurolla ja oli 48,6 (31,9) miljoonaa euroa positiivinen.
 • Kannattavuus parani laaja-alaisesti kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa tuotekategorioissa. Tulosta paransivat erityisesti Suomen siipikarjaliiketoiminnan hyvä kehitys sekä kaikilla markkina-alueilla toteutuneet kaupalliset onnistumiset, tuotannon tehostamistoimet ja kustannussäästöt.
   

 

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Loka–Joulukuun 2019 osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat. Vuoden 2019 tilinpäätös on hyväksytty ja tilintarkastusraportti saatu.

HKScan on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin takautuvasti. Konsernin ja markkina-alueiden taloudellinen informaatio vuodelta 2018 on oikaistu edellä mainitun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta. Lisää tietoja vaikutuksista on kerrottu laadintaperiaatteissa.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

 

Vuonna 2020 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.

 

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO

(miljoonaa euroa) 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018
Liikevaihto 463,8 454,7 1 744,4 1 715,4
    Ruotsi 173,5 181,9 652,1 682,1
    Suomi 211,5 195,6 770,6 721,9
    Tanska 36,0 35,7 153,3 149,3
    Baltia 42,9 41,4 168,5 162,1

 

 

 

 

 

 

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(miljoonaa euroa) 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018
Liiketulos -6,5 -3,5 -23,2 -48,3
 - % liikevaihdosta -1,4 -0,8 -1,3 -2,8
Vertailukelpoinen liiketulos 5,8 -1,9 -2,2 -46,3
 - % liikevaihdosta 1,2 -0,4 -0,1 -2,7
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 6,3 5,6 12,0 9,3
     - % liikevaihdosta 3,6 3,1 1,8 1,4
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi 2,6 -2,0 -1,7 -35,6
     - % liikevaihdosta 1,3 -1,0 -0,2 -4,9
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska -1,0 -2,4 -5,3 -5,8
     - % liikevaihdosta -2,8 -6,8 -3,5 -3,9
    Vertailukelpoinen liiketulos, Baltia 1,6 -0,9 5,1 -0,7
     - % liikevaihdosta 3,7 -2,1 3,0 -0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018
Voitto ennen veroja -9,0 -6,7 -34,5 -58,5
 - % liikevaihdosta -1,9 -1,5 -2,0 -3,4
Tilikauden voitto -10,6 -9,3 -37,5 -51,3
 - % liikevaihdosta -2,3 -2,0 -2,2 -3,0
Tulos/osake, euroa -0,12 -0,20 -0,52 -1,00
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,00 -0,17 -0,26 -0,96
Liiketoiminnan rahavirta 48,6 31,9 59,2 -14,3
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 45,6 21,9 38,7 -95,4
Rahavirta investointien jälkeen 41,4 19,3 27,6 -104,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     -3,1 -6,7
Korollinen nettovelka     275,8 335,6
Nettovelkaantumisaste %     84,8 103,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKSCANIN TOIMITUSJOHTAJA TERO HEMMILÄ

HKScanin vuoden 2019 alussa käynnistämä Turnaround-ohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti ja olemme saavutettuun tulosparannukseen tyytyväisiä. Konsernin vertailukelpoinen liiketulos parani yli 44 miljoonalla eurolla vertailuvuodesta, mutta jäi vielä -2,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Suuntamme on oikea ja tulosparannus oli lähes tavoitteen mukainen. Liiketulos parani vertailuvuodesta yli 25 miljoonalla eurolla ja oli -23,2 miljoonaa euroa tappiollinen. Vuoden 2019 merkittävimmät kertaluonteiset erät liittyivät Rauman siipikarjayksikköön, henkilöstömäärän sopeuttamiseen ja Tanskan taseen alaskirjaukseen.

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta vahvistui merkittävästi vuonna 2019 ja oli 59,2 miljoonaa euroa positiivinen, mikä on lähes 74 miljoonaa euroa vertailuvuotta parempi. Rahavirta investointien jälkeen oli 27,6 miljoonaa euroa positiivinen. Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 48,6 miljoonaa euroa positiivinen, mikä on lähes 17 miljoonaa euroa vertailukautta parempi.

Vuonna 2019 HKScanin kaikki markkina-alueet paransivat vertailukelpoista liiketulostaan. Merkittävimmät tulosparantajat olivat Suomi ja Baltia. Myös Ruotsi paransi selvästi. Tanska ylsi vertailuvuotta parempaan vertailukelpoiseen liiketulokseen alkuvuodesta selvästi vahvistuneen toisen vuosipuoliskon ansiosta. Konsernin kannattavuus ei luonnollisestikaan ole vielä tyydyttävällä tasolla, mutta jatkamme tavoitteellista ja järjestelmällistä työtä yhdessä koko henkilöstön voimin.

HKScanin vertailukelpoinen liiketulos viimeisellä vuosineljänneksellä oli 5,8 miljoonaa euroa voitollinen ja lähes 8 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Liiketulos oli -6,5 miljoonaa euroa tappiollinen, mikä johtui ensisijaisesti Rauman siipikarjayksikköön liittyvästä alaskirjauksesta. Merkittävimmät viimeisen vuosineljänneksen tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan hyvä kehitys, johon vaikuttivat Rauman yksikön tuottavuuden ja toimituskyvyn paraneminen sekä vahva Kariniemen®-brändi. Myös kaupalliset toimenpiteet, tavoitteiden mukainen kustannusten hallinta sekä tuotannon tehostamistoimenpiteet paransivat tulosta. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä kaikki markkina-alueet paransivat vertailukelpoista liiketulostaan vertailukaudesta.

HKScanin koko vuoden liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia ja oli 1 744,4 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin luvuin kasvua oli kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa tuotekategorioissa. Nousimme Suomen siipikarjakategorian markkinajohtajaksi toisen vuosipuoliskon aikana ja Kariniemen nousi brändituotteiden markkinajohtajaksi. Food service -kanavan myynti kasvoi merkittävästi samoin kuin konsernin vienti.

Suomessa ja Ruotsissa lihan kokonaiskulutus oli hieman laskussa. Kulutuksen laskuun on arviomme mukaan vaikuttanut osaltaan lihan kuluttajahintojen nousu. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu oli vahvaa, mutta sian- ja naudanlihan kulutus laski. Oman arviomme mukaan lihan kokonaiskulutuksen kasvu Baltiassa jatkui sian- ja naudanlihassa sekä siipikarjanlihassa. Tanskassa siipikarjanlihan kulutuksen kasvu jatkui. Arvioimme siipikarjanlihan kulutuksen selvän kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina kaikilla kotimarkkinoillamme.

Sianlihan vientimme Suomesta Kiinaan kasvoi ja volyymit olivat tavoitteiden mukaiset. Kiinassa kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana myös vuonna 2020. Markkinahintojen volatiliteetin arvioidaan jatkuvan. Jatkamme tiivistä yhteistyötä kotimarkkinoidemme viranomaisten kanssa saadaksemme vientiluvat Kiinaan myös siipikarjan- ja naudanlihalle. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama poikkeuksellinen tilanne Kiinan sianlihamarkkinassa vaikuttaa jossain määrin myös muiden lihalajien kysyntään ja maailmanmarkkinahintoihin.

Painotamme lihan asemaa osana terveellistä ruokavaliota sekä pohjoisen vastuullisen kotieläintuotannon merkitystä kotimarkkinoidemme kansallisen ruokaturvan varmistajana. Konsernin uuden vastuullisuusohjelman perustana on vastuullisuuden johtaminen ja edistäminen koko pitkässä arvoketjussamme tiloilta kuluttajille sen kaikilla osa-alueilla. Vastuullisuustyön keskiöön on nostettu laaja-alainen ympäristövastuu, terveellinen ja vastuullisesti tuotettu ruoka, eläinten hyvinvointi sekä kaikkien toiminnassamme mukana olevien ihmisten hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Nämä painopistealueet pohjautuvat syksyllä 2019 tehtyyn laajaan sidosryhmäkyselyyn ja asiakkaidemme asettamiin vastuullisuusvaatimuksiin.

Vastuullisuustyömme kehittyy systeemisenä muutoksena ohjaten koko liiketoimintaamme. Rakennamme koko arvoketjumme kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa ekosysteemiä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Julkistimme marraskuun alussa konsernin uuden strategian. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi painottaen siipikarjanlihaa ja aterioita kasvun ajureina, mutta pitäen vastuullisesti tuotettu sian- ja naudanliha sekä lihavalmisteet toiminnan keskiössä. Selvitämme aktiivisesti myös uusia tuotekategorioita ja raaka-ainepohjia. Haluamme myös olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä ja vahvistaa markkina-asemaamme muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uusi strategia antaa suunnan yhtiön kehittämiselle tulevina vuosina.

Marraskuussa julkistimme strategisen kumppanuuden Hes-Pro (Finland) Oy:n kanssa. HKScan myy ja markkinoi Hes-Pron kasviproteiinituotteita omilla tuotebrändeillään vähittäiskauppa- ja food service -kanavissa valituilla markkinoilla.

Yhtiö päätti joulukuussa ottaa käyttöön uuden konsernilaajuisen toimintamallin, jonka tavoitteena on vahvistaa markkina-aluekohtaista tulosvastuuta ja -johtamista sekä asiakas- ja kuluttajalähtöistä tapaa toimia. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa.

Olemme päättäneet jatkaa Rauman siipikarjayksikön kapasiteetin nostoa sekä tuottavuuden parantamista ja investoimme noin kuusi miljoonaa euroa teurastusprosessin uudistamiseen. Investointi otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2020 loppupuolella. Investoinnin myötä raaka-ainesaannot, tuottavuus ja toiminnallinen luotettavuus paranevat, ja koko yksikön kapasiteettia voidaan nostaa merkittävästi vastaamaan tulevina vuosina vahvana jatkuvaan siipikarjanlihan kysyntään. Nykyinen teurastuslinjasto ei vastaa sitä toiminnallista tasoa, jonka olemme asettaneet tavoitteeksi Rauman siipikarjayksikölle.

HKScanin vahva tulosparannus, rahavirran merkittävä vahvistuminen ja kesällä 2019 toteutettu onnistunut osakeanti sekä lainojen uudelleenjärjestelyt ovat antaneet yhtiölle vakaan perustan jatkaa meneillään olevaa järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun edellytysten rakentamiseksi. Turnaround-ohjelman järjestelmällinen toteuttaminen jatkuu ja uusi strategia asettaa suuntaviivat yhtiön kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle. Tavoitteemme on tehdä HKScanista kiinnostava ja omistajiaan palkitseva, toimialansa johtaviin toimijoihin kuuluva yhtiö.

 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 274,7 (216,7) miljoonaa euroa sisältäen vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 215,1 (143,3) miljoonaa euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2019. Vuodelta 2018 osinkoa ei maksettu.

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

HKScan Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätökseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) 6.2.2020 klo 10–11.

Tilinpäätöksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä HKScanin viestintään, communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

 

Vantaa, 6.2.2020
HKScan Oyj
Hallitus

 

LISÄTIETOJA

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja (CEO), puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja (CFO), puh. 010 570 2512
Keijo Keränen, rahoituksesta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja (VP), puh. 010 570 2196
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja (SVP), puh. 010 570 6072

Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

 

HKScan Oyj on pörssilistattu ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta pohjoismaisesta ruoantuotannosta asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin. HKScanissa vastuullinen tapa toimia kattaa koko arvoketjun tilalta kuluttajalle. Lähes 7000 ammattilaistamme varmistavat lupauksen tuotteidemme hyvästä mausta ja laadusta. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian-, naudan- ja lampaanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Yhtiön vahvoja tuotemerkkejä ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®. Vuonna 2019 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki,
Keskeiset tiedotusvälineet,
www.hkscan.com